Parlamentul Romaniei

 
Lege nr. 293/2011

din 21/12/2011
Versiune actualizata la data de 13/02/2012

bugetului de stat pe anul 2012


 

    ___________
@Text actualizat la data de 13.02.2012. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Hotararea nr. 71/2012
publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 88 din 03/02/2012.
- Hotararea nr. 76/2012 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 94 din 06/02/2012.

    ___________
@Pus in aplicare prin:
- Ordinul nr. 115/2012
publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 111 din 13/02/2012.

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

   
CAPITOLUL I

  Dispozitii generale

   Art. 1. - Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2012 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile si activitatilor finantate integral din venituri proprii.

   
SECŢIUNEA 1

  Dispozitii referitoare la bugetul de stat pe anul 2012

   Art. 2. - (1) Sinteza bugetului de stat, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1.
   (2) Bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 95.757,1 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 112.920,3 milioane lei, cu un deficit de 17.163,2 milioane lei.
   (3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2.
   (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite si anexele la acestea sunt prevazute in anexa nr. 3*).
    ___________
   *) Anexa nr. 3 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 914 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

   (5) Se interzic retinerea si utilizarea de catre ordonatorii de credite finantati integral din bugetul de stat a oricaror venituri proprii care nu sunt prevazute in anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.
   Art. 3. - Cheltuielile bugetare sunt detaliate in bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finantare, iar in cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate de cheltuieli.

   
SECŢIUNEA a 2-a

Dispozitii referitoare la bugetele locale pe anul 2012

   Art. 4. - Din taxa pe valoarea adaugata se aloca 13.369,9 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:
   a) 2.021,4 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, potrivit anexei nr. 4;
   b) 8.976,2 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, potrivit anexei nr. 5;
   c) 368,3 milioane lei destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, prevazute in anexa nr. 6, a caror repartizare, pe unitati administrativ-teritoriale, se face in functie de lungimea si starea tehnica ale acestora, prin hotarare, de catre consiliul judetean, dupa consultarea primarilor;
   d) 1.754,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, prevazute in anexa nr. 7, care se repartizeaza pe unitati administrativ- teritoriale, potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
   e) 250,0 milioane lei pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, care se vor repartiza pe judete si proiecte eligibile prin hotarare a Guvernului, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2007, cu modificarile ulterioare.
   Art. 5. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, prevazute la art. 4 lit. a), sunt destinate:
   a) finantarii sistemului de protectie a copilului si centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap;
   b) finantarii drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore;
   c) finantarii drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional;
   d) finantarii cheltuielilor privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat;
   e) finantarii invatamantului special si centrelor judetene de resurse si asistenta educationala;
   f) finantarii institutiilor de cultura descentralizate incepand cu anul 2002;
   g) platii contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din tara;
   h) finantarii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judetene;
   i) platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant special si din centrele de resurse si asistenta educationala, in cuantumul prevazut pentru anul 2012 prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011.
   (2) Finantarea serviciilor sociale prevazute la alin. (1) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin hotarare a Guvernului.
   (3) In situatiile in care produsele lactate si de panificatie, mierea de albine, precum si fructele se contracteaza si de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, consiliul judetean va repartiza sume cu aceasta destinatie unitatilor administrativ-teritoriale respective, in functie de numarul beneficiarilor si valoarea produselor distribuite.
   (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, prevazute la art. 4 lit. b), sunt destinate:
   a) finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevazute la art. 104 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
   b) platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, in cuantumul prevazut pentru anul 2012 prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011;
   c) finantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate in baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
   d) finantarii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;
   e) finantarii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
   f) finantarii cheltuielilor creselor;
   g) finantarii cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor si municipiului Bucuresti, respectiv pentru: sistemul de protectie a copilului, centrele de asistenta sociala a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional, implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, invatamantul special si centrele de resurse si asistenta educationala, institutiile de cultura descentralizate incepand cu anul 2002 si plata contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult.
   (5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional, implementarii programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat se repartizeaza pe sectoare si municipiul Bucuresti, potrivit prevederilor legale in vigoare.
   (6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata prevazute la alin. (4) pe comune, orase, municipii, sectoare si municipiul Bucuresti, dupa caz, cu exceptia celor prevazute la alin. (5), se face prin decizie a directorului directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa consultarea consiliului judetean si a primarilor, iar pentru finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratului scolar, in functie de numarul de elevi/prescolari si standardele de cost aferente si de numarul de beneficiari ai serviciilor respective.
   (7) Pentru finantarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) si (4), autoritatile administratiei publice locale aloca pe langa sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata si sume din bugetele locale ale acestora.
   (8) Plata sumelor prevazute la alin. (1) lit. i) si la alin. (4) lit. b) se efectueaza in anul 2012 in mod esalonat, in transe trimestriale egale.
   (9) Numarul maxim de posturi finantate pentru personalul neclerical din unitatile de cult este prevazut in anexa nr. 8.
   Art. 6. - (1) In anul 2012, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor finanta cu prioritate acele lucrari de investitii/activitati noi sau in continuare, aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile.
   (2) Se interzice finantarea lucrarilor de investitii noi daca nu sunt asigurate surse de finantare a lucrarilor de investitii/activitati in continuare, astfel incat sa se respecte graficele de executie/termenele de punere in functiune sau datele de finalizare a proiectelor aflate in implementare. Se interzice finantarea obiectivelor de investitii noi daca in portofoliul ordonatorilor de credite ai bugetelor locale exista obiective de investitii/proiecte in derulare al caror termen de punere in functiune/termen de implementare stabilit prin contractul/decizia/ordinul de finantare este depasit, pana la finalizarea acestora. Exceptie fac lucrarile de investitii colaterale, care cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrari legate teritorial si functional de o anumita investitie directa, necesare punerii in functionare si exploatarii investitiei directe realizate ca urmare a implementarii unor proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile.
   Art. 7. - Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2012 sunt prevazute in anexa nr. 9.

   
SECŢIUNEA a 3-a

Dispozitii referitoare la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2012

   Art. 8. - (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, constituit in baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 10.
   (2) In baza art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, veniturile bugetului se completeaza cu suma de 410,0 milioane lei care se aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii.
   (3) Sumele incasate din contributia trimestriala, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, cu completarile ulterioare, constituie venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si se reflecta trimestrial prin includerea acestora atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli a bugetului Fondului.
   (4) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificarile prevazute la alin. (3) in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, cu mentinerea echilibrului bugetar.
   (5) Pentru anul 2012, cotele de contributii pentru asigurarile de sanatate prevazute de Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc dupa cum urmeaza:
   a) 5,2% pentru cota datorata de angajatori, prevazuta la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
   b) 10,7% pentru cota datorata de persoanele prevazute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
   c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligatia platii contributiei direct sau cu plata din alte surse.
   Art. 9. - Prevederile art. 42 se aplica in mod corespunzator si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
   Art. 10. - (1) Prevederile art. 43 alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
   (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, la titlul "Cheltuieli de personal", sunt incluse si fondurile aferente platii titlurilor executorii, in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011.

   
SECŢIUNEA a 4-a

Dispozitii referitoare la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2012

   Art. 11. - (1) Pentru anul 2012, finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care intrunesc criteriile de eligibilitate pentru finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricola si de Pescuit, altor programe/instrumente/facilitati postaderare, care functioneaza pe principiul rambursarii integrale sau partiale a cheltuielilor catre beneficiari, se asigura de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite, de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, de la bugetele unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, in cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finantati din aceste bugete, carora le revine si obligatia corelativa a recuperarii sumelor utilizate cu incalcarea dispozitiilor legale in vigoare.
   (2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pot asigura prin bugetele proprii finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai caror beneficiari sunt institutii publice, aflate in coordonare sau subordonare, finantate integral sau partial din venituri proprii, in conditiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finantare.
   (3) Ordonatorii de credite finantati integral sau partial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finantat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinantarea publica pentru proiectele/propunerile de proiecte in conditiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexa la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finantare.
   (4) In cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania si ale caror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea si obtinerea de prefinantari/avansuri, finantarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) se asigura in limita necesarului ramas neacoperit de prefinantarile/avansurile primite.
   (5) Fondurile aferente cheltuielilor prevazute la alin. (1)-(3) sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli potrivit destinatiei acestora, pe baza fisei de fundamentare a proiectului propus la finantare/finantat, avizata de principiu, din punctul de vedere al eligibilitatii activitatilor, de catre autoritatea management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii.
   (6) Fac exceptie de la prevederile alin. (5) privind obtinerea avizului de principiu al autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii:
   a) proiectele/propunerile de proiecte care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania;
   b) proiectele/propunerile de proiecte ai caror beneficiari nu sunt finantati integral de la bugetul de stat;
   c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai caror beneficiari sunt prevazute reguli specifice privind avizarea in legislatia privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile postaderare.
   (7) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite prevazuti la alin. (1) sa efectueze in cursul intregului an redistribuiri de fonduri intre si in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investitiilor si majorarea cheltuielilor curente, astfel incat sa asigure implementarea corespunzatoare a acestora, precum si sa introduca anexe la bugetul lor cu proiecte noi si sa modifice Programul de investitii publice, dupa caz, respectand conditiile prevazute la alin. (5). Aceste modificari vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice.
   (8) Pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finantare a proiectelor prevazute la alin. (1), unitatile administrativ-teritoriale pot contracta finantari rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.
   (9) In bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/gestiune a programelor/instrumentelor/facilitatilor sunt cuprinse, dupa caz, sumele reprezentand "Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare", "Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare", precum si "Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN".
   Art. 12. - (1) Pentru cota-parte din platile efectuate aferente cheltuielilor prevazute la art. 11 alin. (1), eligibila a fi rambursata din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricola si de Pescuit sau din alte programe/instrumente/facilitati postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii in maximum 3 luni de la efectuarea platii in conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum si cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finantare.
   (2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentand contributia Comisiei Europene si/sau a altor donatori externi la proiectele prevazute la art. 11 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finantate proiectele respective si se vireaza la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene si nationale care reglementeaza fiecare domeniu care intra in sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de catre autoritatile de management/gestiune, Autoritatea de certificare si plata sau de catre alte autoritati nationale abilitate in acest sens in cadrul unor programe/facilitati sau instrumente postaderare, dupa caz.
   (3) Beneficiarii finantati integral din bugetul de stat, care implementeaza proiecte finantate in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania, vireaza cu celeritate in contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor respective.
   (4) Sumele aferente proiectelor prevazute la art. 11 alin. (1) ramase neutilizate in cadrul bugetelor locale la finele exercitiului bugetar se reflecta in excedentul bugetului local si vor fi utilizate in anul urmator cu aceeasi destinatie pentru care acestea au fost initial prevazute, pana la finalizarea proiectelor respective.
   (5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligatia de a deschide si repartiza creditele bugetare aferente implementarii proiectelor ai caror beneficiari sunt institutiile publice din subordine finantate integral din bugetul local, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data incasarii sumelor transferate de autoritatile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii, de Autoritatea de certificare si plata, de Comisia Europeana sau de alti donatori externi, pe baza solicitarii de finantare transmise de institutia beneficiara de proiect.
   Art. 13. - (1) In scopul implementarii programelor si proiectelor de cooperare teritoriala europeana se autorizeaza ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comuna de management/autoritate nationala/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritoriala europeana sa aprobe prin ordin norme specifice pentru finantarea si organizarea actiunilor specifice pe teritoriul altor state.
   (2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigura de catre ordonatorii principali de credite din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizeaza in conformitate cu procedurile de lucru ale autoritatilor de management/autoritatilor comune de management/autoritatilor nationale.

