Buletine Informative 2009

Noutati legislative

13 decembrie 2009

6 noiembrie 2009

 • M.O. 737 din 29.10 2009
  • – Circulara BNR nr. 40 din 02.11.2009 privind nivelul ratei dobânzii de referintã a Bãncii Nationale a României valabil în luna noiembrie 2009: 8% pe an
  • – Ordinul presedintelui CNVM nr. 55 din 21 octombrie 2009 privind aprobarea Instructiunii nr. 5/2009 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 11/2005 privind inregistrarea grupurilor la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Actul intereseaza ansamblurile de societati comerciale compuse dintr-o societate-mama, filialele sale si entitati in care societatea-mama sau filialele sale care detin o participare, precum si societatile comerciale legate una de alta printr-o relatie care face necesara consolidarea conturilor si consolidarea raportului anual.
 • M.O. nr. 733 din 28.10.2009
 • M.O. nr. 730 din 28.10.2009
  • – Ordinul ministrului mediului nr. 1342 din 15.10.2009 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliana, geotermala, solara, biomasa si hidro
  • Actul se adreseaza intreprinderilor mari/ intreprinderilor mici sau mijlocii (IMM), constituite potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au solicitat finantare din Fondul pentru mediu si ale caror proiecte au fost aprobate in vederea finantarii surselor regenerabile de energie.
 • M.O. nr. 724 din 27.10.2009
  • – Ordinul ministrul finantelor publice nr. 2941 din 22.10.2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.
 • M.O. nr. 721 din 26.10.2009
  • – Legea nr. 322 din 20.10.2009 privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 38/2009 pentru modificarea art. 39 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 44/2008 privind desfãsurarea activitãtilor economice de cãtre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale
 • M.O. nr. 719 din 23.10.2009
  • – Ordinul ministrului mediului nr. 1338 din 13.10.2009 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 565/2009 Actul intereseaza beneficiarii care, in baza indeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate si a aprobarii proiectului depus, au incheiat contract de finantare nerambursabila cu Administratia Fondului pentru Mediu. In cadrul Programului sunt eligibile urmatoarele categorii de solicitanti:
   a) unitatile administrativ-teritoriale: comune, orase/municipii si judete, legal infiintate si delimitate, administrate conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
   b) operatorii economici, constituiti potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu obiect principal de
 • M.O. nr. 713 din 22.10.2009
  • – Legea nr. 324 din 20.10.2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale Actul intereseaza toti contribuabilii care au obligatia achitarii contributiilor fiscale si care beneficiaza si de inlesniri din partea organelor fiscale. Debitorii care au beneficiat de inlesniri la plata obligatiilor fiscale restante acordate in baza reglementarilor legale in materie beneficiaza de mentinerea inlesnirilor pentru sumele ramase de plata, cu toate efectele prevazute de lege, in situatia in care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
   a) pana la data de 30 septembrie 2008 au respectat termenele de plata si conditiile de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata acordate in baza prevederilor legale in materie;
   b) depun la organul fiscal competent in a carui administrare fiscala se afla, conform legii, pana cel tarziu la data de 30 noiembrie 2009 inclusiv, o cerere prin care solicita mentinerea efectelor inlesnirilor la plata, precum si o cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice. In certificatele de atestare fiscala pentru persoane juridice organele fiscale emitente vor mentiona distinct atat sumele ramase de plata din esalonarile la plata acordate in baza reglementarilor legale in materie, cat si celelalte obligatii fiscale care nu au facut obiectul acestor inlesniri la plata in cadrul bugetului pentru care a fost aprobata inlesnirea, cu exceptia celor prevazute la alin. (9);
   c) pana la data de 25 decembrie 2009 inclusiv fac dovada stingerii, prin orice modalitate prevazuta de lege, a sumelor restante cuprinse in rate si neachitate pana la aceasta data, precum si a altor obligatii fiscale decat cele care au facut obiectul inlesnirilor la plata in cadrul bugetului pentru care a fost aprobata inlesnirea la plata, cu termene de plata pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala mentionate in acesta;
   d) fac dovada constituirii garantiei prevazute la alin. (7), dupa caz;
   e) acordarea initiala a inlesnirilor la plata s-a realizat cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat.
   Pentru sumele restante si care urmeaza sa fie platite pana la data de 25 decembrie 2009 se datoreaza majorari de intarziere in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Acestea se comunica de catre organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie 2010 si se achita nu mai tarziu de data de 31 martie 2010.
   Obligatiile fiscale principale si accesorii constatate de catre organele de inspectie fiscala competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ulterior emiterii certificatului de atestare fiscala se achita in cel mult 90 de zile de la termenul scadent, dar nu mai tarziu de data de 25 decembrie a fiecarui an fiscal. Pentru debitorii care depun cererea prevazuta la alin. (1), masurile de executare silita se suspenda in perioada cuprinsa intre data depunerii si data solutionarii cererii debitorului. Organul fiscal de administrare competent, conform legii, va solutiona cererea de mentinere a valabilitatii inlesnirii la plata prevazuta la alin. (1) in termen de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia. In situatia in care este necesara completarea documentatiei in vederea punerii in aplicare a prezentului articol, termenul de 45 de zile se calculeaza de la data depunerii intregii documentatii. Organul fiscal de administrare competent conform legii va comunica: a) graficele de esalonare refacute pentru sumele ramase de plata, fara a se depasi termenul de finalizare a inlesnirii la plata aprobata initial;
   b) cuantumul sumelor scutite la plata ca urmare a producerii efectelor inlesnirilor la plata acordate initial.
   In cazul in care garantia constituita la inceputul acordarii inlesnirii la plata s-a utilizat pentru stingerea creantelor fiscale, debitorul are obligatia constituirii unei noi garantii pentru sumele ramase de plata, pana la urmatorul termen de plata din noul grafic de esalonare. Garantiile pot fi constituite prin consemnarea de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului in a carei raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau sub forma unei scrisori de garantie bancara. Beneficiaza de toate efectele juridice ale inlesnirilor la plata debitorii care achita anticipat pana la data de 25 decembrie 2009 ratele din graficul de esalonare, dar nu au indeplinit celelalte conditii de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata, fara a mai fi necesara constituirea garantiei prevazute la alin. (7), cu exceptia debitorilor pentru care contractul de vanzare-cumparare de actiuni a fost desfiintat din vina cumparatorului. Debitorii care se incadreaza in prevederile alin. (1) nu datoreaza obligatii fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale care au facut obiectul scutirilor la plata, de la data nerespectarii conditiilor legale de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata si pana la data solutionarii cererii, cu exceptia celor deja stinse de catre debitori, care nu se restituie si nu se compenseaza. In cazul in care se constata ca de la data nerespectarii conditiilor de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata pana la data solutionarii cererii s-au incasat sume reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv obligatii fiscale accesorii aferente, prin plata, compensare, executare silita si alte modalitati prevazute de reglementarile legale in materie si care sunt cuprinse in suma care face obiectul esalonarii la plata, debitorii vor achita ratele esalonate pana la concurenta sumelor ramase de plata, iar in cazul in care sunt cuprinse in suma care face obiectul scutirii la plata, acestea nu se restituie si nu se compenseaza. Prevederile alin. (1)-(10) si (12) se aplica in mod corespunzator si pentru debitorii care au beneficiat de inlesniri la plata obligatiilor reprezentand creante proprii ale institutiilor publice implicate in procesul de privatizare, precum si creante fiscale sau de alta natura preluate in vederea recuperarii de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. In cazul institutiilor publice implicate in procesul de privatizare care au acordat inlesniri la plata obligatiilor restante din cele prevazute la alin. (11), sumele de plata vor fi stabilite prin notificare a institutiei publice.
 • M.O. nr. 708 din 21.10.2009
  • – Ordinul ministrul finantelor publice nr. 2.905 din 16.10.2009 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 490/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de catre Trezoreria Statului pentru diverse servicii prestate la solicitarea institutiilor de credit, operatorilor economici si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii
 • M.O. nr. 704 din 20.10.2009
  • – Ordinul ministrul finantelor publice nr. 2861 din 9.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
   Actul prezinta interes pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetaredezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice care au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii.

   Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care aceasta se efectueaza.
   Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecarei entitati, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei entitatii pentru respectivul exercitiu financiar.
   In temeiul prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, entitatile au obligatia sa efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute, la inceputul activitatii, cel putin o data in cursul exercitiului financiar pe parcursul functionarii lor, in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, precum si in urmatoarele situatii:
   a) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege;
   b) ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune, care nu pot fi stabilite cert decat prin inventariere;
   c) ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune;
   d) cu prilejul reorganizarii gestiunilor;
   e) ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora;
   f) in alte cazuri prevazute de lege.
   In cazul in care, in situatiile enumerate mai sus, sunt inventariate toate elementele de natura activelor dintr-o gestiune, aceasta poate tine loc de inventariere anuala, cu aprobarea administratorului, a ordonatorului de credite sau a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, cu respectarea prevederilor pct. 4 alin. (4).
   In baza prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, Ministerul Finantelor Publice poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate in administrarea institutiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.
   Bunurile existente in entitate si apartinand altor entitati (inchiriate, in leasing, in concesiune, in administrare, in custodie, primite in vederea vanzarii in regim de consignatie, spre prelucrare etc.) se inventariaza si se inscriu in liste de inventariere distincte. Listele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie sa contina informatii cu privire la numarul si data actului de predare-primire si ale documentului de livrare, precum si alte informatii utile.
   Listele de inventariere cuprinzand bunurile apartinand tertilor se trimit si persoanei fizice sau juridice, romane ori straine, dupa caz, careia ii apartin bunurile respective, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la terminarea inventarierii, urmand ca proprietarul bunurilor sa comunice eventualele nepotriviri in termen de 5 zile lucratoare de la primirea listelor de inventariere.
   In caz de nepotriviri, entitatea detinatoare este obligata sa clarifice situatia diferentelor respective si sa comunice constatarile sale persoanei fizice sau juridice careia ii apartin bunurile respective, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea sesizarii.
   Societatile de leasing trebuie sa solicite utilizatorilor furnizarea listelor de inventariere cu bunurile care fac obiectul contractelor de leasing. In baza datelor cuprinse in aceste liste, societatea de leasing poate calcula si inregistra ajustari pentru deprecierea imobilizarilor sau a creantelor imobilizate, dupa caz.
   Evaluarea, cu ocazia inventarierii, a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se face potrivit prevederilor reglementarilor contabile aplicabile, precum si ale prezentelor norme.
   Evaluarea se va efectua cu respectarea principiului permanentei metodelor, potrivit caruia modelele si regulile de evaluare trebuie mentinute, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
   La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplica principiul prudentei, potrivit caruia se tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.
   In cazul in care se constata ca valoarea de inventar este mai mare decat valoarea cu care acesta este evidentiat in contabilitate, in listele de inventariere se inscriu valorile din contabilitate.
   In cazul in care valoarea de inventar a bunurilor este mai mica decat valoarea din contabilitate, in listele de inventariere se inscrie valoarea de inventar.

