Noutati legislative

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

 
Ordin nr. 680/2007

din 01/08/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 575 din 22/08/2007

pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare


 

    Avand in vedere:
   - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
   - Legea nr. 250/2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
   - Hotararea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse emite urmatorul ordin:

   Art. I. - Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. Punctul 2 din sectiunea I "Dispozitii generale (capitolul I din lege)" a capitolului A "Contributia de asigurari sociale" va avea urmatorul cuprins:
    "2. Potrivit legii, Declaratia nominala se depune lunar, la data stabilita de casa teritoriala de pensii in a carei raza isi are sediul angajatorul persoana juridica sau isi are domiciliul angajatorul persoana fizica, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale.
    Declaratia nominala se depune, indiferent de numarul mediu lunar de asigurati, pe suport electronic, insotit de suportul hartie, in formatul prevazut in «Modalitati de transmitere pe cale electronica a Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat», prezentate in anexa nr. 1.4.
    Declaratia nominala pe suport de hartie va purta semnaturile persoanelor autorizate si stampila angajatorului.
    Angajatorii, persoane fizice sau juridice, au obligatia de a inscrie in declaratia nominala inclusiv persoanele cu care nu au raport de munca sau de serviciu, dar carora le achita drepturi banesti asupra carora se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale stabilita de lege.
    Declararea privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, respectiv anexele nr. 1.1 si 1.2 la Declaratia nominala, fara plafonarea bazei de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, conform prevederilor Legii nr. 250/2007 privind modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, se face de catre angajatori incepand cu raportarea obligatiilor de plata aferente lunii august 2007, indiferent de perioada pentru care se achita veniturile realizate de asigurati."
   2. Paragraful referitor la modul de completare a rubricii "CAS datorata de asigurat", care se regaseste la punctul 5 de la sectiunea I "Dispozitii generale (capitolul I din lege)" a capitolului A "Contributia de asigurari sociale", va avea urmatorul cuprins:
    "Rubrica CAS datorata de asigurat se completeaza cu cuantumul obligatiei individuale de plata. Contributia individuala de asigurari sociale se determina aplicandu-se cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta de lege asupra sumei rezultate din cumulul venitului brut lunar realizat si baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, aferenta indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate."
   3. Paragraful referitor la modul de completare a rubricii "E. Total fond salarii brute realizate", care se regaseste la punctul 5 de la sectiunea I "Dispozitii generale (capitolul I din lege)" a capitolului A "Contributia de asigurari sociale", va avea urmatorul cuprins:
    "Rubrica E. Total fond salarii brute realizate se completeaza cu totalul veniturilor brute lunare realizate de asiguratii inscrisi in anexa nr. 1.1, la care se calculeaza contributia individuala de asigurari sociale. In aceasta rubrica nu se include baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, aferenta indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate care se evidentiaza la rubrica «I. Total baza de calcul a contributiei la BASS, aferenta indemnizatiilor conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005»."
   4. Punctul 7 de la sectiunea I "Dispozitii generale (capitolul I din lege)" a capitolului A "Contributia de asigurari sociale" va avea urmatorul cuprins:
    "7. In sistemul public de pensii se pot asigura, prin contract de asigurare sociala, persoanele care doresc sa-si completeze venitul asigurat si care se regasesc in situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) din lege, respectiv:
    a) desfasoara activitate pe baza de contract individual de munca;
    b) sunt functionari publici;
    c) desfasoara activitate intr-o functie electiva;
    d) sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti;
    e) sunt membri cooperatori intr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti;
    f) beneficiaza de drepturi banesti ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.
    De asemenea, in sistemul public de pensii se pot asigura pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile legii, si alte persoane care nu se regasesc in situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) din lege, inclusiv persoane care nu realizeaza venituri din activitati profesionale, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii."
   5. Punctul 10 de la sectiunea I "Dispozitii generale (capitolul I din lege)" a capitolului A "Contributia de asigurari sociale" va avea urmatorul cuprins:
    "10. Sunt obligate sa depuna declaratie de asigurare persoanele care realizeaza venituri ca urmare a incadrarii in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV din lege, indiferent de nivelul veniturilor realizate anual.
    In categoria «persoane autorizate sa desfasoare activitati independente», prevazuta la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. d) din lege, se incadreaza persoanele care exercita profesiuni libere, si anume:
    a) expert contabil;
    b) contabil autorizat;
    c) consultant de plasament in valori mobiliare;
    d) medic;
    e) farmacist;
    f) medic veterinar;
    g) psiholog cu drept de libera practica;
    h) notar public;
    i) auditor financiar;
    j) practician in reorganizare si lichidare;
    k) persoane autorizate sa realizeze si sa verifice lucrarile de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei;
    l) expert tehnic;
    m) urbanist;
    n) restaurator;
    o) persoane autorizate sa furnizeze servicii publice conexe actului medical;
    p) consilier in proprietate industriala;
    q) expert criminalist;
    r) executor judecatoresc;
    s) arhitect;
    t) traducator autorizat;
    u) consultant fiscal;
    v) broker;
    w) oricare alte persoane care realizeaza venituri din practicarea unor profesii reglementate, desfasurata in mod independent, in conditiile legii, precum si persoanele care realizeaza venituri din practicarea unei meserii.
    Declaratiile de asigurare pot fi depuse personal sau pot fi transmise prin posta, cu confirmare de primire.
    In cazul in care se constata ca declaratia de asigurare transmisa prin posta este incompleta sau eronat intocmita, aceasta nu va fi luata in considerare decat daca este rectificata in termen de 30 de zile de la primirea instiintarii de rectificare transmise de casa teritoriala de pensii.
    Nedepunerea la termen a declaratiei de asigurare constituie, conform prevederilor art. 148 lit. a) din lege, contraventie si se sanctioneaza conform legii.
    Ori de cate ori intervin modificari asupra elementelor care au stat la baza declaratiei de asigurare este obligatorie depunerea unei comunicari de modificare, conform anexei nr. 5.
    In cazul in care intervin modificari asupra elementelor din contractul de asigurare este obligatorie incheierea unui act aditional la contract, conform anexei nr. 6.
    In situatia in care casa teritoriala de pensii detine informatii certe cu privire la faptul ca asiguratii pe baza de declaratie de asigurare nu mai indeplinesc conditiile cerute de lege pentru a fi asigurati obligatoriu in sistemul public, poate proceda, dupa notificarea prealabila, la incetarea, din oficiu, a calitatii de asigurat si a declaratiei de asigurare. Acest fapt va fi adus la cunostinta persoanelor in cauza, in scris. Incetarea calitatii de asigurat si a declaratiei de asigurare se efectueaza pe baza unui proces-verbal in care se consemneaza explicit motivele incetarii, precum si informatiile/documentele care au fost avute in vedere la constatarea faptului ca asigurarea nu mai este, conform legii, obligatorie."
   6. Punctul 14 de la sectiunea I "Dispozitii generale (capitolul I din lege)" a capitolului A "Contributia de asigurari sociale" va avea urmatorul cuprins:
    "14. Neplata contributiei de asigurari sociale timp de 6 luni consecutiv constituie pentru casa teritoriala de pensii motiv de reziliere a contractului de asigurare sociala. In aceasta perioada, casele teritoriale de pensii notifica persoanelor in cauza sa se prezinte pentru reglementarea situatiei. In situatia neachitarii contributiei de asigurari sociale restante si a majorarilor de intarziere aferente, rezilierea contractului de asigurare sociala se face incepand cu ziua urmatoare celei pana la care s-a platit contributia de asigurari sociale.
    Rezilierea contractului de asigurare sociala din initiativa asiguratului poate interveni oricand pe parcursul derularii acestuia, la data solicitarii. Contributia de asigurari sociale neachitata, precum si majorarile/dobanzile si penalitatile de intarziere aferente se urmaresc conform legislatiei privind recuperarea creantelor bugetare."
   7. Punctul 19 de la sectiunea I "Dispozitii generale (capitolul I din lege)" a capitolului A "Contributia de asigurari sociale" va avea urmatorul cuprins:
    "19. Prin sintagma venitul brut realizat lunar se intelege venitul brut in bani, achitat din fondul de salarii, reprezentand:
    a) salariile de baza brute corespunzatoare timpului efectiv lucrat in program normal si suplimentar potrivit formei de salarizare aplicate, inclusiv indemnizatiile de conducere, salariile de merit, indexari, compensari si alte drepturi care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de baza;
    b) sporurile, indemnizatiile si sumele acordate sub forma de procent din salariu ori sume fixe, indiferent daca au caracter permanent sau nu, platite pentru: conditii deosebite de munca (conditii grele, periculoase, nocive, penibile); activitate desfasurata in mediul rural, in zone izolate; activitate desfasurata de nevazatori; munca prestata in schimbul de noapte; indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza; sporul de fidelitate si altele asemanatoare;
    c) sumele platite pentru timpul nelucrat (concedii de odihna, indiferent de perioada efectuarii, concedii de studii, zile de sarbatori, zile de repaus saptamanal, concedii platite pentru evenimente familiale deosebite, ziua profesiei, zile necesare instalarii pe post in cazul transferului, intreruperi ale lucrului din motive neimputabile salariatilor);
    d) sumele acordate cu ocazia iesirii la pensie;
    e) premiile anuale si cele din cursul anului sub diferite forme, altele decat cele reprezentand participarea salariatilor la profit;
    f) sumele platite conform legii sau contractelor colective de munca (al 13-lea salariu, prime de vacanta, aprovizionare de iarna, prime acordate cu ocazia sarbatorilor nationale sau religioase, etc.);
    g) alte adaosuri la salarii, aprobate prin lege sau stabilite prin contractele individuale ori colective de munca (bonusuri, compensatii, indemnizatia pentru concediul de odihna neefectuat, ajutoare, precum si alte sume, reprezentand venituri curente sau aferente perioadelor anterioare, inclusiv cele achitate in lunile in care asiguratii beneficiaza de prestatii de asigurari sociale fara a avea zile lucrate sau nu au fost prezenti la serviciu etc.);
    h) sumele rezultate prin «plata cu ora», garzi, indemnizatii clinice;
    i) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, in comitetul de directie si in comisia de cenzori;
    j) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;
    k) indemnizatii de sedinta acordate membrilor comisiilor constituite la nivelul autoritatilor si institutiilor publice, potrivit legii;
    l) alte sume acordate potrivit legii."
   8. Punctul 11 de la sectiunea a III-a a capitolului B "Pensii" va avea urmatorul cuprins:
    "11. La implinirea varstei standard de pensionare prevazute in anexa nr. 3 sau, dupa caz, la implinirea varstei standard reduse in conditiile prevazute la art. 42 din lege, beneficiarul unei pensii anticipate ori al unei pensii anticipate partiale poate solicita trecerea la pensia pentru limita de varsta.
    La trecerea la pensie pentru limita de varsta, pensia anticipata se recalculeaza, prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada in care plata pensiei anticipate a fost suspendata.
    La trecerea la pensie pentru limita de varsta, pensia anticipata partiala se recalculeaza, prin eliminarea diminuarii aplicate asupra cuantumului pensiei prevazute in tabelul nr. 2 de la art. 50 alin. (2) din lege, precum si prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada in care plata pensiei anticipate partiale a fost suspendata."
   9. Punctul 111 de la sectiunea a III-a capitolului B "Pensii" va avea urmatorul cuprins:
    "111. Pensia pentru limita de varsta rezultata ca urmare a unei recalculari dintre cele prevazute la art. 49 alin. (4) sau art. 52 din lege, dupa caz, se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care cererea a fost inregistrata la casa teritoriala de pensii."
   10. Punctul 26 de la sectiunea a VI-a a capitolului B "Pensii" va avea urmatorul cuprins:
    "26. Incepand cu data de 1 august 2007, punctajul anual al asiguratului se determina potrivit art. 78 alin. (1) si (2) din lege, pe baza venitului brut realizat lunar prevazut la punctul 19 din prezentele norme sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale.
    Beneficiaza de majorarea punctajului prevazuta la art. 78 alin. (8) din lege persoanele care, dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor de pensionare pentru limita de varsta reglementate prin art. 41 alin. (1) din lege, contribuie o anumita perioada la sistemul public de pensii.
    Aceasta majorare se aplica numai punctajului corespunzator perioadei de stagiu de cotizare realizate dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor de pensionare pentru limita de varsta.
    Majorarea punctajului se acorda si in cazul recalcularii pensiilor, reglementata la art. 95 din lege, folosindu-se aceeasi procedura."
   11. Punctul 30 de la sectiunea a VII-a a capitolului B "Pensii" va avea urmatorul cuprins:
    "30. Termenul de 45 de zile prevazut la art. 86 alin. (1) din lege curge de la data inregistrarii la casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul solicitantului, a cererii, insotita de toate actele care dovedesc indeplinirea conditiilor de pensionare."
   12. Punctul 39 de la sectiunea a VIII-a a capitolului B "Pensii" va avea urmatorul cuprins:
    "39. Prin timp util la pensie realizat de agricultori, prevazut la art. 160 alin. (3) din lege, se intelege perioada in care fostii membri cooperatori au realizat un volum de munca in fostele unitati agricole potrivit prevederilor Legii nr. 4/1977 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale membrilor cooperativelor agricole de productie*), calculat conform metodologiei utilizate la aplicarea Legii nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor**), republicata, cu modificarile ulterioare.
    Timpul util la pensie realizat de catre agricultori se exprima in ani si se determina prin raportarea volumului total de munca, exprimat in numarul de norme realizate in intreaga perioada in care asiguratul a lucrat in fosta unitate agricola cooperatista, la cel mai mic numar de norme planificat a se realiza anual, din perioada respectiva, stabilit de adunarea generala a cooperatorilor.
    Timpul util la pensie, determinat potrivit prevederilor alin. 2, nu poate depasi numarul anilor calendaristici in care asiguratul a prestat munca in fosta unitate agricola cooperatista.
    Timpul util la pensie se determina pe baza datelor, elementelor si informatiilor continute in carnetul de pensii si asigurari sociale si/sau in actele doveditoare eliberate de primaria care detine arhiva fostelor unitati agricole cooperatiste, intocmite cu respectarea prevederilor legale referitoare la valabilitatea actelor doveditoare.
    In situatia agricultorilor din zonele necooperativizate timpul util la pensie se determina pe baza carnetului de pensii si asigurari sociale si reprezinta numarul anilor calendaristici in care s-a achitat contributia minima lunara de 40 lei prevazuta de Legea nr. 5/1977 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale taranilor cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate***)."
    ___________
   *) Legea nr. 4/1977 a fost abrogata prin Legea nr. 80/1992, care, la randul ei, a fost abrogata prin Legea nr. 19/2000
   **) Legea nr. 80/1992 a fost abrogata prin Legea nr. 19/2000.
   ***) Legea nr. 5/2007 a fost abrogata prin Legea nr. 82/1992, care, la randul ei, a fost abrogata prin Legea nr. 19/2007.

