Noutati Legislative 2018

Sinteza legislativa 31 decembrie 2018 – 04 ianuarie 2019

Modificări importante pentru companii / activitate profesională 
→ Decizia Curții Constituționale a României nr. 874/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv“, precum și a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 2019. Conform deciziei Curții Constituționale a României (CCR), dispozițiile articolului 27 din Codul de procedură civilă (referitoare, printre altele, la faptul că hotărârile rămân supuse căilor de atac prevăzute de legea sub care a început procesul) sunt neconstituționale, în privința interpretării date de de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin Decizia nr. 52/2018. În esență, decizia ICCJ se referea la faptul că o hotărâre anterioară a CCR (Decizia nr. 369/2017) – prin care s-a constatat neconstituționalitatea limitării căii de atac a recursului la cereri evaluabile în bani mai mari de 1.000.000 de lei, prevedere conținută în Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă – ar produce efecte doar cu privire la procesele începute după data publicării deciziei CCR în Monitorul Oficial. Conform Deciziei CCR nr. 874/2018, interpretarea articolului 27 din Codul de procedură civilă în temeiul deciziei ICCJ, menționate anterior (că decizia din 2017 a CCR s-ar aplica doar proceselor începute după publicarea acesteia în Monitorul Oficial ), este neconstituțională. Practic, CCR a reținut că posibilitatea atacării cu recurs a unei hotărâri pronunțate în apel trebuie să fie valabilă și în privința părților la un litigiu față de care Decizia CCR din 2017 a intervenit până la momentul pronunțării hotărârii definitive a instanței de apel. Obligatorie de la: 3 ianuarie 2019. → Legea nr. 344/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2019. Legea introduce o prevedere nouă referitoare la faptul că anumite persoane (persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, liber profesioniștii, persoanele fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică) care fac plăți prin intermediul operațiunilor de plată cu acces la distanță pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, cu condiția existenței documentelor justificative legale în evidența plătitorilor. Acest lucru reprezintă o excepție de la regula conform căreia persoanele menționate la începutul acestui paragraf pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, în baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori. Mai multe detalii, AICI. Intrare în vigoare: 6 ianuarie 2019.
→ Legea nr. 356/2018 privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicațiilor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2019. Legea stabilește cadrul legal pentru desfășurarea activității de supraveghere și control, precum și de sancționare a eventualelor contravenții săvârșite de:
(i) persoanele ce operează stații de radiocomunicații, serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit, mobil maritim și mobil maritim prin satelit, serviciul radiotelefonic pe căile de navigație interioară, precum și în serviciul mobil terestru, cu excepția stațiilor de radiocomunicații din componența rețelelor publice mobile, respectiv
(ii) radioamatori. Intrare în vigoare: 2 februarie 2019.  → Legea nr. 359/2018 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2019. Legea modifică vârsta de la care vor fi pensionați medicii (67 de ani, de la 65 de ani) care împlinesc vârsta pensionării după ce dobândesc o funcție de conducere și care fac parte din comitetul director al spitalului public sau după ce ajung să exercite funcția de șef de secție, șef de laborator ori șef de serviciu medical; de asemenea, medicii care ating pragul de pensionare modificat nu pot participa la concurs și nu pot fi numiți în niciuna dintre funcțiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalului public sau de șef de secție, șef de laborator ori șef de serviciu medical.  De asemenea, apare o altă modificare, conform căreia medicii se pensionează, la cerere, la vârsta de 67 de ani, indiferent de sex. Cererea privind menținerea în activitate până la împlinirea vârstei de 67 de ani se depune, de către medic, la unitatea angajatoare, cu cel puțin 3 luni înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare. Intrare în vigoare: 6 ianuarie 2019.
→ Legea nr. 353/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2019. Una dintre modificările aduse de legea de aprobare vizează introducerea unui articol conform căruia toate costurile privind garanția comercială, inclusiv transportul produsului în vederea recuperării prețului plătit de consumator, se suportă de către vânzător. Intrare în vigoare: 6 ianuarie 2019.
→ Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 9/2018 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 7 din 3 ianuarie 2019. Hotărârea prevede, printre altele, care sunt cotizațiile fixe pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali. Intrare în vigoare: 3 ianuarie 2019.
Noutăți pe plan personal
 Legea nr. 349/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 2019. Prin legea de mai sus, se introduce o prevedere în Codul rutier referitoare la eliberarea unei dovezi înlocuitoare cu drept de conducere pentru 15 zile, în cazul suspendării permisului de conducere pentru o perioadă determinată: acesta expiră
(i) din momentul expirării termenului de valabilitate sau
(ii) din momentul depunerii dovezii înlocuitoare, de către conducătorul auto, la oricare unitate de poliție rutieră în una din zilele din intervalul perioadei de valabilitate a acesteia. Intrare în vigoare: 6 ianuarie 2019.
 Legea nr. 347/2018 pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2019. Conform Legii, se introduce o nouă prevedere în Legea nr. 46/2003: aceasta se referă la faptul că pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observație clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieții pacientului, cât și după decesul pacientului, la informațiile cu caracter confidențial din foaia de observație. Intrare în vigoare: 6 ianuarie 2019.
 Legea nr. 345/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2019. Printre altele, legea prevede că orice medic trebuie să trimită șoferii să fie examinați medicali, dacă observă o afecțiune care nu le-ar permite deținerea permisului auto. În cazul în care persoana trimisă la examinare nu se prezintă la aceasta, riscă să piardă, automat, permisul. Pentru mai multe detalii, a se vedea AICI. Intrare în vigoare: 6 ianuarie 2019.

