Guvernul Romaniei

 
Hotarare nr. 264/2006

din 22/02/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 282 din 29/03/2006

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de punere in functiune a mijloacelor de masurare


 

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

   Art. 1. - Prezenta hotarare se aplica dispozitivelor si sistemelor cu functie de masurare definite in anexele specifice care privesc contoarele de apa - anexa MI-001, contoarele de gaz si dispozitivele de conversie a volumului - anexa MI-002, contoarele de energie electrica activa - anexa MI-003, contoarele de energie termica - anexa MI-004, sistemele de masurare continua si dinamica a cantitatilor de lichide, altele decat apa - anexa MI-005, aparatele de cantarit cu functionare automata - anexa MI-006, taximetrele - anexa MI-007, masurile materializate - anexa MI-008, aparatele pentru masurari dimensionale - anexa MI-009 si analizoarele de gaz de esapament - anexa MI-010, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
   Art. 2. - Mijloacele de masurare prevazute la art. 1 se utilizeaza pentru realizarea masurarilor care raspund unor ratiuni de interes public, de sanatate publica, de siguranta publica si de ordine publica, de protectie a mediului si a consumatorilor, de percepere a taxelor si obligatiilor si de corectitudine a tranzactiilor comerciale.
   Art. 3. - (1) Prezenta hotarare stabileste cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca dispozitivele si sistemele cu functie de masurare prevazute la art. 1, in scopul introducerii pe piata si/sau punerii lor in functiune, pentru efectuarea masurarilor prevazute la art. 2.
   (2) Prezenta hotarare este o reglementare tehnica specifica, in ceea ce priveste cerintele de imunitate electromagnetica in sensul prevederilor art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune Directiva 89/336/CEE referitoare la compatibilitate electromagnetica, cu amendarile ulterioare. Pentru cerintele referitoare la emisie, se aplica in continuare prevederile Hotararii Guvernului nr. 497/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 4. - In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
   a) mijloc de masurare - orice dispozitiv sau sistem cu functie de masurare acoperit de prevederile art. 1 si 3;
   b) subansamblu - un dispozitiv material mentionat ca atare in anexele specifice, care functioneaza independent si care alcatuieste un mijloc de masurare impreuna cu:
   (i) alte subansambluri cu care este compatibil; sau
   (ii) un mijloc de masurare cu care este compatibil;
   c) control metrologic legal - controlul functiilor de masurare prevazute pentru domeniul de aplicare a mijlocului de masurare, pentru ratiuni de interes public, de sanatate publica, de siguranta publica si de ordine publica, de protectie a mediului si a consumatorilor, de percepere a taxelor si obligatiilor si de corectitudine a tranzactiilor comerciale;
   d) producator - persoana fizica sau juridica responsabila pentru conformitatea mijlocului de masurare cu prevederile prezentei hotarari, in vederea introducerii acestuia pe piata in numele sau si/sau a punerii lui in functiune pentru propriile nevoi;
   e) introducere pe piata - punerea la dispozitie, pentru prima data, in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, a unui mijloc de masurare destinat utilizatorului final, contra cost sau gratuit;
   f) punere in functiune - utilizarea pentru prima data a unui mijloc de masurare de catre un utilizator final, potrivit destinatiei sale;
   g) reprezentant autorizat - persoana fizica sau juridica stabilita in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene si autorizata, in scris, de catre un producator sa actioneze in numele sau pentru sarcini specificate in intelesul prezentei hotarari;
   h) standard armonizat - specificatie tehnica adoptata de Comitetul European de Standardizare - CEN, Comitetul European de Standardizare in Domeniul Electrotehnic - CENELEC sau Institutul European de Standardizare in Domeniul Telecomunicatiilor - ETSI ori de doua sau toate aceste organizatii impreuna, la cererea Comisiei Europene, conform Directivei 98/34/CE a Parlamentului European si Consiliului din 22 iunie 1998, transpusa in legislatia nationala prin Hotararea Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, si elaborat in conformitate cu ghidurile generale convenite intre Comisia Europeana si organizatiile europene pentru standardizare;
   i) document normativ - document care contine specificatii tehnice, adoptate de Organizatia Internationala de Metrologie Legala - OIML, ale carui referinte sunt publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene impreuna cu lista acelor parti din document, a caror respectare confera prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale corespunzatoare ale prezentei hotarari.
   Art. 5. - (1) In cazul in care exista anexe specifice care stabilesc cerintele esentiale pentru subansambluri, prevederile prezentei hotarari se vor aplica mutatis mutandis acestor subansambluri.
   (2) Subansamblurile si mijloacele de masurare pot fi evaluate independent si separat in vederea stabilirii conformitatii.
   Art. 6. - (1) Un mijloc de masurare trebuie sa indeplineasca cerintele esentiale prevazute in anexa I care face parte integranta din prezenta hotarare si in anexa specifica mijlocului de masurare respectiv.
   (2) Daca este necesar, pentru corecta utilizare a mijlocului de masurare, pentru acele mijloace de masurare introduse pe piata din Romania, informatiile prevazute in anexa I sau in anexa specifica mijlocului de masurare sunt furnizate in limba romana.
   (3) Conformitatea mijlocului de masurare cu cerintele esentiale este evaluata in conformitate cu prevederile art. 9.
   Art. 7. - (1) Conformitatea unui mijloc de masurare cu toate prevederile prezentei hotarari este indicata prin prezenta marcajului european de conformitate "CE", denumit in continuare marcaj CE, si a marcajului metrologic suplimentar prevazut la art. 17.
   (2) Marcajul CE si marcajul metrologic suplimentar se aplica de catre producator sau sub responsabilitatea acestuia. Aceste marcaje pot fi aplicate pe mijlocul de masurare in timpul procesului de productie, daca acest lucru este justificat.
   (3) Este interzisa aplicarea pe un mijloc de masurare a unor marcaje care pot induce in eroare terte parti in ceea ce priveste semnificatia si/sau forma marcajului CE si a marcajului metrologic suplimentar. Pe mijlocul de masurare se poate aplica orice alt marcaj, cu conditia ca acesta sa nu reduca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE si a marcajului metrologic suplimentar.
   (4) Daca un mijloc de masurare se supune dispozitiilor adoptate prin alte reglementari tehnice care transpun directive, acoperind alte aspecte care cer aplicarea marcajului CE, acest marcaj indica faptul ca mijlocul de masurare respectiv se prezuma a fi conform, de asemenea, si cu cerintele acelor reglementari tehnice. In astfel de cazuri, in documentele, avizele sau instructiunile prevazute de reglementarile tehnice aplicabile, care insotesc mijlocul de masurare, se vor indica si numerele de referinta cu care directivele mentionate anterior au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
   Art. 8. - (1) Introducerea pe piata si/sau punerea in functiune a unui mijloc de masurare care poarta, in conformitate cu prevederile art. 7, marcajul CE si marcajul metrologic suplimentar nu pot fi restrictionate din motive care decurg din prezenta hotarare.
   (2) Mijloacele de masurare pot fi introduse pe piata si/sau puse in functiune numai daca indeplinesc cerintele din prezenta hotarare.
   (3) In situatia in care conditiile climatice locale impun, la propunerea Biroului Roman de Metrologie Legala, prin ordin al ministrului economiei si comertului se stabilesc prevederi specifice referitoare la punerea in functiune a mijloacelor de masurare in astfel de zone. In aceste cazuri, se stabilesc limitele superioare si inferioare ale temperaturii, avandu-se in vedere valorile limite stabilite in tabelul 1 din anexa I, si, in plus, se pot specifica conditiile de umiditate, cu sau fara condensare, precum si daca spatiul de utilizare prevazut este deschis sau inchis.
   (4) In cazul in care pentru un mijloc de masurare sunt definite mai multe clase de exactitate:
   a) clasa/clasele de exactitate care se utilizeaza pentru aplicatiile specifice pot fi indicate in anexele specifice mijloacelor de masurare la capitolul "Punerea in functiune";
   b) in toate celelalte cazuri, la propunerea Biroului Roman de Metrologie Legala, prin ordin al ministrului economiei si comertului se pot indica, dupa caz, clasele de exactitate care se pot utiliza pentru aplicatii specifice in cadrul claselor definite, cu conditia sa se permita utilizarea tuturor claselor de exactitate. In oricare dintre cazurile prevazute la lit. a) si b), mijloacele de masurare care fac parte dintr-o clasa de exactitate superioara se pot utiliza daca proprietarul doreste aceasta.
   (5) La targuri, expozitii, demonstratii si altele asemenea este permisa expunerea mijloacelor de masurare neconforme cu prevederile prezentei hotarari, cu conditia sa existe o indicatie vizibila care sa mentioneze clar ca aceste produse nu sunt conforme si ca ele nu pot fi introduse pe piata si nici puse in functiune inainte de aducerea lor in conformitate.

