Guvernul Romaniei

 
Ordonanta nr. 51/1997

din 28/08/1997
Versiune actualizata la data de 17/12/2009

privind operatiunile de leasing si societatile de leasing@


 

    ___________
    @Text actualizat la data de 17.12.2009. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
   - Codul Fiscal publicat in 2003
   - Legea nr. 533/2004
   - Legea nr. 287/2006
   - Legea nr. 241/2007
   - Legea nr. 93/2009 publicata in MOF nr. 259 din 21/04/2009
   - Legea nr. 383/2009 publicata in MOF nr. 870 din 14/12/2009.

    Atentie! Potrivit art. II din Legea nr. 287/2006, pana la data de 31 decembrie 2006, trebuie indeplinita obligatia de majorare a capitalului social la nivelul echivalentului in moneda nationala - leu - al sumei de 200.000 euro, prevazuta la art. 19 alin. (2) din O.G. nr. 51/1997, pentru societatile de leasing existente la data intrarii in vigoare a Legii 287/2006.

   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

   Art. 1. - (1) Prezenta ordonanta se aplica operatiunilor de leasing prin care o parte, denumita locator/finantator, transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun, al carui proprietar este, celeilalte parti, denumita locatar/utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al locatarului/utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing fara a schimba natura leasingului ori de a inceta raporturile contractuale. Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni, daca partile convin astfel si daca achita toate obligatiile asumate prin contract.
   (11) Prezenta ordonanta se aplica si in situatia in care locatarul/utilizatorul unui bun care face obiectul unui contract de leasing incheie cu un alt locatar/utilizator, denumit locatar/utilizator final, un contract de leasing avand ca obiect acelasi bun. Contractul de leasing incheiat cu locatarul/utilizatorul final se va incheia dupa obtinerea acordului prealabil scris al locatorului/finantatorului initial si indeplinirea de catre locatar/utilizator a conditiilor cerute societatilor de leasing. In aceste cazuri, desfiintarea titlului locatarului/utilizatorului initial din orice motive va conduce la incetarea de drept a contractului de leasing incheiat intre acesta din urma si locatarul/utilizatorul final.
   (2) Operatiunile de leasing au ca obiect bunuri imobile prin natura lor sau care devin imobile prin destinatie, precum si bunuri mobile, aflate in circuitul civil, cu exceptia inregistrarilor pe banda audio si video, a pieselor de teatru, a manuscriselor, a brevetelor, a drepturilor de autor si a bunurilor necorporale.
   (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), dreptul de utilizare a programelor pentru calculator, ca drept patrimonial de autor asupra programelor pentru calculator, poate face obiectul operatiunilor de leasing, daca titularul dreptului de autor a autorizat aceasta operatiune. In acest caz locatorul/finantatorul transmite catre utilizator, pentru o perioada determinata, dreptul de utilizare a unui program pentru calculator asupra caruia detine un drept definitiv de utilizare. Transmiterea se realizeaza la solicitarea utilizatorului, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul obligandu-se sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a dobandi dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator, de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru dobandirea dreptului definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator, inainte de sfarsitul perioadei de leasing, daca partile convin astfel si daca utilizatorul achita toate obligatiile asumate prin contract.
   Art. 2. - In intelesul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
   a) valoare de intrare reprezinta valoarea la care a fost achizitionat bunul de catre finantator, respectiv costul de achizitie;
   b) valoare totala reprezinta valoarea totala a ratelor de leasing la care se adauga valoarea reziduala;
   c) valoare reziduala reprezinta valoarea la care, dupa achitarea de catre utilizator a tuturor ratelor de leasing prevazute in contract, precum si a tuturor celorlalte sume datorate conform contractului, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre locatar/utilizator si este stabilita de partile contractante;
   d) rata de leasing reprezinta:
   - in cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului si dobanda de leasing, care se stabileste pe baza ratei dobanzii convenite prin acordul partilor;
   - in cazul leasingului operational, chiria se stabileste prin acordul partilor;
    d1) drept definitiv de utilizare a programului pentru calculator - dreptul de utilizare asupra programului pentru calculator, obtinut pe o perioada nedeterminata;
   e) Abrogat;
   f) Abrogat.
   Art. 3. - (1) In cadrul unei operatiuni de leasing, poate avea calitatea de locator/finantator o societate de leasing, persoana juridica romana sau straina.
   (2) Orice persoana fizica sau juridica, romana ori straina, poate avea calitatea de locatar/utilizator, in conditiile legii romane.
   Art. 4. - Pentru efectuarea unei operatiuni de leasing, orice persoana fizica sau juridica formuleaza o cerere ferma, in care sa precizeze bunul ce va constitui obiectul contractului de leasing. Cererea se transmite societatii de leasing impreuna cu actele din care sa rezulte situatia financiara a solicitantului.
   Art. 5. - Prin contractul de leasing - financiar sau operational -, obligatia de a asigura bunul revine locatorului/finantatorului, care are libertatea in privinta alegerii asiguratorului, daca partile nu au convenit altfel. Costurile asigurarii sunt in sarcina locatarului/utilizatorului, daca prin contract partile nu convin altfel.