Sinteza legislativa 27 – 29 decembrie 2018

→ Legea nr. 329/2018 pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1103 din 27 decembrie 2018. Printre altele, modificările vizează schimbarea regimului acreditării unităților sanitare. De la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, acreditarea este obligatorie pentru unități sanitare, indiferent dacă prestează servicii în relație cu sistemul public de asigurări de sănătate. Totuși, au fost introduse și  excepții: cabinetele de medicină de familie, cabinetele medicale dentare și cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate organizate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale și Legii societăților nr. 31/1990 precum și laboratoarelor de analize medicale și de anatomie patologică sunt exceptate de la obligația acreditării. De asemenea, legea modificată nu se aplică unităților farmaceutice – farmacii și oficine de circuit deschis. Intrare în vigoare: 30 decembrie 2018.
→ Legea nr. 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1106 din 28 decembrie 2018. Printre modificări, se va introduce o nouă prevedere în cuprinsul Legii nr. 92/2007. Aceasta se referă la faptul că autoritatea administrației publice locale impune sau contractează obligații de serviciu public și poate acorda, în schimbul îndeplinirii acestora, drepturi exclusive și/sau compensații de orice natură. Intrare în vigoare: 31 decembrie 2018.
→ Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1107 din 28 decembrie 2018. Conform legii, scopul implementării programului este de a stimula angajarea tinerilor în sectoarele menționate mai sus și de a evita migrația. În concret, măsurile de concretizare a scopului se referă la acordarea unui sprijin financiar lunar fermierilor angajatori, pentru fiecare persoană angajată în sectoarele vizate de această lege. Intrare în vigoare: 31 decembrie 2018.
→ Legea nr. 337/2018 privind statutul inspectorului de muncă a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1107 din 28 decembrie 2018. Legea reglementează statutul inspectorului de muncă, în contextul respectării prevederilor legale în domeniile: relații de muncă, securitate și sănătate în muncă. Intrare în vigoare: 31 decembrie 2018.
→ Hotărârea nr. 43/2018 a Colegiului Fizioterapeuților din România privind suspendarea sau încetarea la cerere a calității de membru al Colegiului Fizioterapeuților din România a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1112 din 28 decembrie 2018. Hotărârea se referă la soluționarea cererilor de suspendare sau de încetare a calității de membru al Colegiului Fizioterapeuților din România. Intrare în vigoare: 28 decembrie 2018.
→ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018. Printre altele, ordonanța prevede că, din 1 ianuarie 2019, în domeniul construcțiilor se aplică reduceri de taxe și impozite pentru angajarea lucrătorilor, plus că se stabilește un salariu minim brut diferențiat, pentru acest domeniu, de 3.000 de lei. De asemenea, actul prevede introducerea unor noi taxe de la 1 ianuarie 2019, printre care se numără vestita taxă pe lăcomie, sau majorarea salariilor bugetarilor. Intrare în vigoare: 29 decembrie 2018.
 