   CAPITOLUL II
  Evaluarea conformitatii

   Art. 9. - (1) Evaluarea conformitatii unui mijloc de masurare cu cerintele esentiale corespunzatoare se efectueaza prin aplicarea, la alegerea producatorului, a uneia dintre procedurile de evaluare a conformitatii prevazute in anexa specifica mijlocului de masurare. Producatorul trebuie sa furnizeze, cand este cazul, documentatia tehnica pentru mijloacele de masurare sau grupurile de mijloace de masurare, prevazuta la art. 10.
   (2) Modulele de evaluare a conformitatii care alcatuiesc procedurile sunt descrise in anexele A-H1 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
   (3) Inregistrarile si corespondenta referitoare la evaluarea conformitatii se intocmesc, dupa caz, in limba romana sau in limba oficiala a statului membru al Uniunii Europene in care isi are sediul organismul notificat ce efectueaza procedurile de evaluare a conformitatii ori intr-o limba agreata de acel organism.
   Art. 10. - (1) Documentatia tehnica trebuie sa descrie intr-o maniera inteligibila conceptia, productia si functionarea mijlocului de masurare si sa permita evaluarea conformitatii acestuia cu cerintele corespunzatoare din prezenta hotarare.
   (2) Documentatia tehnica trebuie sa fie suficient de detaliata pentru a asigura:
   a) definirea caracteristicilor metrologice;
   b) reproductibilitatea performantelor metrologice ale mijloacelor de masurare produse, in conditiile in care acestea sunt corect reglate cu ajutorul mijloacelor adecvate; si
   c) integritatea mijlocului de masurare.
   (3) In scopul evaluarii si identificarii tipului si/sau mijlocului de masurare, documentatia tehnica trebuie sa includa:
   a) o descriere generala a mijlocului de masurare;
   b) desenele de conceptie si executie, precum si schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor si altora asemenea;
   c) procedurile de productie care garanteaza omogenitatea fabricatiei;
   d) daca este cazul, o descriere a dispozitivelor electronice cu desene, diagrame, scheme logice si informatii generale cu privire la caracteristicile si functionarea programelor informatice;
   e) descrierile si explicatiile necesare intelegerii documentelor prevazute la lit. b), c) si d), inclusiv a functionarii mijlocului de masurare;
   f) o lista a standardelor si/sau documentelor normative prevazute la art. 13, aplicate total sau partial;
   g) o descriere a solutiilor adoptate pentru a indeplini cerintele esentiale din prezenta hotarare, in cazul in care standardele si/sau documentele normative mentionate la art. 13 nu au fost aplicate;
   h) rezultatele incercarilor corespunzatoare, atunci cand este necesar, pentru a demonstra ca tipul si/sau mijlocul de masurare sunt in conformitate cu:
   (i) cerintele prezentei hotarari, in conditiile nominale de functionare declarate si in conditiile expunerii la perturbatiile de mediu specificate;
   (ii) specificatiile referitoare la criteriile de durabilitate pentru contoarele de apa, de gaz, de energie termica si pentru lichide, altele decat apa;
   i) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinarilor efectuate si altele asemenea;
   j) rapoartele de incercari, certificatele de examinare EC de tip sau certificatele de examinare EC de proiect, pentru mijloacele de masurare care contin parti identice cu cele din proiect.
   (4) Producatorul trebuie sa faca precizari cu privire la sigiliile si marcajele pe care le-a aplicat.
   (5) Producatorul trebuie sa precizeze, atunci cand este cazul, conditiile de compatibilitate cu interfetele si subansamblurile.
   Art. 11. - (1) Ministerul Economiei si Comertului notifica statelor membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene organismele din jurisdictia sa pe care le-a desemnat pentru indeplinirea sarcinilor legate de modulele de evaluare a conformitatii prevazute la art. 9, precum si numerele de identificare atribuite anterior de Comisia Europeana si publicate in conformitate cu alin. (4), tipul/tipurile de mijloace de masurare pentru care a fost desemnat fiecare organism si, de asemenea, atunci cand este cazul, clasele de exactitate, domeniul de masurare, tehnologia de masurare si oricare alta caracteristica a mijlocului de masurare care limiteaza domeniul notificarii.
   (2) Ministerul Economiei si Comertului aplica criteriile stabilite la art. 12 pentru desemnarea acestor organisme. Organismele care indeplinesc criteriile prevazute in standardele nationale ce transpun standardele armonizate relevante, ale caror referinte au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se considera ca indeplinesc criteriile corespunzatoare. Ministerul Economiei si Comertului publica referintele acestor standarde nationale.
   (3) In cazul notificarii unui organism, Ministerul Economiei si Comertului trebuie:
   a) sa asigure ca organismul indeplineste in mod permanent criteriile stabilite la art. 12; si
   b) sa retraga o asemenea notificare in cazul in care constata ca organismul nu mai corespunde acestor criterii. Ministerul Economiei si Comertului informeaza imediat statele membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeana cu privire la orice astfel de retragere a notificarii.
   (4) Lista organismelor notificate, numerele lor de identificare, precum si informatiile privind domeniul notificarii prevazute la alin. (1) se publica si se actualizeaza periodic in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.
   Art. 12. - Pentru desemnarea organismelor in conformitate cu art. 11 alin. (1), Ministerul Economiei si Comertului aplica urmatoarele criterii:
   a) organismul, directorul si personalul acestuia implicat in activitatile de evaluare a conformitatii nu trebuie sa fie si proiectantul, producatorul, furnizorul, instalatorul sau utilizatorul mijlocului de masurare pe care il evalueaza si nici reprezentantul autorizat al oricaruia dintre acestia. De asemenea, acestia nu pot sa intervina in mod direct in proiectarea, fabricarea, comercializarea sau intretinerea mijloacelor de masurare, nici sa reprezinte vreuna dintre partile implicate in aceste activitati. Criteriul anterior nu exclude in nici un fel posibilitatea schimbului de informatii tehnice intre producator si organismul respectiv in scopul evaluarii conformitatii;
   b) organismul, directorul acestuia si personalul implicat in sarcini ce privesc evaluarea conformitatii trebuie sa fie liberi de orice presiuni si risc de corupere, in special corupere financiara, care le-ar putea influenta judecata sau rezultatele activitatilor de evaluare a conformitatii, in special din partea persoanelor sau grupurilor de persoane interesate de aceste rezultate;
   c) evaluarea conformitatii trebuie realizata cu cea mai inalta integritate profesionala si competenta necesara in domeniul metrologiei. In cazul in care organismul subcontracteaza anumite sarcini specifice, se va asigura in prealabil ca subcontractantul indeplineste cerintele din prezenta hotarare si, in special, cerintele acestui articol. Organismul trebuie sa pastreze la dispozitia autoritatii de notificare documentele relevante cu privire la calificarea subcontractantului si activitatile desfasurate de acesta in virtutea prezentei hotarari;
   d) organismul trebuie sa fie capabil sa efectueze toate sarcinile de evaluare a conformitatii pentru care a fost desemnat, indiferent daca acele sarcini sunt realizate de organismul respectiv sau in numele sau si sub responsabilitatea sa. El trebuie sa dispuna de personalul necesar si sa aiba acces la dotarile necesare pentru realizarea intr-o maniera corecta a sarcinilor tehnice si administrative inerente evaluarii conformitatii;
   e) personalul organismului trebuie sa aiba:
   (i) o buna pregatire tehnica si profesionala care sa acopere toate sarcinile de evaluare a conformitatii pentru care a fost desemnat organismul respectiv;
   (ii) o cunoastere satisfacatoare a regulilor aplicabile sarcinilor pe care le efectueaza si o experienta adecvata pentru realizarea acestor sarcini;
   (iii) aptitudini necesare pentru intocmirea certificatelor, proceselor-verbale si rapoartelor care demonstreaza efectuarea sarcinilor;
   f) impartialitatea organismului, a directorului si personalului implicat trebuie sa fie garantata. Contravaloarea serviciilor prestate de organism nu trebuie sa depinda de rezultatele sarcinilor pe care le efectueaza. Remuneratia directorului si personalului organismului nu trebuie sa depinda de numarul de sarcini realizate sau de rezultatele acestor sarcini;
   g) organismul trebuie sa contracteze o asigurare de raspundere civila daca responsabilitatea civila nu este asumata de stat conform legislatiei nationale;
   h) directorul organismului si personalul acestuia trebuie sa respecte secretul profesional cu privire la informatiile obtinute in indeplinirea sarcinilor ce decurg din prevederile prezentei hotarari, cu exceptia situatiei in care acestea fac obiectul schimbului de informatii cu autoritatea care a desemnat organismul.
   Art. 13. - (1) Se prezuma ca un mijloc de masurare indeplineste cerintele esentiale relevante prevazute in anexa I si in anexa specifica, daca acesta este in conformitate cu elementele din standardele romane si/sau standardele nationale ale unui stat membru al Uniunii Europene care transpun standardul european armonizat pentru mijlocul de masurare respectiv, care corespund elementelor din acest standard european armonizat ale carui referinte au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.
   (2) Daca un mijloc de masurare nu este decat partial in conformitate cu elementele din standardele prevazute la alin. (1), trebuie sa se confere prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale care corespund elementelor din acele standarde cu care mijlocul de masurare este in conformitate.
   (3) Se prezuma ca un mijloc de masurare indeplineste cerintele esentiale relevante prevazute in anexa I si in anexa specifica, daca acesta este in conformitate cu partile corespunzatoare din documentele normative si din listele referitoare la aceste documente normative ale caror referinte au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.
   (4) Daca un mijloc de masurare este numai partial in conformitate cu documentele normative prevazute la alin. (3), trebuie sa se confere prezumtia de conformitate pentru cerintele esentiale care corespund acelor documente normative cu care mijlocul de masurare este in conformitate.
   (5) Un producator poate alege folosirea oricarei solutii tehnice care corespunde cerintelor esentiale prevazute in anexa I si in anexele specifice relevante, respectiv anexele MI-001-MI-010. In plus, pentru a beneficia de prezumtia de conformitate, producatorul trebuie sa aplice corect solutiile mentionate fie in standardele europene armonizate aplicabile, fie in partile corespunzatoare din documentele normative si din listele prevazute la alin. (1)-(4).
   (6) Se prezuma ca mijloacele de masurare au corespuns la incercarile adecvate prevazute la art. 10 alin. (3) lit. h), daca programul de incercari corespunzator a fost realizat in conformitate cu documentele relevante prevazute la alin. (1), (2) si (3) si daca rezultatele incercarilor demonstreaza conformitatea cu cerintele esentiale.
   Art. 14. - (1) In cazul in care se considera ca un standard european armonizat prevazut la art. 13 alin. (1) si (2) nu indeplineste integral cerintele esentiale din anexa I si din anexele specifice corespunzatoare, Ministerul Economiei si Comertului sesizeaza Comitetul Permanent de pe langa Comisia Europeana, infiintat in scopul aplicarii procedurii de furnizare a informatiilor in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si a regulilor referitoare la serviciile societatii informationale, expunand si motivele interventiei sale. Ministerul Economiei si Comertului va duce la indeplinire decizia adoptata de Comitetul Permanent de pe langa Comisia Europeana.
   (2) In cazul in care se considera ca un document normativ ale carui referinte au fost publicate conform prevederilor prezentei hotarari nu intruneste intru totul cerintele esentiale prevazute in anexa I si in anexele specifice corespunzatoare, Ministerul Economiei si Comertului aduce aceasta problema in atentia Comitetului Permanent prevazut la alin. (1), expunand si motivele interventiei sale. Ministerul Economiei si Comertului va duce la indeplinire decizia adoptata de comitetul sus-mentionat.
   Art. 15. - Listele cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate, prevazute la art. 13 alin. (1) si (2), si, respectiv, documentele normative prevazute la art. 13 alin. (3) si (4) se aproba si se actualizeaza periodic prin ordin al ministrului economiei si comertului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   Art. 16. - Biroul Roman de Metrologie Legala ia masurile necesare pentru a se consulta cu partile interesate la nivel national cu privire la activitatea OIML referitoare la domeniul de aplicare a prezentei hotarari.

   CAPITOLUL III
  Marcaje

   Art. 17. - (1) Marcajul CE prevazut la art. 7 este constituit din simbolul "CE" avand formatul si inaltimea stabilite potrivit prevederilor anexei nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Marcajul metrologic suplimentar este constituit din litera "M" si ultimele doua cifre ale anului in care a fost aplicat, incadrate intr-un dreptunghi. Inaltimea dreptunghiului este egala cu inaltimea marcajului CE. Marcajul CE este urmat imediat de marcajul metrologic suplimentar.
   (3) Numarul de identificare a organismului notificat implicat, prevazut la art. 11, se aplica dupa marcajul CE si marcajul metrologic suplimentar, daca procedura de evaluare a conformitatii prevede astfel.
   (4) Daca un mijloc de masurare este alcatuit din mai multe dispozitive care nu sunt subansambluri si care functioneaza impreuna, marcajele se aplica pe dispozitivul principal al mijlocului de masurare. Daca un mijloc de masurare este prea mic sau prea sensibil pentru a i se aplica marcajul CE si marcajul metrologic suplimentar, marcajele se aplica pe ambalaj, daca acesta exista, si pe documentele insotitoare prevazute de prezenta hotarare.
   (5) Marcajul CE si marcajul metrologic suplimentar trebuie sa fie de nesters. Numarul de identificare a organismului notificat implicat trebuie sa fie de nesters sau sa se autodistruga daca este indepartat. Toate marcajele trebuie sa fie vizibile sau usor accesibile.

   CAPITOLUL IV
  Supravegherea pietei si cooperarea administrativa

   Art. 18. - (1) Organul de control care asigura supravegherea pietei este Directia inspectii si supraveghere a pietei din cadrul Biroului Roman de Metrologie Legala, denumit in continuare BRML-SP.
   (2) BRML-SP ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca mijloacele de masurare care se supun controlului metrologic legal, dar care nu corespund prevederilor aplicabile din prezenta hotarare, nu sunt introduse pe piata sau puse in functiune.
   (3) Ministerul Economiei si Comertului sprijina autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene in vederea indeplinirii obligatiilor ce le revin pentru realizarea supravegherii pietei. Schimbul de informatii dintre aceste autoritati se refera la:
   a) nivelul de conformitate cu prevederile prezentei hotarari a mijloacelor de masurare pe care le examineaza, precum si rezultatele acestor examinari;
   b) certificatele de examinare EC de tip si de examinare EC a proiectului si anexele acestora eliberate de organismele notificate, precum si completarile, amendamentele si retragerile referitoare la certificatele deja emise;
   c) aprobarile sistemelor calitatii acordate de organismele notificate, precum si informatiile privind sistemele calitatii pentru care aprobarile au fost refuzate sau retrase;
   d) rapoartele de evaluare intocmite de organismele notificate la cererea altor autoritati.
   (4) Ministerul Economiei si Comertului ia masuri pentru ca toate informatiile necesare privind certificatele si aprobarile sistemelor calitatii sa fie puse la dispozitia organismelor pe care le-a notificat.
   (5) Ministerul Economiei si Comertului comunica statelor membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene faptul ca BRML-SP reprezinta autoritatea pentru un astfel de schimb de informatii.
   Art. 19. - (1) In cazul in care se constata ca toate sau o parte din mijloacele de masurare dintr-un anumit model care poarta marcajul CE si marcajul metrologic suplimentar nu indeplinesc cerintele esentiale privind performantele metrologice stabilite in prezenta hotarare, in conditiile in care acestea au fost instalate corect si utilizate in conformitate cu instructiunile producatorului, BRML-SP ia toate masurile necesare pentru a retrage aceste mijloace de masurare de pe piata, pentru a interzice sau restrictiona introducerea lor pe piata sau pentru a interzice ori restrictiona utilizarea ulterioara a acestora.
   (2) Atunci cand se decide luarea masurilor prevazute la alin. (1), BRML-SP ia in considerare caracterul sistematic sau incidental al neconformitatii.
   (3) Daca BRML-SP a stabilit, in conditiile alin. (1), ca neconformitatea are un caracter sistematic, informeaza Ministerul Economiei si Comertului care comunica imediat Comisiei Europene masurile luate, aratand si motivele deciziei.
   (4) In cazul in care, ca urmare a consultarii cu partile implicate, Comisia Europeana informeaza Ministerul Economiei si Comertului ca masurile luate sunt justificate, acesta dispune ca BRML-SP sa ia masurile necesare impotriva oricarei persoane care a aplicat marcajele si aduce acest lucru la cunostinta Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene.
   (5) In cazul in care Comisia Europeana constata ca masurile luate nu sunt justificate, informeaza in acest sens Ministerul Economiei si Comertului, precum si producatorul respectiv sau reprezentantul autorizat al acestuia, iar Ministerul Economiei si Comertului dispune BRML-SP abrogarea imediata a masurilor de retragere, interzicere ori restrictionare prevazute la alin. (1).
   Art. 20. - (1) In cazul in care BRML-SP constata ca marcajul CE si marcajul metrologic suplimentar au fost aplicate necorespunzator, producatorul sau reprezentantul sau autorizat are obligatia:
   a) sa faca mijlocul de masurare conform cu acele prevederi referitoare la marcajul CE si marcajul metrologic suplimentar neacoperite de art. 19 alin. (1); si
   b) sa inceteze incalcarea prevederilor prezentei hotarari in conditiile stabilite de BRML-SP.
   (2) Daca se persista in incalcarea prevederilor alin. (1), BRML-SP ia toate masurile necesare pentru a restrictiona sau interzice introducerea pe piata a mijlocului de masurare in cauza ori pentru a asigura ca acesta este retras de pe piata sau restrictionat ori interzis pentru o utilizare ulterioara, conform procedurilor prevazute la art. 19.
   Art. 21. - Orice decizie luata in aplicarea prezentei hotarari si care determina retragerea de pe piata a unui mijloc de masurare sau interzicerea ori restrictionarea introducerii pe piata sau punerii in functiune a unui mijloc de masurare trebuie sa precizeze motivele pe care aceasta se bazeaza. Decizia trebuie sa fie adusa imediat la cunostinta partii interesate, care trebuie informata in acelasi timp cu privire la caile legale de atac de care dispune in temeiul legislatiei in vigoare.