   
SECŢIUNEA a 5-a

Dispozitii referitoare la proiecte cu finantare din fonduri rambursabile pe anul 2012

   Art. 14. - (1) Pentru anul 2012 cheltuielile echivalente sumelor ramase de utilizat si de tras din imprumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finantelor Publice si sumelor aferente contributiei Guvernului Romaniei la finantarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat in bugetele ordonatorilor principali de credite, in cadrul sumelor alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor masuri privind datoria publica in scopul aplicarii art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata prin Legea nr. 89/2009. Aceeasi incadrare se aplica si pentru cheltuielile in cadrul imprumuturilor contractate si administrate de Ministerul Finantelor Publice potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, a caror disponibilizare are la baza realizarea unor investitii sectoriale si/sau a altor actiuni necesare in domeniul reformelor sectoriale, in functie de natura si de specificul acestor imprumuturi.
   (2) Fondurile aferente cheltuielilor prevazute la alin. (1) sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila", respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli, potrivit destinatiei acestora.
   Art. 15. - Fac exceptie de la prevederile art. 14 cheltuielile aferente proiectelor finantate din imprumuturile care nu sunt preluate spre administrare de catre Ministerul Finantelor Publice, potrivit art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, care sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe si, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat in bugetul propriu, in functie de sursa de finantare a cheltuielilor respective.
   Art. 16. - (1) Guvernul poate aproba prin hotarare virari de credite bugetare si credite de angajament neutilizate intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor prevazute la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila" si, respectiv, in nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, in functie de derularea programelor respective.
   (2) In cursul intregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare si credite de angajament neutilizate intre capitole, intre si in cadrul proiectelor/programelor cu finantare rambursabila, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investitiilor si majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derularii corespunzatoare a acestora, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor prevazute la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila" si, respectiv, in nivelul total al cheltuielilor din credite externe.
   Art. 17. - Pe parcursul intregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare si credite de angajament neutilizate intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila".
   Art. 18. - Partea aferenta cheltuielilor eligibile din sumele reprezentand plati in avans pentru implementarea programelor, proiectelor si actiunilor finantate din fonduri rambursabile poate fi justificata prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la termenul stabilit pentru plata finala conform contractelor incheiate, cu respectarea cerintelor finantatorilor in cauza.

   
CAPITOLUL II

  Responsabilitati in aplicarea prezentei legi

   Art. 19. - Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publica si promovare a intereselor romanesti peste hotare, precum si pentru finantarea unor actiuni cu caracter social sunt prevazute in anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare si utilizare a acestora se aproba prin hotarare a Guvernului.
   Art. 20. - In bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la capitolul 51.01 "Autoritati publice si actiuni externe", titlul 20 "Bunuri si servicii" este cuprinsa si suma de 1.300 mii lei necesara pentru gestionarea crizelor, alerte consulare si reactie rapida. Modul de utilizare va fi stabilit prin ordin al ministrului afacerilor externe.
   Art. 21. - In bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, la capitolul 80.01 "Actiuni generale economice, comerciale si de munca", titlul 71 "Active nefinanciare", este cuprinsa si suma de 244.964 mii lei care va fi utilizata de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale exclusiv pentru constituirea, in conditiile legii, a stocurilor rezerva de stat de apa grea si octoxid de uraniu.
   Art. 22. -
   (1) Sumele prevazute in bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri la capitolul 81.01 "Combustibili si energie", titlul 72 "Active financiare", la capitolul 82.01 "Industria extractiva, prelucratoare si constructii", titlul 40 "Subventii", articolul 40.01 "Subventii pe produse" si articolul 40.18 "Protectie sociala in sectorul minier", vor fi utilizate numai dupa parcurgerea procedurilor in domeniul ajutorului de stat, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.
   (2) Din bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri pot fi asigurate fonduri pentru aplicarea prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 44/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (3) Se autorizeaza Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri ca pe parcursul intregului an sa introduca subdiviziuni ale clasificatiei bugetare pentru asigurarea fondurilor prevazute la alin. (2), prin redistribuire, in conditiile prezentei legi si ale Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, numai dupa parcurgerea procedurilor prevazute la alin. (1).
   Art. 23. - Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, la capitolul 84.01 "Transporturi", articolul "Subventii pentru transportul de calatori cu metroul", se suporta si subventiile aferente lucrarilor executate si neplatite in anul 2011.
   Art. 24. - (1) In bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2012, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", alineatul "Intretinerea infrastructurii feroviare publice", este cuprinsa suma de 850.000 mii lei pentru Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., suma care va fi utilizata cu prioritate pentru plata obligatiilor catre bugetul general consolidat.
   (2) Se autorizeaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii ca pe parcursul intregului an sa introduca subdiviziuni ale clasificatiei bugetare, cu conditia majorarii capitalului social aferent participarii statului, potrivit legii, la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., in vederea asigurarii fondurilor aferente investitiilor pentru realizarea proiectelor de importanta nationala, care asigura integrarea Romaniei in sistemul de transport feroviar european, finantate de la bugetul de stat, prin redistribuire, in conditiile prezentei legi si ale Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Utilizarea fondurilor se face numai dupa parcurgerea procedurilor in domeniul ajutorului de stat, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.
   Art. 25. - (1) In bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la capitolul 83.08 "Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare", titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul "Programe din Fondul European de Garantare Agricola - FEGA", din cadrul anexei nr. 3/22/11, sunt cuprinse sumele destinate prefinantarii cheltuielilor aferente schemelor de plati directe pe suprafata, respectiv schema de plata directa unica pe suprafata, schema de plata separata pentru zahar, precum si masurilor de piata si interventie in agricultura, sume ce se aloca temporar din veniturile din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului de catre Ministerul Finantelor Publice, in baza unor hotarari ale Guvernului.
   (2) Prin hotarari ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului de catre Ministerul Finantelor Publice si altor ordonatori principali de credite bugetare pentru asigurarea platilor aferente cheltuielilor eligibile finantate din fonduri europene.
   Art. 26. - In anul 2012, sumele reprezentand plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, in cuantum maxim de 834.620 mii lei, acordate in completarea schemelor de plati nationale directe pe suprafata, sunt cuprinse in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la capitolul 83.01 "Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare", titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul "Programe din Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala - FEADR".
   Art. 27. - In bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, la capitolul "Invatamant", sunt prevazute, pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investitii, consolidari, reabilitari, achizitii de imobile, reparatii capitale, achizitionarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor din mediul rural, edificarea si construirea de campusuri scolare si scoli de arte si meserii, asigurarea utilitatilor de natura investitiilor, reforma educatiei timpurii, precum si alte dotari specifice invatamantului.
   Art. 28. - (1) In bugetul Ministerului Sanatatii, la capitolul "Asigurari si asistenta sociala", sunt prevazute sume reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei, care se suporta de la bugetul de stat, conform art. 260 alin. (1) lit. a1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Sumele prevazute la alin. (1) se vireaza lunar la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe baza situatiilor transmise de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
    ___________
    Pus in aplicare prin Ordin nr. 115/2012 incepand cu 13.02.2012.

   Art. 29. - (1) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in bugetul Ministerului Culturii si Patrimoniului National, titlul 51.01 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice" cuprinde si suma de 22.000 mii lei, reprezentand sume cuvenite conform prevederilor art. 13 alin. (3) din ordonanta de urgenta sus-mentionata, din care suma de 6.600 mii lei pentru Fondul cinematografic si suma de 15.400 mii lei pentru Programul National de Restaurare a Monumentelor Istorice.
   (2) Sumele prevazute la alin. (1) se acorda Centrului National al Cinematografiei si Institutului National al Patrimoniului in transe lunare egale.
   (3) In bugetul Ministerului Culturii si Patrimoniului National, la capitolul 67.01 "Cultura, recreere si religie", titlul 20 "Bunuri si servicii", in temeiul Legii nr. 186/2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise, republicata, sunt cuprinse si sume pentru sustinerea editarii de reviste si publicatii, care pot fi utilizate pentru finantarea categoriilor de cheltuieli prevazute la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru revistele si publicatiile culturale aprobate prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national, pe baza de contracte incheiate cu uniunile de creatori beneficiare, care la randul lor incheie contracte cu revistele si publicatiile culturale.
   Art. 30. - In bugetul Ministerului Finantelor Publice "Actiuni generale", la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.14 "Fondul National de Preaderare", este cuprinsa si suma de 712.195 mii lei pentru asigurarea sumelor necesare unitatilor administrativ-teritoriale pentru plata taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor din fonduri publice in cadrul proiectelor ISPA in sectorul de apa la preluarea de la operatori a investitiilor realizate ulterior transmiterii cererilor finale de fonduri la Comisia Europeana in conformitate cu memorandumurile de finantare ISPA aprobate in perioada 2000-2003, precum si taxa pe valoarea adaugata restanta conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea masurilor ex-ISPA, aprobata prin Legea nr. 187/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobata prin Legea nr. 22/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 31. - (1) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa includa in bugetul propriu si al institutiilor din subordine sumele reprezentand fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare, primite in cursul anului si necuprinse in bugetul aprobat pe anul 2012.
   (2) Ordonatorii principali de credite vor comunica lunar Ministerului Finantelor Publice sumele primite conform alin. (1), precum si fisele proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare.
   Art. 32. - (1) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de sume intre si in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare, sa introduca anexe la bugetul lor cu proiecte noi finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare si sa modifice Programul de investitii publice, dupa caz, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate in bugetul de stat sau in bugetul fondurilor externe nerambursabile, dupa caz, la titlul "Alte transferuri".
   (2) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa comunice lunar Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate potrivit alin. (1).
   Art. 33. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat sa efectueze virari de credite de la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
   (2) Sumele prevazute la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2012 si nu pot fi cedate la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat in baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (3) In conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cursul intregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate.
   (4) Pe parcursul intregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de credite de angajament neutilizate in cadrul titlului "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea implementarii proiectelor finantate/aprobate la finantare sau pentru introducerea unor proiecte noi finantabile din fonduri externe nerambursabile postaderare.
   (5) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa efectueze, pe parcursul intregului an, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare", redistribuiri de credite de angajament si virari de credite bugetare intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, in functie de stadiul implementarii, la nivelul fiecarui ordonator de credite, a proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
   (6) Virarile de credite bugetare prevazute la alin. (3) se pot efectua si de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, cu exceptia sumelor alocate din aceste fonduri.
   (7) In conditiile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza ordonatorii principali de credite care identifica, pe parcursul exercitiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte in derulare din anii anteriori finantabile din fonduri externe nerambursabile postaderare si care nu au in bugetul propriu titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" sau articolul corespunzator sa introduca titlul si articolul respectiv, cu conditia existentei fiselor de fundamentare a proiectelor propuse la finantare/finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de catre autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii, si sa modifice Programul de investitii publice, dupa caz.
   (8) Prevederile alin. (7) se aplica si institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si activitatilor finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, cu introducerea corespunzatoare a modificarilor, atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli.
   (9) Ordonatorii principali de credite comunica lunar Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate conform alin. (3)-(7), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate in mod corespunzator si, dupa caz, a formularelor de fundamentare.
   (10) Din sumele prevazute la titlul "Proiecte cu finantare din fondurile externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a proiectelor finantate de la acest titlu.
   Art. 34. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetelor locale si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sa efectueze si sa aprobe redistribuiri de credite bugetare sau de credite de angajament neutilizate de la obiectivele de investitii in continuare, respectiv de la obiectivele de investitii noi, la pozitia "Alte cheltuieli de investitii", cuprinse in programele de investitii publice, anexe la bugetele acestora, cu exceptia proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare si din fonduri rambursabile.
   (2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificari in fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii, precum si sa efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri ale creditelor de angajament, neutilizate, in conditiile prevederilor alin. (1) si cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate pe anul 2012 in programele de investitii publice, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
   (3) Reparatiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse in Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, la pozitia C "Alte cheltuieli de investitii", categoria e "Alte cheltuieli asimilate investitiilor", anexa la bugetele ordonatorilor principali de credite.
   Art. 35. - (1) In bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevazute, dupa caz, si sumele reprezentand contributia Guvernului Romaniei la realizarea programelor si proiectelor la care se face referire la art. 15.
   (2) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, in cadrul creditelor bugetare aprobate, sa asigure integral si cu prioritate fondurile necesare derularii programelor si proiectelor cu finantare internationala, inclusiv cele reprezentand componenta locala aferenta acestora la care se face referire la alin. (1), precum si fondurile necesare finantarii angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.
   Art. 36. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", alineatele "Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv", "Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului", "Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social", "Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru cetatenii straini aflati in centrele de cazare", "Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru persoane care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate" si "Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute", la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
   (2) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finantare rambursabila", "Programe comunitare", "Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila", "Programe ISPA", "Cheltuieli neeligibile ISPA", "Programe SAPARD", la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, cu exceptia realocarilor intre aceste pozitii si a celor catre titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare".
   (3) Din sumele prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila", "Programe ISPA", "Programe SAPARD", se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a obiectivelor cuprinse in aceste programe.
   (4) Sumele reprezentand contributia Guvernului la realizarea obiectivelor de investitii cu finantare externa de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investitii ale agentilor economici cu capital de stat", si de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investitii.
   (5) In conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cursul intregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare intre titlurile si articolele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:
   a) platii la scadenta a contributiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene, a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, la organisme financiar-bancare internationale, a rambursarilor de rate de capital aferente imprumuturilor interne si externe, a platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente imprumuturilor, precum si derularii corespunzatoare a programelor finantate din fonduri comunitare, pre- si postaderare si a programelor cu finantare rambursabila;
   b) sumelor necesare achitarii debitelor datorate bugetului Uniunii Europene, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1999, aprobata prin Legea nr. 22/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si celor reprezentand majorarile de intarziere.
   (6) Ministerul Finantelor Publice poate efectua in cursul intregului an virari de credite bugetare intre alineatele articolului bugetar "Contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene".
   (7) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Rambursari de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
   (8) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Imprumuturi" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
   (9) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa efectueze pe parcursul intregului an suplimentari de credite bugetare la pozitia bugetara "Fondul National de Preaderare" prin virarea de credite bugetare de la alte capitole de cheltuieli sau de la alte titluri, articole si alineate de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol de cheltuieli, in functie de stadiul implementarii proiectelor derulate in cadrul programelor cu finantare nerambursabila de preaderare.
   Art. 37. - Virarile de credite bugetare si redistribuirile de credite de angajament neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 6 lit. g) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010. Virarile de credite bugetare si redistribuirile de credite de angajament neutilizate aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare si din fonduri rambursabile se pot realiza in structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investitiilor si majorarea cheltuielilor curente cu incadrarea in valoarea totala a titlurilor de cheltuieli 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" si 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila".