 Legea nr. 335/2018 pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1103 din 27 decembrie 2018. Modificările vizează posibilitatea persoanelor private de libertate de a efectua un program de formare profesională organizat de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București. De la momentul intrării în vigoare, nu mai există condiția ca persoanele în cauză să se afle în ultimele nouă luni de executare a pedepsei. De acum, posibilitatea efectuării unui astfel de program, pentru persoanele în cauză, începe din momentul finalului perioadei de carantină și până la ultima zi de executare a pedepsei ori a măsurii educative sau până la data la care sunt propozabile pentru liberare condiționată ori pentru înlocuirea internării cu măsura asistării zilnice. Intrare în vigoare: 30 decembrie 2018.
 Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.893/2018 privind deschiderea contului unic pentru achitarea amenzilor contravenționale potrivit prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1105 din 27 decembrie 2018. Ordinul stabilește implementarea contului unic pentru plata amenzilor contravenționale rutiere, urmând ca publicarea codului IBAN să se facă de către Ministerul Finanțelor. Mai multe detalii, AICIIntrare în vigoare: 1 ianuarie 2019.
 Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 146/2018 și al Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 2.578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1110 din 28 decembrie 2018. Ordinul stabilește următoarele chestiuni privind gestionarea cazurilor de violență domestică, de către polițiști: procedura de intervenție a polițiștilor în cazurile de violență domestică și de cooperare cu alte instituții cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței domestice; metodologia de utilizare a formularului de evaluare a riscului; procedura de emitere a ordinului de protecție provizoriu; procedura de punere în executare a ordinului de protecție provizoriu. Intrare în vigoare: 28 decembrie 2018. → Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1111 din 28 decembrie 2018. Hotărârea stabilește că următoarele categorii de persoane vor beneficia de transport gratuit cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial: persoanele cu handicap grav și accentuat, însoțitorii personelor cu handicap grav (dar numai în prezența acestora), asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, însoțitorii copiilor cu handicap accentuat (dar numai în prezența acestora), persoanele cu afecțiuni renale care necesită hemodializă, asistenții personali sau însoțitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă.  Intrare în vigoare: 1 ianuarie 2019.