   CAPITOLUL V
  Sanctiuni

   Art. 22. - (1) Incalcarea dispozitiilor prezentei hotarari atrage, in conditiile legii, raspunderea materiala, civila, disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz.
   (2) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
   a) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), cu amenda de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata ori a punerii in functiune a mijloacelor de masurare nemarcate sau marcate neconform cu prevederile art. 7 alin. (1);
   b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3), cu amenda de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata ori a punerii in functiune a mijloacelor de masurare marcate incorect, pana la eliminarea neconformitatilor;
   c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (4), cu amenda de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), precum si refacerea documentelor, avizelor sau instructiunilor in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4);
   d) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2), cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata ori a punerii in functiune a mijloacelor de masurare neconforme;
   e) expunerea mijloacelor de masurare la targuri, expozitii, demonstratii si altele asemenea, fara respectarea prevederilor art. 8 alin. (5), cu amenda de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), precum si interzicerea expunerii acestor mijloace de masurare, pana la respectarea conditionarilor mentionate la art. 8 alin. (5);
   f) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1), cu amenda de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), precum si retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata ori a punerii in functiune a mijloacelor de masurare cu marcaje de conformitate CE neconforme, pana la rezolvarea neconformitatilor;
   g) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (2), cu amenda de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), precum si retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata ori a punerii in functiune a mijloacelor de masurare cu marcaj metrologic suplimentar neconform, pana la rezolvarea neconformitatilor;
   h) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (3), cu amenda de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), precum si retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata ori a punerii in functiune a mijloacelor de masurare care nu au aplicat numarul de identificare a organismului notificat, pana la eliminarea neconformitatilor;
   i) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (4), cu amenda de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), precum si retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata ori a punerii in functiune a mijloacelor de masurare neconforme, pana la rezolvarea neconformitatilor;
   j) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (5), cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON), precum si retragerea de pe piata si/sau interzicerea introducerii pe piata ori a punerii in functiune a mijloacelor de masurare neconforme, pana la rezolvarea neconformitatilor.
   (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit din cadrul BRML-SP.
   (4) Contravenientul poate achita, imediat sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (2), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
   Art. 23. - Prevederile art. 22 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

   CAPITOLUL VI
  Dispozitii tranzitorii si finale

   Art. 24. - Prin exceptie de la prevederile art. 8 alin. (2):
   (1) Pana la expirarea perioadei de valabilitate a aprobarilor de model sau pentru o perioada de cel mult 10 ani incepand cu data de 30 octombrie 2006, in cazul mijloacelor de masurare cu aprobare de model cu perioada de valabilitate nedeterminata, se admit introducerea pe piata si punerea in functiune a mijloacelor de masurare care indeplinesc prevederile reglementarilor de metrologie legala aplicabile acestora inainte de data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
   (2) Aprobarile de model si/sau completarile la acestea pentru mijloacele de masurare pot fi emise pe baza reglementarilor mentionate la alin. (1), in conditiile in care solicitarile ce privesc eliberarea acestor documente se inregistreaza la BRML anterior datei de intrare in vigoare a prezentei hotarari. Termenul de valabilitate a acestor aprobari de model si/sau completari nu trebuie sa depaseasca data de 30 octombrie 2016.
   Art. 25. - Ministerul Economiei si Comertului intocmeste si transmite Comisiei Europene rapoarte privind punerea in aplicare a prezentei hotarari.
   Art. 26. - Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
   Art. 27. - Fara a aduce atingere prevederilor art. 24 alin. (1), la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga urmatoarele acte normative:
   a) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 209/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE-71/318 Contoare de gaz", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 22 octombrie 2002;
   b) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 36/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE-71/319 - Contoare volumetrice pentru lichide, altele decat apa", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 167 din 8 martie 2002;
   c) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 76/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE-71/348 Echipamente auxiliare pentru contoare volumetrice pentru lichide, altele decat apa", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 306 din 9 mai 2002;
   d) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 428/2001 privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE-73/362 - Masuri de lungime", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2002;
   e) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 139/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE-75/33 Contoare de apa rece", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 602 din 14 august 2002, numai prevederile referitoare la contoarele de apa definite in anexa MI-001 la prezenta hotarare;
   f) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 293/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE-75/410 Aparate de cantarit cu totalizare continua", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 778 din 25 octombrie 2002;
   g) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 427/2001 privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE-76/891 - Contoare de energie electrica", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2002;
   h) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 426/2001 privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE-77/95 Taximetre", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 din 7 februarie 2002;
   i) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 180/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE-77/313 Sisteme de masurare pentru lichide, altele decat apa", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 768 din 22 octombrie 2002;
   j) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 324/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE-78/1.031 - Aparate de cantarit cu functionare automata, pentru control si sortare", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 801 din 5 noiembrie 2002;
   k) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 166/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE-79/830 Contoare de apa calda", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 610 din 16 august 2002.
    Prezenta hotarare transpune in legislatia nationala Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2004/22/CE privind mijloacele de masurare, publicata in Jurnalul Oficial nr. L 135 din 30 aprilie 2004.

    PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
   
                           Contrasemneaza:
---------------
p. Ministrul economiei si comertului,
Eugen Tapu-Nazare,
secretar de stat
p. Ministrul integrarii europene,
Adrian Ciocanea,
secretar de stat
    Bucuresti, 22 februarie 2006.
    Nr. 264.

   ANEXA I*)

    CERINTE ESENTIALE
    ___________
   *) Anexele sunt reproduse in facsimil.

    Un mijloc de masurare trebuie sa asigure un inalt nivel de protectie metrologica astfel incat partile implicate sa aiba incredere in rezultatul masurarii. Acesta este conceput si fabricat astfel incat sa satisfaca un inalt nivel de calitate in ce priveste tehnologia masurarii si securitatea datelor de masurare.
    Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca mijloacele de masurare sunt stabilite mai jos si se completeaza, dupa caz, cu cerintele specifice din anexele MI-001 - MI-010 care descriu mai detaliat anumite aspecte ale cerintelor generale.
    Solutiile adoptate cu privire la aceste cerinte trebuie sa tina cont de utilizarea pentru care este destinat mijlocul de masurare si de orice utilizare inadecvata previzibila.
    Definitii
    Masurand: marime supusa masurarii.
    Marime de influenta: marime care nu este masurand, dar care afecteaza rezultatul masurarii.
    Conditii nominale de functionare: valori ale masurandului si marimilor de influenta care alcatuiesc conditiile normale de lucru ale unui mijloc de masurare.
    Perturbatie: marime de influenta care are o valoare ce se incadreaza in limitele specificate in cerinta aplicabila, dar in afara conditiilor nominale de functionare specificate pentru mijlocul de masurare respectiv. O marime de influenta este o perturbatie daca pentru acea marime de influenta nu sunt specificate conditiile nominale de functionare.
    Valoarea variatiei critice: valoarea de la care variatia rezultatului masurarii este considerata indezirabila.
    Masura materializata: dispozitiv care reproduce sau furnizeaza in mod permanent in timpul utilizarii una sau mai multe valori cunoscute ale unei marimi date.
    Vanzare directa: o tranzactie comerciala este considerata vanzare directa daca:
   - rezultatul masurarii serveste ca baza pentru suma de plata si
   - cel putin una dintre partile implicate in tranzactia legata de masurarea respectiva este consumatorul sau orice alta parte care necesita acelasi nivel de protectie si
   - toate partile implicate in tranzactie accepta rezultatul masurarii in momentul si locul respectiv.
    Conditii de mediu climatic: conditiile in care poate fi folosit un mijloc de masurare. In scopul adaptarii la diferentele climatice dintre state a fost stabilit un interval al limitelor de temperatura.
    Serviciu de utilitate publica: furnizorul de energie electrica, gaz, energie termica sau apa este considerat ca fiind un serviciu de utilitate publica.
    Cerinte
   1. Erori tolerate
   1.1. In conditiile nominale de functionare si in absenta unei perturbatii, eroarea de masurare nu trebuie sa depaseasca valoarea erorii maxime tolerate (EMT), asa cum este stabilita in cerintele specifice relevante pentru mijlocul de masurare.
    Daca nu exista indicatii contrare in anexele specifice, eroarea maxima tolerata se exprima ca o valoare bilaterala a abaterii de la valoarea adevarata.
   1.2. In conditiile nominale de functionare si in prezenta unei perturbatii, cerinta de performanta este cea prevazuta in cerintele specifice relevante pentru mijlocul de masurare.
    Daca mijlocul de masurare este destinat utilizarii intr-un camp electromagnetic continuu permanent specificat, performanta admisa in timpul incercarii la camp electromagnetic radiat cu amplitudine modulata, trebuie sa se incadreze in limitele erorilor maxime tolerate.
   1.3. Producatorul trebuie sa precizeze conditiile de mediu climatic, mecanic si electromagnetic in care este destinat sa fie utilizat mijlocul de masurare, sursa de alimentare electrica si alte marimi de influenta care i-ar putea influenta exactitatea, tinand cont de cerintele stabilite in anexele specifice corespunzatoare.
   1.3.1. Conditii de mediu climatic
    Producatorul trebuie sa precizeze limita superioara si limita inferioara a temperaturii alese dintre valorile date in tabelul 1, daca nu exista alte indicatii in anexele MI-001 - MI-010, si trebuie sa precizeze daca mijlocul de masurare este conceput pentru o umiditate cu sau fara condensare, precum si locul prevazut pentru utilizarea mijlocului de masurare, adica in spatiu inchis sau deschis.