   CAPITOLUL II
  Contractul de leasing

   Art. 6. - (1) Contractul de leasing trebuie sa cuprinda, pe langa partile contractante, cel putin urmatoarele elemente:
   a) clauza privind definirea contractului de leasing ca leasing financiar sau operational;
   b) denumirea bunului care face obiectul contractului de leasing si caracteristicile de identificare a acestuia;
   c) valoarea exacta a sumelor ratelor lunare de leasing si data exacta de plata a acestora;
   d) perioada de utilizare in sistem de leasing a bunului;
   e) clauza privind obligatia asigurarii bunului;
   f) valoarea totala a contractului de leasing.
   (2) Contractul de leasing financiar trebuie sa cuprinda, pe langa elementele prevazute la alin. (1), urmatoarele:
   a) valoarea de intrare a bunului;
   b) valoarea reziduala a bunului convenita de parti, cand este cazul;
   c) valoarea avansului;
   d) rata de leasing.
   (3) Partile pot conveni si alte clauze.
   Art. 7. - Contractul de leasing se incheie in scris. In cazul incetarii contractului de leasing din culpa utilizatorului sau prin disparitia totala a bunului prin furt, dauna totala, distrugere totala, definita potrivit legii, survenita inainte de implinirea unui an de la intrarea in vigoare a contractului, acesta nu isi schimba natura, iar bunul ce face obiectul contractului de leasing este tratat fiscal si contabil ca bun, obiect al unui contract de leasing.
   Art. 8. - Contractele de leasing, precum si garantiile reale si personale, constituite in scopul garantarii obligatiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii.
   Art. 81. - Contractele de leasing avand ca obiect dreptul de utilizare a programelor pentru calculator constituie titlu executoriu, daca utilizatorul nu renunta la dreptul de utilizare, nu procedeaza la dezinstalarea programului si la stergerea copiilor de siguranta, precum si, dupa caz, la restituirea suporturilor si documentatiei aferente programului pentru calculator, in urmatoarele situatii:
   a) la sfarsitul perioadei de leasing, daca utilizatorul nu a formulat optiunea cumpararii bunului, respectiv optiunea dobandirii dreptului definitiv de utilizare a programului pentru calculator sau a prelungirii contractului;
   b) in cazul rezilierii contractului din vina exclusiva a utilizatorului.