   13. Dupa punctul 39 de la sectiunea a VIII-a a capitolului B "Pensii" se adauga un nou punct, punctul 391, cu urmatorul cuprins:
    "391. Incepand cu data de 1 septembrie 2007, punctajul anual pentru fiecare an util, realizat in cadrul fostelor unitati agricole cooperatiste, precum si pentru fiecare an de contributie, realizat de taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate, pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 80/1992, reprezinta 0,57255 puncte.
    Incepand cu data de 1 septembrie 2007, punctajul anual aflat in plata la data de 31 august 2007, aferent fiecarui an de timp util realizat de catre agricultori, respectiv pentru fiecare an de contributie realizat pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 80/1992, de catre taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate, se majoreaza, devenind 0,57255 puncte.
    Pentru perioada ulterioara aparitiei Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, punctajul lunar se determina prin raportarea venitului asigurat la salariul mediu brut din anexa nr. 10 la prezentele norme.
    Beneficiaza de majorarea prevazuta la art. II din Legea nr. 250/2007 persoanele provenite din sistemul de asigurari sociale ale agricultorilor ale caror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 aprilie 2001 si nu au beneficiat de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul asigurarilor sociale al agricultorilor, aprobata prin Legea nr. 383/2003, si anume:
    a) persoanele beneficiare de doua categorii de pensii din sistemul asigurarilor sociale al agricultorilor, caz in care punctajul majorat se acorda doar pensiei de urmas din agricultura;
    b) persoanele beneficiare ale unei pensii proprii de agricultor (invaliditate, limita de varsta cu vechime integrala, limita de varsta cu vechime incompleta) si ale unei pensii proprii stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat (invaliditate, limita de varsta cu vechime completa, limita de varsta cu vechime incompleta), caz in care punctajul majorat se acorda doar pensiei proprii de agricultor;
    c) persoanele ale caror drepturi au fost recalculate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile ulterioare, pentru activitatea desfasurata atat in agricultura, cat si in sectorul de stat, caz in care punctajul majorat se acorda pentru timpul util realizat de catre agricultori, respectiv pentru fiecare an de contributie realizat pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 80/1992, de catre taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate;
    d) persoanele beneficiare ale unei pensii proprii de agricultor (invaliditate, limita de varsta cu vechime integrala, limita de varsta cu vechime incompleta) si titulare ale unei pensii de urmas stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, caz in care punctajul majorat se acorda doar pensiei proprii de agricultor;
    e) persoanele beneficiare ale unei pensii proprii de agricultor (invaliditate, limita de varsta cu vechime integrala, limita de varsta cu vechime incompleta), ale unei pensii de urmas agricultor si ale unei pensii de urmas stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, caz in care punctajul majorat se acorda pensiei proprii de agricultor si pensiei de urmas de agricultor.
    Prevederile art. II din Legea nr. 250/2007 se aplica si persoanelor ale caror drepturi de pensie au fost stabilite in perioada 1 aprilie 2001 - 31 august 2007, conform dispozitiilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru activitatea desfasurata atat in agricultura, cat si in sectorul de stat. In acest caz, punctajul majorat se acorda pentru timpul util realizat de catre agricultori, respectiv pentru fiecare an de contributie realizat pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 80/1992, de catre taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate.
    Majorarea punctajului acordata persoanelor prevazute la art. II din Legea nr. 250/2007 se calculeaza ca diferenta intre punctajul de 0,57255 puncte si punctajul anual aflat in plata la 31 august 2007, aferent fiecarui an de timp util realizat de catre agricultori, respectiv pentru fiecare an de contributie realizat pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 80/1992, de catre taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate.
    Punctajul anual aflat in plata la 31 august 2007, aferent fiecarui an de timp util realizat de catre agricultori, respectiv pentru fiecare an de contributie realizat pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 80/1992, de catre taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate reprezinta 0,25 puncte la care s-au adaugat, dupa caz, majorarile acordate prin Hotararea Guvernului nr. 1.346/2004 privind majorarea in luna septembrie 2004 a pensiilor din sistemul public, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, si, respectiv, Hotararea Guvernului nr. 777/2005 privind majorarea pensiilor agricultorilor incepand cu luna septembrie 2005.
    In situatia in care cuantumul pensiei aferent noului punctaj majorat este mai mic decat cel cuvenit sau aflat in plata, se mentine cuantumul cuvenit sau aflat in plata pana la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevazute de lege, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare decat acesta."
   Art. II. - Anexele nr. 1.1, 1.2 si 1.4 la norme se inlocuiesc cu anexele nr. 1-2*) si 3 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    ___________
   *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

   Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
Paul Pacuraru

    Bucuresti, 1 august 2007.
    Nr. 680.

   ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1.1 la norme)
   
Nr. [][][][][][][] din ziua [][], luna [][], anul [][][][]