    Tabelul 1

    Limitele temperaturii
   
+-----------------+------------------------------------------------------------+
| | Limitele temperaturii |
+-----------------+---------------+--------------+---------------+-------------+
|Limita superioara| 30C | 40C | 55C | 70C |
|a temperaturii | | | | |
+-----------------+---------------+--------------+---------------+-------------+
|Limita inferioara| 5C | -10C | -25C | -40C |
|a temperaturii | | | | |
+-----------------+---------------+--------------+---------------+-------------+
   1.3.2. a) Conditiile de mediu mecanic sunt clasificate in clasele M1-M3 descrise mai jos.
    M1 - Aceasta clasa se aplica mijloacelor de masurare utilizate in locuri in care exista vibratii si socuri mai putin importante, cum sunt mijloacele de masurare fixate pe structuri de sprijin usoare, supuse unor vibratii si socuri neglijabile transmise de la percutii sau lucrari locale, usi trantite etc.
    M2 - Aceasta clasa se aplica mijloacelor de masurare utilizate in locuri expuse unui nivel semnificativ sau foarte important de vibratii si socuri, de exemplu cele transmise de la masini si vehicule care ruleaza in apropiere sau de utilaje grele, benzi transportoare aflate in apropiere etc.
    M3 - Aceasta clasa se aplica mijloacelor de masurare utilizate in locuri in care nivelul de vibratii si socuri este ridicat si foarte ridicat, de exemplu mijloacele de masurare instalate direct pe masini, benzi transportoare etc.
   b) In legatura cu conditiile mecanice, trebuie luate in considerare urmatoarele marimi de influenta:
   - vibratii;
   - socuri mecanice.
   1.3.3. a) Conditiile de mediu electromagnetic sunt clasificate in clasele E1, E2 si E3 descrise mai jos, daca nu exista alte indicatii in anexele specifice corespunzatoare.
    E1 - Aceasta clasa se aplica mijloacelor de masurare utilizate in locuri in care perturbatiile electromagnetice corespund celor ce se pot manifesta in cladirile rezidentiale si comerciale si in cele in care se executa lucrari de industrie usoara.
    E2 - Aceasta clasa se aplica mijloacelor de masurare utilizate in locuri in care perturbatiile electromagnetice corespund celor care se pot manifesta in alte cladiri industriale.
    E3 - Aceasta clasa se aplica mijloacelor de masurare alimentate de la bateria unui vehicul. Aceste mijloace de masurare trebuie sa corespunda atat cerintelor de la clasa E2, cat si urmatoarelor cerinte suplimentare:
   - reducerea tensiunii de alimentare cauzate de alimentarea circuitelor electromotorului de pornire a motoarelor cu combustie interna;
   - pierderi temporare de sarcina care se produc atunci cand o baterie descarcata este deconectata in timpul functionarii motorului.
   b) In legatura cu conditiile de mediu electromagnetic, trebuie luate in considerare urmatoarele marimi de influenta:
   - intreruperi ale tensiunii,
   - reduceri de scurta durata ale tensiunii,
   - fenomene tranzitorii ale tensiunii pe liniile de alimentare si/sau liniile de semnal,
   - descarcari electrostatice,
   - campuri electromagnetice la frecvente radio,
   - campuri electromagnetice de frecvente radio care induc perturbatii conduse pe liniile de alimentare si/sau liniile de semnal,
   - unde de soc pe liniile de alimentare si/sau liniile de semnal.
   1.3.4. Alte marimi de influenta care trebuie luate in considerare, dupa caz, sunt:
   - variatiile tensiunii,
   - variatia frecventei retelei de alimentare,
   - campuri magnetice de frecventa industriala,
   - orice alta marime care poate influenta in mod semnificativ exactitatea mijlocului de masurare.
   1.4. La efectuarea incercarilor prevazute de prezenta hotarare, se aplica urmatoarele reguli:
   1.4.1. Reguli de baza pentru efectuarea incercarilor si determinarea erorilor
    Cerintele esentiale specificate la punctele 1.1 si 1.2 trebuie sa fie verificate pentru fiecare marime de influenta aplicabila. Daca nu exista alte indicatii in anexa specifica aplicabila mijlocului de masurare, aceste cerinte esentiale se aplica atunci cand se aplica fiecare marime de influenta, iar efectul acesteia este evaluat separat, toate celelalte marimi de influenta fiind mentinute relativ constante la valoarea lor de referinta.
    Incercarile metrologice se efectueaza in timpul sau dupa aplicarea marimii de influenta, in functie de situatia care corespunde conditiei normale de functionare a mijlocului de masurare atunci cand poate sa apara aceasta marime de influenta.
   1.4.2. Umiditatea ambianta
   - In functie de conditiile de mediu climatic in care mijlocul de masurare este destinat sa fie utilizat, se poate efectua incercarea la caldura umeda in regim stabil (fara condensare) sau incercarea la caldura umeda ciclica (cu condensare).
   - Incercarea la caldura umeda ciclica este adecvata in cazul unei condensari importante sau in cazul in care patrunderea vaporilor este accelerata de efectul respiratiei. In cazul umiditatii fara condensare, se poate efectua incercarea la caldura umeda in regim stabil.
   2. Reproductibilitate
    In cazul aplicarii aceluiasi masurand intr-un loc diferit sau de catre un alt utilizator, mentinandu-se toate celelalte conditii, rezultatele masurarilor succesive trebuie sa fie foarte apropiate intre ele. Diferenta dintre rezultatele masurarilor trebuie sa fie mica in raport cu eroarea maxima tolerata.
   3. Repetabilitate
    In cazul aplicarii aceluiasi masurand in conditii de masurare identice, rezultatele masurarilor succesive trebuie sa fie apropiate intre ele. Diferenta dintre rezultatele masurarii trebuie sa fie mica in raport cu eroarea maxima tolerata.
   4. Mobilitate si sensibilitate
    Un mijloc de masurare trebuie sa fie suficient de sensibil si sa aiba un prag de mobilitate suficient de scazut pentru masurarea prevazuta.
   5. Durabilitate
    Un mijloc de masurare trebuie sa fie conceput astfel incat sa mentina o stabilitate adecvata a caracteristicilor sale metrologice pe o perioada de timp estimata de producator, cu conditia sa fie instalat corect, intretinut si utilizat potrivit instructiunilor producatorului, atunci cand se afla in conditiile de mediu pentru care este destinat.
   6. Fiabilitate
    Un mijloc de masurare trebuie conceput astfel incat sa reduca pe cat posibil efectul unei defectiuni care ar putea duce la un rezultat de masurare inexact, cu exceptia cazurilor in care prezenta unei astfel de defectiuni este evidenta.
   7. Adecvare
   7.1. Un mijloc de masurare nu trebuie sa prezinte nici o caracteristica ce ar putea facilita utilizarea frauduloasa; posibilitatile de utilizare eronata neintentionata trebuie sa fie reduse la minimum.
   7.2. Un mijloc de masurare trebuie sa fie potrivit pentru utilizarea prevazuta tinand cont de conditiile practice de functionare si nu trebuie sa impuna utilizatorului cerinte exagerate pentru a obtine un rezultat de masurare corect.
   7.3. Erorile unui mijloc de masurare pentru servicii de utilitate publica nu trebuie sa fie influentate exagerat atunci cand debitele sau curentii se afla in afara domeniului controlat.
   7.4. Daca un mijloc de masurare este conceput pentru masurarea valorilor masurandului care sunt constante in timp, mijlocul de masurare trebuie sa fie insensibil la fluctuatii mici ale valorii masurandului, sau trebuie sa reactioneze intr-o maniera corespunzatoare.
   7.5. Un mijloc de masurare trebuie sa fie robust, iar materialele din care este construit trebuie sa fie adecvate conditiilor de utilizare prevazute.
   7.6. Un mijloc de masurare trebuie sa fie conceput astfel incat sa permita controlul functiilor de masurare dupa ce a fost introdus pe piata si pus in functiune. Daca este necesar, in mijlocul de masurare trebuie sa fie integrate echipamente sau programe informatice speciale care sa permita acest control. Procedura de control trebuie sa fie descrisa in manualul de utilizare.
    Daca un mijloc de masurare este prevazut cu un program informatic asociat care asigura si alte functii decat cea de masurare, programul informatic care este esential pentru caracteristicile metrologice trebuie sa fie identificabil si sa nu poata fi influentat intr-o maniera inadmisibila de catre programul informatic asociat.
   8. Securitatea functionarii
   8.1. Caracteristicile metrologice ale unui mijloc de masurare nu trebuie sa fie influentate in mod inadmisibil de conectarea cu un alt dispozitiv, de orice caracteristica a dispozitivului conectat sau de orice dispozitiv care comunica de la distanta cu mijlocul de masurare.
   8.2. O componenta materiala care este critica pentru caracteristicile metrologice trebuie sa fie conceputa astfel incat sa fie inviolabila. Masurile de securizare prevazute trebuie sa puna in evidenta orice interventie.
   8.3. Programul informatic critic pentru caracteristicile metrologice trebuie sa fie identificat ca atare si si sa fie facut inviolabil.
    Identificarea programului informatic trebuie sa fie asigurata cu usurinta de mijlocul de masurare.
    Dovada unei eventuale interventii trebuie sa fie disponibila pe o perioada de timp rezonabila.
   8.4. Informatiile de masurare, programul informatic critic pentru caracteristicile metrologice si parametrii importanti din punct de vedere metrologic, stocati sau transmisi, trebuie sa beneficieze de protectie adecvata impotriva degradarii accidentale sau intentionate.
   8.5. In cazul mijloacelor de masurare destinate serviciilor de utilitate publica, dispozitivul de afisare a cantitatii totale furnizate sau dispozitivele de afisare care permit calculul cantitatii totale furnizate, la care se face referire totala sau partiala in vederea stabilirii platii, nu trebuie sa poata fi adus la zero in timpul utilizarii.
   9. Informatii insotitoare sau care apar pe mijlocul de masurare
   9.1. Un mijloc de masurare trebuie sa aiba urmatoarele inscriptii:
   - marca sau numele producatorului;
   - informatii referitoare la exactitatea sa, si, daca este cazul:
   - informatii referitoare la conditiile de utilizare;
   - capacitatea de masurare;
   - domeniul de masurare;
   - marcajul de identificare;
   - numarul certificatului de examinare EC de tip sau al certificatului de examinare EC a proiectului;
   - informatii care sa precizeze daca dispozitivele suplimentare care furnizeaza rezultate metrologice indeplinesc dispozitiile din prezenta hotarare cu privire la controlul metrologic legal.
   9.2. Daca un mijloc de masurare este de dimensiuni prea mici sau are o componenta prea sensibila pentru a purta inscriptionarile cerute, ambalajul acestuia, daca exista, si documentele insotitoare cerute de prezenta hotarare vor fi marcate corespunzator.
   9.3. Mijlocul de masurare trebuie sa fie insotit de informatii privind functionarea sa, cu exceptia cazurilor in care simplitatea mijlocului de masurare face inutile aceste informatii. Informatiile trebuie sa fie usor de inteles si includ, dupa caz:
   - conditiile nominale de functionare;
   - clasele de mediu mecanic si electromagnetic;
   - limitele superioara si inferioara ale temperaturii, indicatii care sa precizeze daca este sau nu posibila condensarea, indicatii care sa precizeze daca se afla intr-un spatiu inchis sau deschis;
   - instructiuni privind instalarea, intretinerea, repararea, reglarile admise;
   - instructiuni privind utilizarea corecta si oricare alte conditii speciale de utilizare;
   - conditii privind compatibilitatea cu interfete, subansambluri sau alte mijloace de masurare.
   9.4. In cazul grupurilor de mijloace de masurare identice utilizate in acelasi loc sau in cazul mijloacelor de masurare pentru servicii de utilitate publica, manualele individuale de utilizare nu sunt neaparat necesare.
   9.5. Daca nu exista indicatii contrare in anexele specifice mijlocului de masurare, valoarea diviziunii trebuie sa fie de forma 1x10^n, 2x10^n, sau 5x10^n, unde n este orice numar intreg sau zero. Unitatea de masura sau simbolul acesteia trebuie sa apara imediat langa valoarea numerica.
   9.6. O masura materializata trebuie sa fie marcata cu o valoare nominala sau o scara, insotita de unitatea de masura.
   9.7. Unitatile de masura utilizate si simbolurile lor trebuie sa fie in conformitate cu prevederile cu privire la unitatile de masura si simbolurile acestora din reglementarile legale in vigoare.
   9.8. Toate marcajele si inscriptiile impuse de oricare cerinta trebuie sa fie clare, de nesters, lipsite de ambiguitate si netransferabile.
   10. Indicarea rezultatului
   10.1. Indicarea rezultatului trebuie sa se faca prin intermediul unui dispozitiv de afisare sau sub forma unui inscris tiparit.
   10.2. Indicarea oricarui rezultat trebuie sa fie clara, neambigua si insotita de marcajele si inscriptionarile necesare pentru a informa utilizatorul asupra semnificatiei rezultatului. Citirea rezultatului prezentat trebuie sa se faca cu usurinta in conditii normale de utilizare. Se admit indicatii suplimentare numai daca acestea nu pot fi confundate cu indicatiile supuse controlului metrologic.
   10.3. In cazul rezultatelor tiparite, inscrisul tiparit trebuie sa fie usor lizibil si sa nu poata fi sters.
   10.4. Un mijloc de masurare destinat vanzarilor directe trebuie conceput astfel incat sa indice rezultatul masurarii pentru ambele parti implicate in tranzactie, in conditiile unei instalari corespunzatoare. Daca acesta este important in cadrul unei vanzari directe, orice bon furnizat consumatorului de un dispozitiv auxiliar care nu corespunde cerintelor din prezenta hotarare, trebuie sa contina informatiile restrictive corespunzatoare.
   10.5. Indiferent daca un mijloc de masurare destinat masurarilor pentru servicii de utilitate publica poate sau nu sa fie citit de la distanta, acesta este prevazut cu un dispozitiv de afisare controlat metrologic, accesibil fara unelte consumatorului. Informatiile citite pe acest dispozitiv de afisare reprezinta rezultatul masurarii care serveste ca baza pentru determinarea sumei de plata.
   11. Prelucrarea ulterioara a datelor in vederea incheierii unei tranzactii comerciale
   11.1. Un mijloc de masurare, altul decat un mijloc de masurare a utilitatilor publice, trebuie sa inregistreze printr-un mijloc durabil rezultatul masurarii insotit de informatiile care permit identificarea tranzactiei respective atunci cand:
   - masurarea este nerepetabila si
   - mijlocul de masurare este in mod normal destinat utilizarii in absenta uneia dintre partile implicate in tranzactie.
   11.2. Suplimentar, o dovada durabila a rezultatului masurarii si informatiile care permit identificarea tranzactiei trebuie sa fie disponibile la cerere in momentul finalizarii masurarii.
   12. Evaluarea conformitatii
    Un mijloc de masurare trebuie sa fie astfel conceput incat sa permita evaluarea imediata a conformitatii cu cerintele relevante din prezenta hotarare.

   ANEXA A

    DECLARATIA DE CONFORMITATE
PE BAZA CONTROLULUI INTERN AL PRODUCTIEI

   1. Declaratia de conformitate pe baza controlului intern al productiei este procedura de evaluare a conformitatii prin care producatorul indeplineste obligatiile stabilite in prezenta anexa si garanteaza si declara ca mijloacele de masurare respective indeplinesc cerintele relevante din prezenta hotarare.
    Documentatia tehnica
   2. Producatorul stabileste documentatia tehnica descrisa la art. 10 al prezentei hotarari. Documentatia trebuie sa permita evaluarea conformitatii mijlocului de masurare cu cerintele relevante din prezenta hotarare. In masura in care este relevant pentru o astfel de evaluare, documentatia trebuie sa acopere conceptia, productia si functionarea mijlocului de masurare.
   3. Producatorul trebuie sa pastreze documentatia tehnica la dispozitia autoritatilor nationale o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare.
    Productie
   4. Producatorul ia toate masurile necesare pentru a asigura conformitatea mijloacelor de masurare produse cu cerintele relevante din prezenta hotarare.
    Declaratia scrisa de conformitate
   5.1. Producatorul aplica marcajul "CE" si marcajul metrologic suplimentar pe fiecare mijloc de masurare care indeplineste cerintele relevante din prezenta hotarare.
   5.2. O declaratie de conformitate este intocmita pentru un model de mijloc de masurare si este pastrata la dispozitia autoritatilor nationale o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare. Aceasta identifica modelul mijlocului de masurare pentru care a fost intocmita.
    O copie a declaratiei de conformitate insoteste fiecare mijloc de masurare introdus pe piata. Totusi, in cazul in care un numar mare de mijloace de masurare sunt livrate unui singur utilizator, aceasta cerinta poate fi interpretata ca fiind aplicabila unui lot sau unei expeditii de mijloace de masurare mai curand decat mijloacelor de masurare individuale.
    Reprezentantul autorizat
   6. Obligatiile producatorului prevazute la punctele 3 si 5.2 pot fi indeplinite in numele si sub responsabilitatea acestuia, de catre reprezentantul sau autorizat.
    Daca producatorul nu este stabilit in Romania sau in cadrul Comunitatii si daca nu are un reprezentant autorizat, obligatiile prevazute la punctele 3 si 5.2 revin persoanei care introduce mijlocul de masurare pe piata.