   
CAPITOLUL III

  Dispozitii finale

   Art. 38. - In anul 2012, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, este de 350 lei.
   Art. 39. - In anul 2012, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor de asistenta sociala finantate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale si care se platesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. se calculeaza prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate depasi 1% din valoarea sumelor platite.
   Art. 40. - Cheltuielile pentru pregatirea personalului in institutiile de invatamant militar, de informatii, de ordine publica si securitate nationala sunt suportate de ordonatorii principali de credite care au in subordine astfel de unitati de invatamant, indiferent de institutiile de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala din care provin cursantii.
   Art. 41. - (1) Institutiile si autoritatile administratiei publice centrale si locale care au in administrare hoteluri, case de odihna si de oaspeti, baze de odihna, tratament si alte asemenea unitati asigura finantarea cheltuielilor curente si de capital pentru respectivele unitati exclusiv din veniturile proprii ale acestor unitati.
   (2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanta nicio activitate legata de administrarea unitatilor prevazute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
   Art. 42. - Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice detalierea in structura, pe functii, a numarului maxim de posturi finantat prin prezenta lege si salariul mediu de baza pe functii din anul 2012, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
   Art. 43. - (1) In anul 2012, plata titlurilor executorii se efectueaza in cuantumul prevazut pentru acest an prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal", in mod esalonat in transe trimestriale egale.
   (2) In bugetul Ministerului Finantelor Publice - "Actiuni generale", la titlul "Cheltuieli de personal" este prevazuta o suma globala, din care, prin hotarare a Guvernului, pot fi majorate in ultima luna a fiecarui trimestru, in cazuri temeinic justificate, cheltuielile de personal prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite finantati integral de la bugetul de stat sau din venituri proprii si subventii alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite pentru plata titlurilor executorii conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011.
   Art. 44. - In anul 2012, finantarea curtilor de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate si judecatoriilor se face prin bugetul Ministerului Justitiei.
   Art. 45. - (1) Pentru anul 2012, operatorii economici definiti potrivit art. 27 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificarile si completarile ulterioare, determina cheltuielile salariale, astfel:
   a) operatorii economici care au inregistrat pierderi in anul precedent sau care primesc subventii sau transferuri de la bugetul de stat si bugetul local pentru activitatea de exploatare nu pot depasi nivelul cheltuielilor cu salariile realizate in anul precedent, cu incadrarea in nivelul aprobat prin bugetele de venituri si cheltuieli ale anului precedent;
   b) operatorii economici care au inregistrat profit in anul precedent acorda cresteri salariale fata de nivelul realizat al anului precedent, cu incadrarea in nivelul aprobat prin bugetele de venituri si cheltuieli, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico- financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai mult decat indicele mediu de crestere al preturilor prognozat pentru anul 2012.
   (2) In anul 2012, operatorii economici prevazuti la alin. (1) nu pot majora numarul maxim de personal prevazut prin bugetul aprobat pentru anul 2011. In cazuri temeinic justificate, respectiv in conditiile extinderii activitatii, Guvernul poate aproba cresterea numarului de personal si in mod corespunzator a cheltuielilor cu salariile la unii operatori economici.
   (3) Prevederile alin. (1) se vor avea in vedere si la aprobarea, potrivit legii, a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare pe anul 2012. In cazuri temeinic justificate, respectiv in conditiile extinderii activitatii, organul de specialitate al administratiei publice centrale coordonator poate aproba cresterea cheltuielilor cu salariile la unele institute nationale de cercetare-dezvoltare, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
   Art. 46. - (1) Unitatile administrativ-teritoriale beneficiare ale proiectelor ISPA in sectorul de apa transmit Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea facturii si a documentelor justificative de la operatorii economici de apa, o copie a procesului-verbal de receptie a investitiei si solicitarea de plata a taxei pe valoarea adaugata aferente investitiilor in bunuri de natura domeniului public in cadrul masurii ex-ISPA.
   (2) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea sumelor necesare platii taxei pe valoarea adaugata, unitatile administrativ-teritoriale efectueaza plata catre operatorul economic de apa.
   Art. 47. - (1) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa modifice alocatiile bugetare intre proiectele prevazute in anexa nr. 02b "Lista obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii si sumele aferente acestora pe anii 2010-2015 - sume alocate din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale/agenti economici etc." la bugetele acestora in functie de derularea acestora, precum si valoarea totala a proiectelor/programelor prevazute in anexele bugetelor ordonatorilor principali de credite, finantate din titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", precum si a celor finantate din titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila", cu incadrarea in sumele prevazute in acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare.
   (2) Incadrarea in sumele prevazute in acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare, precum si majorarea valorii totale a proiectelor/programelor se fac pe raspunderea ordonatorilor principali de credite.
   (3) Ordonatorii principali de credite comunica lunar Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate conform alin. (1), concomitent cu transmiterea anexelor modificate, insusite de ordonatorul principal de credite, insotite de fundamentari detaliate.
   Art. 48. - Anexele nr. 1-10 fac parte integranta din prezenta lege.
    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

   

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PRESEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA

    Bucuresti, 21 decembrie 2011.
    Nr. 293.