   CAPITOLUL III
  Obligatiile partilor in cadrul unei operatiuni de leasing

   Art. 9. - Locatorul/finantatorul se obliga:
   a) sa respecte dreptul locatarului/utilizatorului de a alege furnizorul de bunuri, potrivit intereselor sale;
   b) sa contracteze bunul cu furnizorul desemnat de locatar/utilizator, in conditiile expres formulate de catre acesta sau, dupa caz, sa dobandeasca dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator;
   c) sa incheie contract de leasing cu locatarul/utilizatorul si sa transmita acestuia, in temeiul contractului de leasing, drepturile ce deriva din contract, cu exceptia dreptului de dispozitie, iar in cazul programelor pentru calculator, sa transmita dreptul de utilizare asupra programelor pentru calculator catre locatar/utilizator, fara a-si mai putea exercita acest drept pe perioada derularii contractului de leasing;
   d) sa respecte dreptul de optiune al locatarului/utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing, fara a schimba natura leasingului, ori de a inceta raporturile contractuale;
   e) sa ii garanteze locatarului/utilizatorului folosinta linistita a bunului, in conditiile in care acesta a respectat toate clauzele contractuale;
   f) sa asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite in leasing, daca prin contractul de leasing partile nu au convenit altfel.
   Art. 10. - Locatarul/utilizatorul se obliga:
   a) sa efectueze receptia si sa primeasca bunul la termenul si in conditiile de livrare agreate cu furnizorul;
   b) sa exploateze bunul conform instructiunilor elaborate de catre furnizor si sa asigure instruirea personalului desemnat sa il exploateze;
   c) sa nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing decat cu acordul finantatorului;
   d) sa achite toate sumele datorate conform contractului de leasing - rate de leasing, asigurari, impozite, taxe -, in cuantumul si la termenele mentionate in contract;
   e) sa suporte cheltuielile de intretinere, precum si orice alte cheltuieli aferente bunului sau din contractul de leasing;
   f) sa isi asume pentru intreaga perioada a contractului, in lipsa unei stipulatii contrare, totalitatea obligatiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepusii sai, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, si continuitatea platilor cu titlu de rata de leasing pana la achitarea integrala a valorii contractului de leasing;
   g) sa permita locatorului/finantatorului verificarea periodica a starii si a modului de exploatare a bunului care face obiectul contractului de leasing;
   h) sa il informeze pe locator/finantator, in timp util, despre orice tulburare a dreptului de proprietate venita din partea unui tert;
   i) sa nu aduca modificari bunului si sa nu schimbe locul declarat in contract fara acordul locatorului/finantatorului.
   j) sa restituie bunul in conformitate cu prevederile contractului de leasing.
   Art. 11. - In cadrul operatiunilor de leasing drepturile si obligatiile partilor vor fi stipulate in contract si nu vor fi limitate la prevederile art. 9 si 10.
   Art. 12. - In temeiul contractului de leasing, locatarul/utilizatorul are urmatoarele drepturi:
   a) de actiune directa asupra furnizorului, in cazul reclamatiilor privind livrarea, calitatea, asistenta tehnica, service-ul necesar in perioada de garantie si postgarantie, locatorul/finantatorul fiind exonerat de orice raspundere;
   b) de a exercita actiunile posesorii fata de terti.
   Art. 13. - (1) Drepturile locatorului/finantatorului asupra bunului utilizat in baza unui contract de leasing sunt opozabile judecatorului-sindic, in situatia in care locatarul/utilizatorul se afla in reorganizare judiciara si/sau faliment, in conformitate cu prevederile legale in materie.
   (2) Daca locatarul/utilizatorul se afla in dizolvare si/sau lichidare, dispozitiile alin. (1) se aplica si lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare.
   (3) Drepturile locatarului/utilizatorului asupra bunului utilizat in baza unui contract de leasing sunt opozabile judecatorului-sindic si creditorilor in situatia in care locatorul/finantatorul se afla in reorganizare judiciara si/sau faliment, in conformitate cu prevederile legale in materie.
   (4) Daca locatorul/finantatorul se afla in dizolvare si/sau lichidare, dispozitiile alin. (3) se aplica si lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
   (5) In cazurile prevazute la alin. (3) si (4) drepturile locatarului/utilizatorului prevazute de prezenta ordonanta si cele stipulate in contractul de leasing vor urmari bunul aflat in proprietatea oricarui dobanditor al acestuia, in conditiile in care au fost respectate intocmai drepturile locatorului/finantatorului.