   ANEXA A1

    DECLARATIA DE CONFORMITATE PE BAZA CONTROLULUI INTERN AL PRODUCTIEI
SI A INCERCARII PRODUSULUI DE CATRE UN ORGANISM NOTIFICAT

   1. Declaratia de conformitate pe baza controlului intern al productiei cu examinari realizate de un organism notificat este procedura de evaluare a conformitatii prin care producatorul indeplineste obligatiile stabilite in prezenta anexa, si garanteaza si declara ca mijloacele de masurare respective indeplinesc cerintele relevante din prezenta hotarare.
    Documentatia tehnica
   2. Producatorul stabileste documentatia tehnica descrisa la art. 10 din prezenta hotarare. Documentatia trebuie sa permita evaluarea conformitatii mijlocului de masurare cu cerintele relevante din prezenta hotarare. In masura in care este relevant pentru o astfel de evaluare, documentatia trebuie sa acopere conceptia, productia si functionarea mijlocului de masurare.
   3. Producatorul pastreaza documentatia tehnica la dispozitia autoritatilor nationale o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare.
    Productie
   4. Producatorul ia toate masurile necesare pentru a asigura conformitatea mijloacelor de masurare fabricate cu cerintele relevante din prezenta hotarare.
    Controlul produsului
   5. Un organism notificat, ales de producator, efectueaza controalele produsului sau dispune efectuarea lor la intervale de timp corespunzatoare stabilite de organismul notificat, in scopul verificarii calitatii controalelor interne ale produsului, tinand cont intre altele de complexitatea tehnologica a mijloacelor de masurare si de volumul productiei. Se examineaza un esantion adecvat din produsele finite, prelevat de organismul notificat inainte de introducerea pe piata, si se efectueaza incercarile corespunzatoare, descrise in documentul (documentele) relevant(e) prevazute la art. 13 din prezenta hotarare, sau incercarile echivalente, pentru verificarea conformitatii mijloacelor de masurare cu cerintele relevante din prezenta hotarare. In lipsa unui document relevant, organismul notificat implicat decide care sunt incercarile ce vor fi efectuate.
    In cazul in care un numar semnificativ de mijloace de masurare din esantion nu corespund unui nivel de calitate acceptabil, organismul notificat ia masurile care se impun.
    Declaratia scrisa de conformitate
   6.1. Producatorul aplica marcajul "CE", marcajul metrologic suplimentar si, sub responsabilitatea organismului notificat mentionat la punctul 5, numarul de identificare al acestuia, pe fiecare mijloc de masurare care indeplineste cerintele relevante din prezenta hotarare.
   6.2. O declaratie de conformitate este intocmita pentru fiecare model de mijloc de masurare si este pastrata la dispozitia autoritatilor nationale o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare. Aceasta identifica modelul mijlocului de masurare pentru care a fost intocmita.
    O copie a declaratiei insoteste fiecare mijloc de masurare care este introdus pe piata. Totusi, in cazul in care un numar mare de mijloace de masurare sunt livrate unui singur utilizator, aceasta cerinta poate fi interpretata ca fiind aplicabila unui lot sau unei expeditii de mijloace de masurare mai curand decat mijloacelor de masurare individuale.
    Reprezentantul autorizat
   7. Obligatiile producatorului prevazute la punctele 3 si 6.2 pot fi indeplinite in numele sau si sub responsabilitatea sa, de catre reprezentantul sau autorizat.
    Daca producatorul nu este stabilit in Romania sau in cadrul Comunitatii si nu are un reprezentant autorizat, obligatiile prevazute la punctele 3 si 6.2 revin persoanei care introduce mijlocul de masurare pe piata.

   ANEXA B

    EXAMINAREA DE TIP

   1. Examinarea de tip este partea procedurii de evaluare a conformitatii prin care un organism notificat examineaza conceptia tehnica a unui mijloc de masurare, si garanteaza si declara conformitatea conceptiei tehnice cu cerintele relevante din prezenta hotarare.
   2. Examinarea de tip se poate efectua prin oricare dintre metodele a), b), c) de mai jos. Organismul notificat decide care este metoda potrivita si esantioanele necesare:
   a) examinarea unui exemplar de mijloc de masurare complet, reprezentativ pentru productia prevazuta;
   b) examinarea unor exemplare, reprezentative pentru productia prevazuta, ale uneia sau mai multor componente critice ale mijlocului de masurare, plus evaluarea adecvarii conceptiei tehnice a celorlalte parti ale mijlocului de masurare prin examinarea documentatiei tehnice si dovezilor mentionate la punctul 3;
   c) evaluarea adecvarii conceptiei tehnice a mijlocului de masurare prin examinarea documentatiei tehnice si dovezilor mentionate la punctul 3, fara examinarea unui exemplar de mijloc de masurare.
   3. Cererea pentru examinarea de tip este inaintata organismului notificat ales de catre producator.
    Cererea trebuie sa cuprinda:
   - denumirea si adresa producatorului si, daca cererea este depusa de catre reprezentantul autorizat, si denumirea si adresa acestuia;
   - o declaratie scrisa in care sa se precizeze ca aceeasi cerere nu a mai fost inaintata si altui organism notificat;
   - documentatia tehnica descrisa la art. 10 din prezenta hotarare. Documentatia trebuie sa permita evaluarea conformitatii mijlocului de masurare cu cerintele relevante din prezenta hotarare. Daca este necesar pentru o astfel de evaluare, documentatia trebuie sa acopere conceptia, productia si functionarea mijlocului de masurare;
   - exemplarele reprezentative pentru productia prevazuta, solicitate de catre organismul notificat;
   - dovezile care permit stabilirea adecvarii conceptiei tehnice a acelor componente ale mijlocului de masurare pentru care nu se cer exemplare. Aceste dovezi mentioneaza toate documentele relevante care au fost aplicate, in special daca documentele relevante mentionate la art. 13 din prezenta hotarare nu au fost aplicate integral, si includ, daca este necesar, rezultatele incercarilor efectuate de laboratorul corespunzator al producatorului, sau de un alt laborator de incercari in numele si sub responsabilitatea producatorului.
   4. Organismul notificat trebuie:
    Pentru exemplare de mijloace de masurare:
   4.1. sa examineze documentatia tehnica, sa verifice daca exemplarele au fost fabricate in conformitate cu aceasta si sa identifice elementele care au fost proiectate in conformitate cu prevederile aplicabile din documentele relevante mentionate la art. 13 din prezenta hotarare, precum si elementele care au fost proiectate fara a se aplica prevederile acelor documente;
   4.2. sa efectueze examinarile si incercarile corespunzatoare sau sa dispuna efectuarea acestora, pentru a verifica daca, in cazul in care producatorul a optat pentru aplicarea solutiilor indicate in documentele relevante mentionate la art. 13 din prezenta hotarare, acestea au fost aplicate corect;
   4.3. sa efectueze examinarile si incercarile corespunzatoare sau sa dispuna efectuarea acestora, pentru a verifica daca, in cazul in care producatorul nu a optat pentru aplicarea solutiilor indicate in documentele relevante mentionate la art. 13 din prezenta hotarare, solutiile adoptate de catre producator indeplinesc cerintele esentiale din prezenta hotarare;
   4.4. sa stabilesca impreuna cu solicitantul locul in care vor fi efectuate examinarile si incercarile.
    Pentru celelalte componente ale mijlocului de masurare:
   4.5. sa examineze documentatia tehnica si dovezile care permit stabilirea adecvarii conceptiei tehnice a celorlalte componente ale mijlocului de masurare.
    Pentru procesul de productie:
   4.6. sa examineze documentatia tehnica pentru a se asigura ca producatorul dispune de mijloace adecvate pentru asigurarea unei productii uniforme.
   5.1. Organismul notificat intocmeste un raport de evaluare care sa inregistreze activitatile efectuate in conformitate cu punctul 4, precum si rezultatele acestora. Fara a incalca prevederile art. 12 lit. h) din prezenta hotarare, organismul notificat divulga continutul acestui raport partial sau integral, numai cu acordul producatorului.
   5.2. In cazul in care conceptia tehnica indeplineste cerintele din prezenta hotarare relevante pentru mijlocul de masurare, organismul notificat acorda producatorului un certificat de examinare EC de tip. Certificatul trebuie sa contina denumirea si adresa producatorului si, dupa caz, denumirea si adresa reprezentantului autorizat, concluziile examinarii, conditiile (daca exista) de valabilitate si datele necesare pentru identificarea mijlocului de masurare. Certificatul poate avea una sau mai multe anexe.
    Certificatul si anexele acestuia trebuie sa contina toate informatiile relevante pentru evaluarea conformitatii si controlul in utilizare. In special, pentru a permite evaluarea conformitatii mijloacelor de masurare fabricate cu tipul examinat, in ceea ce priveste reproductibilitatea performantelor lor metrologice, in conditiile in care acestea sunt corect reglate cu ajutorul unor mijloace adecvate, ele trebuie sa cuprinda:
   - caracteristicile metrologice ale tipului de mijloc de masurare;
   - masurile necesare pentru asigurarea integritatii mijlocului de masurare (sigilare, identificarea programului informatic etc.);
   - informatii referitoare la alte elemente necesare pentru identificarea mijlocului de masurare si verificarea vizuala a conformitatii sale exterioare cu tipul;
   - dupa caz, toate informatiile specifice necesare pentru verificarea caracteristicilor mijloacelor de masurare fabricate;
   - in cazul unui subansamblu, toate informatiile necesare pentru a garanta compatibilitatea cu alte subansambluri sau mijloace de masurare.
    Certificatul are o valabilitate de zece ani de la data emiterii si poate fi reinnoit pentru perioade ulterioare de zece ani fiecare.
   5.3. Organismul notificat intocmeste un raport de evaluare in aceasta privinta, pe care il pastreaza la dispozitia Ministerului Economiei si Comertului.
   6. Producatorul informeaza organismul notificat care detine documentatia tehnica referitoare la certificatul de examinare EC de tip, cu privire la toate modificarile aduse mijlocului de masurare care pot afecta conformitatea mijlocului de masurare cu cerintele esentiale sau conditiile de valabilitate a certificatului. Aceste modificari necesita o aprobare suplimentara sub forma unei completari la certificatul de examinare EC de tip acordat initial.
   7. Fiecare organism notificat informeaza imediat Ministerul Economiei si Comertului, cu privire la:
   - certificatele de examinare EC de tip emise si anexele acestora;
   - completarile si amendamentele la certificatele deja emise.
    Fiecare organism notificat informeaza imediat Ministerul Economiei si Comertului cu privire la retragerea unui certificat de examinare EC de tip.
    Organismul notificat pastreaza, pe perioada valabilitatii certificatului, dosarul tehnic cuprinzand documentatia depusa de producator.
   8. Producatorul pastreaza, pe o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare, o copie a certificatului de examinare EC de tip, anexele si completarile la certificat, impreuna cu documentatia tehnica.
   9. Reprezentantul autorizat al producatorului poate sa inainteze cererea mentionata la punctul 3 si sa indeplineasca obligatiile prevazute la punctele 6 si 8. Daca producatorul nu este stabilit in Romania sau in cadrul Comunitatii si daca nu are un reprezentant autorizat, obligatia furnizarii la cerere a documentatiei tehnice revine persoanei desemnate de producator.

   ANEXA C

    DECLARATIA DE CONFORMITATE CU TIPUL PE BAZA
CONTROLULUI INTERN AL PRODUCTIEI

   1. Declaratia de conformitate cu tipul pe baza controlului intern al productiei este partea procedurii de evaluare a conformitatii prin care producatorul indeplineste obligatiile stabilite in prezenta anexa si garanteaza si declara ca mijloacele de masurare respective sunt in conformitate cu tipul descris in certificatul de examinare EC de tip si indeplinesc cerintele relevante din prezenta hotarare.
    Productie
   2. Producatorul ia toate masurile necesare pentru a asigura conformitatea mijloacelor de masurare fabricate cu tipul descris in certificatul de examinare EC de tip si cu cerintele relevante din prezenta hotarare.
    Declaratia scrisa de conformitate
   3.1. Producatorul aplica marcajul "CE" si marcajul metrologic suplimentar pe fiecare mijloc de masurare care este conform cu tipul descris in certificatul de examinare EC de tip si care indeplineste cerintele relevante din prezenta hotarare.
   3.2. O declaratie de conformitate este intocmita pentru fiecare model de mijloc de masurare si este pastrata la dispozitia autoritatilor nationale pe o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare. Aceasta trebuie sa identifice modelul de mijloc de masurare pentru care a fost intocmita.
    O copie a declaratiei de conformitate insoteste fiecare mijloc de masurare care este introdus pe piata. Totusi, in cazul in care un numar mare de mijloace de masurare sunt livrate unui singur utilizator, aceasta cerinta poate fi interpretata ca fiind aplicabila unui lot sau unei expeditii de mijloace de masurare mai curand decat mijloacelor de masurare individuale.
    Reprezentantul autorizat
   4. Obligatiile producatorului prevazute la punctul 3.2 pot fi indeplinite, in numele si sub responsabilitatea producatorului, de catre reprezentantul sau autorizat.
    Daca producatorul nu este stabilit in Romania sau in cadrul Comunitatii si daca nu are un reprezentant autorizat, obligatiile prevazute la punctul 3.2 revin persoanei care introduce pe piata mijlocul de masurare.

   ANEXA C1

    DECLARATIA DE CONFORMITATE CU TIPUL PE BAZA CONTROLULUI INTERN AL
PRODUCTIEI SI A INCERCARII PRODUSULUI DE CATRE UN ORGANISM NOTIFICAT

   1. Declaratia de conformitate cu tipul pe baza controlului intern al productiei si a incercarii produsului de catre un organism notificat este partea procedurii de evaluare a conformitatii prin care producatorul indeplineste obligatiile prevazute in prezenta anexa si garanteaza si declara ca mijloacele de masurare respective sunt in conformitate cu tipul descris in certificatul de examinare EC de tip si indeplinesc cerintele relevante din prezenta hotarare.
    Productie
   2. Producatorul ia toate masurile necesare pentru a asigura conformitatea mijloacelor de masurare cu tipul descris in certificatul de examinare EC de tip si cu cerintele relevante din prezenta hotarare.
    Controlul produsului
   3. Organismul notificat ales de producator efectueaza controlul produselor sau dispune efectuarea controlului la intervale de timp corespunzatoare, stabilite de organismul notificat, in scopul verificarii calitatii controalelor interne ale produsului, tinand cont intre altele de complexitatea tehnologica a mijloacelor de masurare si de volumul productiei. Se examineaza un esantion adecvat din produsele finite, prelevat de organismul notificat inainte de introducerea pe piata si se efectueaza incercarile corespunzatoare identificate in documentul(ele) relevant(e) mentionat(e) la art. 13 din prezenta hotarare sau incercarile echivalente, pentru verificarea conformitatii produsului cu tipul descris in certificatul de examinare EC de tip si cu cerintele relevante din prezenta hotarare. In lipsa unui document relevant, organismul notificat implicat decide care sunt incercarile care trebuie efectuate.
    In cazul in care un numar semnificativ de mijloace de masurare din esantion nu corespund unui nivel acceptabil de calitate, organismul notificat ia masurile ce se impun.
    Declaratia scrisa de conformitate
   4.1. Producatorul aplica marcajul "CE", marcajul metrologic suplimentar si, sub responsabilitatea organismului notificat mentionat la punctul 3, numarul de identificare al acestuia, pe fiecare mijloc de masurare care este conform cu tipul descris in certificatul de examinare EC de tip si care indeplineste cerintele relevante din prezenta hotarare.
   4.2. O declaratie de conformitate este intocmita pentru fiecare model de mijloc de masurare si este pastrata la dispozitia autoritatilor nationale pentru o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare. Aceasta identifica modelul de mijloc de masurare pentru care a fost intocmita.
    O copie a declaratiei de conformitate insoteste fiecare mijloc de masurare care este introdus pe piata. Totusi, in cazul in care un numar mare de mijloace de masurare sunt livrate unui singur utilizator, aceasta cerinta poate fi interpretata ca fiind aplicabila unui lot sau unei expeditii de mijloace de masurare mai curand decat mijloacelor de masurare individuale.
    Reprezentatul autorizat
   5. Obligatiile producatorului prevazute la punctul 4.2 pot fi indeplinite, in numele si sub responsabilitatea producatorului, de catre reprezentantul sau autorizat.
    Daca producatorul nu este stabilit in Romania sau in cadrul Comunitatii si nu are un reprezentant autorizat, obligatiile prevazute la punctul 4.2 revin persoanei care introduce pe piata mijlocul de masurare.