 • M.O. nr. 697 din 16.10.2009
  • – H.G. nr. 1188 din 3.10.2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor
   Actul intereseaza intreprinderile care beneficiaza de ajutoare de stat care nu depasesc intr-o perioada determinata de timp plafonul prevazut de reglementarile comunitare in vigoare.
   Beneficiarii ajutorului de minimis in temeiul prezentei hotarari sunt intreprinderile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
   a) sunt inregistrate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, sunt incadrate in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, au sediul si isi desfasoara activitatea in Romania;
   b) desfasoara activitate economica de cel putin un an;
   c) pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, anteriori datei solicitarii, nu au primit ajutoare de minimis sau, daca au primit ajutoare de minimis, acestea cumulate nu depasesc plafonul echivalent in lei cu 200.000 euro, respectiv 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier;
   d) la momentul solicitarii ajutorului de stat prezinta un plan de investitii care sa reflecte modul de utilizare a sumelor solicitate si un studiu tehnico-economic in care se face dovada eficientei economice a intreprinderii si a investitiei prin incadrarea in urmatorii indicatori:
   1. Rata de solvabilitate generala R(SG) = Active totale/Datorii totale R(SG)> 1,66
   2. Rentabilitatea cifrei de afaceri R(ca) = 100 * (Profit net/Cifra de afaceri) R(ca)? 1%
   3. Rata lichiditatii curente R(LC) = (Active curente/Datorii curente) R(LC)? 1,00

   e) nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
   f) nu se afla in procedura de executare silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare;
   g) nu intra in categoria „intreprinderilor in dificultate” potrivit prevederilor cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene – Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004;
   h) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate.

