Buletine Informative 2007

31 decembrie 2007

 • Monitorul Oficial nr. 902 din 31.12.2007
  • Legea bugetului de stat pe 2008 nr. 388 din 31.12.2007
   Art.9. – (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2008, constituit în baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii,cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute în anexa nr.10.
   (2) Prevederile art.28 se aplica si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
   (3) Pentru anul 2008 cotele de contributii pentru asigurarile de sanatate, prevazute de Legea nr.95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare se stabilesc astfel:
   a) 5,5% începând cu 1 ianuarie 2008 si 5,2% începând cu 1 decembrie 2008, pentru cota prevazuta la art.258 din Legea nr.95/2006 – angajatori , cu modificarile si completarile ulterioare;
   b) 5,5% începând cu 1 iulie 2008 pentru cota prevazuta la art.257 din Legea nr.95/2006 – asigurati, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (4) Cotele prevazute la alin.(3) se aplica începând cu drepturile salariale aferente lunilor ianuarie, iulie, respectiv decembrie 2008.
 • Monitorul Oficial nr. 901 din 31.12.2007
  • Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2008 nr. 387 din 31.12.2007
   Art.14. (1) Valoarea punctului de pensie, stabilita potrivit prevederilor art.80 din Legea nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2008, este de 581,3 lei si se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2008.
   (2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 este de 1.550 lei.

   Art.15. Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, în conditiile legii, în cazul:
   a) asiguratului sau pensionarului, la 1.550 lei;
   b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 775 lei.

   Art.16. (1) În baza art.18 alin.(2) si (3) din Legea nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2008 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza :
   A. In perioada 1 ianuarie 30 noiembrie 2008 :
   a) pentru conditii normale de munca 29 %;
   b) pentru conditii deosebite de munca 34 %;
   c) pentru conditii speciale de munca 39 %.
   B. Incepând cu 1 decembrie 2008 :
   a) pentru conditii normale de munca 27,5 %;
   b) pentru conditii deosebite de munca 32,5 %;
   c) pentru conditii speciale de munca 37,5 %.
   (2) Cota contributiei individuale de asigurari sociale, datorata potrivit art.21 alin.(2) din Legea nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 9,5%, indiferent de conditiile de munca.
   (3) În cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta la alin.(2) este inclusa si cota de 2% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (4) Cotele prevazute la alin.(1) lit.B se aplica începând cu veniturile aferente lunii decembrie 2008.

   Art.17. – (1) În baza art.29 din Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si art.7 din Legea nr.200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, pentru anul 2008 se stabilesc urmatoarele cote ale contributiilor:
   a) contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj conform art.26 din Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1% în perioada ianuarie-noiembrie si de 0,5% începând cu luna decembrie;
   b) contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj conform art.27 din Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 0,5%;
   c) contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj conform art.28 din Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru somaj este de 1,5% în perioada ianuarienoiembrie si de 1% începând cu luna decembrie;
   d) contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale în conformitate cu art.7 alin.(1) din Legea nr.200/2006, cu modificarile ulterioare, este de 0,25%.
   (2) Cotele prevazute la alin.(1) se aplica începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2008 si, respectiv cu cele aferente
   lunii decembrie 2008.

   Art.18. – Cotele de contributii datorate de angajatori în functie de clasa de risc, potrivit Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc de la 0,4% la 2%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.

 • Monitorul Oficial nr. 887 din 27.12.2007
  • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2421 din 18.12.2007 pentru modificarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 144 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Monitorul Oficial nr. 884 din 21.12.2007
 • Monitorul Oficial nr. 882 din 21.12.2007
  • OUG nr. 150 din 19.12.2007 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele masuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale
 • Monitorul Oficial nr. 877 din 20.12.2007
 • Monitorul Oficial nr. 874 din 20.12.2007
  • HG nr. 1534 din 12,12.2007 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007
 • Monitorul Oficial nr. 859 din 17.12.2007
  • HG nr. 1483 din 06.12.2007 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 1211/2001 privind înfiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii
 • Monitorul Oficial nr. 842 din 08.12.2007
  • Legea nr. 352 din 03.12.2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala
 • Monitorul Oficial nr. 841 din 08.12.2007
 • Monitorul Oficial nr. 840 din 07.12.2007
  • Legea nr. 348 din 03.12.2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura speciala de înregistrare fiscala si de plata a contributiilor sociale
 • Monitorul Oficial nr. 827 din 04.12.2007
  • Ordinul presedintelui CNAS nr. 903 din 19.11.2007 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru încasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007
 • Monitorul Oficial nr. 802 din 23.11.2007