   ANEXA D

    DECLARATIA DE CONFORMITATE CU TIPUL PE BAZA ASIGURARII
CALITATII PROCESULUI DE PRODUCTIE

   1. Declaratia de conformitate cu tipul pe baza asigurarii calitatii procesului de productie este partea procedurii de evaluare a conformitatii prin care producatorul indeplineste obligatiile stabilite in prezenta anexa, garanteaza si declara ca mijloacele de masurare respective sunt in conformitate cu tipul descris in certificatul de examinare EC de tip si indeplinesc cerintele relevante din prezenta hotarare.
    Productie
   2. Pentru productia, inspectia finala a produsului si incercarea mijlocului de masurare respectiv, producatorul foloseste un sistem al calitatii aprobat, asa cum este specificat la punctul 3 si se supune supravegherii prevazute la punctul 4.
    Sistemul calitatii
   3.1. Producatorul inainteaza o cerere de evaluare a sistemului calitatii unui organism notificat ales de producator.
    Aceasta cerere cuprinde:
   - toate informatiile relevante privind categoria de mijloace de masurare respectiva;
   - documentatia privind sistemul calitatii;
   - documentatia tehnica referitoare la tipul aprobat si o copie a certificatului de examinare EC de tip.
   3.2. Sistemul calitatii asigura conformitatea mijloacelor de masurare cu tipul descris in certificatul de examinare EC de tip si cu cerintele relevante din prezenta hotarare.
    Toate elementele, cerintele si prevederile adoptate de catre producator sunt documentate intr-o maniera sistematica si ordonata sub forma unor politici, proceduri si instructiuni scrise. Aceasta documentatie a sistemului calitatii trebuie sa permita o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor si inregistrarilor privind calitatea.
    Documentatia trebuie sa contina in special o descriere adecvata a:
   - obiectivelor calitatii si a structurii organizatorice, responsabilitatilor si atributiilor managementului cu privire la calitatea produsului;
   - tehnicilor si proceselor de productie, control si asigurare a calitatii, precum si a actiunilor sistematice care vor fi utilizate;
   - examinarilor si incercarilor care vor fi efectuate inainte, in timpul si dupa fabricare, precum si a frecventei efectuarii acestora;
   - inregistrarilor privind calitatea, de exemplu rapoarte de inspectie si date de incercare si etalonare, rapoarte privind calificarea personalului implicat etc.;
   - mijloacelor de monitorizare a realizarii calitatii cerute pentru produs si a functionarii efective a sistemului calitatii.
   3.3. Organismul notificat evalueaza sistemul calitatii pentru a stabili daca indeplineste cerintele mentionate la punctul 3.2. El prezuma conformitatea cu aceste cerinte, daca un sistem al calitatii este conform cu specificatiile corespunzatoare ale standardului national care transpune standardul armonizat aplicabil, incepand cu data publicarii referintelor acestuia.
    Pe langa experienta in sistemele de management al calitatii, echipa de audit trebuie sa aiba experienta necesara in domeniul respectiv al metrologiei si tehnologiei mijloacelor de masurare si sa cunoasca cerintele relevante din prezenta hotarare. Procedura de evaluare include o vizita de inspectie la sediul producatorului.
    Decizia este comunicata producatorului. Comunicarea contine concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata.
   3.4. Producatorul se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce decurg din sistemul calitatii asa cum este aprobat si sa il pastreze astfel incat sa ramana adecvat si eficient.
   3.5. Producatorul informeaza organismul notificat care a aprobat sistemul calitatii cu privire la orice modificare pe care intentioneaza sa o aduca sistemului calitatii.
    Organismul notificat evalueaza modificarile propuse si decide daca sistemul calitatii modificat va indeplini in continuare cerintele prevazute la punctul 3.2 sau daca este necesara o reevaluare.
    Organismul notificat comunica producatorului decizia sa. Comunicarea contine concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata.
    Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat
   4.1. Scopul supravegherii este obtinerea garantiei ca producatorul indeplineste corect obligatiile ce decurg din sistemul calitatii aprobat.
   4.2. Producatorul permite accesul organismului notificat in scopul inspectiei la locurile de productie, control, incercare si depozitare si ii pune la dispozitie toate informatiile necesare, in special:
   - documentatia privind sistemul calitatii;
   - inregistrarile privind calitatea, de exemplu rapoarte de inspectie si date de incercare si etalonare, rapoarte privind calificarea personalului implicat etc.
   4.3. Organismul notificat efectueaza audituri periodice pentru a se asigura ca producatorul mentine si aplica sistemul calitatii si pune la dispozitia producatorului un raport de audit.
   4.4. In plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producator. In timpul acestor vizite, organismul notificat poate, daca este necesar, sa efectueze sau sa dispuna efectuarea de incercari ale produsului pentru a verifica daca sistemul calitatii functioneaza corect. Organismul notificat pune la dispozitia producatorului un raport de inspectie si, daca s-au efectuat incercari, un raport de incercare.
    Declaratia scrisa de conformitate
   5.1. Producatorul aplica marcajul "CE", marcajul metrologic suplimentar si, sub responsabilitatea organismului notificat mentionat la punctul 3.1, numarul de identificare al acestuia, pe fiecare mijloc de masurare care este in conformitate cu tipul descris in certificatul de examinare EC de tip si care indeplineste cerintele relevante din prezenta hotarare.
   5.2. O declaratie de conformitate este intocmita pentru fiecare model de mijloc de masurare si este pastrata la dispozitia autoritatilor nationale pe o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare. Aceasta identifica modelul de mijloc de masurare pentru care a fost intocmita.
    O copie a declaratiei de conformitate insoteste fiecare mijloc de masurare care este introdus pe piata. Totusi, in cazul in care un numar mare de mijloace de masurare sunt livrate unui singur utilizator, aceasta cerinta poate fi interpretata ca fiind aplicabila unui lot sau unui transport de astfel de mijloace de masurare mai curand decat mijloacelor de masurare individuale.
   6. Pe o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare, producatorul pastreaza la dispozitia autoritatilor nationale:
   - documentatia mentionata la punctul 3.1, a doua liniuta;
   - modificarile aprobate mentionate la punctul 3.5;
   - deciziile si rapoartele organismului notificat mentionate la punctele 3.5, 4.3 si 4.4.
   7. Fiecare organism notificat pune periodic la dispozitia Ministerului Economiei si Comertului lista aprobarilor pentru sistemele calitatii emise sau refuzate si informeaza imediat Ministerul Economiei si Comertului cu privire la retragerea aprobarii unui sistem al calitatii.
    Reprezentantul autorizat
   8. Obligatiile producatorului prevazute la punctele 3.1, 3.5, 5.2 si 6 pot fi indeplinite, in numele si sub responsabilitatea producatorului, de catre reprezentantul sau autorizat.

   ANEXA D1

    DECLARATIA DE CONFORMITATE PE BAZA ASIGURARII
CALITATII PROCESULUI DE PRODUCTIE

   1. Declaratia de conformitate pe baza asigurarii calitatii procesului de productie este procedura de evaluare a conformitatii prin care producatorul indeplineste obligatiile stabilite in prezenta anexa si garanteaza si declara ca mijloacele de masurare respective indeplinesc cerintele relevante din prezenta hotarare.
    Documentatia tehnica
   2. Producatorul stabileste documentatia tehnica descrisa la art. 10 din prezenta hotarare. Documentatia trebuie sa permita evaluarea conformitatii mijlocului de masurare cu cerintele relevante din prezenta hotarare. In masura in care este relevant pentru o astfel de evaluare, documentatia trebuie sa acopere conceptia si functionarea mijlocului de masurare.
   3. Producatorul pastreaza documentatia tehnica la dispozitia autoritatilor nationale o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare.
    Productie
   4. Producatorul foloseste pentru productia, inspectia finala a produsului si incercarile mijlocului de masurare respectiv, un sistem al calitatii aprobat, asa cum este specificat la punctul 5 si se supune supravegherii prevazute la punctul 6.
    Sistemul calitatii
   5.1. Producatorul inainteaza o cerere pentru evaluarea sistemului calitatii unui organism notificat, ales de producator.
    Aceasta cerere cuprinde:
   - toate informatiile relevante privind categoria de mijloace de masurare respectiva;
   - documentatia privind sistemul calitatii;
   - documentatia tehnica mentionata la punctul 2.
   5.2. Sistemul calitatii asigura conformitatea mijloacelor de masurare cu cerintele relevante din prezenta hotarare.
    Toate elementele, cerintele si prevederile adoptate de catre producator sunt documentate intr-o maniera sistematica si ordonata sub forma unor politici, proceduri si instructiuni scrise. Aceasta documentatie a sistemului calitatii trebuie sa permita o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor si inregistrarilor privind calitatea.
    Documentatia trebuie sa contina in special o descriere adecvata a:
   - obiectivelor calitatii si a structurii organizatorice, responsabilitatilor si atributiilor managementului cu privire la calitatea produsului;
   - tehnicilor si proceselor de productie, control si asigurare a calitatii, precum si a actiunilor sistematice care vor fi utilizate;
   - examinarilor si incercarilor care vor fi efectuate inainte, in timpul si dupa fabricare, precum si a frecventei efectuarii acestora;
   - inregistrarilor privind calitatea, de exemplu rapoarte de inspectie si date de incercare si etalonare, rapoarte privind calificarea personalului implicat etc.;
   - mijloacelor de monitorizare a realizarii calitatii cerute pentru produs si a functionarii efective a sistemului calitatii.
   5.3. Organismul notificat evalueaza sistemul calitatii pentru a stabili daca indeplineste cerintele prevazute la punctul 5.2. El prezuma conformitatea cu aceste cerinte, daca un sistem al calitatii este conform cu specificatiile corespunzatoare ale standardului national care transpune standardul armonizat aplicabil, incepand cu data publicarii referintelor acestuia.
    Pe langa experienta in sistemele de management al calitatii, echipa de audit trebuie sa aiba experienta necesara in domeniul respectiv al metrologiei si tehnologiei mijloacelor de masurare si sa cunoasca cerintele relevante din prezenta hotarare. Procedura de evaluare include o vizita de inspectie la sediul producatorului.
    Decizia este comunicata producatorului. Comunicarea contine concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata.
   5.4. Producatorul se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce decurg din sistemul calitatii asa cum este aprobat si sa il pastreze astfel incat sa ramana adecvat si eficient.
   5.5. Producatorul informeaza periodic organismul notificat care a aprobat sistemul calitatii cu privire la orice modificare pe care intentioneaza sa o aduca sistemului calitatii.
    Organismul notificat evalueaza modificarile propuse si decide daca sistemul calitatii modificat va indeplini in continuare cerintele prevazute la punctul 5.2 sau daca este necesara o reevaluare.
    Organismul notificat comunica producatorului decizia sa. Comunicarea contine concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata.
    Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat
   6.1. Scopul supravegherii este obtinerea garantiei ca producatorul indeplineste obligatiile ce decurg din sistemul calitatii aprobat.
   6.2. Producatorul permite accesul organismului notificat in scopul inspectiei la locurile de productie, control, incercare si depozitare si trebuie sa puna la dispozitia acestuia toate informatiile necesare, in special:
   - documentatia privind sistemul calitatii;
   - documentatia tehnica prevazuta la punctul 2;
   - inregistrarile privind calitatea, de exemplu rapoarte de inspectie si date de incercare si etalonare, rapoarte privind calificarea personalului implicat etc.
   6.3. Organismul notificat efectueaza audituri periodice, pentru a se asigura ca producatorul mentine si aplica sistemul calitatii si pune la dispozitia producatorului un raport de audit.
   6.4. In plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producator. In timpul acestor vizite, organismul notificat poate, daca este necesar, sa efectueze sau sa dispuna efectuarea de incercari ale produsului pentru a verifica daca sistemul calitatii functioneaza corect. Organismul notificat pune la dispozitia producatorului un raport de inspectie si, daca s-au efectuat incercari, un raport de incercare.
    Declaratia scrisa de conformitate
   7.1. Producatorul aplica marcajul "CE", marcajul metrologic suplimentar si, sub responsabilitatea organismului notificat mentionat la punctul 5.1, numarul de identificare al acestuia, pe fiecare mijloc de masurare care indeplineste cerintele relevante din prezenta hotarare.
   7.2. O declaratie de conformitate este intocmita pentru fiecare model de mijloc de masurare si este pastrata la dispozitia autoritatilor nationale pe o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare. Aceasta identifica modelul de mijloc de masurare pentru care a fost intocmita.
    O copie a declaratiei de conformitate insoteste fiecare mijloc de masurare care este introdus pe piata. Totusi, in cazul in care un numar mare de mijloace de masurare sunt livrate unui singur utilizator, aceasta cerinta poate fi interpretata ca fiind aplicabila unui lot sau unei expeditii de mijloace de masurare mai curand decat mijloacelor de masurare individuale.
   8. Pe o perioada de zece ani de fabricarea ultimului mijloc de masurare, producatorul pastreaza la dispozitia autoritatilor nationale:
   - documentatia mentionata la punctul 5.1, a doua liniuta;
   - modificarile aprobate mentionate la punctul 5.5;
   - deciziile si rapoartele organismului notificat mentionate la punctele 5.5, 6.3 si 6.4.
   9. Fiecare organism notificat pune periodic la dispozitia Ministerului Economiei si Comertului lista aprobarilor pentru sistemele calitatii emise sau refuzate si informeaza imediat Ministerul Economiei si Comertului cu privire la retragerea aprobarii unui sistem al calitatii.
    Reprezentantul autorizat
   10. Obligatiile producatorului prevazute la punctele 3, 5.1, 5.5, 7.2 si 8 pot fi indeplinite, in numele si sub responsabilitatea producatorului, de catre reprezentantul sau autorizat.