   CAPITOLUL IV
  Raspunderea partilor

   Art. 14. - (1) In cazul in care locatarul/utilizatorul refuza sa primeasca bunul la termenul agreat cu furnizorul si/sau in contractul de leasing ori daca se afla in stare de reorganizare judiciara si/sau faliment, locatorul/finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing cu daune-interese.
   (2) Locatorul/finantatorul nu raspunde daca bunul care face obiectul contractului de leasing nu este livrat sau este livrat necorespunzator locatarului/utilizatorului de catre furnizor.
   Art. 15. - Daca in contract nu se prevede altfel, in cazul in care locatarul/utilizatorul nu executa obligatia de plata integrala a ratei de leasing timp de doua luni consecutive, calculate de la scadenta prevazuta in contractul de leasing, locatorul/finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar locatarul/utilizatorul este obligat sa restituie bunul si sa plateasca toate sumele datorate, pana la data restituirii in temeiul contractului de leasing.
   Art. 16. - Daca locatorul/finantatorul nu respecta dreptul de optiune al locatarului/utilizatorului, asa cum este prevazut in prezenta ordonanta, locatorul/finantatorul datoreaza daune-interese egale cu totalul prejudiciului produs prin incalcarea acestei obligatii, iar instanta judecatoreasca investita cu stabilirea daunelor-interese va putea pronunta o hotarare care sa tina loc de act de vanzare-cumparare.
   Art. 17. - Daca in timpul derularii contractului de leasing locatorul/finantatorul instraineaza bunul, respectiv cesioneaza dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator altei societati de leasing, dobanditorul este legat de aceleasi obligatii contractuale ca si locatorul/finantatorul care a instrainat bunul, respectiv transmitatorul care a cesionat dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator.
   Art. 18. - Din momentul incheierii contractului de leasing si pana la expirarea acestuia si reintrarea in posesia bunului, locatorul/finantatorul este exonerat de orice raspundere fata de terti pentru prejudiciile provocate prin folosinta bunului, fapta sau omisiunea locatarului/utilizatorului.

   CAPITOLUL V
  Organizarea si functionarea societatilor de leasing operational

   Art. 19. - (1) Societatile de leasing, persoane juridice romane, se infiinteaza si functioneaza potrivit Legii nr. 31/1990, republicata.
   (2) Societatile de leasing sunt societati comerciale care au ca obiect principal de activitate desfasurarea operatiunilor de leasing si au un capital social minim, subscris si varsat integral in numerar, la infiintare, egal cu echivalentul in moneda nationala - leu - al sumei de 200.000 euro.
   (3) Cumularea calitatii de furnizor si finantator este permisa cu respectarea prevederilor prezentei ordonante.

   CAPITOLUL V1
  Auditarea situatiilor financiare anuale

   Art. 191. - Situatiile financiare anuale ale societatilor de leasing vor fi elaborate in conformitate cu prevederile reglementarilor contabile aplicabile si vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

   CAPITOLUL VI
  Publicitatea operatiunilor de leasing

   Art. 20. - (1) Inregistrarea amortizarii bunului ce face obiectul contractului se efectueaza in cazul leasingului financiar de catre locatar/utilizator, iar in cazul leasingului operational de catre locator/finantator.
   (2) Achizitiile de bunuri imobile si mobile, in cazul leasingului financiar, sunt tratate ca investitii, fiind supuse amortizarii in conformitate cu actele normative in vigoare.
   (3) Inregistrarea operatiunilor de leasing in evidentele contabile ale societatilor care efectueaza operatiuni de leasing, precum si ale societatilor comerciale care utilizeaza bunuri in sistem de leasing se efectueaza potrivit reglementarilor contabile in vigoare.
   Art. 21. - (1) Contractele de leasing care au ca obiect utilizarea bunurilor imobile vor fi inscrise in cartea funciara.
   (2) In cazul in care intervin schimbari in ceea ce priveste sediul locatarului/utilizatorului sau al locatorului/finantatorului ori schimbari cu privire la situatia juridica a bunului, persoana in cauza trebuie sa procedeze la notificarea celeilalte parti si la rectificare in cartea funciara.
   (3) Taxele de timbru si timbrul judiciar, datorate in cazul incheierii unui contract de vanzare-cumparare la sfarsitul contractului de leasing, ca urmare a exprimarii optiunii locatarului/utilizatorului, se vor calcula in functie de valoarea reziduala a bunului, astfel cum este definita la art. 2 lit. c).