   
ANEXA Nr. 1

    TOTAL

   
BUGETUL DE STAT
pe anul 2012
- SINTEZA -
   

- mii lei -
Capitul Subcapitol Paragraf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Program 2012
A B 1
0001 01 VENITURI - TOTAL 95.757.094
0002 01 I.VENITURI CURENTE 85.120.294
0003 01 A.VENITURI FISCALE 75.726.894
0004 01 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 18.171.507
0005 01 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 11.727.100
0101 IMPOZIT PE PROFIT 11.055.600
01 Impozit pe profit de la agentii economici 10.722.900
02 Impozit pe profit de la bancile comerciale 332.700
0201 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 671.500
01 Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente 426.317
02 Impozitul pe profil obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorului 203
03 Impozit pe dividende datorat de persoane juridice 77.590
04 Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine 5.988
05 Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica 9.606
06 Impozit pe venitul microintreprinderilor 150.543
07 Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica 132
50 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice 1.121
0300 01 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 6.442.253
0301 IMPOZIT PE VENIT 19.672.897
01 Impozit pe venituri din activitati independente 528.672
02 Impozit pe venituri din salarii 13.809.760
03 Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor 484.820
04 Impozit pe venituri din dividende 1.531.610
05 Impozit pe venituri din dobanzi 743.000
06 Impozit pe venituri din pensii 1.168.500
07 Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din premii si din prime in bani si/sau natura 129.820
08 Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania 11.570
09 Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare 143.120
10 Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare 3.350
11 Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala 96.245
12 Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente 93.890
13 Impozit pe venituri din activitati agricole 7.240
14 Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial 74.440
15 Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara 6.310
16 Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil 166.880
17 Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici 2.780
18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 252.350
19 Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor non-profit -96.350
50 Impozit pe venituri din alte surse 125.540
60 Regularizari 389.350
0401 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) -13.230.644
01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -13.230.644
0500 01 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 2.154
0501 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 2.154
50 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 2.154
0700 01 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 6.882
0701 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 6.882
03 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 6.882
1000 01 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 56.801.393
1001 TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 49.652.000
1101 SUME DEFALCATE DIN TVA -13.369.896
01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad) -2.021.445
02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad) -8.976.145
05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad) -368.323
06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) -1.753.983
07 Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad) -250.000
1201 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII 19.691
01 Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale 19.691
1401 ACCIZE 19.963.400
1601 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 536.198
01 Taxe pentru jocurile de noroc 441.049
03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 85.118
04 Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale 8.733
06 Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc 560
07 Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international 465
50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 273
1700 01 A5. IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR SI TRANZACTIILE INTERNATIONALE 685.720
1701 VENITURI INCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE 685.720
01 Taxe vamale 680.800
03 Contributii in sectorul zaharului 4.920
1800 01 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 61.392
1801 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 61.392
04 Alte taxe pe tranzactii si comert international 61.392
2000 01 B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI 343.800
2001 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 343.800
05 Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate 343.800
2900 01 C. VENITURI NEFISCALE 9.049.600
3000 01 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4.938.998
3001 VENITURI DIN PROPRIETATE 4.828.227
01 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale 326.739
02 Incasari din cota retinuta, conform codului penal 86
04 Varsaminte din veniturile nete al Bancii Nationale a Romaniei 733.162
05 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.607.605
08 Venituri din dividende 2.160.635
3101 VENITURI DIN DOBANZI 110.771
03 Alte venituri din dobanzi 110.771
3300 01 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 4.110.602
3301 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 1.151.021
02 Taxe consulare 218.435
03 Venituri din taxe pentru prestatii vamale 268
04 Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare 43
05 Taxe si alte venituri in invatamant 409
06 Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara 232
07 Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale 239
08 Venituri din prestari de servicii 741.287
09 Taxe si alte venituri din proiectia mediului 18.399
16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33
17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 2.207
23 Venituri din timbrul judiciar 1.592
25 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat 4.370
26 Venituri din despagubiri 1.592
29 Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans 53
50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 161.862
3401 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 205.993
01 Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate 669
50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 205.324
3501 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 446.796
01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 395.479
02 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe 517
03 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 44.947
04 Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen 81
05 Amenzi judiciare 2.802
50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 2.970
3601 DIVERSE VENITURI 2.306.792
01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 27.577
02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 1.196
03 Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite 1.194
04 Venituri din producerea riscurilor asigurate 15
05 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 244.582
14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 6.157
16 Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare 6.041
19 Venituri din recuperarea creantelor fiscale 106
21 Sume restituite aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate 45
50 Alte venituri 2.019.879
3900 01 II. VENITURI DIN CAPITAL 932.700
3901 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 932.700
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 21.280
02 Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare 2.022
03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 20.109
06 Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare 181.795
07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administativ-teritoriale 706.058
09 Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa" 372
50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 1.064
4000 01 III. OPERATIUNI FINANCIARE 6.800
4001 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 6.800
04 Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara 56
07 Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 6.722
08 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ 22
4501 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI 9.697.300
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 112.920.380
01 CHELTUIELI CURENTE 106.134.344
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 16.384.018
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4.178.731
30 TITLUL III DOBANZI 9.343.911
40 TITLUL IV SUBVENTII 3.991.588
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 226.909
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 27.137.023
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 13.062.978
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 12.078.502
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 14.387.657
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.706.227
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 3.636.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.679.233
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.645.900
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 28.383
75 TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
79 OPERATIUNI FINANCIARE 4.106.803
80 TITLUL XV IMPRUMUTURI 440.420
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 3.666.383
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 43.198.998
01 CHELTUIELI CURENTE 39.585.808
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.315.957
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 972.360
30 TITLUL III DOBANZI 9.217.162
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 226.909
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 15.492.872
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8.471.486
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.205.260
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 680.968
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 2.834
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 393.272
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 371.222
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 17.100
75 TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
79 OPERATIUNI FINANCIARE 3.219.918
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 3.219.918
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 11.181.016
01 CHELTUIELI CURENTE 10.819.258
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.940.257
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 881.415
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 29.344
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.844.603
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.105.954
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 14.851
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 2.834
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 361.758
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 361.758
01 Autoritati executive si legislative 5.195.075
01 Administratia prezidentiala 24.316
02 Autoritati legislative 281.862
03 Autoritati executive 4.543.852
04 Alte organe ale autoritatilor publice 345.045
03 Contributia la bugetul UE 5.748.645
04 Cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea Europeana 237.296
5301 CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE 1.758.128
01 CHELTUIELI CURENTE 1.748.686
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 129.230
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 16.609
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 29.140
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.459.817
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 99.306
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 14.584
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.442
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 9.442
01 Cercetare fundamentala (de baza) 161.710
02 Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale 1.596.418
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 2.351.747
01 CHELTUIELI CURENTE 2.329.675
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 246.470
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 32.697
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 226.909
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 5.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.167.066
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 651.533
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.072
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 22
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 17.100
75 TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
02 Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului 219.909
03 Fond de interventie la dispozitia Guvernului 7.000
04 Fondul National de Preaderare 981.139
11 Asistenta nationala externa pentru dezvoltare 64.655
12 Fondul National de Dezvoltare 4.950
14 Plata valorii de executare a garantiei in cadrul programului Prima casa 62.650
15 Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat 57.649
50 Alte servicii publice generale 953.795
5501 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 12.689.554
01 CHELTUIELI CURENTE 9.469.636
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 41.639
30 TITLUL III DOBANZI 9.217.162
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 210.835
79 OPERATIUNI FINANCIARE 3.219.918
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 3.219.918
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 15.218.553
01 CHELTUIELI CURENTE 15.218.553
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 15.218.553
02 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 13.834.101
03 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj 974.453
04 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate 409.999
6000 01 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 15.327.511
01 CHELTUIELI CURENTE 14.299.021
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11.707.492
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.299.838
30 TITLUL III DOBANZI 1.200
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 940.015
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 157.628
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 124.651
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 160
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 17.843
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 50.194
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.028.490
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.028.490
6001 APARARE 4.172.389
01 CHELTUIELI CURENTE 3.625.296
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.918.985
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 508.036
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 66.012
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 131.903
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 110
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 250
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 547.093
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 547.093
01 Administratie centrala 244.678
02 Aparare nationala 3.523.254
03 Participarea la misiuni si operatiuni militare in afara teritoriului statului roman 370.995
25 Cercetare si dezvoltare pentru aparare 27.414
50 Alte cheltuieli in domeniul apararii 6.048
6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 11.155.122
01 CHELTUIELI CURENTE 10.673.725
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.788.507
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 791.802
30 TITLUL III DOBANZI 1.200
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 874.003
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 25.725
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 124.651
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 50
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 17.593
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 50.194
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 481.397
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 481.397
01 Administratia centrala 1.344.568
03 Ordine publica 3.996.629
01 Politie 2.412.763
02 Jandarmerie 872.484
03 Paza si supravegherea frontierei 711.382
04 Siguranta nationala 1.576.195
05 Protectie civila si protectia contra incendiilor 986.328
06 Autoritati judecatoresti 1.793.945
07 Penitenciare 763.103
25 Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si siguranta nationala 700
50 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 693.654
6500 01 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE 26.699.242
01 CHELTUIELI CURENTE 26.221.624
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 894.389
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.443.243
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 6.998.566
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 50.292
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 758.297
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 14.387.497
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 921.049
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 768.291
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 477.198
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 477.198
79 OPERATIUNI FINANCIARE 420
80 TITLUL XV IMPRUMUTURI 420
6501 INVATAMANT 4.167.386
01 CHELTUIELI CURENTE 3.970.996
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 479.261
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 176.779
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.936.833
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.911
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 355.259
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 305.820
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 423.133
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 290.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 196.390
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 196.390
01 Administratie centrala 240.977
02 Servicii publice descentralizate 590.867
03 Invatamant prescolar si primar 2.807
01 Invatamant prescolar 2.807
04 Invatamant secundar 312.434
01 Invatamant secundar inferior 138.412
02 Invatamant secundar superior 150.962
03 Invatamant profesional 23.060
05 Invatamant postliceal 58.247
06 Invatamant superior 2.141.088
01 Invatamant universitar 2.097.785
02 Invatamant postuniversitar 43.303
07 Invatamant nedefinibil prin nivel 46.500
02 Biblioteci centrale, universitare si pedagogice 46.500
11 Servicii auxiliare pentru educatie 322.629
04 Camine si cantine pentru studenti 129.522
30 Alte servicii auxiliare 193.107
25 Cercetare si dezvoltare pentru invatamant 10
50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 451.827
6601 SANATATE 2.383.114
01 CHELTUIELI CURENTE 2.154.454
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 197.120
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 738.299
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.018.809
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 18.207
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 179.019
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 228.660
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 228.660
01 Administratia centrala 15.269
02 Servicii publice descentralizate 173.424
04 Servicii medicale in ambulator 6.438
05 Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale 6.438
06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 51.015
01 Spitale generale 51.015
08 Servicii de sanatate publica 46.533
09 Hematologie si securitate transfuzionala 70.000
10 Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate 5.101
50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 2.015.334
50 Alte institutii si actiuni sanitare 2.015.334
6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.797.222
01 CHELTUIELI CURENTE 1.773.702
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 37.143
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 315.050
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 698.465
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 38.117
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 11.000
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 466.655
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 207.272
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 23.520
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 23.520
01 Administratie centrala 18.000
02 Servicii publice descentralizate 10.600
03 Servicii culturale 376.459
01 Biblioteci publice nationale 9.000
03 Muzee 107.459
04 Institutii publice de spectacole si concerte 195.300
11 Edituri 1.843
12 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 55.000
14 Centre culturale 7.000
16 Targuri, saloane si expozitii de carte si de publicatii culturale 857
05 Servicii recreative si sportive 316.925
01 Sport 311.925
02 Tineret 5.000
50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 1.075.238
6801 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 18.351.520
01 CHELTUIELI CURENTE 18.322.472
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 180.865
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 213.115
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 3.344.459
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.264
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 373.831
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 14.081.677
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 31.261
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 92.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.628
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 28.628
79 OPERATIUNI FINANCIARE 420
80 TITLUL XV IMPRUMUTURI 420
01 Administratie centrala 411.091
02 Servicii publice descentralizate 211.121
03 Pensii si ajutoare pentru batranete 8.806.348
05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 2.046.601
02 Asistenta sociala in caz de invaliditate 2.046.601
06 Asistenta sociala pentru familie si copii 5.255.958
08 Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare 23.733
09 Ajutoare pentru urmasi 998
15 Prevenirea excluderii sociale 1.247.205
01 Ajutor social 1.194.106
03 Centre de primire si cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat 2.639
04 Servicii sociale 244
50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 50.216
25 Cercetare si dezvoltare in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 2.632
50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 345.833
7000 01 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 3.922.803
01 CHELTUIELI CURENTE 3.516.955
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 115.650
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 48.944
30 TITLUL III DOBANZI 9.170
40 TITLUL IV SUBVENTII 12.050
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.031.270
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 299.195
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.399.965
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 3.872
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 596.839
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 402.848
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 402.848
79 OPERATIUNI FINANCIARE 3.000
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 3.000
7001 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 2.342.096
01 CHELTUIELI CURENTE 2.005.548
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7.700
40 TITLUL IV SUBVENTII 12.050
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 783.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 216.350
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 389.609
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 596.839
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 336.548
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 336.548
03 Locuinte 672.700
01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 672.700
05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 1.023.572
02 Amenajari hidrotehnice 1.023.572
50 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 645.824
7401 PROTECTIA MEDIULUI 1.580.707
01 CHELTUIELI CURENTE 1.511.407
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 115.650
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 41.244
30 TITLUL III DOBANZI 9.170
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 248.270
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 82.845
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.010.356
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 3.872
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 66.300
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 66.300
79 OPERATIUNI FINANCIARE 3.000
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 3.000
01 Administratie centrala 47.395
03 Reducerea si controlul poluarii 1.473.707
04 Proiectia biosferei si a mediului natural 7.100
25 Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului 7.005
50 Alte servicii in domeniul proiectiei mediului 45.500
8000 01 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 23.771.826
01 CHELTUIELI CURENTE 22.510.936
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 350.530
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 414.346
30 TITLUL III DOBANZI 116.379
40 TITLUL IV SUBVENTII 3.979.538
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 2.674.300
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 4.084.377
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 8.590.329
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 82.495
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 2.218.642
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 377.425
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 366.142
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 11.283
79 OPERATIUNI FINANCIARE 883.465
80 TITLUL XV IMPRUMUTURI 440.000
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 443.465
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA 2.621.273
01 CHELTUIELI CURENTE 2.374.767
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.831
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 50.952
40 TITLUL IV SUBVENTII 226.900
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 178.218
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 891.679
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 920.265
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 97.922
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 246.506
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 246.506
01 Actiuni generale economice si comerciale 2.621.273
01 Administratie centrala 206.002
03 Meteorologie 44.110
05 Sistemul national antigrindina 4.000
06 Prevenire si combatere inundatii si gheturi 7.605
07 Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale 226.900
10 Programe de dezvoltare regionala si sociala 1.021.527
11 Rezerve de stat si de mobilizare 251.153
12 Ajutoare de stat 854.791
30 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 5.185
8101 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 193.283
01 CHELTUIELI CURENTE 182.000
40 TITLUL IV SUBVENTII 182.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.283
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 11.283
02 Carbune si alti combustibili minerali solizi 182.000
50 Alte cheltuieli privind combustibili si energia 11.283
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII 216.341
01 CHELTUIELI CURENTE 173.154
30 TITLUL III DOBANZI 7.014
40 TITLUL IV SUBVENTII 164.860
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.280
79 OPERATIUNI FINANCIARE 43.187
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 43.187
01 Industria extractiva a resurselor minerale altele decat combustibilii minerali 14.000
50 Alte cheltuieli in domeniul industriei 202.341
8301 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE 5.817.700
01 CHELTUIELI CURENTE 5.283.130
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 312.237
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 164.222
30 TITLUL III DOBANZI 600
40 TITLUL IV SUBVENTII 1.807.863
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 864.268
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 107.514
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.878.331
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 62.300
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 85.795
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.750
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 91.750
79 OPERATIUNI FINANCIARE 442.820
80 TITLUL XV IMPRUMUTURI 440.000
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 2.820
01 Administratie centrala 100.617
02 Servicii publice descentralizate 708.221
03 Agricultura 2.371.930
02 Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului 248.430
03 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 11.000
04 Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli 1.837.000
05 Reproductia si selectia animalelor 25.500
30 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 250.000
04 Sivilcultura 156.752
50 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii 2.480.180
8401 TRANSPORTURI 14.198.951
01 CHELTUIELI CURENTE 13.795.446
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 21.947
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 9.177
30 TITLUL III DOBANZI 108.765
40 TITLUL IV SUBVENTII 1.597.915
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.444.473
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.952.304
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.627.796
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 18.695
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 2.014.374
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.047
7! TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6.047
79 OPERATIUNI FINANCIARE 397.458
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 397.458
01 Administratie centrala 297.042
03 Transport rutier 7.426.827
01 Drumuri si poduri 7.426.827
04 Transport feroviar 5.368.405
01 Transport pe cale ferata 4.253.475
02 Transport cu metroul 1.114.930
05 Transport pe apa 880.449
06 Transport aerian 206.690
02 Aviatia civila 205.020
03 Zboruri speciale 1.670
50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 19.538
8501 COMUNICATII 262.402
01 CHELTUIELI CURENTE 240.563
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7.515
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 167.995
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 52.674
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.500
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 9.679
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.839
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 21.839
01 Comunicatii 262.402
8601 CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC 167.741
01 CHELTUIELI CURENTE 167.741
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 37.341
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 130.400
02 Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii 37.341
03 Cercetare si dezvoltare in domeniul combustibilului si energiei 79.400
04 Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei extractive, prelucratoare si constructiilor 51.000
8701 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 294.135
01 CHELTUIELI CURENTE 294.135
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 22.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 150.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 111.263
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 10.872
01 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 294.135
9901 DEFICIT -17.163.286