   ANEXA E

    DECLARATIA DE CONFORMITATE CU TIPUL PE BAZA ASIGURARII CALITATII
INSPECTIEI SI INCERCARII PRODUSULUI FINIT

   1. Declaratia de conformitate cu tipul pe baza asigurarii calitatii inspectiei si incercarii produsului finit este partea procedurii de evaluare a conformitatii prin care producatorul indeplineste obligatiile stabilite in prezenta anexa, si garanteaza si declara ca mijloacele de masurare respective sunt in conformitate cu tipul descris in certificatul de examinare EC de tip si indeplinesc cerintele relevante din prezenta hotarare.
    Productie
   2. Pentru inspectia si incercarea produsului finit pentru mijlocul de masurare respectiv producatorul foloseste un sistem al calitatii aprobat, asa cum este specificat la punctul 3, si se supune supravegherii prevazute la punctul 4.
    Sistemul calitatii
   3.1. Producatorul inainteaza o cerere de evaluare a sistemului calitatii unui organism notificat ales de producator.
    Aceasta cerere cuprinde:
   - toate informatiile relevante privind categoria de mijloace de masurare respectiva;
   - documentatia privind sistemul calitatii;
   - documentatia tehnica cu privire la tipul aprobat si o copie a certificatului de examinare EC de tip.
   3.2. Sistemul calitatii asigura conformitatea mijloacelor de masurare cu tipul descris in certificatul de examinare EC de tip si cu cerintele relevante din prezenta hotarare.
    Toate elementele, cerintele si prevederile adoptate de catre producator sunt documentate intr-o maniera sistematica si ordonata sub forma unor politici, proceduri si instructiuni scrise. Aceasta documentatie a sistemului calitatii trebuie sa permita o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor si inregistrarilor privind calitatea.
    Documentatia trebuie sa contina in special o descriere adecvata a:
   - obiectivelor calitatii si a structurii organizatorice, responsabilitatilor si atributiilor managementului cu privire la calitatea produsului;
   - examinarilor si incercarilor care vor fi efectuate dupa fabricare;
   - inregistrarilor privind calitatea, de exemplu rapoarte de inspectie si date de incercare si etalonare, rapoarte privind calificarea personalului implicat etc.;
   - mijloacelor de monitorizare a functionarii efective a sistemului calitatii.
   3.3. Organismul notificat evalueaza sistemul calitatii pentru a stabili daca indeplineste cerintele prevazute la punctul 3.2. El prezuma conformitatea cu aceste cerinte daca un sistem al calitatii este conform cu specificatiile corespunzatoare ale standardului national care transpune standardul armonizat aplicabil, incepand cu data publicarii referintelor acestuia.
    Pe langa experienta in sistemele de management al calitatii, echipa de audit trebuie sa aiba experienta necesara in domeniul respectiv al metrologiei si tehnologiei mijloacelor de masurare si sa cunoasca cerintele relevante din prezenta hotarare. Procedura de evaluare include o vizita de inspectie la sediul producatorului.
    Decizia este comunicata producatorului. Comunicarea contine concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata.
   3.4. Producatorul se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce decurg din sistemul calitatii asa cum este aprobat si sa il pastreze astfel incat sa ramana adecvat si eficient.
   3.5. Producatorul informeaza organismul notificat care a aprobat sistemul calitatii cu privire la orice modificare pe care intentioneaza sa o aduca sistemului calitatii.
    Organismul notificat evalueaza modificarile propuse si decide daca sistemul calitatii modificat va indeplini in continuare cerintele prevazute la punctul 3.2 sau daca este necesara o reevaluare.
    Organismul notificat comunica producatorului decizia sa. Comunicarea contine concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata.
    Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat
   4.1. Scopul supravegherii este obtinerea garantiei ca producatorul indeplineste corect obligatiile ce decurg din sistemul calitatii aprobat.
   4.2. Producatorul permite accesul organismului notificat in scopul inspectiei la locurile de control, incercare si depozitare, si trebuie sa puna la dispozitia acestuia toate informatiile necesare, in special:
   - documentatia privind sistemul calitatii;
   - inregistrarile privind calitatea, de exemplu rapoarte de inspectie si date de incercare si etalonare, rapoarte privind calificarea personalului implicat etc.
   4.3. Organismul notificat efectueaza audituri periodice pentru a se asigura ca producatorul mentine si aplica sistemul calitatii si pune la dispozitia producatorului un raport de audit.
   4.4. In plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producator. In timpul acestor vizite, organismul notificat poate, daca este necesar, sa efectueze sau sa dispuna efectuarea de incercari ale produsului pentru a verifica daca sistemul calitatii functioneaza corect. Organismul notificat pune la dispozitia producatorului un raport de inspectie si, daca s-au efectuat incercari, un raport de incercare.
    Declaratia scrisa de conformitate
   5.1. Producatorul aplica marcajul "CE", marcajul metrologic suplimentar si, sub responsabilitatea organismului notificat mentionat la punctul 3.1, numarul de identificare al acestuia, pe fiecare mijloc de masurare care este in conformitate cu tipul descris in certificatul de examinare EC de tip si care indeplineste cerintele relevante din prezenta hotarare.
   5.2. O declaratie de conformitate este intocmita pentru fiecare model de mijloc de masurare si este pastrata la dispozitia autoritatilor nationale o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare. Aceasta identifica modelul de mijloc de masurare pentru care a fost intocmita.
    O copie a declaratiei de conformitate insoteste fiecare mijloc de masurare care este introdus pe piata. Totusi, in cazul in care un numar mare de mijloace de masurare sunt livrate unui singur utilizator, aceasta cerinta poate fi interpretata ca fiind aplicabila unui lot sau unei expeditii de mijloace de masurare mai curand decat mijloacelor de masurare individuale.
   6. Pe o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare, producatorul pastreaza la dispozitia autoritatilor nationale:
   - documentatia mentionata la punctul 3.1, a doua liniuta;
   - modificarile aprobate mentionate la punctul 3.5, al doilea paragraf;
   - deciziile si rapoartele organismului notificat mentionate la punctul 3.5, al treilea paragraf si la punctele 4.3 si 4.4.
   7. Fiecare organism notificat pune periodic la dispozitia Ministerului Economiei si Comertului lista aprobarilor pentru sistemele calitatii emise sau refuzate si informeaza imediat Ministerul Economiei si Comertului cu privire la retragerea aprobarii unui sistem al calitatii.
    Reprezentantul autorizat
   8. Obligatiile producatorului prevazute la punctele 3.1, 3.5, 5.2 si 6 pot fi indeplinite, in numele si sub responsabilitatea producatorului, de catre reprezentantul sau autorizat.

   ANEXA E1

    DECLARATIA DE CONFORMITATE PE BAZA INSPECTIEI
SI TESTARII FINALE A PRODUSULUI

   1. Declaratia de conformitate pe baza inspectiei si testarii finale a produsului este procedura de evaluare a conformitatii prin care producatorul indeplineste obligatiile stabilite in prezenta anexa, si garanteaza si declara ca mijloacele de masurare respective indeplinesc cerintele relevante din prezenta hotarare.
    Documentatia tehnica
   2. Producatorul stabileste documentatia tehnica descrisa la art. 10 din prezenta hotarare. Documentatia trebuie sa permita evaluarea conformitatii mijlocului de masurare cu cerintele relevante din prezenta hotarare. In masura in care este relevant pentru o astfel de evaluare, documentatia trebuie sa acopere conceptia, productia si functionarea mijlocului de masurare.
   3. Producatorul pastreaza documentatia tehnica la dispozitia autoritatilor nationale o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare.
    Productie
   4. Pentru inspectia finala a produsului si incercarile mijlocului de masurare respectiv, producatorul foloseste un sistem al calitatii aprobat, asa cum este specificat la punctul 5 si se supune supravegherii prevazute la punctul 6.
    Sistemul calitatii
   5.1. Producatorul inainteaza o cerere pentru evaluarea sistemului calitatii unui organism notificat, ales de producator.
    Aceasta cerere cuprinde:
   - toate informatiile relevante privind categoria de mijloace de masurare respectiva;
   - documentatia privind sistemul calitatii;
   - documentatia tehnica mentionata la punctul 2.
   5.2. Sistemul calitatii trebuie sa asigure conformitatea mijloacelor de masurare cu cerintele relevante din prezenta hotarare.
    Toate elementele, cerintele si prevederile adoptate de catre producator sunt documentate intr-o maniera sistematica si ordonata sub forma unor politici, proceduri si instructiuni scrise. Aceasta documentatie a sistemului calitatii trebuie sa permita o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor si inregistrarilor privind calitatea.
    Documentatia trebuie sa contina in special o descriere adecvata a:
   - obiectivelor calitatii si a structurii organizatorice, responsabilitatilor si atributiilor managementului cu privire la calitatea produsului;
   - examinarilor si incercarilor care vor fi efectuate dupa fabricare;
   - inregistrarilor privind calitatea, de exemplu rapoarte de inspectie si date de incercare si etalonare, rapoarte privind calificarea personalului implicat etc.;
   - mijloacelor de monitorizare a functionarii efective a sistemului calitatii.
   5.3. Organismul notificat evalueaza sistemul calitatii pentru a stabili daca indeplineste cerintele mentionate la punctul 5.2. El prezuma conformitatea cu aceste cerinte daca un sistem al calitatii este conform cu specificatiile corespunzatoare din standardul national care transpune standardul armonizat aplicabil, incepand cu data publicarii referintelor acestuia.
    Pe langa experienta in sistemele de management al calitatii, echipa de audit trebuie sa aiba experienta necesara in domeniul respectiv al metrologiei si tehnologiei mijloacelor de masurare, precum si cunostinte despre cerintele relevante din prezenta hotarare. Procedura de evaluare include o vizita de inspectie la sediul producatorului.
    Decizia este comunicata producatorului. Comunicarea contine concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata.
   5.4. Producatorul se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce decurg din sistemul calitatii asa cum este aprobat si sa il pastreze astfel incat sa ramana adecvat si eficient.
   5.5. Producatorul informeaza organismul notificat care a aprobat sistemul calitatii cu privire la orice modificare pe care intentioneaza sa o aduca sistemului calitatii.
    Organismul notificat evalueaza modificarile propuse si decide daca sistemul calitatii modificat va indeplini in continuare cerintele prevazute la punctul 5.2 sau daca este necesara o reevaluare.
    Organismul notificat comunica producatorului decizia sa. Comunicarea contine concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata.
    Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat
   6.1. Scopul supravegherii este obtinerea garantiei ca producatorul indeplineste obligatiile ce decurg din sistemul calitatii aprobat.
   6.2. Producatorul permite accesul organismului notificat, in scopul inspectiei, la locurile de control, incercare si depozitare si trebuie sa puna la dispozitia acestuia toate informatiile necesare in special:
   - documentatia privind sistemul calitatii;
   - documentatia tehnica prevazuta la punctul 2;
   - inregistrarile privind calitatea, de exemplu rapoarte de inspectie si date de incercare si etalonare, rapoarte privind calificarea personalului implicat etc.
   6.3. Organismul notificat efectueaza audituri periodice, pentru a se asigura ca producatorul mentine si aplica sistemul calitatii si pune la dispozitia producatorului un raport de audit.
   6.4. In plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producator. In timpul acestor vizite, organismul notificat poate, daca este necesar, sa efectueze sau sa dispuna efectuarea de incercari ale produsului pentru a verifica daca sistemul calitatii functioneaza corect. Organismul notificat pune la dispozitia producatorului un raport de inspectie si, daca s-au efectuat incercari, un raport de incercare.
    Declaratia scrisa de conformitate
   7.1. Producatorul aplica marcajul "CE", marcajul metrologic suplimentar si, sub responsabilitatea organismului notificat mentionat la punctul 5.1, numarul de identificare al acestuia, pe fiecare mijloc de masurare care indeplineste cerintele relevante din prezenta hotarare.
   7.2. O declaratie de conformitate este intocmita pentru fiecare model de mijloc de masurare si este pastrata la dispozitia autoritatilor nationale o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare. Aceasta identifica modelul de mijloc de masurare pentru care a fost intocmita.
    O copie a declaratiei de conformitate insoteste fiecare mijloc de masurare care este introdus pe piata. Totusi, in cazul in care un numar mare de mijloace de masurare sunt livrate unui singur utilizator, aceasta cerinta poate fi interpretata ca fiind aplicabila unui lot sau unei expeditii de mijloace de masurare mai curand decat mijloacelor de masurare individuale.
   8. Pe o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare, producatorul pastreaza la dispozitia autoritatilor nationale:
   - documentatia mentionata la punctul 5.1, a doua liniuta;
   - modificarile aprobate mentionate la punctul 5.5;
   - deciziile si rapoartele organismului notificat mentionate la punctele 5.5, 6.3 si 6.4.
   9. Fiecare organism notificat pune periodic, dupa caz, la dispozitia Ministerului Economiei si Comertului sau, statului membru care l-a desemnat, lista aprobarilor pentru sistemele calitatii emise sau refuzate si informeaza imediat, dupa caz, Ministerul Economiei si Comertului sau statul membru care l-a desemnat cu privire la retragerea aprobarii unui sistem al calitatii.
    Reprezentantul autorizat
   10. Obligatiile producatorului prevazute la punctele 3, 5.1, 5.5, 7.2 si 8 pot fi indeplinite, in numele si sub responsabilitatea producatorului, de catre reprezentantul sau autorizat.