Sinteza legislativa 17 – 22 decembrie 2018

→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.040/2018 privind stabilirea operațiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1069 din 18 decembrie 2018. Conform ordinului, este permisă debitarea contului de TVA cu operațiuni precum: înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti, de către organele de executare silită competente sau valorificarea bunurilor sechestrate/intrate în proprietatea privată a statului, de către organele de executare silită competente şi cele de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, printre altele. Poți citi mai multe AICIIntrare în vigoare: 18 decembrie 2018. Legea nr. 309/2018 privind ratificarea Convenției dintre România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a protocolului la convenție, semnate la București la 18 octombrie 2017
a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1079 din 20 decembrie 2018. Tratatul ratificat prin lege stabilește mecanisme de evitare a dublei impuneri. Mai multe detalii, AICI și AICI.   Intrare în vigoare: dată incertă momentan, aceasta depinde de ratificarea convenției în Spania.
→ Hotărârea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 39/2018 privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali care exercită profesia în regim independent ca persoană fizică independentă sau ca titulari de cabinete individuale de practică independentă a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1081 din 20 decembrie 2018. Hotărârea prevede că asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în regim independent ca persoană fizică independentă sau ca titulari de cabinete individuale de practică independentă trebuie să încheie asigurări de răspundere civilă profesională la o valoare minimă a riscului asigurat, echivalentul în lei a sumei de 20.000 de euro. Intrare în vigoare: 20 decembrie 2018.
→ Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 207/2018 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1084 din 20 decembrie 2018. Ordinul stabilește cota obligatorie estimată de achiziție de certificate verzi de către operatorii economici care au obligația achiziției de certificate verzi pentru anul 2019 la valoarea de 0,433 certificate verzi/MWh, conform anexei din ordin. Intrare în vigoare: 1 ianuarie 2019.
→ Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1089 din 21 decembrie 2018. Prin norma de mai sus, se reglementează, printre altele: intermediarii de asigurări, reasigurări și asigurări auxiliare, precum și încadrarea acestora în categorii sau procesul de supraveghere și monitorizare permanentă de către A.S.F. a activității de distribuție desfășurate de către distribuitori, inclusiv a respectării regulilor de conduită. Intrare în vigoare: 21 decembrie 2018.
→ Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1090 din 21 decembrie 2018. Prin norma de mai sus, se reglementează, printre altele: dobândirea, dezvoltarea, acumularea și certificarea competențelor profesionale în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor sau condițiile de autorizarea a furnizorilor de programe de pregătire profesională în asigurări și/sau reasigurări. Intrare în vigoare: 21 decembrie 2018.  Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1074 din 18 decembrie 2018. Modificările aduse Codului de procedură civilă implică, printre altele, faptul că, de acum, nu va mai exista prevederea că, în recurs, cererile și concluziile părților trebuie formulate și susținute prin avocat sau consilier juridic. O altă modificare, de exemplu, ține de pronunțarea hotărârii judecătorești: dacă, până acum, aceasta trebuia pronunțată în sedință publică, acum instanța poate alege dacă să pronunțe hotărârea în ședință publică sau doar să o pună la dispoziția părților, prin grefa instanței. De asemenea, nu se va mai putea cere anularea clauzelor abuzive din contracte odată cu contestația la executare silită; mai multe detalii, AICI. Altcumva, nu vor mai putea fi anulate cererile de chemare în judecată din cauză că lipsesc informații care nu sunt ușor accesibile reclamantului; mai multe detailii, AICI. O altă modificare importantă este că recursurile în interesul legii și hotărârile prealabile date de Înalta Curte de Casație și Justiție în materie civilă devin obligatorii nu doar pentru instanțele de judecată, ci pentru toți cei care aplică și se raportează la textul de lege interpretat de Curte; mai multe detalii, AICI.  De asemenea, mai multe detalii pot fi citite AICI și AICI. Intrare în vigoare: 21 decembrie 2018.  Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.545/2018 și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.560/2018 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1063 din 17 decembrie 2018. Conform ordinului, se prelungește aplicarea prevederilor menționate mai sus până în 31 martie 2019. Intrare în vigoare: 1 ianuarie 2019.
 Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) nr. 80/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1080 din 20 decembrie 2018. Conform deciziei, evaluarea imobilului preluat abuziv în perioada regimului comunist ce face obiectul deciziei de compensare se face prin luarea în considerare a caracteristicilor tehnice ale imobilului și a categoriei de folosință, la data preluării imobilului, aceste dispoziții fiind aplicabile și cauzelor aflate pe rolul instanțelor, având ca obiect decizii de compensare emise anterior inserării exprese a modalității de stabilire a caracteristicilor tehnice și a cateogoriei de folosință.  Obligatorie de la: 20 decembrie 2018. → Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 2.565/2018 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1086 din 21 decembrie 2018. Conform ordinului, valoarea unui tichet de masă, în al doilea semestru din 2018 rămâne aceeași cu valoarea din primul semestru al aceluiași an. Valoarea se păstrează la același nivel, neputând depăși 15,18 lei.  Mai multe detalii, AICIIntrare în vigoare: 21 decembrie 2018.