14 noiembrie 2007

 • Monitorul Oficial nr. 770 din 14.11.2007
  • Ordin al ministrului economiei si finantelor nr. 1823 din 29.10.2007 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, si a Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri în spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate în perioada de garantie si postgarantie
 • Monitorul Oficial nr. 762 din 09.11.2007
  • Ordin al ministrului economiei si finantelor nr. 1946 din 07.11.2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.397/2002 pentru aprobarea Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitatii de comercializare a marfurilor în regim duty-free, precum si a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 416/2007 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia
 • Monitorul Oficial nr. 760 din 09.11.2007
 • Monitorul Oficial nr. 758 din 08.11.2007
  • Legea nr. 292 din 02.11.2007 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
  • Legea nr. 295 din 02.11.2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2007 privind completarea art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare
 • Monitorul Oficial nr. 738 din 31.10.2007
  • OUG nr. 119 din 24.10.2007 privind masurile pentru combaterea întârzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale
 • Monitorul Oficial nr. 725 din 26.10.2007
  • Ordin al ministrului economiei si finantelor nr. 1646 din 17.10.2007 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând contributie individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati, platita în plus fata de plafonul maxim admis prin prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, pe perioada de timp în care a fost instituit plafon maximal de calcul al bazei de impunere

29 octombrie 2007

 • Monitorul Oficial nr. 721 din 25.10.2007
  • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1645 din 17.10.2007 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând contributie de asigurari sociale de sanatate, platite în plus fata de obligatia fiscala sau din eroare, precum si a garantiilor constituite pentru înlesnirile la plata acordate în baza prevederilor legale în materie, ramase neutilizate la sfârsitul anului bugetar 2003 în contul de disponibil al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si virate în contul 87.98 ”Excedent al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”
 • Monitorul Oficial nr. 715 din 23.10.2007
 • Monitorul Oficial nr. 710 din 22.10.2007
  • OUG nr. 112 din 10.10.2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
 • Monitorul Oficial nr. 707 din 19.10.2007
  • HG nr. 1195 din 04.10.2007 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004
 • Monitorul Oficial nr. 703 din 18.10.2007
 • Monitorul Oficial nr. 697 din 16.10.2007
  • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1503 din 05.10.2007 pentru modificarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006
 • Monitorul Oficial nr. 689 din 10.10.2007
 • Monitorul Oficial nr. 685 din 09.10.2007
 • Monitorul Oficial nr. 683 din 08.10.2007
  • Legea nr. 273 din 03.10.2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19 din 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19 din 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 • Monitorul Oficial nr. 678 din 04.10.2007
  • Legea nr. 269 din 01.10.2007 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17 din 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65 din 1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati
 • Monitorul Oficial nr. 677 din 04.10.2007
 • Monitorul Oficial nr. 671 din 01.10.2007
 • Monitorul Oficial nr. 664 din 27.09.2007
 • Monitorul Oficial nr. 663 din 27.09.2007
  • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1356 din 25.09.2007 pentru actualizarea contribuabililor mijlocii prevazuti în Ordinul ministrului finantelor publice nr. 266 din 2007 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Monitorul Oficial nr. 661 din 27.09.2007
  • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1199 din 14.09.2007 pentru modificarea si completarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili în vederea aplicarii Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753 din 2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.119 din 2006
 • Monitorul Oficial nr. 660 din 27.09.2007
  • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1355 din 25.09.2007 pentru actualizarea contribuabililor mijlocii prevazuti de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.074 din 2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Monitorul Oficial nr. 654 din 25.09.2007
  • Norma BNR nr. 13 din 14.09.2007 pentru modificarea si completarea Normei Bancii Nationale a României nr. 4 din 2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar
 • Monitorul Oficial nr. 653 din 25.09.2007
  • Hotararea CECCAR nr. 33 din 17.02.2000 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat
 • Monitorul Oficial nr. 651 din 24.09.2007
 • Monitorul Oficial nr. 649 din 24.09.2007