   
ANEXA Nr. 2
 
    TOTAL

   
SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole,
alineate dupa caz pe anul 2012
   

- mii lei -
Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/Titlu Articol Alineat Denumire indicator Program 2012
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 130.163.405
01 CHELTUIELI CURENTE 122.103.093
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 17.319.043
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5.683.639
30 TITLUL III DOBANZI 9.348.485
40 TITLUL IV SUBVENTII 4.051.538
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 226.909
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 28.626.823
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 13.521.552
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23.521.865
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 14.400.581
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.765.858
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 3.636.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.890.948
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 3.857.615
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 28.383
75 TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
79 OPERATIUNI FINANCIARE 4.169.364
80 TITLUL XV IMPRUMUTURI 440.420
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 3.728.944
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 112.920.380
01 CHELTUIELI CURENTE 106.134.344
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 16.384.018
01 Cheltuieli salariale in bani 10.155.505
01 Salarii de baza 8.324.461
03 Indemnizatie de conducere 27.138
05 Sporuri pentru conditii de munca 616.563
06 Alte sporuri 271.602
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 879
11 Fond aferent platii cu ora 22.262
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 7.309
13 Indemnizatii de delegare 339.505
14 Indemnizatii de detasare 4.186
15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 7.026
16 Alocatii pentru locuinte 22.549
30 Alte drepturi salariale in bani 512.025
02 Cheltuieli salariale in natura 2.234.948
02 Norme de hrana 1.609.882
03 Uniforme si echipament obligatoriu 408.693
04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 1.509
05 Transportul la si de la locul de munca 23.741
30 Alte drepturi salariale in natura 191.123
03 Contributii 3.160.444
01 Contributii de asigurari sociale de stat 2.516.322
02 Contributii de asigurari de somaj 38.534
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 531.266
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 9.577
05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 5.186
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 59.559
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4.178.731
01 Bunuri si servicii 1.911.880
01 Furnituri de birou 46.226
02 Materiale pentru curatenie 9.125
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 437.691
04 Apa, canal si salubritate 62.125
05 Carburanti si lubrifianti 207.429
06 Piese de schimb 42.196
07 Transport 15.590
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 202.161
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 620.596
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 268.741
02 Reparatii curente 66.872
03 Hrana 96.851
01 Hrana pentru oameni 92.995
02 Hrana pentru animale 3.856
04 Medicamente si materiale sanitare 79.467
01 Medicamente 74.516
02 Materiale sanitare 1.231
03 Reactivi 3.372
04 Dezinfectanti 348
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 78.649
01 Uniforme si echipament 35.420
03 Lenjerie si accesorii de pat 1.702
30 Alte obiecte de inventar 41.527
06 Deplasari, detasari, transferari 151.570
01 Deplasari interne, detasari, transferari 83.715
02 Deplasari in strainatate 67.855
09 Materiale de laborator 1.161
10 Cercetare-dezvoltare 5.613
II Carti, publicatii si materiale documentare 14.205
12 Consultanta si expertiza 17.405
13 Pregatire profesionala 13.396
14 Protectia muncii 6.645
15 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 4.134
16 Studii si cercetari 101
18 Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor 14.536
21 Meteorologie 43.200
22 Finantarea actiunilor din domeniul apelor 6.800
23 Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 840
24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 43.649
01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 5.180
02 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 26.551
03 Stabilirea riscului de tara 3.000
04 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007 8.918
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 30.213
28 Ajutor public judiciar 27.120
30 Alte cheltuieli 840.709
01 Reclama si publicitate 962
02 Protocol si reprezentare 29.054
03 Prime de asigurare non-viata 26.892
04 Chirii 187.402
06 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 145.911
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 1.448
08 Fondul Primului ministru 500
09 Executarea silita a creantelor bugetare 9.825
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 438.715
31 Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale 404.496
32 Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale 13.128
33 Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant 126.919
30 TITLUL III DOBANZI 9.343.911
01 Dobanzi aferente datoriei publice interne 5.659.300
01 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 5.659.300
02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 2.612.536
01 Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe 2.486.987
02 Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 125.549
03 Alte dobanzi 1.200
05 Dobanzi la operatiunile de leasing 1.200
04 Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contracte de MFP in baza OUG 64/2007 1.070.875
40 TITLUL IV SUBVENTII 3.991.588
01 Subventii pe produse 12.000
02 Subventii pe activitati 8.000
03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 860
04 Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori 1.190.000
05 Subventii pentru transportul de calatori cu metroul 349.000
06 Actiuni de ecologizare 5.815
13 Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale 226.900
14 Sustinerea infrastructurii de transport 50.915
15 Sprijinirea producatorilor agricoli 1.802.048
16 Programe de conservare sau de inchidere a minelor 332.000
18 Protectie sociala in sectorul minier 2.000
30 Alte subventii 12.050
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 226.909
01 Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului 219.909
02 Fond de interventie la dispozitia Guvernului 7.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 27.137.023
01 Transferuri curente 25.484.572
01 Transferuri catre institutii publice 2.988.292
02 Finantarea de baza a invatamantului superior 1.618.735
03 Actiuni de sanatate 582.293
04 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 2.003.660
07 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 13.834.101
08 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj 974.453
10 Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv 1.525
11 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 721.953
13 Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar 10.000
25 Programe pentru sanatate 78.007
26 Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului 89.175
28 Intretinerea infrastructurii rutiere 397.414
30 Transferuri privind contributia de sanatate pentru pensionari 920.000
31 Transferuri privind contributia de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutorul social 26.255
32 Reabilitarea termica a cladirilor de locuit 70.000
36 Sprijin financiar la constituirea familiei 20
37 Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 198.850
38 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale 17.756
40 Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti 10
45 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea sanatatii 26.073
48 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole 27.000
52 Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare 60
53 Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute 3.000
54 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale destinate finantarii unor programe de interes national 45.940
55 Intretinere infrastructurii feroviare publice 850.000
02 Transferuri de capital 1.652.451
03 Subprogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 450.000
04 Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport 87.000
05 Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism 11.000
06 Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 43.846
08 Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta 8.335
09 Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta 5.000
10 Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate 210.835
11 Transferuri pentru reparatii capitale la spitale 500
12 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 55.085
13 Dezvoltarea infrastructurii rutiere 168.000
14 Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor 248.270
20 Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor 150.000
21 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism 150.000
22 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 5.000
23 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate 5.500
24 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 1.000
30 Fondul de risc Programul Mihail Kogalniceanu 5.000
31 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in cadrul programelor de interes national 18.080
32 transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale. 30.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 13.062.978
01 A. Transferuri interne 6.891.545
02 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman 9.140
03 Programe cu finantare rambursabila 90.667
05 Programul de realizare a sistemului national antigrindina 10.765
06 Sprijinirea proprietarilor de paduri 4.000
07 Programe comunitare 58
08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 51.823
12 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 2.293.574
13 Programe de dezvoltare 362.963
14 Fond National de Preaderare 981.139
18 Alte transferuri curente interne 52.013
26 Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente 5.050
28 Cheltuieli neeligibile ISPA 866.740
29 Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice 78.958
41 Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor partenere 21
46 Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat 854.791
47 Plata valorii de executare a garantiei in contul finantatorilor in cadrul programului Prima casa 62.650
48 Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare 1.035.509
49 Transferuri pentru finantarea cercetarii in domeniul economic 68.850
50 Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat 57.649
53 Transferuri pentru finantarea lucrarilor de paza si intretinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina 5.185
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 378.288
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 312.258
03 Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate 11.428
04 Alte transferuri curente in strainatate 402
05 Contributia Romaniei la Fondul European pentru dezvoltare 54.200
03 Contributia Romaniei la bugetul U.E. 5.748.645
01 Contributii din taxe vamale 494.904
03 Contributii din sectorul zaharului 4.094
04 Contributii din resursa TVA 635.888
05 Contributii pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii 275.118
06 Contributii din resursa VBN 4.275.275
07 Contributii suplimentare si neprevazute 26.138
10 Contributii pentru reducerile in favoarea Tarilor de Jos si Suediei 37.228
04 Alte plati catre UE 44.500
02 Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare pentru Carbune si Otel 44.500
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 12.078.502
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2.235.089
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 1.003.684
03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 4.031.071
04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 1.708.120
05 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) 71.364
06 Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) 62.554
07 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 895
08 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPl) 735
09 Sume aferente Fondului European pentru Refugiati 765
10 Sume aferente Fondului European de Returnare 1.092
11 Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte 1.016
12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe 24.338
13 Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen 1.000
15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 23.161
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 64.432
17 Mecanismul financiar SEE 21.769
18 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila 52
19 Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 73.824
20 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 432.131
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 869.627
22 Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 1.112.427
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN 88.581
24 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana 237.296
25 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse 13.479
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 14.387.657
01 Asigurari sociale 7.792.948
02 Ajutoare sociale 6.594.709
01 Ajutoare sociale in numerar 6.203.758
02 Ajutoare sociale in natura 389.096
03 Tichete de cresa 1.855
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.706.227
01 Burse 421.122
03 Finantarea partidelor politice 6.619
04 Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat 79.200
05 Finantarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei 3.800
07 Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora 10.040
08 Programe pentru tineret 6.180
11 Asociatii si fundatii 35.705
12 Sustinerea cultelor 10.055
13 Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara granitelor 11.000
14 Contributia statului la salarizarea personalului de cult 246.680
15 Contributii la salarizarea personalului neclerical 2.000
16 Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare 2.700
17 Despagubiri civile 683.159
19 Indemnizatia de merit 30.029
20 Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 74.855
22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural 2.746
23 Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului si al Rezistentei Sighet 1.287
24 Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei - Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara 749
26 Sume acordate membrilor academiilor 6.654
27 Renta viagera agricola 57.000
28 Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la Muntele Athos 1.045
30 Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii 557
33 Sume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale 3.358
34 Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviara 9.687
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 3.636.800
01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 3.636.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.679.233
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.645.900
01 Active Fixe 2.153.028
01 Constructii 984.095
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 419.832
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 123.083
30 Alte active fixe 626.018
02 Stocuri 244.974
01 Rezerve de stat si de mobilizare 244.974
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 125.252
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 28.383
01 Active financiare 28.383
01 Participare la capitalul social al societatilor comerciale 28.383
75 TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
79 OPERATIUNI FINANCIARE 4.106.803
80 TITLUL XV IMPRUMUTURI 440.420
02 Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat 420
30 Alte imprumuturi 440.000
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 3.666.383
01 Rambursari de credite externe 1.435.508
01 Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 446.465
06 Diferente de curs aferente datoriei publice externe 989.043
03 Rambursari de credite in contul imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007 2.230.875
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 11.181.016