DECLARATIE initiala [] rectificativa []
privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre
bugetul asigurarilor sociale de stat
pentru luna [][] anul [][][][]
+---------------------------------------------------------------+ +-------------------------+ +--------------------------+
| DENUMIRE ANGAJATOR | | CUI (COD FISCAL) | |NR. INREG. REG. COMERTULUI|
+---------------------------------------------------------------+ +-------------------------+ +--------------------------+
[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][] [][][]/[][][][][]/[][][][]
+--------------++------------------++-++-----------------------------------------------------++--------------------------+
| Nr. crt. ||Tip rectificare**)|| || NUME SI PRENUME ASIGURAT || COD ASIGURAT |
+--------------++------------------++-++-----------------------------------------------------++--------------------------+
+-----------++-++---------++---------------------------++------------------------------------++--------------------------+
| Contract || || NORMA || C.F.P. conf. art. 61, || NUME SI PRENUME ASIGURAT || COD ASIGURAT |
| de munca || ||zilnica*)||alin. 1 OUG 148/2005******)|| (inainte de rectificare) || (inainte de rectificare) |
+-----------++-++---------++---------------------------++------------------------------------++--------------------------+
+-----------++-++-----++--------++---------++--------++---------++-------++--------------++--------------++--------------+
| Contract || || || ZILE || ZILE || ZILE ||Indicativ|| TOTAL ||VENIT REALIZAT||VENIT REALIZAT||VENIT REALIZAT|
| de munca || ||TOTAL|| IN || IN || IN ||conditii || din || DE ASIGURAT || DE ASIGURAT || DE ASIGURAT |
| cu timp || ||ZILE ||CONDITII||CONDITII ||CONDITII||speciale || care: || IN CONDITII || IN CONDITII || IN CONDITII |
|partial***)|| || ||NORMALE ||DEOSEBITE||SPECIALE|| *****) || || NORMALE || SPECIALE || DEOSEBITE |
+-----------++-++-----++--------++---------++--------++---------++-------++--------------++--------------++--------------+
+-----------++-++--------++---------++--------++---------++---------++--------++-------------++---------------++---------+
| Pensionar || || TOTAL || TOTAL || TOTAL ||din care:||din care:|| || ||BAZA DE CALCUL || |
| ****) || || ZILE || ZILE || ZILE || ZILE || ZILE || CAS || TOTAL VENIT ||A CONTRIBUTIEI || |
+-----------++-+|INDEMNI-||INDEMNI- ||INDEMNI-||INDEMNI- ||INDEMNI- ||DATORAT ||ASIGURAT DIN || LA BASS ||SUPORTATE|
| ZATII || ZATII || ZATII || ZATII || ZATII || DE ||INDEMNIZATII/|| AFERENTA || DIN |
+-----------++-+| IN || IN || IN || BAZA ||SUPORTATE||ASIGURAT|| PRESTATII ||INDEMNIZATIILOR|| FAAMBP |
|Somer || ||CONDITII||CONDITII ||CONDITII|| CALCUL || DIN || || din care: || CF. OUG || |
| || ||NORMALE ||DEOSEBITE||SPECIALE|| CAS || FAAMBP || || || nr. 168/2005 || |
+-----------++-++--------++---------++--------++---------++---------++--------++-------------++---------------++---------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [][][][][] Tip [] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][]|
| rectificare**) |
|Contract de munca [] [] [][] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][]|
|Contract de munca |
|cu timp partial***) [] [][] [][] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][]|
|Pensionar****) [] |
|Somer [] [][] [][] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][]|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [][][][][] Tip [] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][]|
| rectificare**) |
|Contract de munca [] [] [][] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][]|
|Contract de munca |
|cu timp partial***) [] [][] [][] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][]|
|Pensionar****) [] |
|Somer [] [][] [][] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][]|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [][][][][] Tip [] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][]|
| rectificare**) |
|Contract de munca [] [] [][] [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][][]|
|Contract de munca |
|cu timp partial***) [] [][] [][] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][]|
|Pensionar****) [] |
|Somer [] [][] [][] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][][][] [][][][][][][][][] [][][][][][][]|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
*) Program normal de lucru (8, 7, 6 ore). Se completeaza numai dupa 01.03.2003.
**) M = modificare: A - adaugare asigurat; S - stergere asigurat.
***) 1 pt. perioada de pana la 01.03.2003; 2 pt. CM timp partial de 2 ore; 3 pt. CM timp partial de 3 ore; 4 pt. CM
timp partial de 4 ore; 5 pt. CM timp partial de 5 ore; 6 pt. CM timp partial de 6 ore; 7 pt. CM timp partial de
7 ore; 8 pt. CM timp partial < 2 ore (CM = contract de munca).
****) 1 pt. perioada de pana la 01.03.2003; 2 pt. CM timp partial de 2 ore; 3 pt. CM timp partial de 3 ore; 4 pt. CM
timp partial de 4 ore; 5 pt. CM timp partial de 5 ore; 6 pt. CM timp partial de 6 ore; 7 pt. CM timp partial de
7 ore; 8 pt. CM norma intreaga; 9 pt. CM timp partial < 2 ore (CM = contract de munca).
*****) 1 - art. 20, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 19/2000; 2 - art. 20, alin. (1), lit. b) din Legea 19/2000, zona I
de radiatii; 3 - art. 20, alin. (1), lit. b) din Legea 19/2000, zona II de radiatii; 4 - art. 20, alin. (1),
lit. c) din Legea 19/2000; 5 - art. 20, alin. (1), lit. d) din Legea 19/2000; 6 - Legea nr. 226/2006,
******) zile concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului conform art. 6, alin. 1 din OUG nr. 148/2005.

Nr. fila: [][][] Semnatura,
   ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 1.2 la norme)
(fata)
   
Nr. [][][][][][][] din ziua [][], luna [][], anul [][][][]

DECLARATIE initiala [] rectificativa []
privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre
bugetul asigurarilor sociale de stat
pentru luna [][] anul [][][][]

Data stabilita pentru lichidarea drepturilor salariale: zi [][], luna [][], an [][][][] COD CAEN: [][][][]
A. Denumire angajator: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] CNP: [][][][][][][][][][][][]
B. CUI (Cod fiscal): [][][][][][][][][][] C. Nr. inreg. Reg. Comert. [][][]/[][][][][]/[][][][] D. Nr. mediu asigurati: [][][][][]
E. Total fond salarii brute realizate [][][][][][][][][][][][][] I. Total baza de calcul a contributiei [][][][][][][][][][][]
din care: la BASS aferenta indemnizatiilor
conform OUG nr. 158/2005, din care:
F. In conditii normale de munca: [][][][][][][][][][][][][] J. In conditii normale de munca: [][][][][][][][][][][]
G. In conditii deosebite de munca: [][][][][][][][][][][][][] K. In conditii deosebite de munca: [][][][][][][][][][][]
H. In conditii speciale de munca: [][][][][][][][][][][][][] L. In conditii speciale de munca: [][][][][][][][][][][]
M. Total contributii individuale de asigurari sociale de virat: [][][][][][][][][][][]
N. Total CAS datorata de angajator conform [][][][][][][][][][] O. TOTAL CAS datorata de angajator [][][][][][][][][][][]
Lg. nr. 19/2000: conform OUG nr. 158/2005,
modificata si completata
P. Ajutoare de deces de suportat din Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat: numar cazuri [][][][][][] suma: [][][][][][][][][][][]
Q. Total CAS angajator de virat: [][][][][][][][][][][]
R. Contributie de asigurari pentru accidente de munca si boli da nu
profesionale, datorata de angajator (Legea nr. 346/2002, datoreaza: [] [] procent [], [][][] suma: [][][][][][][][][][][]
modificata si completata):
S. Total cuantum prestatii de asigurari sociale suportate din FAAMBP (Legea 346/2002, modificata si [][][][][][][][][][][]
completata):
Numar Nr. total zile Cuantum total indemnizatie din care suma din
cazuri prestatii accidente de munca FAAMBP
S1 Indemnizatie pentru incapacitate [][][][][] [][][][][][] [][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][]
temporara de munca datorata accidentelor
de munca si bolilor profesionale
S2 Indemnizatie pentru trecerea temporara in [][][][][] [][][][][][] [][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][]
alt loc de munca datorata accidentelor de
munca si bolilor profesionale
S3 Indemnizatie pentru reducerea timpului de [][][][][] [][][][][][] [][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][]
lucru datorata accidentelor de munca si
bolilor profesionale
S4 Indemnizatie pe durata cursurilor de [][][][][] [][][][][][] [][][][][][][][][][][][] [][][][][][][][][][][][]
calificare si reconversie profesionala
T. Contributia la asigurarile sociale de sanatate conform Legii nr. 95/2006, art. 260 alin. 3 Total: [][][][][][][][][][][][][]
U. Contributia pentru concedii si indemnizatii cf. art. 6, alin. (7) din OUG nr. 158/2005, [][][][][][][][][][][][][]
modif. si completata, suportata din FAAMBP
V. Contributie de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, de virat (Legea 346/2002, [][][][][][][][][][][][][]
modificata si completata):

(verso)
W. Adresa angajator:
Localitatea: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] Strada: [][][][][][][][][][][][][][][][]
Nr. [][][][][][][] Bl. [][][][][][][] Sc. [][][][][][][] Et. [][] Ap. [][][][] Tel. [][][][][][][][][][][][][][]
Judet [][][][][][][][][][[][][]][][][][]/Sector: [][] E-mail: [ ]

Sub sanctiunile aplicate falsului in acte publice, declar ca am examinat aceasta declaratie si in conformitate cu informatiile
furnizate, o declar corecta si completa
Numele _________________________________________ Prenumele ____________________________________ Data _________________________
Functia*) ______________________________________

Semnatura si stampila __________________ Nr. total de file ANEXA 1.1: [][][]

*) Director General sau alta persoana autorizata
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Declaratie nominala pe suport magnetic [] Nr. dischete/CD-ROM: [][] |
|Declaratie nominala transmisa pe cale electronica [] |
|Verificat corectitudinea fisierelor: Nume: ______________________________ Semnatura ________________________ |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 1.4 la norme)

    MODALITATI
de transmitere pe cale electronica a declaratiilor privind evidenta
nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre
bugetul asigurarilor sociale

    Conditii generale
    Declaratiile privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat se vor face numai pe suport electronic.
    Declaratiile in format electronic se depun odata cu declaratiile nominale pe suport de hartie (anexa nr. 1.1, anexa nr. 1.2 listate la calculator, semnate si stampilate) la casa teritoriala de pensii pe raza careia se afla sediul sau domiciliul angajatorului.
    Conditii tehnice standard pentru formatul electronic
    Declaratiile in format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: discheta FD 3,5'' Microsoft DOS sau CD+ROM, in dublu exemplar.
    Suporturile vor fi etichetate cu informatiile urmatoare:
   - denumire fisier;
   - codul unic de inregistrare sau codul fiscal al angajatorului, dupa caz;
   - numarul suportului magnetic in cadrul setului de suporturi, de exemplu: 1/3, 2/3, 3/3, daca setul are 3 suporturi.
    Suportul magnetic va contine doua fisiere de tip DBF sau TXT (inregistrari de lungime fixa) pentru fiecare tip de declaratie, care vor avea in mod obligatoriu urmatoarele denumiri si continut:
    A11.DBF sau A11.TXT - (anexa nr. 1.1) contine datele aferente asiguratilor;
    A12.DBF sau A12.TXT - (anexa nr. 1.2) contine datele totalizatoare ale fisierului;
    A11.DBF sau A11.TXT.
    Ordinea campurilor din structura fisierelor este obligatorie, indiferent daca acestea se completeaza sau nu, si sunt de lungime fixa.
    In descrierea de mai jos "Tip camp" are urmatoarea semnificatie:
    N - numeric, aliniat la dreapta;
    C - caracter (alfanumeric), aliniat la stanga, fara :,:,,,.. (semne diacritice).
    In situatia transmiterii fisierelor tip DBF se vor respecta obligatoriu denumirile campurilor date in structurile de fisier.
    Descrierea organizarii inregistrarilor din fisiere:
    Fisierul A11.DBF sau A11.TXT (anexa nr. 1.1) contine cate o inregistrare pentru fiecare asigurat si are urmatoarea structura:
   