17 septembrie 2007

 • Monitorul Oficial nr. 629 din 13.09.2007
 • Monitorul Oficial nr. 575 din 22.08.2007
 • Monitorul Oficial nr. 547 din 10.08.2007

6 august 2007

 • Monitorul Oficial nr. 509 din 30.07.2007
 • Monitorul Oficial nr. 500 din 26.07.2007
  • Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 634 din 05.07.2007 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 454 din 2007 privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru acoperirea de la bugetul de stat a platii TVA în cadrul programelor PHARE, ISPA si SAPARD
 • Monitorul Oficial nr. 497 din 25.07.2007
 • Monitorul Oficial nr. 493 din 24.07.2007
 • Monitorul Oficial nr. 486 din 19.07.2007
  • Legea nr. 250 din 19.07.2007 pentru modificarea Legii nr. 19 din 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 • Monitorul Oficial nr. 482 din 18.07.2007
 • Monitorul Oficial nr. 446 din 29.06.2007
  • O.U.G. nr. 68 din 28.06.2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului
  • O.U.G. nr. 82 din 28.06.2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31 din 1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente
 • Monitorul Oficial nr. 444 din 29.06.2007
 • Monitorul Oficial nr. 424 din 26.06.2007
 • Monitorul Oficial nr. 414 din 20.06.2007
  • Hotararea C.E.C.C.A.R. nr. 07/79 din 25.05.2007 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotarârea Consiliului Superior al Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 00 din 33 din 2000
 • Monitorul Oficial nr. 395 din 12.06.2007
  • Legea nr. 154 din 06.06.2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5 din 2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142 din 1998 privind acordarea tichetelor de masa
  • Legea nr. 161 din 06.06.2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12 din 2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului
  • H.G. nr. 529 din 30.05.2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret în avans
  • H.G. nr. 537 din 06.06.2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor
 • Monitorul Oficial nr. 394 din 12.06.2007
  • Legea nr. 159 din 06.06.2007 pentru modificarea Legii nr. 359 din 2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
 • Monitorul Oficial nr. 381 din 6.06.2007

5 iunie 2007

 • Monitorul Oficial nr. 376 din 04.06.2007
 • Monitorul Oficial nr. 310 din 09.05.2007
 • Monitorul Oficial nr. 304 din 08.05.2007
 • Monitorul Oficial nr. 305 din 08.05.2007
  • Hotararea C.E.C.C.A.R. nr .07/58 din 24.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de disciplina de pe lânga consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România
  • Circulara nr. 10 din 02.05.2007 privind nivelul ratei dobânzii de referinta a Bancii Nationale a României valabil în luna mai 2007

7 mai 2007

 • Monitorul Oficial nr. 267 din 20.04.2007
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 530 din 03.04.2007 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neînregistrate si care nu sunt obligate sa se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunitatii
 • Monitorul Oficial nr. 264 din 19.04.2007
  • Legea nr. 94 din 16.04.2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
  • Legea nr. 97 din 16.04.2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2006 privind unele masuri referitoare la asigurarile sociale de stat si asigurarile sociale de sanatate – FARA MODIFICARI
 • Monitorul Oficial nr. 255 din 17.04.2007
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 523 din 03.04.2007 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neînregistrate si care nu sunt obligate sa se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene

16 aprilie 2007

 • Monitorul Oficial nr. 243 din 11.04.2007
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522 din 03.04.2007 pentru aprobarea Precizarilor de aplicare a unor prevederi de la titlul VII „Accize si alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Monitorul Oficial nr. 240 din 06.04.2007
 • Monitorul Oficial nr. 234 din 04.04.2007
 • Monitorul Oficial nr. 233 din 04.04.2007
  • HG nr. 268 din 14.03.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Monitorul Oficial nr. 230 din 03.04.2007
 • Monitorul Oficial nr. 217 din 30.03.2007
 • Monitorul Oficial nr. 216 din 29.03.2007

29 martie 2007

 • Monitorul Oficial nr. 212 din 28.03.2007
 • Monitorul Oficial nr. 208 din 28.03.2007
 • Monitorul Oficial nr. 205 din 27.03.2007
 • Monitorul Oficial nr. 190 din 20.03.2007