01 CHELTUIELI CURENTE 10.819.258
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.940.257
01 Cheltuieli salariale in bani 2.299.692
01 Salarii de baza 2.114.904
05 Sporuri pentru conditii de munca 34.109
06 Alte sporuri 21.199
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 530
11 Fond aferent platii cu ora 400
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 5.714
13 Indemnizatii de delegare 68.690
14 Indemnizatii de detasare 1.590
15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 682
16 Alocatii pentru locuinte 2.028
30 Alte drepturi salariale in bani 49.846
02 Cheltuieli salariale in natura 35.606
02 Norme de hrana 34.319
03 Uniforme si echipament obligatoriu 13
04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 1.104
05 Transportul la si de la locul de munca 6
30 Alte drepturi salariale in natura 164
03 Contributii 604.959
01 Contributii de asigurari sociale de stat 450.857
02 Contributii de asigurari de somaj 11.228
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 114.900
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 3.480
05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 5
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 24.489
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 881.415
01 Bunuri si servicii 565.920
01 Furnituri de birou 22.709
02 Materiale pentru curatenie 2.552
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 91.574
04 Apa, canal si salubritate 11.880
05 Carburanti si lubrifianti 24.783
06 Piese de schimb 9.173
07 Transport 1.401
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 103.152
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 139.197
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 159.499
02 Reparatii curente 22.351
03 Hrana 206
02 Hrana pentru animale 206
04 Medicamente si materiale sanitare 783
01 Medicamente 731
02 Materiale sanitare 2
03 Reactivi 50
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5.393
01 Uniforme si echipament 1.078
03 Lenjerie si accesorii de pat 65
30 Alte obiecte de inventar 4.250
06 Deplasari, detasari, transferari 84.346
01 Deplasari interne, detasari, transferari 48.049
02 Deplasari in strainatate 36.297
09 Materiale de laborator 89
10 Cercetare-dezvoltare 10
11 Carti, publicatii si materiale documentare 3.621
12 Consultanta si expertiza 792
13 Pregatire profesionala 4.173
14 Protectia muncii 2.207
16 Studii si cercetari 35
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 752
30 Alte cheltuieli 190.737
01 Reclama si publicitate 271
02 Protocol si reprezentare 18.633
03 Prime de asigurare non-viata 5.044
04 Chirii 102.530
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 974
08 Fondul Primului ministru 500
09 Executarea silita a creantelor bugetare 310
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 62.475
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 29.344
01 Transferuri curente 29.344
01 Transferuri catre institutii publice 29.334
03 Actiuni de sanatate 10
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.844.603
01 A. Transferuri interne 16.090
07 Programe comunitare 58
08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 6.032
12 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 8.400
18 Alte transferuri curente interne 1.600
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 79.868
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 79.466
04 Alte transferuri curente in strainatate 402
03 Contributia Romaniei la bugetul U.E. 5.748.645
01 Contributii din taxe vamale 494.904
03 Contributii din sectorul zaharului 4.094
04 Contributii din resursa TVA 635.888
05 Contributii pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii 275.118
06 Contributii din resursa VBN 4.275.275
07 Contributii suplimentare si neprevazute 26.138
10 Contributii pentru reducerile in favoarea Tarilor de Jos si Suediei 37.228
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.105.954
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 49.182
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 342.732
08 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) 218
12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe 10.338
15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 801
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 7.673
17 Mecanismul financiar SEE 3.326
18 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila 52
19 Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 72.297
20 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 73.938
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 20.200
22 Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 281.102
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN 4.500
24 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana 237.296
25 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse 2.299
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 14.851
01 Burse 300
11 Asociatii si fundatii 489
17 Despagubiri civile 13.305
22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural 200
30 Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii 557
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 2.834
01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 2.834
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 361.758
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 361.758
01 Active fixe 353.339
01 Constructii 117.048
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 62.205
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 72.160
30 Alte active fixe 101.926
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 8.419
01 Autoritati executive si legislative 5.195.075
01 Administratia prezidentiala 24.316
02 Autoritati legislative 281.862
03 Autoritati executive 4.543.852
04 Alte organe ale autoritatilor publice 345.045
03 Contributia la bugetul UE 5.748.645
04 Cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea Europeana 237.296
5301 CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE 1.758.128
01 CHELTUIELI CURENTE 1.748.686
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 129.230
01 Cheltuieli salariale in bani 100.933
01 Salarii de baza 96.702
05 Sporuri pentru conditii de munca 1.718
06 Alte sporuri 1.245
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 7
11 Fonti aferent platii cu ora 194
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 288
13 Indemnizatii de delegare 90
16 Alocatii pentru locuinte 12
30 Alte drepturi salariale in bani 677
02 Cheltuieli salariale in natura 55
04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 55
03 Contributii 28.242
01 Contributii de asigurari sociale de stat 21.044
02 Contributii de asigurari de somaj 522
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 5.336
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 537
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 803
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 16.609
01 Bunuri si servicii 10.461
01 Furnituri de birou 93
02 Materiale pentru curatenie 46
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 4.900
04 Apa, canal si salubritate 300
05 Carburanti si lubrifianti 195
06 Piese de schimb 50
07 Transport 127
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 760
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 650
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3.340
02 Reparatii curente 446
03 Hrana 3
02 Hrana pentru animale 3
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 174
30 Alte obiecte de inventar 174
06 Deplasari, detasari, transferari 711
01 Deplasari interne, detasari, transferari 420
02 Deplasari in strainatate 291
11 Carti, publicatii si materiale documentare 101
12 Consultanta si expertiza 63
13 Pregatire profesionala 95
14 Protectia muncii 42
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 3
30 Alte cheltuieli 4.510
02 Protocol si reprezentare 494
04 Chirii 27
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 9
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3.980
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 29.140
01 Transferuri curente 29.140
01 Transferuri catre institutii publice 29.140
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.459.817
01 A. Transferuri interne 1.396.172
12 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 41.710
13 Programe de dezvoltare 342.963
48 Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare 1.011.499
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 63.645
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 63.645
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 99.306
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 39.826
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 48.708
15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 72
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 28
19 Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 1.527
20 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 9.145
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 14.584
01 Burse 1.889
11 Asociatii si fundatii 130
19 Indemnizatia de merit 5.745
22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural 166
26 Sume acordate membrilor academiilor 6.654
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.442
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 9.442
01 Active fixe 6.842
01 Constructii 6.130
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 500
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 90
30 Alte active fixe 122
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 2.600
01 Cercetare fundamentala (de baza) 161.710
02 Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale 1.596.418
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 2.351.747
01 CHELTUIELI CURENTE 2.329.675
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 246.470
01 Cheltuieli salariale in bani 193.782
30 Alte drepturi salariale in bani 193.782
03 Contributii 52.688
01 Contributii de asigurari sociale de stat 41.356
02 Contributii de asigurari de somaj 994
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.338
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 32.697
01 Bunuri si servicii 13
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 10
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3
12 Consultanta si expertiza 163
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 22.384
30 Alte cheltuieli 10.137
09 Executarea silita a creantelor bugetare 9.337
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 800
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 226.909
01 Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului 219.909
02 Fond de interventie la dispozitia Guvernului 7.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 5.000
02 Transferuri de capital 5.000
30 Fondul de risc Programul Mihail Kogalniceanu 5.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.167.066
01 A. Transferuri interne 1.101.438
14 Fond National de Preaderare 981.139
47 Plata valorii de executare a garantiei in contul finantatorilor in cadrul programului Prima casa 62.650
50 Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat 57.649
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 65.628
03 Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate 11.428
05 Contributia Romaniei la Fondul European pentru dezvoltare 54.200
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 651.533
03 Finantarea partidelor politice 6.619
17 Despagubiri civile 644.914
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.072
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANdARE 22
01 Active fixe 22
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 12
30 Alte active fixe 10
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 17.100
01 Active financiare 17.100
01 Participare la capitalul social al societatilor comerciale 17.100
75 TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
02 Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului 219.909
03 Fond de interventie la dispozitia Guvernului 7.000
04 Fondul National de Preaderare 981.139
11 Asistenta nationala externa pentru dezvoltare 64.655
12 Fondul National de Dezvoltare 4.950
14 Plata valorii de executare a garantiei in cadrul programului Prima casa 62.650
15 Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat 57.649
50 Alte servicii publice generale 953.795
5501 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 12.689.554
01 CHELTUIELI CURENTE 9.469.636
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 41.639
24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 41.639
01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 3.971
02 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 25.750
03 Stabilirea riscului de tara 3.000
04 Comisoane si alte costuri aferente imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007 8.918
30 TITLUL III DOBANZI 9.217.162
01 Dobanzi aferente datoriei publice interne 5.659.300
01 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 5.659.300
02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 2.486.987
01 Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe 2.486.987
04 Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contracte de MFP in baza OUG 64/2007 1.070.875
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 210,835
02 Transferuri de capital 210.835
10 Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate 210.835
79 OPERATIUNI FINANCIARE 3.219.918
81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 3.219.918
01 Rambursari de credite externe 989.043
06 Diferente de curs aferente datoriei publice externe 989.043
03 Rambursari de credite in contul imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007 2.230.875
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 15.218.553
01 CHELTUIELI CURENTE 15.218.553
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 15.218.553
01 Transferuri curente 15.218.553
07 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 13.834.101
08 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj 974.453
11 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 409.999
02 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 13.834.101
03 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj 974.453
04 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate 409.999
6001 APARARE 4.172.389
01 CHELTUIELI CURENTE 3.625.296
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.918.985
01 Cheltuieli salariale in bani 1.691.547
01 Salarii de baza 1.214.546
05 Sporuri pentru conditii de munca 157.645
06 Alte sporuri 1.083
11 Fond aferent platii cu ora 5
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 4
13 Indemnizatii de delegare 248.121
14 Indemnizatii de detasare 1.496
30 Alte drepturi salariale in bani 68.647
02 Cheltuieli salariale in natura 754.962
02 Norme de hrana 540.458
03 Uniforme si echipament obligatoriu 56.327
05 Transportul la si de la locul de munca 16.726
30 Alte drepturi salariale in natura 141.451
03 Contributii 472.476
01 Contributii de asigurari sociale de stat 385.151
02 Contributii de asigurari de somaj 1.175
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 76.428
05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 4.353
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 5.369
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 508.036
01 Bunuri si servicii 380.222
01 Furnituri de birou 3.058
02 Materiale pentru curatenie 1.527
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 157.814
04 Apa, canal si salubritate 24.482
05 Carburanti si lubrifianti 102.935
06 Piese de schimb 13.655
07 Transport 6.335
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 22.328
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 45.440
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 2.648
02 Reparatii curente 7.469
03 Hrana 41.398
01 Hrana pentru oameni 39.810
02 Hrana pentru animale 1.588
04 Medicamente si materiale sanitare 4.720
01 Medicamente 4.305
02 Materiale sanitare 265
04 Dezinfectanti 150
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 24.767
01 Uniforme si echipament 21.107
03 Lenjerie si accesorii de pat 700
30 Alte obiecte de inventar 2.960
06 Deplasari, detasari, transferari 14.188
01 Deplasari interne, detasari, transferari 6.876
02 Deplasari in strainatate 7.312
09 Materiale de laborator 15
10 Cercetare-dezvoltare 2.820
11 Carti, publicatii si materiale documentare 571