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
| |Denumire|Tip camp|Lungime| Explicatii |
| | camp | | | |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Anul | AN | N | 4 |Se completeaza cu anul pentru care se intocmeste |
| | | | |declaratia. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Luna | LN | N | 2 |Se completeaza cu luna anului pentru care se intocmeste |
| | | | |declaratia. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Cod unic de inregistrare (CUI)/CF | CF | N | 10 |Se completeaza partea numerica a codului unic de |
|pentru angajatori persoane | | | |inregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor |
|juridice | | | |persoane juridice. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Cod judet din nr. de inmatriculare | RJ | C | 3 |Contine primele 3 caractere din numarul de |
|in registrul comertului | | | |inmatriculare in registrul comertului al angajatorului. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Nr. de inregistrare din registrul | RN | N | 5 |Contine caracterele 4-8 din numarul de inmatriculare |
|comertului | | | |in registrul comertului al angajatorului (nr. in RC). |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Anul din nr. de inmatriculare in | RA | N | 4 |Contine ultimele 4 caractere din numarul de |
|registrul comertului | | | |inmatricualre in registrul comertului al angajatorului. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Nume si prenume asigurat | NUME | C | 29 |Contine numele si prenumele asiguratului. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Cod asigurat | CNP | N | 13 |Contine codul numeric personal al asiguratului. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Contract individual de munca | CM | N | 1 |Se completeaza cu: |
| | | | |Incepand cu raportarea aferenta lunii august 2007 |
| | | | |3 in situatia persoanelor care realizeaza venituri la |
| | | | |angajatorul care efectueaza raportarea fara a avea |
| | | | |contract de munca sau raport de serviciu cu acesta |
| | | | |1 pentru asiguratii cu contract de munca cu norma |
| | | | |intreaga |
| | | | |Incepand cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2006 |
| | | | |2 pentru raportarea efectuata de casele de sanatate |
| | | | |pentru asiguratii beneficiari ai Ordonantei de urgenta |
| | | | |a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari |
| | | | |prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, |
| | | | |denumita in continuare OUG nr. 158/2005, - art. 1 |
| | | | |alin. (2), art. 23 alin. (2) si art. 32 alin. (1) si (2), |
| | | | |0 in rest. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Contract individual de munca cu | CV*) | N | 1 |Se completeaza cu: |
|timp partial | | | |1 pentru codificari anterioare; |
| | | | |2 pentru asiguratii care lucreaza cu contract de munca |
| | | | |cu timp partial, 2 ore pe zi; |
| | | | |3 pentru asiguratii care lucreaza cu contract de munca |
| | | | |cu timp partial, 3 ore pe zi; |
| | | | |4 pentru asiguratii care lucreaza cu contract de munca |
| | | | |cu timp partial, 4 ore pe zi; |
| | | | |5 pentru asiguratii care lucreaza cu contract de munca |
| | | | |cu timp partial, 5 ore pe zi; |
| | | | |6 pentru asiguratii care lucreaza cu contract de munca |
| | | | |cu timp partial, 6 ore pe zi; |
| | | | |7 pentru asiguratii care lucreaza cu contract de munca |
| | | | |cu timp partial, 7 ore pe zi; |
| | | | |8 pentru asiguratii care lucreaza cu contract de munca |
| | | | |cu timp partial mai putin de 2 ore pe zi; |
| | | | |0 in rest. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Pensionar | PE | N | 1 |Se completeaza cu: |
| | | | |1 pentru codificari anterioare; |
| | | | |2 pentru pensionarii care lucreaza cu contract de |
| | | | |munca cu timp partial, 2 ore pe zi; |
| | | | |3 pentru pensionarii care lucreaza cu contract de |
| | | | |munca cu timp partial, 3 ore pe zi; |
| | | | |4 pentru pensionarii care lucreaza cu contract de |
| | | | |munca cu timp partial, 4 ore pe zi; |
| | | | |5 pentru pensionarii care lucreaza cu contract de |
| | | | |munca cu timp partial, 5 ore pe zi; |
| | | | |6 pentru pensionarii care lucreaza cu contract de |
| | | | |munca cu timp partial, 6 ore pe zi; |
| | | | |7 pentru pensionarii care lucreaza cu contract de |
| | | | |munca cu timp partial, 7 ore pe zi; |
| | | | |8 pentru pensionarii cu contract de munca cu norma |
| | | | |intreaga; |
| | | | |9 pentru pensionarii care lucreaza cu contract de |
| | | | |munca cu timp partial, mai putin de 2 ore pe zi; |
| | | | |0 in rest. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Somer | SOM | N | 1 |Se completeaza numai de ANOFM/AJOFM cu: |
| | | | |1 pentru beneficiarii de ajutor de somaj; |
| | | | |2 pentru beneficiarii de alocatie de sprijin; |
| | | | |3 pentru beneficiarii de plati compensatorii; |
| | | | |4 pentru alte beneficii suportate din fondul de somaj, |
| | | | |potrivit legii; |
| | | | |0 in rest. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Total zile | TT**) | N | 2 |Contine suma zilelor lucrate si a zilelor in care |
| | | | |asiguratul a beneficiat de indemnizatii prevazute de |
| | | | |OUG nr. 158/2005, de prestatii prevazute de Legea |
| | | | |nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, |
| | | | |denumita in continuare Legea nr. 346/2002, si, |
| | | | |respectiv, de prestatii de asigurari sociale conform |
| | | | |Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile |
| | | | |ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 19/2000, |
| | | | |in cazul declaratiilor rectificative anterioare datei de |
| | | | |1 ianuarie 2006, cu respectarea termenului general de |
| | | | |prescriptie (3 ani). De asemenea, se includ si zilele |
| | | | |nelucrate platite din fondul de salarii si pentru care se |
| | | | |achita contributie de asigurari sociale. Total zile nu |
| | | | |poate fi mai mare decat numarul de zile lucratoare din |
| | | | |luna stabilit conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, |
| | | | |cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in |
| | | | |continuare Codul muncii. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Zilele lucrate in conditii normale | NN**) | N | 2 |Contine numarul de zile lucrate de asigurat in conditii |
| | | | |normale de munca. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Zile lucrate in conditii deosebite | DD**) | N | 2 |Contine numarul de zile lucrate de asigurat in conditii |
| | | | |deosebite de munca. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Zile lucrate in conditii speciale | SS**) | N | 2 |Contine numarul de zile lucrate de asigurat in conditii |
| | | | |speciale de munca. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Total zile indemnizatii in conditii | PP | N | 2 |Contine numarul total de zile in care asiguratul a |
|normale | | | |beneficiat de indemnizatii prevazute de OUG |
| | | | |nr. 158/2005, de prestatii prevazute de Legea |
| | | | |nr. 346/2002 si, respectiv, de prestatii de asigurari |
| | | | |sociale conform Legii nr. 19/2000, in cazul declaratiilor |
| | | | |rectificative anterioare datei de 1 ianuarie 2006, cu |
| | | | |respectarea termenului general de prescriptie (3 ani) |
| | | | |(numarul total de zile lucratoare aferente prestatiei |
| | | | |si/sau indemnizatiei acordate). |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Total venit realizat de asigurat | TV | N | 10 |Contine venitul brut total realizat de asigurat. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Venit realizat de asigurat in | TVN | N | 10 |Contine venitul brut realizat de asigurat in conditii |
|conditii normale | | | |normale de munca. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Venit realizat de asigurat in | TVD | N | 10 |Contine venitul brut realizat de asigurat in conditii |
|conditii deosebite | | | |deosebite de munca. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Venit realizat de asigurat in | TVS | N | 10 |Contine venitul brut realizat de asigurat in conditii |
|conditii speciale | | | |speciale de munca. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|CAS datorat de asigurat | CASAT | N | 9 |Incepand cu raportarea aferenta lunii august 2007 |
| | | | |Baza de calcul a CAS datorat de asigurat NU SE MAI |
| | | | |PLAFONEAZA |
| | | | |Conform Legii nr. 250/2007, publicata in Monitorul |
| | | | |Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 19 iulie 2007 |
| | | | |Cota CAS asigurat se aplica asupra sumei |
| | | | |rezultate din cumulul venitului brut lunar realizat |
| | | | |si baza de calcul a contributiei BASS, aferenta |
| | | | |indemnizatiilor conform art. 45 din OUG |
| | | | |nr. 158/2005, proportional cu nr. de zile de |
| | | | |concediu medical pentru care se calculeaza CAS. |
| | | | |CASAT = ROUND ((TV + BASS) * cota CAS |
| | | | |asigurat/100,0) |
| | | | |Incepand cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2006 |
| | | | |Contine contributia de asigurari sociale retinuta de la |
| | | | |asigurat; |
| | | | |Cota CAS asigurat se aplica la venitul total realizat |
| | | | |pentru perioada lucrata plus baza de calcul a |
| | | | |contributiei la BASS, aferenta indemnizatiilor conform |
| | | | |art. 45 din OUG nr. 158/2005, proportional cu nr. de |
| | | | |zile de concediu medical pentru care se calculeaza |
| | | | |CAS, suma plafonata la maximum 5 salarii medii brute |
| | | | |- Daca TV + BASS <= 5 * |
| | | | |salariul mediu brut din Legea BASS: |
| | | | |CASAT = ROUND((TV + BASS) * cota CAS |
| | | | |asigurat/100,0), |
| | | | |- Daca TV + BASS > 5 * salariul mediu brut din |
| | | | |Legea BASS: |
| | | | |CASAT = ROUND (5 * salariul mediu brut din Legea |
| | | | |BASS * cota CAS asigurat/100,0) |
| | | | |Pentru perioada de raportare 2001-2005 |
| | | | |Contine contributia de asigurari sociale retinuta de la |
| | | | |asigurat pentru venitul realizat. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Total venit asigurat din | CASTOT | N | 9 |Incepand cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2006 |
|indemnizatii/prestatii | | | |Contine cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate |
| | | | |temporara de munca cauzata de accident de munca |
| | | | |sau boala profesionala plus baza de calcul a |
| | | | |contributiei la BASS, aferenta indemnizatiilor conform |
| | | | |art. 45 din OUG nr. 158/2005 (salariul de baza minim |
| | | | |brut pe tara garantat in plata, proportional cu nr. de |
| | | | |zile de indemnizatie pentru care se calculeaza CAS), |
| | | | |conform legilor in vigoare, exclusiv ajutorul de deces. |
| | | | |Pentru perioada de raportare 2001-2005 |
| | | | |Contine cuantumul aferent prestatiilor de asigurari |
| | | | |sociale, exclusiv ajutorul de deces, aplicabil doar in |
| | | | |cazul declaratiilor rectificative anterioare datei de |
| | | | |1 ianuarie 2006. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Baza de calcul a contributiei la | BASS | N | 9 |Incepand cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2006 |
|BASS, aferenta indemnizatiilor | | | |Contine cuantumul rezultat din salariul de baza minim |
|conform art. 45 din OUG | | | |brut pe tara garantat in plata proportional cu nr. de zile |
|nr. 158/2005, proportional cu | | | |de indemnizatie), exclusiv ajutorul de deces. |
|nr. de zile de indemnizatie pentru | | | |Pentru perioada de raportare 2001-2005 |
|care se calculeaza CAS (fost | | | |Contine cuantumul aferent prestatiilor de asigurari |
|prestatii suportate din BASS) | | | |sociale suportat din bugetul asigurarilor sociale de |
| | | | |stat, exclusiv ajutorul de deces, aplicabil doar in cazul |
| | | | |declaratiilor rectificative anterioare datei de 1 ianuarie |
| | | | |2006. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Cod unic de inregistrare (CUI) | CNPA | N | 13 |Contine codul unic de inregistrare atribuit prin |
|angajator persoane fizice | | | |certificatul de inregistrare angajatorilor persoane fizice |
| | | | |si care reprezinta codul numeric personal al |
| | | | |angajatorului. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Norma zilnica de lucru | NORMA | N | 1 |Se completeaza cu programul normal de lucru specific |
| | | | |locului de munca al asiguratului, exprimat in ore. Prin |
| | | | |program normal de lucru se intelege programul |
| | | | |prevazut la art. 109 alin. (1) din Codul muncii sau |
| | | | |programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu |
| | | | |respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 sau alin. (2) |
| | | | |al art. 109 din Codul muncii. |
| | | | |Norma zilnica poate sa fie de 8, 7 sau 6 ore. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Tipul declaratiei | TIPD | C | 1 |Se completeaza cu R pentru declaratia rectificativa, |
| | | | |spatiu in rest. |
| | | | |Declaratia rectificativa se completeaza astfel: |
| | | | |a) anexa a11 se completeaza numai pentru pozitiile |
| | | | |modificate fata de declaratia initiala (inregistrarile cu |
| | | | |modificari fata de declaratia initiala, inregistrari noi fata|
| | | | |de declaratia initiala); |
| | | | |b) anexa a12 se recalculeaza, tinandu-se cont de |
| | | | |modificarile efectuate fata de declaratia initiala. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Tip rectificare | TIPR | C | 1 |Se completeaza cu urmatoarele caractere: |
| | | | |M - modificare sume, zile, CNP sau nume asigurat |
| | | | |pentru asiguratii raportati anterior; |
| | | | |A - adaugare asigurat nou; |
| | | | |S - stergere asigurat existent in declaratia anterioara |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Nume inainte de rectificare |NUMEANT | C | 29 |Nume inainte de rectificare, se completeaza numai |
| | | | |daca se modifica numele (TIPR = M), spatiu in rest |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|CNP inainte de rectificare | CNPANT | N | 13 |CNP inainte de rectificare, se completeaza numai |
| | | | |daca se modifica CNP-ul (TIPR=M), 0 in rest |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Total zile indemnizatii in conditii | PPS | N | 2 |Contine numarul total de zile lucratoare |
|speciale | | | |corespunzatoare concediului medical pentru |
| | | | |incapacitate temporara de munca, in situatia in care |
| | | | |asiguratul a lucrat in ziua premergatoare concediului |
| | | | |medical in conditii speciale de munca. |
| | | | |(Nu se inregistreaza zilele de concediu de maternitate, |
| | | | |concediu crestere copil, concediu ingrijire copil sau |
| | | | |prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si |
| | | | |recuperarea capacitatii de munca, care sunt |
| | | | |corespunzatoare in aceste situatii conditiilor normale |
| | | | |de munca.) |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Total zile indemnizatii in conditii | PPD | N | 2 |Contine numarul total de zile lucratoare |
|deosebite | | | |corespunzatoare concediului medical pentru |
| | | | |incapacitate temporara de munca, in situatia in care |
| | | | |asiguratul a lucrat in ziua premergatoare concediului |
| | | | |medical in conditii deosebite de munca. |
| | | | |(Nu se inregistreaza zilele de concediu de maternitate, |
| | | | |concediu crestere copil, concediu ingrijire copil sau |
| | | | |prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si |
| | | | |recuperarea capacitatii de munca, care sunt |
| | | | |corespunzatoare in aceste situatii conditiilor normale |
| | | | |de munca.) |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Zile prestatii suportate din BASS | PPBASS | N | 2 |Nu se mai completeaza incepand cu raportarea |
| | | | |aferenta lunii ianuarie 2006 |
| | | | |Pentru perioada de raportare 2001-2005 |
| | | | |Zile lucratoare prestatii pentru cuantum prestatii |
| | | | |suportat din BASS |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Zile prestatii suportate din |PPFAAMBP| N | 2 |Zile lucratoare prestatii pentru cuantum prestatii |
|FAAMBP | | | |suportat din FAAMBP |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Total cantum prestatii de asigurari | FAAMBP | N | 9 |Contine total cuantum prestatii de asigurari sociale de |
|sociale de suportat din Fondul | | | |suportat din Fondul de accidente de munca si boli |
|pentru accidente de munca si boli | | | |profesionale. Acest camp este completat numai pentru |
|profesionale | | | |concediile medicale cauzate de accidente de munca |
| | | | |sau boli profesionale. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Zile indemnizatii pentru calculul | PPCAS | N | 2 |Contine nr. zile indemnizatii pentru care se calculeaza |
|CAS | | | |CAS, conform OUG nr. 158/2005 - art. 45 |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Indicativ conditii speciale | IND_CS | N | 1 |Contine temeiul legal al incadrarii in conditii speciale |
| | | | |de munca |
| | | | |Se completeaza cu: |
| | | | |1 - art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000; |
| | | | |2 - art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, |
| | | | |zona I de radiatii; |
| | | | |3 - art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, |
| | | | |zona II de radiatii; |
| | | | |4 - art. 20 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 19/2000; |
| | | | |5 - art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000; |
| | | | |6 - Legea nr. 226/2006; |
| | | | |0 in rest. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Zile de concediu fara plata |NRZ_CFP | N | 2 |Contine numarul de zile de concediu fara plata |
|indemnizatiei pentru cresterea | | | |indemnizatiei pentru cresterea copilului, conform |
|copilului, conform art. 61 alin. (1)| | | |art. 61 alin. (1) si (2) din OUG nr. 148/2005. Se acorda |
|si (2) din Ordonanta de urgenta a | | | |integral (3 luni), o singura data in perioada pana la |
|Guvernului nr. 148/2005, aprobata | | | |implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv |
|cu modificari prin Legea nr. 7/2007,| | | |3 ani in cazul copilului cu handicap. |
|denumita in continuare OUG | | | |Se acorda pentru persoanele care indeplinesc |
|nr. 148/2005. | | | |conditiile prevazute la art. 1 dupa primele 3 nasteri |
|Atentie!!!! | | | |sau, dupa caz, dupa primii 3 copii ai persoanelor aflate |
|Se acorda pentru persoanele care | | | |in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (2). |
|indeplinesc conditiile prevazute la | | | |ATENTIE !!! |
|art. 1 dupa primele 3 nasteri | | | |Acest camp nu se completeaza pentru persoanele |
|sau, dupa caz, dupa primii 3 | | | |aflate in concediu pentru cresterea copilului pana |
|copii ai persoanelor aflate in | | | |la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in |
|una dintre situatiile prevazute | | | |cazul copilului cu handicap (cu activitate |
|la art. 5 alin. (2). | | | |suspendata) si raportare de directiile de munca si |
| | | | |protectie sociala judetene si a municipiului |
| | | | |Bucuresti. |
+------------------------------------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
| *) La stabilirea stagiului de cotizare aceste campuri se vor corela cu campurile TT, NN, DD, SS, PP, PPS, PPD. |
|**) In cazul contractelor individuale de munca cu timp partial se completeaza numarul total de zile lucrate, indiferent de |
| numarul de ore prevazut in contractul de munca cu timp partial. In perioada 1 martie 2003 - 30 iunie 2005, stagiul se va|
| calcula corelativ cu campul CV, in functie de numarul de ore prevazut in contractul de munca cu timp partial. |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    TT = NN + DD + SS + PP + PPD + PPS + NRZ_CFP incepand cu raportarea lunii ianuarie 2007
    PPBASS + PPFAAMBP <= PP + PPD + PPS, unde incepand cu raportarea lunii ianuarie 2006 PPBASS = 0
    PPCAS + PPFAAMBP <= PP + PPD + PPS incepand cu raportarea lunii ianuarie 2006
    CASTOT >= BASS + FAAMBP
    Fisierul A12.DBF sau A12.TXT (anexa nr. 1.2) contine o singura inregistrare cu date centralizatoare referitoare la obligatiile de plata ale angajatorului si are urmatoarea structura:
   