19 martie 2007

 • Monitorul Oficial nr. 166 din 08.03.2007
 • Monitorul Oficial nr. 161 din 07.03.2007
  • Decizia (C.E.C.C.A.R.) nr. 158 din 17.02.2007 pentru aprobarea Masurilor privind organizarea si desfasurarea examenului de diferenta pentru trecerea de la categoria profesionala contabil autorizat cu studii superioare la categoria profesionala expert contabil
 • Monitorul Oficial nr. 158 din 06.03.2007
 • Monitorul Oficial nr. 153 din 02.03.2007
  • H.G. nr. 213 din 28.02.2007 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

28 februarie 2007

 • Monitorul Oficial nr. 145 din 28.02.2007
  • H.G. nr. 176 din 20.02.2007 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
 • Monitorul Oficial nr. 129 din 22.02.2007
 • Monitorul Oficial nr. 127 din 21.02.2007
 • Monitorul Oficial nr. 119 din 16.02.2007
  • Ordinul Guvernatorului B.N.R. nr. 4 din 31.01.2007 pentru completarea Ordinului Bãncii Nationale a Romaniei nr. 2/2006 privind modul de organizare si conducere a contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare de cãtre institutiile financiare nebancare
 • Monitorul Oficial nr. 145 din 28.02.2007

12 februarie 2007

 • Monitorul Oficial nr. 93 din 06.02.2007
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 80 din 16.01.2007 pentru aprobarea M.O. delului si continutului formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a
  • Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 86 din 25.01.2007 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative privind activitatea desfasurata in cursul anului 2006
  • A aparut pe site-ul MFP (www.mfinante.ro) aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru „Declaratia informativa 392 privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii” conform cu OMFP nr. 86 din 25.01.2007 vers. 1.0.0 din 09.02.2007

   Va prezentam mai jos INSTRUCTIUNILE pentru completarea formularului (392) „Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii” asa cum sunt inregistrate pe site:
   “Formularul „Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii” se completeaza de catre:
   – persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA la data de 31 decembrie 2006, a caror cifra de afaceri, efectiv realizata la aceasta data, este inferioara sumei de 10.000 euro stabilita la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la finele anului 2006 si anume 33.817 lei;
   – persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie 2006, se aflau in regimul special de scutire in conditiile art. 152 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, in vigoare pana la data de 31 decembrie 2006, a caror cifra de afaceri, realizata la aceasta data, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este cuprinsa intre 33.817 lei si 200.000 lei.

   Formularul „Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii” se depune la organul fiscal competent, pana la data de 1 martie 2007, inclusiv. Formularul „Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii” se depune, in format electronic, astfel:
   – la registratura organului fiscal competent;
   – la posta, prin scrisoare recomandata;

   Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi insotit de formularul editat de persoana impozabila cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.

   Formatul se editeaza in doua exemplare:
   – 1 exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic;
   – 1 exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

   Formatul electronic al formularului „Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii” se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.
   Programul de asistenta este pus la dispozitia persoanelor impozabile, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

   COMPLETAREA FORMULARULUI SE FACE ASTFEL:

   Persoanele inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, a caror cifra de afaceri, efectiv realizata la finele anului 2006, este inferioara sumei de 33.817 lei, vor bifa caseta corespunzatoare din declaratie si vor inscrie la Sectiunea IV „Livrari de bunuri si prestari de servicii” atat „Valoarea” totala a operatiunilor efectuate catre persoane inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata si a celor efectuate catre persoane neinregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, in anul 2006, cat si „Taxa pe valoarea adaugata” aferenta acestor operatiuni.
   Persoanele impozabile neinregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata a caror cifra de afaceri, efectiv realizata la finele anului 2006, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este cuprinsa intre 33.817 lei si 200.000 lei, vor bifa caseta corespunzatoare din declaratie si vor inscrie la Sectiunea IV „Livrari de bunuri si prestari de servicii” numai „Valoarea” totala a operatiunilor efectuate catre persoane inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata si a celor efectuate catre persoane neinregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, in anul 2006.

   SECTIUNEA „DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE”

   Caseta „Denumire/Nume prenume” se completeaza cu denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica, ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz.
   Caseta „Cod de identificare fiscala” se completeaza astfel:
   a) persoanele inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata inscriu codul de inregistrare in scopuri de TVA (codul de identificare fiscala precedat de prefixul RO)
   b) persoanele neinregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata inscriu codul de identificare fiscala.
   Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
   Caseta „Domiciliu fiscal” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al persoanei impozabile.