12 Consultanta si expertiza 50
13 Pregatire profesionala 481
14 Protectia muncii 1.091
15 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 1.251
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 35
30 Alte cheltuieli 28.958
02 Protocol si reprezentare 1.117
03 Prime de asigurare non-viata 3.921
04 Chirii 1.896
09 Executarea silita a creantelor bugetare 33
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 21.991
5! TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 66.012
01 Transferuri curente 66.012
03 Actiuni de sanatate 66.012
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 131.903
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 131.903
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 131.903
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 110
02 Ajutoare sociale 110
02 Ajutoare sociale in natura 110
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 250
11 Asociatii si fundatii 250
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 547.093
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 547.093
01 Active fixe 497.999
01 Constructii 41.627
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 49.672
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 1.001
30 Alte active fixe 405.699
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 49.094
0! Administratie centrala 244,678
02 Aparare nationala 3.523.254
03 Participarea la misiuni si operatiuni militare in afara teritoriului statului roman 370.995
25 Cercetare si dezvoltare pentru aparare 27.414
50 Alte cheltuieli in domeniul apararii 6.048
6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 11.155.122
0! CHELTUIELI CURENTE 10.673.725
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.788.507
01 Cheltuieli salariale in bani 4.847.269
01 Salarii de baza 3.964.525
03 Indemnizatie de conducere 26.680
05 Sporuri pentru conditii de munca 390.175
06 Alte sporuri 239.986
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 50
11 Fond aferent platii cu ora 1.010
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 72
13 Indemnizatii de delegare 19.111
14 Indemnizatii de detasare 949
15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 6.290
16 Alocatii pentru locuinte 20.251
30 Alte drepturi salariale in bani 178.170
02 Cheltuieli salariale in natura 1.406.419
02 Norme de hrana 1.006.542
03 Uniforme si echipament obligatoriu 346.798
04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 123
05 Transportul la si de la locul de munca 6.715
30 Alte drepturi salariale in natura 46.241
03 Contributii 1.713.462
01 Contributii de asigurari sociale de stat 1.400.682
02 Contributii de asigurari de somaj 19.539
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 269.571
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 2.937
05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 827
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 19.906
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 791.802
01 Bunuri si servicii 353.689
01 Furnituri de birou 7.485
02 Materiale pentru curatenie 1.579
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 112.169
04 Apa, canal si salubritate 14.562
05 Carburanti si lubrifianti 59.979
06 Piese de schimb 15.955
07 Transport 7.285
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 43.322
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 68.809
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 22.544
02 Reparatii curente 22.913
03 Hrana 11.271
01 Hrana pentru oameni 9.226
02 Hrana pentru animale 2.045
04 Medicamente si materiale sanitare 2.083
01 Medicamente 1.823
02 Materiale sanitare 115
03 Reactivi 101
04 Dezinfectanti 44
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 11.312
01 Uniforme si echipament 5.357
03 Lenjerie si accesorii de pat 223
30 Alte obiecte de inventar 5.732
06 Deplasari, detasari, transferari 29.009
01 Deplasari interne, detasari, transferari 14.446
02 Deplasari in strainatate 14.563
09 Materiale de laborator 372
10 Cercetare-dezvoItare 282
11 Carti, publicatii si materiale documentare 1.367
12 Consultanta si expertiza 13.566
13 Pregatire profesionala 1.290
14 Protectia muncii 1.203
15 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 2.763
24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 1.764
01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 963
02 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 801
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 5.312
28 Ajutor public judiciar 27.120
30 Alte cheltuieli 129.945
01 Reclama si publicitate 382
02 Protocol si reprezentare 1.586
03 Prime de asigurare non-viata 14.364
04 Chirii 59.126
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 335
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 54.152
30 TITLUL III DOBANZI 1.200
03 Alte dobanzi 1.200
05 Dobanzi la operatiunile de leasing 1.200
5! TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 874.003
01 Transferuri curente 843.503
01 Transferuri catre institutii publice 774.281
03 Actiuni de sanatate 67.637
10 Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv 1.525
52 Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare 60
02 Transferuri de capital 30.500
08 Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta 6.500
12 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 24.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 25.725
01 A. Transferuri interne 20.825
03 Programe cu finantare rambursabila 5.169
08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 8.007
18 Alte transferuri curente interne 7.628
41 Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor partenere 21
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 4.900
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 4.900
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 124.651
01 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala (FEDR) 30.831
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 53.883
09 Sume aferente Fondului European pentru Refugiati 765
10 Sume aferente Fondului European de Returnare 1.092
11 Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte 1.016
12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe 14.000
13 Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen 1.000
15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 5.503
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 4.518
17 Mecanismul financiar SEE 966
25 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse 11.077
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 50
02 Ajutoare sociale 50
01 Ajutoare sociale in numerar 40
02 Ajutoare sociale in natura 10
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 17.593
11 Asociatii si fundatii 4.000
17 Despagubiri civile 13.593
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 50.194
01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 50.194
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 481.397
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 481.397
01 Active fixe 329.986
01 Constructii 133.562
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 158.997
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 8.596
30 Alte active fixe 28.831
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 34.781
01 Administratia centrala 1.344.568
03 Ordine publica 3.996.629
0! Politie 2.412.763
02 Jandarmerie 872.484
03 Paza si supravegherea frontierei 711.382
04 Siguranta nationala 1.576.195
05 Proiectie civila si protectia contra incendiilor 986.328
06 Autoritati judecatoresti 1.793.945
07 Penitenciare 763.103
25 Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si siguranta nationala 700
50 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 693.654
6501 INVATAMANT 4.167.386
01 CHELTUIELI CURENTE 3.970.996
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 479.261
01 Cheltuieli salariale in bani 336.209
01 Salarii de baza 284.952
03 Indemnizatie de conducere 458
05 Sporuri pentru conditii de munca 9.135
06 Alte sporuri 4.844
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 32
11 Fond aferent platii cu ora 20.653
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 209
13 Indemnizatii de delegare 899
14 Indemnizatii de detasare 118
15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 54
16 Alocatii pentru locuinte 258
30 Alte drepturi salariale in bani 14.597
02 Cheltuieli salariale in natura 36.496
02 Norme de hrana 27.318
03 Uniforme si echipament obligatoriu 5.524
04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 128
05 Transportul la si de la locul de munca 287
30 Alte drepturi salariale in natura 3.239
03 Contributii 94.792
01 Contributii de asigurari sociale de stat 73.672
02 Contributii de asigurari de somaj 1.306
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 17.141
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 338
05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 1
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 2.334
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 176.779
01 Bunuri si servicii 69.111
01 Furnituri de birou 3.853
02 Materiale pentru curatenie 1.792
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 32.322
04 Apa, canal si salubritate 6.498
05 Carburanti si lubrifianti 1.987
06 Piese de schimb 1.101
07 Transport 255
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 5.334
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 6.368
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 9.601
02 Reparatii curente 5.310
03 Hrana 38.703
01 Hrana pentru oameni 38.698
02 Hrana pentru animale 5
04 Medicamente si materiale sanitare 734
01 Medicamente 496
02 Materiale sanitare 127
03 Reactivi 1
04 Dezinfectanti 110
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 32.280
01 Uniforme si echipament 7.519
03 Lenjerie si aceesorii de pat 643
30 Alte obiecte de inventar 24.118
06 Deplasari, detasari, transferari 6.052
01 Deplasari interne, detasari, transferari 4.967
02 Deplasari in strainatate 1.085
09 Materiale de laborator 32
10 Cercetare-dezvoltare 161
11 Carti, publicatii si materiale documentare 6.471
12 Consultanta si expertiza 571
13 Pregatire profesionala 3.914
14 Protectia muncii 251
15 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 120
16 Studii si cercetari 10
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 45
30 Alte cheltuieli 10.383
01 Reclama si publicitate 102
02 Protocol si reprezentare 260
03 Prime de asigurare non-viata 594
04 Chirii 1.769
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 28
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 7.630
5! TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.936.833
01 Transferuri curente 1.936.833
01 Transferuri catre institutii publice 318.008
02 Finantarea de baza a invatamantului superior 1.618.735
03 Actiuni de sanatate 90
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.911
01 A. Transferuri interne 3.469
03 Programe cu finantare rambursabila 2.259
18 Alte transferuri curente interne 1.210
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 442
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 442
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 355.259
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 22.432
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 332.576
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 251
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 305.820
02 Ajutoare sociale 305.820
01 Ajutoare sociale in numerar 15.000
02 Ajutoare sociale in natura 289.170
03 Tichete de cresa 1.650
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 423.133
01 Burse 413.283
15 Contributii la salarizarea personalului neclerical 2.000
17 Despagubiri civile 250
19 Indemnizatia de merit 6.720
22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural 880
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 290.000
01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 290.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 196.390
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 196.390
01 Active fixe 195.797
01 Constructii 156.094
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 22.653
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 5.030
30 Alte active fixe 12.020
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 28
01 Administratie centrala 240.977
02 Servicii publice descentralizate 590.867
03 Invatamant prescolar si primar 2.807
01 Invatamant prescolar 2.807
04 Invatamant secundar 312.434
01 Invatamant secundar inferior 138.412
02 Invatamant secundar superior 150.962
03 Invatamant profesional 23.060
05 Invatamant postliceal 58.247
06 Invatamant superior 2.141.088
01 Invatamant universitar 2.097.785
02 Invatamant postuniversitar 43.303
07 Invatamant nedefinibil prin nivel 46.500
02 Biblioteci centrale, universitare si pedagogice 46.500
11 Servicii auxiliare pentru educatie 322.629
04 Camine si cantine pentru studenti 129.522
30 Alte servicii auxiliare 193.107
25 Cercetare si dezvoltare pentru invatamant 10
50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 451.827
6601 SANATATE 2.383.114
01 CHELTUIELI CURENTE 2.154.454
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 197.120
01 Cheltuieli salariale in bani 150.018
01 Salarii de baza 139.077
05 Sporuri pentru conditii de munca 6.678
06 Alte sporuri 1.173
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 210
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 352
13 Indemnizatii de delegare 652
14 Indemnizatii de detasare 12
30 Alte drepturi salariale in bani 1.864
02 Cheltuieli salariale in natura 1.174
02 Norme de hrana 1.117
03 Uniforme si echipament obligatoriu 31
30 Alte drepturi salariale in natura 26
03 Contributii 45.928
01 Contributii de asigurari sociale de stat 33.493
02 Contributii de asigurari de somaj 916
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 8.980
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 466
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 2.073
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 738.299
01 Bunuri si servicii 43.359
01 Furnituri de birou 1.652
02 Materiale pentru curatenie 527
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 9.818
04 Apa, canal si salubritate 1.272
05 Carburanti si lubrifianti 2.092
06 Piese de schimb 336
07 Transport 7
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 3.488
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 5.400
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 18.767
02 Reparatii curente 1.106
03 Hrana 5.129
01 Hrana pentru oameni 5.120
02 Hrana pentru animale 9
04 Medicamente si materiale sanitare 70.877
01 Medicamente 67.073
02 Materiale sanitare 647
03 Reactivi 3.135
04 Dezinfectanti 22
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 607
01 Uniforme si echipament 2
03 Lenjerie si accesorii de pat 2
30 Alte obiecte de inventar 603
06 Deplasari, detasari, transferari 2.174
01 Deplasari interne, detasari, transferari 1.548
02 Deplasari in strainatate 626
09 Materiale de laborator 590
11 Carti, publicatii si materiale documentare 172
12 Consultanta si expertiza 170
13 Pregatire profesionala 816
14 Protectia muncii 217
16 Studii si cercetari 1
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 10
30 Alte cheltuieli 68.528
02 Protocol si reprezentare 5
03 Prime de asigurare non-viata 9
04 Chirii 303
09 Executarea silita a creantelor bugetare 40
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 68.171
31 Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale 404.496
32 Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale 13.128
33 Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant 126.919
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.018.809
01 Transferuri curente 973.889
01 Transferuri catre institutii publice 91.555
03 Actiuni de sanatate 448.544
11 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 311.954
25 Programe pentru sanatate 78.007
38 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale 17.756
45 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea sanatatii 26.073
02 Transferuri de capital 44.920
08 Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta 1.835
11 Transferuri pentru reparatii capitale la spitale 500
12 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 31.085
22 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 5.000
23 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate 5.500