Sinteza legislativa 10 – 14 decembrie 2018

→ Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1043 din 10 decembrie 2018.
• Legea se referă la evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor publice și private care pot avea efecte semnificative asupra mediului; de exemplu, legea conține două anexe unde sunt prevăzute proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului – astfel de proiecte fac obiectul unei solicitări de aprobare de dezvoltare și al unei evaluări a impactului lor asupra mediului.
• Intrare în vigoare: 9 ianuarie 2019.
→ Hotărârea Guvernului nr. 956/2018 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1049 din 11 decembrie 2018.
• Conform hotărârii, termenul de aplicare a programelor naționale se prelungește până în 31 martie 2019.
• Intrare în vigoare: 11 decembrie 2018.
→ Hotărârea Guvernului nr. 953/2018 pentru modificarea unor acte normative privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1056 din 13 decembrie 2018.
• Hotărârea vizează anumite modificări în ceea ce privește regimul juridic al compensației lunare pentru chirie, în cazul cadrelor militare, precum și în cazul polițiștilor.
• Intrare în vigoare: 13 decembrie 2018.
→ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1060 din 14 decembrie 2018.
• Ordonanța vizează anumite modificări precum acordarea, în cadrul Programului „Start-up Nation Romania” unui avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile.
• Detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 14 decembrie 2018.
→ Hotărârea Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1045 din 10 decembrie 2018.
• Din 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut va fi de 2.080 lei pe lună; de asemenea, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut va fi de 2.350 lei pe lună.
• Pentru mai multe detalii și pentru anumite detalii privind unele implicații ale măririi salariului minim, vezi AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI și AICI.
• Intrare în vigoare: 10 decembrie 2018.
→ Legea nr. 290/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1052 din 12 decembrie 2018.
• Anumiți cetățeni își vor schimba actele de identiate, în următorii ani, din cauză că anumite denumiri de localități sau străzi se vor schimba. Mai exact, e vorba de cazurile când se va schimba denumirea din cauza înlocuirii literei „î” cu litera „â”.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 15 decembrie 2019.
→ Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (Completul competent să judece recursul în interesul legii) nr. 19/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1055 din 13 decembrie 2018.
• Conform deciziei, orice adunare publică desfășurată în apropierea unei instituții (sau autorități) publică trebuie declarată, astfel de adunări nefiind exceptate de la declararea prealabilă a adunărilor publice.
• Mai multe detalii, AICI.
• Obligatorie de la: 13 decembrie 2018.
→ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1058 din 13 decembrie 2018.
• Printre modificări, ordonanța prevede că, în 2019 și 2020, li se va acorda bugetarilor, anual, câte un voucher de vacanță de 1.450 de lei pe care să-l folosească în vacanțele din țară.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 13 decembrie 2018.
→ Hotărârea Guvernului nr. 983/2018 privind stabilirea zilelor de 24 și 31 decembrie 2018 ca zile libere a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1061 din 14 decembrie 2018.
• Conform actului, personalul instituțiilor și autorităților publice beneficiază de zile libere în datele de 24 și 31 decembrie. Totuși, aceste prevederi nu se aplică în cazuri precum cele ale magistraților care au termene stabilite în acele zile, precum și în alte câteva cazuri prevăzute în hotărâre.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 14 decembrie 2018.