   CAPITOLUL VII
  Dispozitii tranzitorii si finale

   Art. 22. - (1) Dispozitiile prezentei ordonante se aplica si in situatia in care o persoana fizica sau juridica vinde un bun unei societati de leasing, pentru a-l utiliza in sistem de leasing, cu dreptul sau obligatia de rascumparare la sfarsitul contractului de leasing.
   (2) Este, de asemenea, permisa rascumpararea bunului obiect al unui contract de leasing de catre furnizor de la locator/finantator.
   Art. 23. - Bunurile ce fac obiectul unui contract de leasing pot fi utilizate in sistem de leasing de mai multe societati comerciale, daca intre acestea si locator/finantator s-a incheiat un contract in acest sens. Sunt supuse dispozitiilor prezentei ordonante si contractele de leasing incheiate de doua sau mai multe societati de leasing, in calitate de locator/finantator, daca intre acestea si locatar/utilizator s-a incheiat un contract in acest sens.
   Art. 24. - (1) Societatile de leasing pot incheia contracte de leasing avand ca obiect:
   a) realizarea unei constructii pe terenul proprietate a locatarului/utilizatorului, caz in care partile pot conveni ca perioada de rambursare a ratelor de leasing incepe sa curga de la receptionarea constructiei si confera locatorului/finantatorului un drept de proprietate asupra constructiei si un drept de folosinta asupra terenului, daca partile nu au convenit altfel;
   b) dobandirea dreptului de edificare a unei constructii pe terenul locatorului/finantatorului, caz in care partile pot conveni ca perioada de rambursare a ratelor de leasing incepe sa curga de la receptionarea constructiei si confera locatarului/utilizatorului un drept de proprietate asupra constructiei si un drept de folosinta asupra terenului, daca partile nu au convenit altfel;
   c) constructiile existente, proprietate a locatorului/finantatorului sau care urmeaza sa fie achizitionate de acesta, construite pe terenul proprietate a locatorului/finantatorului ori care urmeaza sa fie achizitionat de acesta sau pe un teren asupra caruia locatorul/finantatorul are un drept de superficie. In acest caz, locatorul/finantatorul va transfera in sistem de leasing constructiile si, daca este cazul, va finanta costul terenului ce urmeaza a fi achizitionat si va avea un drept de proprietate asupra constructiilor si un drept de proprietate sau de superficie asupra terenului, dupa caz, in timp ce locatarul/utilizatorul va avea un drept de folosinta atat asupra constructiilor, cat si asupra terenului;
   d) constructiile existente, proprietate a locatorului/finantatorului, construite pe terenul proprietate a locatorului/finantatorului sau pe un teren proprietate a unui tert, asupra caruia locatorul/finantatorul are un drept de folosinta; partile pot conveni ca perioada de rambursare a ratelor de leasing incepe sa curga de la receptionarea constructiei de catre locatar/utilizator. In aceasta situatie, locatorul/finantatorul va avea un drept de proprietate asupra constructiei si un drept de proprietate sau, dupa caz, un drept de folosinta asupra terenului, daca partile nu au convenit altfel.
   (2) Contractul de leasing cu bunuri imobile se poate incheia pe o durata stabilita de parti, cu respectarea prevederilor art. 7.
   (3) Prevederile art. 16 sunt aplicabile si in cazul contractului de leasing cu bunuri imobile.
   Art. 25. - Veniturile obtinute de nerezidenti sub forma de dobanda sau de redeventa (rata de leasing), stabilita de partile contractante, in cazul contractelor de leasing financiar sau operational, se impun in Romania prin retinere la sursa, potrivit prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri sau ale legislatiei interne, dupa caz. In cazul contractelor de leasing operational incheiate cu persoane nerezidente, redeventa inseamna beneficiul stabilit de parti sau toata cota de leasing (rata de leasing), daca prin contract nu se identifica partea de beneficiu.
   Art. 26. - In cazul inregistrarii de daune si al incasarii sumelor din asigurarea bunurilor obiect al contractelor de leasing, partile pot conveni stingerea creantelor reciproce prin compensare, in conditiile legii.
   Art. 27. - (1) Abrogat.
   (2) Abrogat.
   (3) In cazul in care utilizatorul, din vina societatii de leasing sau a furnizorului, nu si-a exercitat dreptul de optiune prevazut in contract privind prelungirea termenului de leasing sau achizitia bunului, iar bunul nu a fost restituit, utilizatorul este obligat sa plateasca taxele vamale raportat la valoarea reziduala a bunului. Baza de calcul a taxelor vamale nu poate fi mai mica de 20% din valoarea de intrare a bunului, indiferent daca partile au convenit o valoare reziduala mai mica.
   (4) In cazul achizitionarii bunurilor introduse in tara in conditiile alin. (1) si (2), utilizatorul este obligat sa achite taxa vamala calculata la valoarea reziduala a bunului din momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare. Baza de calcul a taxelor vamale nu poate fi mai mica de 20% din valoarea de intrare a bunului, indiferent daca partile au convenit contractual o valoare reziduala mai mica.
   (5) Termenul in cadrul caruia bunurile urmeaza sa fie restituite sau sa primeasca o noua destinatie vamala este cel convenit intre parti prin contractul de leasing. Termenul in cadrul caruia bunurile urmeaza sa fie restituite sau sa primeasca o noua destinatie vamala nu poate fi mai mare de 7 ani de la data introducerii in tara a bunului, indiferent daca partile au convenit prin contract o durata mai mare, cu exceptia mijloacelor destinate transportului aerian pentru care termenul mentionat este de 14 ani.
   (6) Bunurile care fac obiectul unui contract de leasing incheiat intre locatori/finantatori, persoane juridice romane, cu locatari/utilizatori, persoane fizice ori juridice straine, si care se exporta din Romania in temeiul acestor contracte se incadreaza in regimul vamal de export temporar, in conformitate cu prevederile legale in materie.
   (7) Termenul in cadrul caruia bunurile obiect al unui contract de leasing, incheiat in conditiile alin. (6), urmeaza sa fie restituite locatorului/finantatorului sau sa primeasca o noua destinatie vamala este cel convenit intre parti prin contractul de leasing, dar nu poate fi mai mare de 7 ani de la data exportului din tara al bunului respectiv.
   Art. 28. - Abrogat.