   Reprezentantul fiscal desemnat de o persoana impozabila stabilita in strainatate, inscrie la sectiunea ” Date de indentificare a persoanelor impozabile”:

   – Denumire/ numele si pronumele – persoana impozabila stabilita in strainatate
   – Cod de identificare fiscala – codul de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata atribuit persoanei impozabile straine, inscris in certificatul de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata .
   – Domiciliul fiscal – adresa din stainatate a persoanei impozabile.

   SECTIUNEA „DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL”
   – Denumirea/ nume prenume – se inscrie denumirea, numele/ prenumele persoanei impozabile care a fost desemnata ca reprezentant fiscal de catre persoana impozabila straina.
   – Cod de identificare fiscala – se inscrie codul de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata atribuit pentru activitatea proprie.

   SECTIUNEA „CIFRA DE AFACERI”

   Persoanele inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, a caror cifra de afaceri, efectiv realizata la finele anului 2006, este inferioara sumei de 33.817 lei, inscriu cifra de afaceri, in lei, realizata la finele anului 2006, constituita din suma, fara taxa pe valoarea adaugata, a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii taxabile, incluzand si operatiunile scutite cu drept de deducere, potrivit dispozitiilor art.152 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare pana la 31 decembrie 2006.
   Persoanele impozabile neinregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, a caror cifra de afaceri este cuprinsa intre 33.817 lei si 200.000 lei, inscriu cifra de afaceri realizata, in lei, la finele anului 2006, constituita din suma, fara taxa pe valoarea adaugata, a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii taxabile, incluzand si operatiunile scutite cu drept de deducere, potrivit dispozitiilor art.152 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare pana la 31 decembrie 2006, fara a include veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane.

   SECTIUNEA „LIVRARI DE BUNURI SI PRESTARI DE SERVICII”

   Persoanele inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, a caror cifra de afaceri, efectiv realizata la finele anului 2006, este inferioara sumei de 33.817 lei, vor completa astfel:
   Randul 1 – Coloana „Valoare” se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in „Jurnalul pentru vanzari” (cod 14. 6.12/a) ) aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 171/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin insumarea cifrelor inscrise in coloana 8 ( baza de impozitare cota 19%) cu cifrele inscrise in coloana 10 (baza de impozitare cota 9%) pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoanele inregistrate ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in anul 2006.
   Randul 1 – Coloana „TVA” se completeaza cu valoarea TVA inscrisa in „Jurnalul pentru vanzari” obtinuta prin insumarea cifrelor inscrise in coloana 9 (valoare TVA cota 19%) cu cifrele inscrise in coloana 11 (Valoarea TVA cota 9%) pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoanele inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, in anul 2006.
   Randul 2 – Coloana „Valoare” se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in „Jurnalul pentru vanzari” (cod 14. 6.12/a) ) aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.171/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin insumarea cifrelor inscrise in coloana 8 ( baza de impozitare cota 19%) cu cifrele inscrise in coloana 10 (baza de impozitare- cota 9%) pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoanele neinregistrate ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in anul 2006.
   Randul 2 – Coloana „TVA” se completeaza cu valoarea TVA inscrisa in „Jurnalul pentru vanzari” obtinuta prin insumarea cifrelor inscrise in coloana 9 (valoare TVA cota 19%) cu cifrele inscrise in coloana 11 (Valoarea TVA cota 9%) pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoane neinregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, in anul 2006.

   Persoanele impozabile neinregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata a caror cifra de afaceri, efectiv realizata la finele anului 2006, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este cuprinsa intre 33.817 lei si 200.000 lei, vor completa numai coloana „Valoare”, astfel:
   Randul 1 – Coloana „Valoare” se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in „Jurnalul pentru vanzari”(cod 14.6.12/a) aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.171/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin insumarea cifrelor inscrise in col.8 ( baza de impozitare cota 19%) cu cifrele inscrise in col.10 ( baza de impozitare cota 9%) pentru livrarile de bunuri si prestari de servicii efectuate catre persoanele inregistrate ca platitor de TVA, in anul 2006.
   Randul 2 – Coloana „Valoare” se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in „Jurnalul pentru vanzari”(cod 14.6.12/a) aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 171/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin insumarea cifrelor inscrise in col.8 ( baza de impozitare cota 19%) cu cifrele inscrise in col.10 ( baza de impozitare cota 9%) pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoane neinregistrate ca platitor de TVA , in anul 2006.”