24 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 1.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.000
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 3.000
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 3.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 18.207
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 4.243
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 13.447
08 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) 517
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 179.019
01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 179.019
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 228.660
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 228.660
01 Active fixe 221.909
01 Constructii 121.420
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 99.435
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 204
30 Alte active fixe 850
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 1.300
01 Administratia centrala 15.269
02 Servicii publice descentralizate 173.424
04 Servicii medicale in ambulator 6.438
05 Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale 6.438
06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 51.015
01 Spitale generale 51.015
08 Servicii de sanatate publica 46.533
09 Hematologie si securitate transfuzionala 70.000
10 Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate 5.101
50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 2.015.334
50 Alte institutii si actiuni sanitare 2.015.334
6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.797.222
01 CHELTUIELI CURENTE 1.773.702
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 37.143
01 Cheltuieli salariale in bani 29.702
01 Salarii de baza 27.506
05 Sporuri pentru conditii de munca 20
06 Alte sporuri 114
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 187
13 Indemnizatii de delegare 229
14 Indemnizatii de detasare 5
30 Alte drepturi salariale in bani 1.641
03 Contributii 7.441
01 Contributii de asigurari sociale de stat 5.512
02 Contributii de asigurari de somaj 148
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 1.536
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 43
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 202
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 315.050
01 Bunuri si servicii 281.271
01 Furnituri de birou 885
02 Materiale pentru curatenie 205
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 2.854
04 Apa, canal si salubritate 445
05 Carburanti si lubrifianti 623
06 Piese de schimb 207
07 Transport 13
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.512
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 270.900
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3.627
02 Reparatii curente 2.268
04 Medicamente si materiale sanitare 1
02 Materiale sanitare 1
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.144
30 Alte obiecte de inventar 1.144
06 Deplasari, detasari, transferari 2.035
01 Deplasari interne, detasari, transferari 581
02 Deplasari in strainatate 1.454
09 Materiale de laborator 1
11 Carti, publicatii si materiale documentare 541
12 Consultanta si expertiza 142
13 Pregatire profesionala 305
14 Protectia muncii 34
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 526
30 Alte cheltuieli 26.782
02 Protocol si reprezentare 719
03 Prime de asigurare non-viata 406
04 Chirii 7.494
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 18.163
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 698.465
01 Transferuri curente 698.465
01 Transferuri catre institutii publice 695.465
53 Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute 3.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 38.117
01 A. Transferuri interne 35.715
02 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman 9.140
18 Alte transferuri curente interne 26.575
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 2.402
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 2.402
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 11.000
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2.556
15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 1.000
17 Mecanismul financiar SEE 7.444
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 466.655
04 Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat 79.200
05 Finantarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei 3.800
07 Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora 10.040
08 Programe pentru tineret 6.180
12 Sustinerea cultelor 10.055
13 Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara granitelor 11.000
14 Contributia statului la salarizarea personalului de cult 246.680
16 Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare 2.700
19 Indemnizatia de merit 17.564
20 Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 74.855
22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural 1.500
23 Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului si al Rezistentei Sighet 1.287
24 Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei - Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara 749
28 Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la Muntele Athos 1.045
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 207.272
01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 207.272
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 23.520
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 23.520
01 Active fixe 17.644
01 Constructii 9
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 13.009
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 4.031
30 Alte active fixe 595
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 5.876
01 Administratie centrala 18.000
02 Servicii publice descentralizate 10.600
03 Servicii culturale 376.459
01 Biblioteci publice nationale 9.000
03 Muzee 107.459
04 Institutii publice de spectacole si concerte 195.300
11 Edituri 1.843
12 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 55.000
14 Centre culturale 7.000
16 Targuri, saloane si expozitii de carte si de publicatii culturale 857
05 Servicii recreative si sportive 316.925
01 Sport 311.925
02 Tineret 5.000
50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 1.075.238
6801 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 18.351.520
01 CHELTUIELI CURENTE 18.322.472
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 180.865
01 Cheltuieli salariale in bani 141.798
01 Salarii de baza 138.570
05 Sporuri pentru conditii de munca 487
06 Alte sporuri 200
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 50
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 50
13 Indemnizatii de delegare 403
14 Indemnizatii de detasare 10
30 Alte drepturi salariale in bani 2.028
02 Cheltuieli salariale in natura 236
02 Norme de hrana 128
04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 99
05 Transportul la si de la locul de munca 7
30 Alte drepturi salariale in natura 2
03 Contributii 38.831
01 Contributii de asigurari sociale de stat 29.357
02 Contributii de asigurari de somaj 709
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 7.350
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 212
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 1.203
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 213.115
01 Bunuri si servicii 42.012
01 Furnituri de birou 2.805
02 Materiale pentru curatenie 347
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 9.714
04 Apa, canal si salubritate 990
05 Carburanti si lubrifianti 3.970
06 Piese de schimb 513
07 Transport 90
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 6.117
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 89
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 17.377
02 Reparatii curente 1.531
03 Hrana 28
01 Hrana pentru oameni 28
04 Medicamente si materiale sanitare 111
01 Medicamente 72
02 Materiale sanitare 27
03 Reactivi 5
04 Dezinfectanti 7
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 722
01 Uniforme si echipament 5
03 Lenjerie si accesorii de pal 59
30 Alte obiecte de inventar 658
06 Deplasari. detasari, transferari 3.546
01 Deplasari interne, detasari, transferari 2.246
02 Deplasari in strainatate 1.300
10 Cercetare-dezvoltare 2.340
11 Carti, publicatii si materiale documentare 502
12 Consultanta si expertiza 19
13 Pregatire profesionala 520
14 Protectia muncii 1.010
16 Studii si cercetari 10
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 1.000
30 Alte cheltuieli 159.764
01 Reclama si publicitate 25
02 Protocol si reprezentare 91
03 Prime de asigurare non-viata 1.500
04 Chirii 9.000
06 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 145.901
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 12
09 Executarea silita a creantelor bugetare 100
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3.135
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 3.344.459
01 Transferuri curente 3.296.379
01 Transferuri catre institutii publice 12.469
04 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 2.003.660
26 Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului 89.175
30 Transferuri privind contributia de sanatate pentru pensionari 920.000
31 Transferuri privind contributia de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutorul social 26.255
36 Sprijin financiar la constituirea familiei 20
37 Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 198.850
40 Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti 10
54 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale destinate finantarii unor programe de interes national 45.940
02 Transferuri de capital 48.080
31 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in cadrul programelor de interes national 18.080
32 transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale. 30.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.264
01 A. Transferuri interne 2.632
12 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 2.632
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 2.632
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 2.632
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 373.831
01 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala (FEDR) 217
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 136.389
20 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 87.066
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 5.500
22 Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 144.059
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN 600
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 14.081.677
01 Asigurari sociale 7.792.948
02 Ajutoare sociale 6.288.729
01 Ajutoare sociale in numerar 6.188.718
02 Ajutoare sociale in natura 99.806
03 Tichete de cresa 205
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 31.261
11 Asociatii si fundatii 30.836
17 Despagubiri civile 425
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 92.000
01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 92.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.628
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 28.628
01 Active fixe 22.936
01 Constructii 14.408
02 Masini, echipamente si mijloace de transport 4.008
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 2.500
30 Alte active fixe 2.020
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 5.692
79 OPERATIUNI FINANCIARE 420
80 TITLUL XV IMPRUMUTURI 420
02 Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat 420
01 Administratie centrala 411.091
02 Servicii publice descentralizate 211.121
03 Pensii si ajutoare pentru batranete 8.806.348
05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 2.046.601
02 Asistenta sociala in caz de invaliditate 2.046.601
06 Asistenta sociala pentru familie si copii 5.255.958
08 Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare 23.733
09 Ajutoare pentru urmasi 998
15 Prevenirea excluderii sociale 1.247.205
01 Ajutor social 1.194.106
03 Centre de primire si cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat 2.639
04 Servicii sociale 244
50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 50.216
25 Cercetare si dezvoltare in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 2.632
50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 345.833
7001 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 2.342.096
01 CHELTUIELI CURENTE 2.005.548
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7.700
22 Finantarea actiunilor din domeniul apelor 6.800
24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 100
01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 100
30 Alte cheltuieli 800
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 800
40 TITLUL IV SUBVENTII 12.050
30 Alte subventii 12.050
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 783.000
01 Transferuri curente 80.000
13 Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar 10.000
32 Reabilitarea termica a cladirilor de locuit 70.000
02 Transferuri de capital 703.000
03 Subrogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 450.000
04 Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport 87.000
05 Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism 11.000
09 Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta 5.000
20 Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor 150.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 216.350
01 A. Transferuri interne 216.350
03 Programe cu finantare rambursabila 3.500
12 lnvestitii ale agentilor economici cu capital de stat 192.800
18 Alte transferuri curente interne 15.000
26 Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente 5.050
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 389.609
03 Programe din Fondul de Coeziune(FC) 389.609
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA 596.839
01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 596.839
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 336.548
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 336.548
01 Active fixe 336.548
01 Constructii 336.348
30 Alte active fixe 200
03 Locuinte 672.700
01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 672.700
05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 1.023.572
02 Amenajari hidrotehnice 1.023.572
50 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 645.824
7401 PROTECTIA MEDIULUI 1.580.707
01 CHELTUIELI CURENTE 1.511.407
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 115.650
01 Cheltuieli salariale in bani 90.828
01 Salarii de baza 84.706
05 Sporuri pentru conditii de munca 3.417
06 Alte sporuri 1.347
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 368
13 Indemnizatii de delegare 296
14 Indemnizatii de detasare 6
30 Alte drepturi salariale in bani 688
03 Contributii 24.822
01 Contributii de asigurari sociale de stat 18.747
02 Contributii de asigurari de somaj 453
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 4.687
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 174
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 761
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 41.244
01 Bunuri si servicii 23.491
01 Furnituri de birou 1.040
02 Materiale pentru curatenie 79
03 Incalzit, iluminat si forta motrica 5.666
04 Apa, canal si salubritate 497
05 Carburanti si lubrifianti 3.996
06 Piese de schimb 330
07 Transport 14
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2.464
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 4.316
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 5.089
02 Reparatii curente 590
03 Hrana 63
01 Hrana pentru oameni 63
04 Medicamente si materiale sanitare 44
03 Reactivi 44
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 422
01 Uniforme si echipament 168
30 Alte obiecte de inventar 254
06 Deplasari, detasari, transferari 3.842
01 Deplasari interne, detasari, transferari 1.642
02 Deplasari in strainatate 2.200
09 Materiale de laborator 12
11 Carti, publicatii si materiale documentare 90
12 Consultanta si expertiza 1.099
13 Pregatire profesionala 291
14 Protectia muncii 264
16 Studii si cercetari 45
24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 45
01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 45
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 85
30 Alte cheltuieli 10.861
01 Reclama si publicitate 23
02 Protocol si reprezentare 5.950
03 Prime de asigurare non-viata 1.054
04 Chirii 1.039
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 21
09 Executarea silita a creantelor bugetare 5
30