+-------------------------------------+--------+--------+-------+--------------------------------------------------------+
| |Denumire|Tip camp|Lungime| Explicatii |
| | camp | | | |
+-------------------------------------+--------+--------+-------+--------------------------------------------------------+
|Anul | AN | N | 4 |Se completeaza cu anul pentru care se intocmeste |
| | | | |declaratia. |
+-------------------------------------+--------+--------+-------+--------------------------------------------------------+
|Luna | LN | N | 2 |Se completeaza cu luna anului pentru care se |
| | | | |intocmeste declaratia. |
+-------------------------------------+--------+--------+-------+--------------------------------------------------------+
|Ziua lichidarii drepturilor salariale| DCZZ | N | 2 |Se completeaza cu ziua lichidarii drepturilor salariale.|
+-------------------------------------+--------+--------+-------+--------------------------------------------------------+
|Luna lichidarii drepturilor salariale| DCLL | N | 2 |Se completeaza cu luna lichidarii drepturilor salariale.|
+-------------------------------------+--------+--------+-------+--------------------------------------------------------+
|Anul lichidarii drepturilor salariale| DCAA | N | 4 |Se completeaza cu anul lichidarii drepturilor salariale.|
+-------------------------------------+--------+--------+-------+--------------------------------------------------------+
|Denumire angajator | DEN | C | 29 |Contine denumirea angajatorului. |
+-------------------------------------+--------+--------+-------+--------------------------------------------------------+
|Cod unic de inregistrare CUI/CF | CF | N | 10 |Se completeaza partea numerica a codului unic de |
|pentru angajatori persoane | | | |inregistrare/cod fiscal atribuit angajatorilor persoane |
|juridice | | | |juridice. |
+-------------------------------------+--------+--------+-------+--------------------------------------------------------+
|Cod judet din nr. de inmatriculare | RJ | C | 3 |Contine primele 3 caractere din numarul de |
|in registrul comertului | | | |inmatriculare in registrul comertului al angajatorului. |
+-------------------------------------+--------+--------+-------+--------------------------------------------------------+
|Nr. de inregistrare din registrul | RN | N | 5 |Contine caracterele 4-8 din numarul de inmatriculare |
|comertului | | | |in registrul comertului al angajatorului (nr. in RC). |
+-------------------------------------+--------+--------+-------+--------------------------------------------------------+
|Anul din nr. de inmatriculare in | RA | N | 4 |Contine ultimele 4 caractere din numarul de |
|registrul comertului | | | |inmatriculare in registrul comertului al angajatorului. |
+-------------------------------------+--------+--------+-------+--------------------------------------------------------+
|Numar mediu asigurati | NRM | N | 8(2) |Numarul mediu de asigurati se calculeaza cu doua |
| | | | |zecimale prin rotunjire matematica. |
| | | | |Lungimea campului este 8.2 (5 cifre partea intreaga, |
| | | | |respectiv 2 cifre partea zecimala) |
| | | | |De exemplu: daca din calcul rezulta 10,172895, atunci |
| | | | |numarul mediu de asigurati este 10,17; daca din calcul |
| | | | |rezulta 10,175110, atunci numarul mediu de asigurati |
| | | | |este 10,18. |
| | | | |Incepand cu 1 iulie 2005, numarul mediu de asigurati |
| | | | |reprezinta media aritmetica simpla rezultata din suma |
| | | | |efectivelor zilnice de asigurati din luna respectiva, |
| | | | |indiferent de tipul contractului individual de munca cu |
| | | | |care sunt incadrati, exclusiv zilele de repaus |
| | | | |saptamanal si de sarbatori legale, raportata la numarul |
| | | | |total de zile lucratoare din luna, stabilit conform |
| | | | |Codului muncii. |
| | | | |La stabilirea numarului mediu de asigurati se iau in |
| | | | |considerare numai perioadele pentru care se |
| | | | |datoreaza contributia de asigurari sociale, conform |
| | | | |legii. |
| | | | |NRM = Suma (NN + DD + SS)/Nr. zile lucratoare din luna |
| | | | |Aceasta formula este valabila si pentru perioada |
| | | | |1 aprilie 2001 - 28 februarie 2003. |
| | | | |Pentru perioada 1 martie 2003 - 30 iunie 2005 se |
| | | | |pastreaza vechea formula de calcul. |
+-------------------------------------+--------+--------+-------+--------------------------------------------------------+
    Formula de calcul al numarului mediu de asigurati pentru perioada 1 martie 2003 - 30 iunie 2005
    Notatii:
    A = norma zilnica 1;
    B = norma zilnica 2;
    C = norma zilnica 3;
    Suma (Suma) se calculeaza dupa numarul de zile lucrate.
   