    NOTA:
    Potrivit prevederilor art. III din Legea nr. 90/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 170 din 30 aprilie 1998:
    "Art. III. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 72/1993 privind regimul vamal al bunurilor importate ce fac obiectul tranzactiilor leasing, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 44 din 26 februarie 1993, Ordonanta Guvernului nr. 12/1995 privind unele masuri referitoare la regimul vamal al masinilor, utilajelor si instalatiilor importate in cadrul tranzactiilor de leasing, precum si la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor si componentelor folosite in productia proprie a unor agenti economici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 3 februarie 1995, aprobata prin Legea nr. 59/1995, precum si orice alte dispozitii contrare."
    Potrivit prevederilor art. V si VI din Legea nr. 99/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999:
    "Art. V. - 1. Contractele incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi isi pastreaza valabilitatea.
    2. In termen de 12 luni de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei societatile de leasing au obligatia de a-si majora capitalul social, astfel incat sa aiba un capital minim subscris si varsat de minimum 500 milioane lei.
    3. In cazul nerespectarii dispozitiilor prevazute la alin. 2, societatea de leasing responsabila nu va mai avea dreptul sa efectueze operatiuni de leasing.
    Art. VI. - Ministerul Finantelor va elabora norme*) metodologice privind contabilitatea operatiunilor de leasing in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei."
    __________
   *) Normele privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de leasing au fost aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 686 din 25 iunie 1999 si au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 333 din 14 iulie 1999.