 • M.O. nr. 695 din 15.10.2009

08 octombrie 2009

 • M.O. 655 din 02.10.2009
  • – H.G. nr. 1016 din 09.09.2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.025/2006
 • M.O. 633 din 24.09.2009
  • – H.G. nr. 956 din 19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010

10 septembrie 2009

 • M.O. 531 din 31.07.2009
  • – Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2402 din 29.07.2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activitãtii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si pentru reglementarea unor aspecte ale activitãtii de administrare a contribuabililor mijlocii –
 • M.O. 513 din 27.07.2009
  • – Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2169 din 26.06.2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitãtii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005
 • M.O. 486 din 14.07.2009
  • – Legea nr. 277 din 07.07.2009 privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei si pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • M.O. 485 din 14.07.2009
  • – Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2286 din 08.07.2009 pentru prefinantarea acordatã beneficiarilor de proiecte finantate din instrumente structurale, conform prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiarã a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentã
 • M.O. 480 din 10.07.2009
  • – Legea nr. 263 din 07.07.2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 16/2009 privind abrogarea art. II din Legea nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii –
  • – Legea nr. 256 din 07.07.2009 privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 29/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • M.O. 442 din 29.06.2009
  • – O.U.G. nr. 78 din 24.06.2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate
 • M.O. 413 din 17.06.2009
 • M.O. 403 din 15.06.2009
  • – Legea nr. 239 din 10.06.2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului –
  • – Legea nr. 240 din 10.06.2009 pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului
 • M.O. 402 din 12.06.2009
  • – Legea nr. 227 din 10.06.2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetarã pe anul 2009 si reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale
 • M.O. 398 din 11.06.2009
  • – H.G. nr. 631 din 20.05.2009 pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor
 • M.O. 391 din 10.06.2009
  • – Legea nr. 207 din 02.06.2009 privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • M.O. 385 din 09.06.2009

9 iunie 2009

 • M.O. 365 din 01.06.2009
  • – Legea nr. 194 din 27.05.2009 privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã
 • M.O. 362 din 29.05.2009
  • – H.G. nr. 630 din 20.05.2009 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.850/2006
 • M.O. 355 din 27.05.2009
  • – Ordinul ministrului finantelor publice nr.673/13-04-2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscalã pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora
 • M.O. 335 din 20.05.2009
  • – Legea nr. 175 din 13.05.2009 pentru modificarea alin. (1) al art. 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintãrii si dezvoltãrii întreprinderilor mici si mijlocii
 • M.O. 322 din 14.05.2009
  • – Legea nr. 161 din 08.05.2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea eliminãrii legãturilor dintre nivelul unor drepturi de asistentã socialã si nivelul salariului de bazã minim brut pe tarã garantat în platã –
  • – Legea nr. 163 din 08.05.2009 privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 39/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin –
 • M.O. 321 din 14.05.2009
 • M.O. 293 din 05.05.2009
  • Legea nr. 121 din 29.04.2009 pentru respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor mãsuri de relaxare fiscalã în vederea cresterii economice si a numãrului locurilor de muncã
 • M.O. 286 din 30.04.2009
  • H.G. nr. 488 din 28.04.2009 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004
 • M.O. 285 din 30.04.2009
  • H.G. nr. 449 din 15.04.2009 pentru modificarea si completarea unor acte normative în aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea eliminãrii legãturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurãrilor pentru somaj si nivelul salariului de bazã minim brut pe tarã si al stabilirii mãsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare
 • M.O. 269 din 24.04.2009
  • O.U.G. nr. 38 din 22.04.2009 pentru modificarea art. 39 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 44/2008 privind desfãsurarea activitãtilor economice de cãtre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale
 • M.O. 249 din 14.04.2009
 • M.O. 246 din 14.04.2009
  • Legea nr. 88 din 08.04.2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societãtile comerciale si a altor acte normative incidente
  • Legea nr. 90 din 08.04.2009 privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 91/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • M.O. 224 din 07.04.2009
 • M.O. 221 din 06.04.2009
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 529 din 19.03.2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitãtii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005

14 aprilie 2009

 

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).