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Formula pentru calculul numarului mediu de asigurati este: |
| NRM = [Suma (nr. asigurati cu contract de munca cu norma intreaga* A * zile lucrate) |
| + Suma (nr. asigurati cu contract de munca cu timp partial * 2 ore * zile lucrate)+ ....... |
| + Suma (nr. asigurati cu contract de munca cu timp partial * 7 ore * nr. zile lucrate)]/(zile lucratoare din luna *A)]+|
| [Suma (nr. asigurati cu contract de munca cu norma intreaga *B * zile lucrate) + Suma (nr. asigurati cu contract de |
|munca cu timp partial * 2 ore * zile lucrate) + ....... + Suma (nr. asigurati cu contract de munca cu timp partial * 6 ore|
|* zile lucrate)]/nr. zile lucratoare din luna * B)+ |
| [Suma (nr. asigurati cu contract de munca cu norma intreaga*C * zile lucrate) + Suma (nr. asigurati cu contract de |
|munca cu timp partial * 2 ore * zile lucrate)+ ........ + Suma (nr. asigurati cu contract de munca cu timp partial *5 ore |
|* zile lucrate)]/(zile lucratoare din luna * C) |
| Norma zilnica poate sa fie de 8, 7 sau 6 ore (campul NORMA). |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Exemplu:
    Norma 1 = 8 ore
    Norma 2 = 7 ore
    O firma are 9 angajati in luna martie 2003, din care:
   - cu norma 1:
    3 angajati lucreaza 21 de zile;
    1 angajat lucreaza 10 zile si 11 zile este in concediu medical;
    1 angajat lucreaza 21 de zile cu contract de munca cu timp partial 3 ore;
    1 angajat lucreaza 18 zile cu contract de munca cu timp partial 2 ore;
   - cu norma 2:
    1 angajat lucreaza 21 de zile;
    1 angajat lucreaza 15 zile si 6 zile este in concediu medical;
    1 angajat lucreaza 21 de zile cu contract de munca cu timp partial 4 ore.
    NRM = [(((3*8*21) + (1*8*10) + (1*3*21) + (1*2*18))/(21*8)) + (((1*7*21) + (1*7*15) + (1*4*21)/(21*7))] = 6.35
    Rotunjirea aritmetica se efectueaza la rezultatul final.
   