Sinteza legislativa 03 – 07 decembrie 2018

→ Legea nr. 285/2018 pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1028 din 3 decembrie 2018.
• Modificarea vizează definiția termenului „clădire“, conținut în Codul fiscal. În urma modificării, vor fi considerate clădiri și construcțiile reprezentând turnurile de susținere a turbinelor eoliene.
• Intrare în vigoare: 6 decembrie 2018.
→ Hotărârea Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 36/2018 privind dobândirea calității de membru al Colegiului Fizioterapeuților din România și eliberarea autorizației de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1028 din 3 decembrie 2018.
• Hotărârea prevede, printre altele, în baza căror documente se eliberează autorizația de liberă practică pentru persoanele înscrise în Colegiul Fizioterapeuților din România.
• Intrare în vigoare: 3 decembrie 2018.
→ Legea nr. 288/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1036 din 6 decembrie 2018.
• Conform legii, cadrele militare și polițiștii care se află la prima numire în funcție sau care sunt nevoiți să se mute în interes de serviciu și care obțin un credit imobiliar sau ipotecar vor putea beneficia de plata parțială sau chiar totală a ratei împrumutului. De asemenea, de ajutor pentru ratele la casă vor mai putea beneficia și soldații sau gradații profesionali.
• Mai multe detalii, AICI și AICI.
• Intrare în vigoare: 9 decembrie 2018.
→ Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.659/2018pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare unitară a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) și alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/215 privind Codul fiscal a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1037 din 6 decembrie 2018.
• Ordinul reprezintă un set de instrucțiuni în privința aplicării cotei reduse de TVA de 5%, pentru servicii turistice.
• Mai multe detalii despre acest subiect, AICI.
• Intrare în vigoare: 6 decembrie 2018.
→ Legea nr. 297/2018privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Mobiliare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1040 din 7 decembrie 2018.
• Actele sub semnătură privată, înscrise în Registrul Național de Publicitate Imobiliară (care va înlocui Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare), vor putea fi înscrise în acest registru, pentru a funcționa ca titluri executorii, în condițiile în care ele pot funcționa astfel, conform legii.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 10 decembrie 2018.
→ Legea nr. 289/2018 pentru modificarea art. 11 din Legea educației naționale nr. 1/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1028 din 3 decembrie 2018.
• Modificările vizează, printre altele, faptul că Ministerul Educației Naționale poate organiza, anual, un examen de bacalaureat pentru românii de pretutindeni. Totuși, chiar dacă se va organiza, acesta se va organiza prin metodologie care ar urma să se stabilească de către Ministerul Educației Naționale.
• Intrare în vigoare: 6 decembrie 2018.
→ Ordonanța de urgență nr. 103/2018 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1028 din 3 decembrie 2018.
• Ordonanța prevede mărirea indemnizațiilor primite de invalizii, veteranii și văduvele de război, de la 1 ianuarie 2019.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 1 ianuarie 2019.
→ Legea nr. 286/2018 pentru modificarea alin. (1) și (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1029 din 4 decembrie 2018.
• Modificarea vizează creșterea vârstei până la care un copil poate fi pus în plasament numai la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal și, excepțional, în tip rezidențial, dacă e vorba de un copil cu handicap grav, care necesită îngrijiri în servicii de tip rezidențial specializate. Schimbarea va duce la creșterea vârstei de la trei la șapte ani.
• Intrare în vigoare: 1 ianuarie 2019.
→ Ordonanța de urgență nr. 104/2018privind implementarea Programului guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar“ a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1029 din 4 decembrie 2018.
• Ordonanța vizează faptul că, în cadrul conturilor de economii pentru copii, statul va depune, anual, 600 de lei, dacă părinții depun cel puțin 1.200 de lei.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 4 decembrie 2018.
→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2846/2018pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată stabilite prin „Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal“, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1032 din 5 decembrie 2018.
• Ordinul prevede, printre altele, care este procedura de anulare a obligațiilor de plată stabilite prin „Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal“; e vorba de contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 5 decembrie 2018.
→ Ordinul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1549/2018privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1036 din 6 decembrie 2018.
• Ordinul prevede care sunt documentele justificative privind dobândirea calității de asigurat.
• Intrare în vigoare: 6 decembrie 2018.
→ Hotărârea Guvernului nr. 935/2018 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei electrice și energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război și văduvelor de război, precum și accidentaților de război în afara serviciului ordonat a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1042 din 7 decembrie 2018.
• Hotărârea prevede că persoanele menționate anterior, care au suferit o infirmitate din cauza războiului, beneficiază, în 2018, de un ajutor de 400 de lei/ persoană pentru scopurile menționate mai sus.
Intrare în vigoare: 7 decembrie 2018.