  • Circulara BNR nr. 4 din 01.02.2007 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, valabil in luna februarie 2007 – 8,75% pe an
 • Monitorul Oficial nr. 84 din 02.02.2007
  • O.G. nr. 17 din 31.01.2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati
 • Monitorul Oficial nr. 80 din 01.02.2007
 • Monitorul Oficial nr. 71 din 30.01.2007
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 78 din 16.01.2007 privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit in anul fiscal 2007
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 71 din 16.01.2007 privind aprobarea nivelului taxei de inscriere la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal pentru anul 2007
  • O.G. nr. 7 din 24.01.2007 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare

   Atentiune la art. 156.3 alin(6) si (7) din Codul Fiscal pe 2007 pentru organizarea datelor din 2007

   (6) Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152 alin. (2), realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 10.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a anului, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale de care apartin, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:
   a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii precum si suma taxei, catre persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;
   b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii si suma taxei aferente, catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153.

   (7) Persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152 alin. (2), dar excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, realizata la finele unui an calendaristic, este intre 10.000 si 35.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a anului, trebuie sa comunice, printr-o notificare scrisa organelor fiscale competente, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:
   a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;
   b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;
   c) suma totala si taxa aferenta a achizitiilor de la persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;
   d) suma totala a achizitiilor de la persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153.

   (8) Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, care presteaza servicii de transport international trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale competente, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, suma totala a veniturilor obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane cu locul de plecare din Romania.

30 ianuarie 2007

 • Monitorul Oficial nr. 67 din 29.01.2007
  • OG nr. 3/2007 din 17.01.2007 privind unele masuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale

   „Art. V. – (1) Incepand cu anul 2007, cotele de contributii de asigurari sociale stabilite prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006 nu mai cuprind cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazuta de legislatia in vigoare.
   (2) Cota de 2% prevazuta de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 487/2006 reprezinta cota contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj, diminuata conform art. 7 alin. (2) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, si nu include cota contributiei de 0,25% datorata de angajatori la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.
   (3) In anul 2007, contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj datorata de angajatorii care nu beneficiaza de prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, este de 2,25%.
   Art. VI. – In aplicarea prezentei ordonante, pot fi elaborate instructiuni care se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului administratiei si internelor.”

  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 111 din 24.01.2007 privind obligatia depunerii Declaratiei privind ajutoarele de stat primite in perioada ianuarie 2003-decembrie 2006 de catre beneficiarii de ajutor de stat din zone defavorizate
  • Ordinul nr. 1 al Presedintelui Comisiei Nationale de Statistica din 03.01.2007 privind Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat
  • Norma de completare a Declaratiei statistice Intrastat
 • Monitorul Oficial nr. 65 din 26.01.2007
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 40 din 12.01.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006
  • Norma metodologica privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006
 • Monitorul Oficial nr. 64 din 26.01.2007
  • H.G. nr. 54 din 24.01.2007 privind indexarea cuantumului lunar al alocatiei de stat pentru copii

   „Articol unic. – Incepând cu luna ianuarie 2007, cuantumul lunar al alocatiei de stat pentru copii se stabileste la 25 lei, cu exceptia alocatiei de stat acordate copiilor in vârsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap, al carei cuantum este cel prevazut la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare.”

  • H.G. nr. 53 din 24.01.2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Hotarârea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor

   „Articol unic. – Alineatul (2) al articolului 4 din Hotarârea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 22 februarie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   ‘(2) Angajatorii care la data intrarii in vigoare a prezentei hotarâri au incadrat personal cu contract individual de munca sunt obligati sa transmita inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, dupa caz, registrul in forma electronica, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarâri.'”

 • Monitorul Oficial nr. 33 din 17.01.2007
  • Legea nr. 7 din 09.01.2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
 • Monitorul Oficial nr. 8 din 05.01.2007
  • Legea nr. 508 din 28.12.2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 44/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului si a Legii 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii
         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).