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
| |Denumire |Tip camp|Lungime| Explicatii |
| | camp | | | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Total fond salarii brute realizate | FS | N | 13 |Contine totalul veniturilor brute lunare realizate de |
| | | | |asiguratii inscrisi in anexa a11 la care se calculeaza |
| | | | |contributia individuala de asigurari sociale, exclusiv |
| | | | |baza de calcul a contributiei la BASS, aferenta |
| | | | |indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005. |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Total salarii brute realizate in | FSN | N | 13 |Contine totalul veniturilor brute lunare realizate in |
|conditii normale de munca | | | |conditii normale de munca de asiguratii inscrisi in |
| | | | |anexa a11 la care se calculeaza contributia individuala |
| | | | |de asigurari sociale, exclusiv baza de calcul a |
| | | | |contributiei la BASS, aferenta indemnizatiilor conform |
| | | | |OUG nr. 158/2005. |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Total salarii brute realizate in | FSD | N | 13 |Contine totalul veniturilor brute lunare realizate in |
|conditii deosebite de munca | | | |conditii deosebite de munca de asiguratii inscrisi in |
| | | | |anexa a11 la care se calculeaza contributia individuala |
| | | | |de asigurari sociale, exclusiv baza de calcul a |
| | | | |contributiei la BASS, aferenta indemnizatiilor conform |
| | | | |OUG nr. 158/2005. |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Total salarii brute realizate in | FSS | N | 13 |Contine totalul veniturilor brute lunare realizate in |
|conditii speciale de munca | | | |conditii speciale de munca de asiguratii inscrisi in |
| | | | |anexa a11 la care se calculeaza contributia individuala |
| | | | |de asigurari sociale, exclusiv baza de calcul a |
| | | | |contributiei la BASS, aferenta indemnizatiilor conform |
| | | | |OUG nr. 158/2005. |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Total contributii individuale de | CASS | N | 13 |Contine total contributie individuala de asigurari |
|asigurari sociale de virat | | | |sociale de virat. |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Total CAS datorat de angajator | CASAN | N | 13 |Contine total contributie de asigurari sociale datorata |
|conform Legii nr. 19/2000 | | | |de angajator conform Legii nr. 19/2000. |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Total cuantum prestatii de | BASS | N | 13 |Incepand cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2006 |
|asigurari sociale de suportat din | | | |Contine numai cuantumul ajutorului de deces |
|BASS | | | |Pentru perioada de raportare 2001-2005 |
| | | | |Contine total cuantum prestatii de asigurari sociale de |
| | | | |suportat din bugetul asigurarilor sociale de stat, |
| | | | |inclusiv ajutorul de deces |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|CASS conform art. 54 alin. (2) din | CASS145 | N | 13 |Incepand cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2006 |
|Ordonanta de urgenta a | | | |nu se mai completeaza |
|Guvernului nr. 150/2002 (exclusiv | | | |Pentru perioada de raportare 2001-2005 |
|accidente de munca si boli | | | |Contine contributia de asigurari de sanatate aferenta |
|profesionale) | | | |concediilor medicale, exclusiv concediile medicale |
| | | | |aferente accidentelor de munca si bolilor profesionale, |
| | | | |conform art. 54 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a |
| | | | |Guvernului nr. 150/20021), cu modificarile si |
| | | | |completarile ulterioare, denumita in continuare OUG |
| | | | |nr. 150/2002 |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Total CAS angajator de virat | CASVIR | N | 13 |Contine total CAS angajator de virat |
| | | | |Formula de calcul incepand cu raportarea aferenta |
| | | | |lunii noiembrie 2006: |
| | | | |CASVIR = (CASAN + CASAN_CM) - BASS |
| | | | |Formula de calcul incepand cu raportarea aferenta |
| | | | |lunii ianuarie 2006: |
| | | | |CASVIR = CASAN - BASS |
| | | | |Formula de calcul pentru perioada aferenta anilor |
| | | | |2001-2003: |
| | | | |CASVIR = CASS + CASAN - BASS - CASS145 |
| | | | |Formula de calcul pentru perioada aferenta anului |
| | | | |2004: |
| | | | |CASVIR = CASAN - CASS145 - BASS |
| | | | |Formula de calcul pentru perioada aferenta anului |
| | | | |2005: |
| | | | |CASVIR = CASAN - CASS145 - BASS |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Numar total de file de la anexa | NRF | N | 3 |Contine numar file de la anexa nr. 1.1 |
|nr. 1.1 | | | | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Banca****) | B1 | C | 16 | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Filiala****) | F1 | C | 16 | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Cont****) | C1 | C | 35 | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Banca****) | B2 | C | 16 | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Filiala****) | F2 | C | 16 | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Cont****) | C2 | C | 35 | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Banca****) | B3 | C | 16 | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Filiala****) | F3 | C | 16 | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Cont****) | C3 | C | 35 | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Banca****) | B4 | C | 16 | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Filiala****) | F4 | C | 16 | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Cont****) | C4 | C | 35 | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Cod unic de inregistrare (CUI) | CNPA | N | 13 |Contine codul unic de inregistrare atribuit prin |
|pentru angajatori persoane fizice | | | |certificatul de inregistrare angajatorilor persoane fizice |
| | | | |si care reprezinta codul numeric personal al |
| | | | |angajatorului |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Contributie asigurari pentru | CAAMBP | N | 13 |Contine contributie asigurari pentru accidente de |
|accidente de munca si boli | | | |munca si boli profesionale (art. 140 din Legea |
|profesionale (art. 140 din Legea | | | |nr. 346/2002, completata si modificata) |
|nr. 346/2002) | | | |Pentru anii 2003, 2004: |
| | | | |CAAMBP = ROUND (FS*0.5/100,0) |
| | | | |Incepand cu anul 2005: |
| | | | |CAAMBP = ROUND (FS*PCAMBP/100,0) |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Localitatea (oras, comuna) | A_LOCA | C | 21 |Adresa sediu angajator - localitate (oras sau |
| | | | |comuna) |
| | | | |- se completeaza obligatoriu |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Strada (strada, satul) | A_STR | C | 21 |Adresa sediu angajator - strada sau sat |
| | | | |- daca se completeaza orasul, se completeaza |
| | | | |obligatoriu si strada |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Numar | A_NR | C | 7 |Adresa sediu angajator - numar |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Bloc | A_BL | C | 5 |Adresa sediu angajator - bloc |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Scara | A_SC | C | 4 |Adresa sediu angajator - scara |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Etaj | A_ET | C | 2 |Adresa sediu angajator - etaj |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Apartament | A_AP | C | 4 |Adresa sediu angajator - apartament |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Telefon | TELEFON | N | 10 |Telefon de legatura angajator |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Judet | A_JUD | C | 3 |Adresa sediu angajator - cod judet |
| | | | |- se completeaza obligatoriu (*****) |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Sector | A_SECT | N | 2 |Adresa sediu angajator - sector (numai pentru |
| | | | |Bucuresti) |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|E-mail | E_MAIL | C | 45 |Adresa e-mail angajator |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Tipul declaratiei | TIPD | C | 1 |Se completeaza cu R pentru declaratia rectificativa, |
| | | | |spatiu in rest. Declaratia rectificativa pentru anexa |
| | | | |a12 se completeaza astfel: |
| | | | |- se recalculeaza a12, tinandu-se cont de |
| | | | |modificarile efectuate in anexa a11 fata de declaratia |
| | | | |initiala |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Nr. cazuri indemnizatie pentru | NRCAZB | N | 5 |Incepand cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2006 |
|incapacitate temporara de munca | | | |nu se mai completeaza |
| | | | |Pentru perioada de raportare 2001-2005 |
| | | | |Numar total cazuri indemnizatie pentru incapacitate |
| | | | |temporara de munca la nivel de unitate, exclusiv |
| | | | |pentru accidente de munca si boli profesionale |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Nr. cazuri accidente de munca si | NRCAZA | N | 5 |Numar total cazuri accidente de munca si boli |
|boli profesionale****) | | | |profesionale la nivel de unitate (campul nu se mai |
| | | | |foloseste din anul 2005) |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Nr. cazuri prevenire imbolnaviri | NRCAZP | N | 5 |Incepand cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2006 |
| | | | |nu se mai completeaza |
| | | | |Pentru perioada de raportare 2001-2005 |
| | | | |Numar total cazuri prevenire imbolnaviri la nivel de |
| | | | |unitate = suma de cazuri de: |
| | | | |- trecere temporara in alta munca |
| | | | |- reducerea timpului de munca |
| | | | |- carantina |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Nr. cazuri sarcina si lauzie | NRCAZL | N | 5 |Incepand cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2006 |
| | | | |nu se mai completeaza |
| | | | |Pentru perioada de raportare 2001-2005 |
| | | | |Numar total cazuri sarcina si lauzie la nivel de unitate |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Nr. cazuri ingrijire copil bolnav | NRCAZI | N | 5 |Incepand cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2006 |
| | | | |nu se mai completeaza |
| | | | |Pentru perioada de raportare 2001-2005 |
| | | | |Numar total cazuri ingrijire copil bolnav la nivel de |
| | | | |unitate |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Nr. cazuri crestere copil pana la | NRCAZC | N | 5 |Incepand cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2006 |
|2 ani/3 ani | | | |nu se mai completeaza |
| | | | |Pentru perioada de raportare 2001-2005 |
| | | | |Nr. total cazuri crestere copil pana la 2 ani/3 ani la nivel |
| | | | |de unitate |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Nr. cazuri ajutoare de deces | NRCAZD | N | 5 |Nr. total cazuri ajutoare de deces la nivel de unitate |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Nr. cazuri indemnizatie de risc | NRCAZR | N | 5 |Incepand cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2006 |
|maternal | | | |nu se mai completeaza |
| | | | |Pentru perioada de raportare 2001-2005 |
| | | | |Nr. total cazuri cu indemnizatie de risc maternal la |
| | | | |nivel de unitate |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Nr. total zile prestatii | NRPPB | N | 6 |Incepand cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2006 |
|indemnizatie pentru incapacitate | | | |nu se mai completeaza |
|temporara de munca | | | |Pentru perioada de raportare 2001-2005 |
| | | | |Nr. total zile lucratoare indemnizatie pentru |
| | | | |incapacitate temporara de munca la nivel de unitate |
| | | | |din certificatele medicale |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Nr. total zile prestatii accidente | NRPPA | N | 6 |Nr. total zile lucratoare prestatii accidente de munca |
|de munca si boli profesionale****) | | | |si boli profesionale la nivel de unitate din certificatele |
| | | | |medicale (campul nu se mai foloseste din anul 2005) |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Nr. total zile prestatii prevenire | NRPPP | N | 6 |Incepand cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2006 |
|imbolnaviri | | | |nu se mai completeaza |
| | | | |Pentru perioada de raportare 2001-2005 |
| | | | |Nr total zile lucratoare prestatii prevenire imbolnaviri |
| | | | |la nivel de unitate din certificatele medicale |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Nr. total zile prestatii sarcina si | NRPPL | N | 6 |Incepand cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2006 |
|lauzie | | | |nu se mai completeaza |
| | | | |Pentru perioada de raportare 2001-2005 |
| | | | |Nr. total zile lucratoare prestatii sarcina si lauzie la |
| | | | |nivel de unitate din certificatele medicale |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Nr. total zile prestatii | NRPPI | N | 6 |Incepand cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2006 |
|ingrijire copil bolnav | | | |nu se mai completeaza |
| | | | |Pentru perioada de raportare 2001-2005 |
| | | | |Nr. total zile lucratoare prestatii ingrijire copil bolnav la|
| | | | |nivel de unitate din certificatele medicale |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Nr. total zile prestatii crestere | NRPPC | N | 6 |Incepand cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2006 |
|copil pana la 2 ani/3 ani | | | |nu se mai completeaza |
| | | | |Pentru perioada de raportare 2001-2005 |
| | | | |Nr. total zile lucratoare prestatii crestere copil pana la |
| | | | |2 ani/3 ani la nivel de unitate |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Nr. total zile prestatii | NRPPR | N | 6 |Incepand cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2006 |
|indemnizatie de risc maternal | | | |nu se mai completeaza |
| | | | |Pentru perioada de raportare 2001-2005 |
| | | | |Nr. total zile lucratoare prestatii indemnizatie de risc |
| | | | |maternal la nivel de unitate din certificatele medicale |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Suma prestatii pentru | SUMAB | N | 12 |Incepand cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2006 |
|indemnizatie pentru incapacitate | | | |nu se mai completeaza |
|temporara de munca, suportate | | | |Pentru perioada de raportare 2001-2005 |
|din BASS | | | |Suma prestatii indemnizatie pentru incapacitate |
| | | | |temporara de munca la nivel de unitate, suportate din |
| | | | |BASS |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Suma prestatii pentru accidente | SUMAA | N | 12 |Suma prestatii pentru accidente de munca si boli |
|de munca si boli profesionale, | | | |profesionale la nivel de unitate, suportate din BASS |
|suportate din BASS****) | | | |(campul nu se mai foloseste din anul 2005) |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Suma prestatii pentru prevenire | SUMAP | N | 12 |Incepand cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2006 |
|imbolnaviri, suportate din BASS | | | |nu se mai completeaza |
| | | | |Pentru perioada de raportare 2001-2005 |
| | | | |Suma prestatii pentru prevenire imbolnaviri la nivel de |
| | | | |unitate, suportate din BASS |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Suma prestatii pentru sarcina si | SUMAL | N | 12 |Incepand cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2006 |
|lauzie, suportate din BASS | | | |nu se mai completeaza |
| | | | |Pentru perioada de raportare 2001-2005 |
| | | | |Suma prestatii pentru sarcina si lauzie la nivel de |
| | | | |unitate, suportate din BASS |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Suma prestatii pentru ingrijire | SUMAI | N | 12 |Incepand cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2006 |
|copil bolnav, suportate din BASS | | | |nu se mai completeaza |
| | | | |Pentru perioada de raportare 2001-2005 |
| | | | |Suma prestatii pentru ingrijire copil bolnav la nivel de |
| | | | |unitate, suportate din BASS |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Suma prestatii pentru crestere | SUMAC | N | 12 |Incepand cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2006 |
|copil pana la 2 ani/3 ani, suportate| | | |nu se mai completeaza |
|din BASS | | | |Pentru perioada de raportare 2001-2005 |
| | | | |Suma prestatii pentru crestere copil pana la 2 ani/3 ani |
| | | | |la nivel de unitate, suportate din BASS |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Suma ajutoare de deces | SUMAD | N | 12 |Suma totala ajutoare de deces la nivel de unitate, |
|suportate din BASS | | | |suportate din BASS |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Suma prestatii pentru | SUMAR | N | 12 |Incepand cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2006 |
|indemnizatie de risc maternal, | | | |nu se mai completeaza |
|suportate din BASS | | | |Pentru perioada de raportare 2001-2005 |
| | | | |Suma prestatii pentru indemnizatie de risc maternal la |
| | | | |nivel de unitate, suportate din BASS |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Cod CAEN |COD CAEN | C | 4 |Se completeaza cu codul CAEN al angajatorului |
| | | | |conform Nomenclatorului privind clasificarea |
| | | | |activitatilor economice la nivel national |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Total zile prestatii pentru | TPP | N | 6 |Incepand cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2006 |