Sinteza legislativa 26 – 29 noiembrie 2018

→ Ordinul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 266/2018 pentru aprobarea Normelor privind raportarea către Autoritatea pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar a încălcărilor reglementărilor în domeniul auditului statutar a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.010 din 28 noiembrie 2018.
• Ordinul vizează raportarea încălcărilor în domeniul auditului statutar, făcându-se referire, printre altele, la mecanisme pentru încurajarea raportării încălcărilor reglementărilor din domeniul auditului statutar.
• Intrare în vigoare: 28 noiembrie 2018.
→ Ordinul Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 1.106/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1010 din 28 noiembrie 2018.
• Ordinul se referă, printre altele, la documentele necesare pentru atestare sau la criteriile de atestare/reatestare.
• Intrare în vigoare: 28 noiembrie 2018.
→ Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3.626/2018 privind modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.011 din 29 noiembrie 2018.
• Ordinul prevede nomenclatorul actual privind codurile de produse accizabile armonizate.
• Intrare în vigoare: 29 noiembrie 2018.
→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.906/2018pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor de plată, reprezentând impozit pe venit, contribuție individuală de asigurări sociale și contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1005 din 27 noiembrie 2018.
• Ordinul se referă la procedura de acordare a bonificației de 10% asupra sumelor de plată datorate în privința impozitului și contribuțiilor menționate anterior.
• Mai multe detalii despre acest subiect, AICI.
• Intrare în vigoare: 27 noiembrie 2018.
→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.937/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1005 din 27 noiembrie 2018.
• Ordinul se referă la metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic, pentru veniturile realizate după 1 ianuarie 2018.
• Intrare în vigoare: 27 noiembrie 2018.
→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.936/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane fizice a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1006 din 28 noiembrie 2018.
• Ordinul se referă la obligațiile fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane fizice: impozit pe venit aferent declarației unice, contribuții de asigurări sociale aferente declarației unice și contribuții de asigurări sociale de sănătate aferente declarației unice.
• Intrare în vigoare: 28 noiembrie 2018.
Decizia Curții Constituționale a României nr. 632/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 995 din 26 noiembrie 2018.
• Conform deciziei, toate persoanele care au lucrat în condiții de handicap mediu, accentuat sau grav, au dreptul la o pensionare mai rapidă, indiferent de momentul dobândirii calității de asigurat în sistemul pensiilor de stat – înainte sau după momentul apariției handicapului.
• Mai multe detalii, AICI.
• Obligatorie de la: 26 noiembrie 2018.
→ Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 125/2018pentru stabilirea modelului de proces-verbal de constatare a contravenției, utilizat în activitatea de control în domeniul circulației pe drumurile publice a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.000 din 27 noiembrie 2018.
• Ordinul prevede modelele de proces-verbal de constatare a contravențiilor, atunci când contravenția este constatată de agentul constatator, direct, sau cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, pe de o parte, și atunci când contravenția este constatată exclusiv prin intermediul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, pe de altă parte.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 26 ianuarie 2019.
→ Legea nr. 284/2018 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.013 din 29 noiembrie 2018.
• Legea se referă la transmiterea către Unitatea națională de informații privind pasagerii (UNIP) a datelor personale privind pasagerii zborurilor; printre altele, legea reglementează măsuri de protecție a prelucrării datelor, precum necesitatea existenței unui responsabil cu protecția datelor, în cadrul UNIP, și prevederea responsabilităților acestuia.
Intrare în vigoare: 2 decembrie 2018.

Sinteza legislativa 19 – 23 noiembrie 2018

→ Ordinul Ministerului Justiției nr. 4.464/2018 privind completarea Ordinului ministrului justiției nr. 3.926/C/2018 pentru modificarea și completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 46/C/2011 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 986 din 21 noiembrie 2018.
• Ordinul se referă la faptul că onorariul perceput pentru antecontractele de vânzare-cumpărare sau pentru promisiunile de vânzare autentificate anterior datei de 24 octombrie se deduce din onorariul final stabilit pentru autentificarea contractului de vânzare la același birou notarial.
• Intrare în vigoare: 21 noiembrie 2018.
→ Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 84/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 983 din 20 noiembrie 2018.
• Hotărârea vizează chestiuni precum constituirea comisiei de disciplină sau procedura disciplinară.
• Intrare în vigoare: 20 noiembrie 2018.
→ Ordinul Autorității Naționale Sanitare Veterinare nr. 162/2018 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 78/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea excepțiilor de la Norma sanitară veterinară privind condițiile de sănătate care reglementează producerea și comercializarea produselor din carne și a altor produse de origine animală pentru unele produse ce conțin alte alimente și numai un procent mic de carne sau produse din carne a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 986 din 21 noiembrie 2018.
• Ordinul abrogă actul normativ care stabilea excepțiile de la normele care guvernau producerea și comercializarea produselor din carne și a altor produse de origină animale – în concret, era vorba de alimente ce conțineau până la 10% carne/produse din carne.
• Intrare în vigoare: 21 noiembrie 2018.
→ Hotărârea Guvernului nr. 917/2018 privind aprobarea Registrului național al calificărilor profesionale din România a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 988 din 22 noiembrie 2018.
• Hotărârea vizează aprobarea Registrului național al calificărilor profesionale din România, care este o bază de date națională care cuprinde descrierea calificărilor profesionale din România, recunoscute la nivel național.
• Intrare în vigoare: 22 noiembrie 2018.
→ Hotărârea Guvernului nr. 902/2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învățământul superior a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 990 din 22 noiembrie 2018.
• Hotărârea se referă la aspecte precum conținutul dosarului de înscriere la examenul de promovare sau structura listei de lucrări ale candidatului.
• Intrare în vigoare: 22 noiembrie 2018.
→ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 991 din 22 noiembrie 2018.
• Ordonanța prevede posibilitatea pentru firmele care sunt deținute integral de stat de a deveni fonduri suverane de investiții, dacă sunt respectate anumite condiții.
• Mai multe detalii, AICI.
• Intrare în vigoare: 22 noiembrie 2018.