|prestatiile de la pct. L1, L2, L3, | | | |nu se mai completeaza |
|L4, L5, L7, folosit la calculul | | | |Pentru perioada de raportare 2001-2005 |
|contributiei de sanatate | | | |Contine nr. total zile prestatii (atat platite de angajator, |
| | | | |cat si suportate din BASS) |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Procent contributie de asigurari | PCAMBP | N | 5(3) |Procent contributie de asigurari pentru accidente de |
|pentru accidente de munca si boli | | | |munca si boli profesionale, in functie de incadrarea in |
|profesionale | | | |clasele de risc (cod CAEN) |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Total zile prestatii pentru | TPPA | N | 6 |Incepand cu raportarea aferenta lunii iunie 2006 |
|prestatiile de la pct. O1, O2, O3, | | | |nu se mai completeaza |
|O4, folosit la calculul contributiei| | | |Pentru perioada de raportare anterioara |
|de sanatate | | | |Contine nr. total zile prestatii pentru accidente de |
| | | | |munca si boli profesionale (atat platite de angajator, |
| | | | |cat si suportate din FAAMBP) |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|CASS aferenta concediilor |CASS145A | N | 13 |Incepand cu raportarea aferenta lunii iunie 2006, |
|medicale cauzate de accidente de | | | |formula de calcul devine: |
|munca conform Legii nr. 95/2006, | | | |CAS145A = ROUND (TSUMAIT * 6.5/100,0) |
|cu modificarile si completarile | | | |CASS se calculeaza numai pentru indemnizatiile |
|ulterioare, art. 260 alin. (3) | | | |pentru incapacitate temporara de munca cauzata de |
| | | | |accidente de munca sau boli profesionale |
| | | | |Pentru perioada ianuarie-mai 2006: |
| | | | |Contine contributia de asigurari de sanatate aferenta |
| | | | |concediilor medicale cauzate de accidente de munca |
| | | | |si boli profesionale conform art. 54 alin. (2) din |
| | | | |OUG nr. 150/2002 |
| | | | |CASS145A = ROUND (salariul minim brut pe tara *2 * |
| | | | |6.5%/nr. zile lucratoare din luna de raportare)*nr. total |
| | | | |zile de indemnizatie,0) |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Total cuantum prestatii de | PFAAMBP | N | 13 |Contine total cuantum prestatii de asigurari sociale de |
|asigurari sociale de suportat din | | | |suportat din Fondul de accidente de munca si boli |
|Fondul de accidente de munca si | | | |profesionale |
|boli profesionale | | | | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Nr. cazuri indemnizatie pentru | NRCAZIT | N | 5 |Nr. total cazuri indemnizatie pentru incapacitate |
|incapacitate temporara de munca, | | | |temporara de munca, cauzate de accidente de munca |
|cauzata de accidente de munca si | | | |si boli profesionale la nivel de unitate |
|boli profesionale | | | | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Nr. cazuri indemnizatie pentru | NRCAZTT | N | 5 |Nr. total cazuri indemnizatie pentru trecerea temporara |
|trecerea temporara in alt loc de | | | |in alt loc de munca, cauzate de accidente de munca si |
|munca, cauzata de accidente de | | | |boli profesionale la nivel de unitate |
|munca si boli profesionale | | | | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Nr. cazuri indemnizatie pentru | NRCAZRT | N | 5 |Nr. total cazuri indemnizatie pentru reducerea timpului |
|reducerea timpului de lucru, | | | |de lucru, cauzata de accidente de munca si boli |
|cauzata de accidente de munca si | | | |profesionale la nivel de unitate |
|boli profesionale | | | | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Nr. cazuri indemnizatie pe durata | NRCAZCC | N | 5 |Nr. total cazuri indemnizatie pe durata cursurilor de |
|cursurilor de calificare si | | | |calificare si reconversie profesionala, cauzata de |
|reconversie profesionala, cauzate | | | |accidente de munca si boli profesionale la nivel de |
|de accidente de munca si boli | | | |unitate |
|profesionale | | | | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Nr. total zile prestatii | NRPPIT | N | 6 |Nr. total zile lucratoare prestatii pentru incapacitate |
|indemnizatie pentru incapacitate | | | |temporara de munca, cauzata de accidente de munca |
|temporara de munca, cauzata de | | | |si boli profesionale la nivel de unitate din certificatele |
|accidente de munca si boli | | | |medicale |
|profesionale | | | | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Nr. total zile prestatii pentru | NRPPTT | N | 6 |Nr. total zile lucratoare prestatii pentru trecerea |
|trecerea temporara in alt loc de | | | |temporara in alt loc de munca, cauzata de accidente |
|munca, cauzata de accidente de | | | |de munca si boli profesionale la nivel de unitate din |
|munca si boli profesionale | | | |certificatele medicale |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Nr. total zile prestatii pentru | NRPPRT | N | 6 |Nr. total zile lucratoare prestatii pentru reducerea |
|reducerea timpului de lucru, | | | |timpului de lucru, cauzata de accidente de munca si |
|cauzata de accidente de munca si | | | |boli profesionale la nivel de unitate din certificatele |
|boli profesionale | | | |medicale |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Nr. total zile prestatii pe durata | NRPPCC | N | 6 |Nr. total zile lucratoare prestatii pe durata cursurilor de |
|cursurilor de calificare si | | | |calificare si reconversie profesionala, cauzate de |
|reconversie profesionala, cauzate | | | |accidente de munca si boli profesionale la nivel de |
|de accidente de munca si boli | | | |unitate din certificatele medicale |
|profesionale | | | | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Suma prestatii pentru incapacitate | SUMAIT | N | 12 |Suma prestatii pentru incapacitate temporara de |
|temporara de munca cauzata de | | | |munca cauzata de accidente de munca si boli |
|accidente de munca si boli | | | |profesionale la nivel de unitate, suportate din FAAMBP |
|profesionale, suportate din | | | | |
|FAAMBP | | | | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Suma prestatii pentru trecerea | SUMATT | N | 12 |Suma prestatii pentru trecerea temporara in alt loc de |
|temporara in alt loc de munca, | | | |munca, cauzata de accidente de munca si boli |
|cauzate de accidente de munca si | | | |profesionale la nivel de unitate, suportate din FAAMBP |
|boli profesionale, suportate din | | | | |
|FAAMBP | | | | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Suma prestatii pentru reducerea | SUMART | N | 12 |Suma prestatii pentru reducerea timpului de lucru |
|timpului de lucru cauzate de | | | |cauzata de accidente de munca si boli profesionale la |
|accidente de munca si boli | | | |nivel de unitate, suportate din FAAMBP |
|profesionale, suportate din | | | | |
|FAAMBP | | | | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Suma prestatii pe durata | SUMACC | N | 12 |Suma prestatii pe durata cursurilor de calificare si |
|cursurilor de calificare si | | | |reconversie profesionala, cauzata de accidente de |
|reconversie profesionala, cauzate | | | |munca si boli profesionale la nivel de unitate, |
|de accidente de munca si boli | | | |suportate din FAAMBP |
|profesionale, suportate din | | | | |
|FAAMBP | | | | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Contributie de asigurari pentru | FAMBPV | N | 13 |Contine contributia de asigurari pentru accidente de |
|accidente de munca si boli | | | |munca si boli profesionale de virat |
|profesionale de virat | | | |Incepand cu raportarea aferenta lunii noiembrie 2006 |
| | | | |FAMBPV = CAAMBP - PFAAMBP - CASS145A - |
| | | | |CONTR - CM |
| | | | |Pentru perioada anterioara |
| | | | |FAMBPV= CAAMBP - PFAAMBP - CASS145A |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Datoreaza contributie pentru | DATORAT | N | 1 |Se completeaza astfel: |
|accidente de munca si boli | | | |1 - datoreaza contributie de accidente de munca si boli |
|profesionale | | | |profesionale |
| | | | |0 - nu datoreaza contributie de accidente de munca si |
| | | | |boli profesionale (pentru angajatorii la care nu se |
| | | | |aplica prevederile Legii nr. 346/2002) |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Cuantum total prestatii pentru | TSUMAIT | N | 12 |Cuantum total prestatii pentru incapacitate temporara |
|incapacitate temporara de munca | | | |de munca cauzata de accidente de munca si boli |
|cauzata de accidente de munca si | | | |profesionale la nivel de unitate |
|boli profesionale | | | | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Cuantum total prestatii pentru | TSUMATT | N | 12 |Cuantum total prestatii pentru trecerea temporara in |
|trecerea temporara in alt loc de | | | |alt loc de munca cauzata de accidente de munca si |
|munca cauzata de accidente de | | | |boli profesionale la nivel de unitate |
|munca si boli profesionale | | | | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Cuantum total prestatii pentru | TSUMART | N | 12 |Cuantum total prestatii pentru reducerea timpului de |
|reducerea timpului de lucru | | | |lucru cauzata de accidente de munca si boli |
|cauzata de accidente de munca si | | | |profesionale la nivel de unitate |
|boli profesionale | | | | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Cuantum total prestatii pe durata | TSUMACC | N | 12 |Cuantum total prestatii pe durata cursurilor de |
|cursurilor de calificare si | | | |calificare si reconversie profesionala, cauzate de |
|reconversie profesionala, cauzate | | | |accidente de munca si boli profesionale la nivel de |
|de accidente de munca si boli | | | |unitate |
|profesionale | | | | |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Total baza de calcul a contributiei | TBASS | N | 13 |Incepand cu raportarea aferenta lunii noiembrie 2006 |
|la BASS, aferenta indemnizatiilor | | | |Contine total baza de calcul a contributiei la BASS, |
|conform OUG nr. 158/2005 | | | |aferenta indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005, |
| | | | |exclusiv ajutorul de deces |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Total baza de calcul a contributiei | TBASS_N | N | 13 |Incepand cu raportarea aferenta lunii noiembrie 2006 |
|la BASS, aferenta indemnizatiilor | | | |Contine total baza de calcul a contributiei la BASS, |
|conform OUG nr. 158/2005, in | | | |aferenta indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005, |
|conditii normale de munca | | | |in situatia in care asiguratul a lucrat in ziua |
| | | | |premergatoare concediului medical in conditii normale |
| | | | |de munca, exclusiv ajutorul de deces |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Total baza de calcul a contributiei | TBASS_D | N | 13 |Incepand cu raportarea aferenta lunii noiembrie 2006 |
|la BASS, aferenta indemnizatiilor | | | |Contine total baza de calcul a contributiei la BASS, |
|conform OUG nr. 158/2005, in | | | |aferenta indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005, |
|conditii deosebite de munca | | | |in situatia in care asiguratul a lucrat in ziua |
| | | | |premergatoare concediului medical in conditii |
| | | | |deosebite de munca, exclusiv ajutorul de deces |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Total baza de calcul a contributiei | TBASS_S | N | 13 |Incepand cu raportarea aferenta lunii noiembrie 2006 |
|la BASS, aferenta indemnizatiilor | | | |Contine total baza de calcul a contributiei la BASS, |
|conform OUG nr. 158/2005, in | | | |aferenta indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005, |
|conditii speciale de munca | | | |in situatia in care asiguratul a lucrat in ziua |
| | | | |premergatoare concediului medical in conditii speciale |
| | | | |de munca, exclusiv ajutorul de deces |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Total CAS datorat de angajator |CASAN_CM | N | 13 |Contine total contributie de asigurari sociale datorat |
|conform OUG nr. 158/2005 | | | |de angajator conform OUG nr. 158/2005 |
| | | | |Incepand cu raportarea aferenta lunii noiembrie |
| | | | |2006 |
| | | | |CASAN_CM = ROUND (((TBASS_N * cota CAS |
| | | | |angajator pentru conditii normale/100) + (TBASS_D * |
| | | | |cota CAS angajator pentru conditii deosebite/100) + |
| | | | |(TBASS_S * cota CAS angajator pentru conditii |
| | | | |speciale/100)),0) |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
|Contributia pentru concedii si |CONTR_CM | N | 13 |Contine contributia pentru concedii si indemnizatii |
|indemnizatii conform art. 6 | | | |conform art. 6 alin. (7) din OUG nr. 158/2005, |
|alin. (7) din OUG nr. 158/2005, | | | |suportata din FAAMBP |
|suportata din FAAMBP | | | |Incepand cu raportarea aferenta lunii noiembrie 2006 |
| | | | |CONTR_CM = ROUND (SUMAIT* cota de contributie |
| | | | |pentru concedii si indemnizatii/100,0) |
+------------------------------------+---------+--------+-------+-------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| TPPA din a12 = NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC, incepand cu raportarea aferenta lunii iunie 2006 TPPA = 0 |
| Total PP + PPS + PPD din a11 >= NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC |
| Total PPFAAMBP din a11 < = NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC |
| Total (CASTOT - BASS) din a11 = TSUMAIT + TSUMATT + TSUMARTT + TSUMACC |
| Total BASS din a11 = TBASS, incepand cu raportarea aferenta lunii noiembrie 2006 |
| TBASS = TBASS_N + TBASS_D + TBASS_S, incepand cu raportarea aferenta lunii noiembrie 2006 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Total FAAMBP din a11 = SUMAIT + SUMATT + SUMART + SUMACC |
| PFAAMBP din a12 = SUMAIT + SUMATT + SUMART + SUMACC |
| Total FAAMBP din a11 = PFAAMBP din a12 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 a fost abrogata prin Legea nr. 95/2006. |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| ****) Nu se completeaza (aceste campuri exista pentru compatibilitate cu versiunea anterioara a programului) |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    *****) Codurile de judete
   
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| Cod judet | Denumire judet |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 011 |Alba |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 021 |Arad |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 031 |Arges |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 041 |Bacau |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 051 |Bihor |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 061 |Bistrita |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 071 |Botosani |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 081 |Brasov |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 091 |Braila |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 101 |Buzau |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 111 |Caras-Severin |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 121 |Cluj |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 131 |Constanta |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 141 |Covasna |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 151 |Dambovita |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 161 |Dolj |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 171 |Galati |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 181 |Gorj |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 191 |Harghita |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 201 |Hunedoara |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 211 |Ialomita |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 221 |Iasi |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 231 |Giurgiu |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 241 |Maramures |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 251 |Mehedinti |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 261 |Mures |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 271 |Neamt |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 281 |Olt |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 291 |Prahova |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 301 |Satu Mare |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 311 |Salaj |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 321 |Sibiu |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 331 |Suceava |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 341 |Teleorman |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 351 |Timis |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 361 |Tulcea |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 371 |Vaslui |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 381 |Valcea |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 391 |Vrancea |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 401 |Calarasi |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 411 |Bucuresti |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
| 471 |Ilfov |
+------------------------+-----------------------------------------------------+