Sinteza legislativa 12 – 16 noiembrie 2018

→ Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de facturare a certificatelor verzi a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 953 din 12 noiembrie 2018.
• Procedura de facturare a certificatelor verzi vizează: modul de facturare a certificatelor verzi la consumatorii finali; modul de regularizare a certificatelor verzi la consumatorii finali; obligațiile de raportare privind facturarea/ regularizarea certificatelor verzi aferente energiei electrice facturate/ furnizate consumatorilor finali de către furnizorii și operatorii din industrie menționați în ordin.
• Intrare în vigoare: 12 noiembrie 2018.
→ Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 83/2018 pentru aprobarea și completarea Hotărârii Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 954 din 12 noiembrie 2018.
• Hotărârea se referă la cotizațiile și taxele pe care trebuie să le plătească membrii Camerei Auditorilor Financiari din România și membrii stagiari in activitatea de audit financiar.
• Intrare în vigoare: 12 noiembrie 2018.
→ Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5.415/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe, aprobate prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4.827/2018 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 963 din 14 noiembrie 2018.
• Ordinul vizează activitatea de dirigenție desfășurată în baza unui contract individual de muncă.
• Intrare în vigoare: 14 noiembrie 2018.
→ Ordinul Ministerului Mediului nr. 1.171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 967 din 15 noiembrie 2018.
• Ordinul vizează chestiuni precum autoritățile competente în cadrul prezentei proceduri sau chestiuni privind solicitarea, aplicarea sau respingerea vizei anuale.
• Intrare în vigoare: 15 noiembrie 2018.
→ Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 86/2018 pentru aprobarea Normelor privind retragerea, redobândirea și suspendarea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România pentru auditorii financiar și firmele de audit a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 969 din 15 noiembrie 2018.
• Ordinul vizează chestiuni legate de retragerea, redobândirea și suspendarea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România. De exemplu, în cazul redobândirii, este prevăzut organul competent să emită ordinul de redobândire a calității.
• Intrare în vigoare: 15 noiembrie 2018.
→ Hotărârea Camerei Auditorilor Financiar din România nr. 82/2018pentru modificarea Normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 67/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 971 din 16 noiembrie 2018.
• Hotărârea vizează anumite chestiuni legate de procedura de înscriere ca membru al CAFR.
• Intrare în vigoare: 16 noiembrie 2018.
→ Decizia Curții Constituționale a României nr. 573/2018referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 434 alin. (2) lit. g) din Codul de procedură penală a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 959 din 13 noiembrie 2018.
• Curtea constată neconstituționalitatea prevederilor din Codul de procedură penală referitoare la faptul că hotărârile pronunțate ca urmare a admiterii acordului de recunoaștere a vinovăției nu pot fi atacate cu recurs.
• Obligatorie de la: 13 noiembrie 2018.
→ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2018privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 963 din 14 noiembrie 2018.
• Ordonanța vizează, printre altele, faptul că angajatorii vor fi obligați să accepte ca femeile să muncească până la 65 de ani, dacă acestea vor. De asemenea, prin ordonanța respectivă se amână termenul de aplicare a reuniunii venitului minim garantat, a alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzirea locuinței într-unul singur (venitul minim de incluziune) până în 2021; o altă modificare este amânarea termenului pentru acordarea sumei de 500 de euro pentru educație copiilor născuți după 9 februarie 2011 până în 2021.
• Același act normativ mai prevede că, de acum, salariul minim brut poate fi stabilit diferențiat de către Guvern, în funcție de nivelul de studii și de vechimea în muncă.
• O altă modificare este vizată de faptul că, în 2019, punctul-amendă va avea același cuantum ca în 2018.
• Ordonanța menționată mai prevede modificări și în privința încheierii contractelor de ucenicie.
• Mai multe detalii, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI și AICI.
• Intrare în vigoare: 14 noiembrie 2018.

         

PartenerAcest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.