   ANEXA F

    DECLARATIA DE CONFORMITATE CU TIPUL PE BAZA VERIFICARII PRODUSULUI

   1. Declaratia de conformitate cu tipul pe baza verificarii produsului este partea procedurii de evaluare a conformitatii prin care producatorul indeplineste obligatiile stabilite in prezenta anexa si garanteaza si declara ca mijloacele de masurare care au fost supuse prevederilor de la punctul 3 sunt in conformitate cu tipul descris in certificatul de examinare EC de tip si Indeplinesc cerintele relevante din prezenta hotarare.
    Productie
   2. Producatorul ia toate masurile necesare pentru a asigura conformitatea mijloacelor de masurare fabricate cu tipul aprobat descris in certificatul de examinare EC de tip si cu cerintele corespunzatoare din prezenta hotarare.
    Verificarea
   3. Organismul notificat ales de producator efectueaza toate examinarile si incercarile corespunzatoare, sau dispune efectuarea acestora, pentru verificarea conformitatii mijloacelor de masurare cu tipul descris in certificatul de examinare EC de tip si cu cerintele corespunzatoare din prezenta hotarare.
    Examinarile si incercarile destinate verificarii conformitatii cu cerintele metrologice se efectueaza, la alegerea producatorului, fie prin examinarea si incercarea fiecarui mijloc de masurare, conform punctului 4, fie prin examinarea si incercarea mijloacelor de masurare pe baze statistice, conform punctului 5.
   4. Verificarea conformitatii cu cerintele metrologice prin examinarea si incercarea fiecarui mijloc de masurare
   4.1. Toate mijloacele de masurare trebuie sa fie examinate individual si supuse incercarilor corespunzatoare stabilite in documentele relevante mentionate la art. 13 din prezenta hotarare sau unor incercari echivalente, in scopul verificarii conformitatii cu cerintele metrologice aplicabile acestora. In lipsa unui document relevant, organismul notificat implicat decide care sunt incercarile corespunzatoare ce vor fi efectuate.
   4.2. Organismul notificat elibereaza un certificat de conformitate cu privire la examinarile si incercarile efectuate si aplica numarul sau de identificare pe fiecare mijloc de masurare aprobat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa.
    Producatorul pastreaza certificatele de conformitate la dispozitia autoritatilor nationale pentru inspectie, o perioada de zece ani de la certificarea mijlocului de masurare.
   5. Verificarea statistica a conformitatii cu cerintele metrologice
   5.1. Producatorul ia toate masurile necesare pentru ca procesul de productie sa asigure omogenitatea fiecarui lot produs si prezinta mijloacele sale de masurare la verificare, sub forma de loturi omogene.
   5.2. Un esantion este prelevat in mod aleatoriu din fiecare lot, conform cerintelor prevazute la punctul 5.3. Toate mijloacele de masurare din esantion trebuie sa fie examinate individual si supuse incercarilor corespunzatoare stabilite in documentele relevante mentionate la art. 13 din prezenta hotarare, sau unor incercari echivalente, in scopul determinarii conformitatii acestora cu cerintele metrologice aplicabile, pentru a stabili daca lotul este acceptat sau respins. In lipsa unui document relevant, organismul notificat implicat decide care sunt incercarile corespunzatoare ce vor fi efectuate.
   5.3. Procedura statistica trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: Controlul statistic se efectueaza prin atribute. Sistemul de esantionare trebuie sa asigure:
   - un nivel al calitatii corespunzator unei probabilitati de acceptare de 95%, cu o neconformitate mai mica de 1%;
   - o limita a calitatii corespunzatoare unei probabilitati de acceptare de 5%, cu o neconformitate mai mica de 7%.
   5.4. In cazul in care un lot este acceptat, toate mijloacele de masurare din acel lot sunt aprobate, cu exceptia acelor mijloacele de masurare din esantion care nu au corespuns la incercari.
    Organismul notificat elibereaza un certificat de conformitate cu privire la examinarile si incercarile efectuate, si aplica numarul sau de identificare pe fiecare mijloc de masurare aprobat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa.
    Producatorul pastreaza certificatele de conformitate la dispozitia autoritatilor nationale, pentru inspectie, o perioada de zece ani de la certificarea mijlocului de masurare.
   5.5. Daca un lot este respins, organismul notificat ia masurile necesare pentru a impiedica introducerea pe piata a acelui lot. In cazul unor respingeri frecvente ale loturilor, organismul notificat poate sa suspende verificarea statistica si sa ia masurile corespunzatoare.
    Declaratia scrisa de conformitate
   6.1. Producatorul aplica marcajul "CE" si marcajul metrologic suplimentar pe fiecare mijloc de masurare care este conform cu tipul aprobat si care indeplineste cerintele relevante din prezenta hotarare.
   6.2. O declaratie de conformitate este intocmita pentru fiecare model de mijloc de masurare si este pastrata la dispozitia autoritatilor nationale o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare. Aceasta identifica modelul de mijloc de masurare pentru care a fost intocmita.
    O copie a declaratiei de conformitate insoteste fiecare mijloc de masurare care este introdus pe piata. Totusi, in cazul in care un numar mare de mijloace de masurare sunt livrate unui singur utilizator, aceasta cerinta poate fi interpretata ca fiind aplicabila unui lot sau unei expeditii de mijloace de masurare mai curand decat mijloacelor de masurare individuale.
    Daca organismul notificat mentionat la punctul 3 este de acord, producatorul aplica pe mijloacele de masurare, sub responsabilitatea organismului notificat, si numarul de identificare al acestuia.
   7. Daca organismul notificat este de acord, producatorul poate aplica pe mijloacele de masurare, in timpul procesului de productie, sub responsabilitatea organismului notificat, numarul de identificare al acestuia.
    Reprezentantul autorizat
   8. Obligatiile producatorului pot fi indeplinite in numele si sub responsabilitatea producatorului de catre reprezentantul sau autorizat, exceptand obligatiile de la punctele 2 si 5.1.

   ANEXA F1

    DECLARATIA DE CONFORMITATE PE BAZA VERIFICARII PRODUSULUI

   1. Declaratia de conformitate pe baza verificarii produsului este procedura de evaluare a conformitatii prin care producatorul indeplineste obligatiile stabilite in prezenta anexa si garanteaza si declara ca mijloacele de masurare care au fost supuse prevederilor de la punctul 5 sunt in conformitate cu cerintele corespunzatoare din prezenta hotarare.
    Documentatia tehnica
   2. Producatorul stabileste documentatia tehnica descrisa la art. 10 din prezenta hotarare. Documentatia trebuie sa permita evaluarea conformitatii mijlocului de masurare cu cerintele corespunzatoare din prezenta hotarare. In masura in care este relevant pentru o astfel de evaluare, documentatia trebuie sa acopere conceptia, productia si functionarea mijlocului de masurare.
   3. Producatorul pastreaza documentatia tehnica la dispozitia autoritatilor nationale o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare.
    Productie
   4. Producatorul ia toate masurile necesare pentru a asigura conformitatea mijloacelor de masurare fabricate cu cerintele relevante din prezenta hotarare.
    Verificarea
   5. Organismul notificat ales de producator efectueaza examinarile si incercarile corespunzatoare sau dispune efectuarea acestora, pentru verificarea conformitatii mijloacelor de masurare cu cerintele relevante din prezenta hotarare.
    Examinarile si incercarile destinate verificarii conformitatii cu cerintele metrologice se efectueaza, la alegerea producatorului, fie prin examinarea si incercarea fiecarui mijloc de masurare, conform punctului 6, fie prin controlul si incercarea mijloacelor de masurare pe baze statistice, conform punctului 7.
   6. Verificarea conformitatii cu cerintele metrologice prin controlul si incercarea fiecarui mijloc de masurare
   6.1. Toate mijloacele de masurare trebuie sa fie examinate individual si supuse incercarilor corespunzatoare stabilite in documentele relevante mentionate la art. 13 din prezenta hotarare sau unor incercari echivalente, in scopul verificarii conformitatii cu cerintele metrologice aplicabile acestora. In lipsa unui document relevant, organismul notificat implicat decide care sunt incercarile corespunzatoare ce vor fi efectuate.
   6.2. Organismul notificat elibereaza un certificat de conformitate cu privire la examinarile si incercarile efectuate si aplica numarul sau de identificare pe fiecare mijloc de masurare aprobat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa.
    Producatorul pastreaza certificatele de conformitate la dispozitia autoritatilor nationale, pentru inspectie, o perioada de zece ani dupa certificarea produsului.
   7. Verificarea statistica a conformitatii cu cerintele metrologice
   7.1. Producatorul ia toate masurile necesare pentru ca procesul de productie sa asigure omogenitatea fiecarui lot produs si prezinta mijloacele sale de masurare la verificare sub forma de loturi omogene.
   7.2. Un esantion este prelevat in mod aleatoriu din fiecare lot, conform cerintelor de la punctul 7.3. Toate mijloacele de masurare din esantion trebuie sa fie examinate individual si supuse incercarilor corespunzatoare stabilite in documentele relevante mentionate la art. 13 din prezenta hotarare sau unor incercari echivalente, in scopul determinarii conformitatii acestora cu cerintele metrologice aplicabile, pentru a stabili daca lotul este acceptat sau respins. In lipsa unui document relevant, organismul notificat implicat decide care sunt incercarile corespunzatoare ce trebuie efectuate.
   7.3. Procedura statistica trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: Controlul statistic se efectueaza prin atribute. Sistemul de esantionare trebuie sa asigure:
   - un nivel al calitatii corespunzator unei probabilitati de acceptare de 95%, cu o neconformitate mai mica de 1%;
   - o limita a calitatii corespunzatoare unei probabilitati de acceptare de 5%, cu o neconformitate mai mica de 7%.
   7.4. In cazul in care un lot este acceptat, toate mijloacele de masurare din acel lot sunt aprobate, cu exceptia acelor mijloacele de masurare din esantion care nu au corespuns la incercari.
    Organismul notificat elibereaza un certificat de conformitate cu privire la examinarile si incercarile efectuate, si aplica numarul sau de identificare pe fiecare mijloc de masurare aprobat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa.
    Producatorul pastreaza certificatele de conformitate la dispozitia autoritatilor nationale, pentru inspectie, o perioada de zece ani de la certificarea mijlocului de masurare.
   7.5. Daca un lot este respins, organismul notificat ia masurile necesare pentru a impiedica introducerea pe piata a acelui lot. In cazul unor respingeri frecvente ale loturilor, organismul notificat poate sa suspende verificarea statistica si sa ia masurile corespunzatoare.
    Declaratia scrisa de conformitate
   8.1. Producatorul aplica marcajul "CE" si marcajul metrologic suplimentar pe fiecare mijloc de masurare care indeplineste cerintele relevante din prezenta hotarare.
   8.2. O declaratie de conformitate este intocmita pentru fiecare model de mijloc de masurare si se pastreaza la dispozitia autoritatilor nationale o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare. Aceasta identifica modelul de mijloc de masurare pentru care a fost intocmita.
    O copie a declaratiei de conformitate insoteste fiecare mijloc de masurare care este introdus pe piata. Totusi, in cazul in care un numar mare de mijloace de masurare sunt livrate unui singur utilizator, aceasta cerinta poate fi interpretata ca fiind aplicabila unui lot sau unei expeditii de mijloace de masurare mai curand decat mijloacelor de masurare individuale.
    Daca organismul notificat mentionat la punctul 5 este de acord, producatorul aplica pe mijloacele de masurare, sub responsabilitatea organismului notificat, si numarul de identificare al acestuia.
   9. Daca organismul notificat este de acord, producatorul poate aplica pe mijloacele de masurare, in timpul procesului de productie, sub responsabilitatea organismului notificat, numarul de identificare al acestuia.
    Reprezentantul autorizat
   10. Obligatiile producatorului pot fi indeplinite in numele si sub responsabilitatea producatorului de catre reprezentantul sau autorizat, exceptand obligatiile de la punctele 4 si 7.1.

   ANEXA G

    DECLARATIA DE CONFORMITATE PE BAZA VERIFICARII UNITATII DE PRODUS

   1. Declaratia de conformitate pe baza verificarii unitatii de produs este procedura de evaluare a conformitatii prin care producatorul indeplineste obligatiile stabilite in prezenta anexa si garanteaza si declara ca mijloacele de masurare care au fost supuse prevederilor de la punctul 4 sunt in conformitate cu cerintele corespunzatoare din prezenta hotarare.
    Documentatia tehnica
   2. Producatorul stabileste documentatia tehnica descrisa la art. 10 din prezenta hotarare si o pune la dispozitia organismului notificat mentionat la punctul 4. Documentatia tehnica trebuie sa permita evaluarea conformitatii mijlocului de masurare cu cerintele relevante din prezenta hotarare. In masura in care este relevant pentru o astfel de evaluare, documentatia trebuie sa acopere conceptia, productia si functionarea mijlocului de masurare.
    Producatorul pastreaza documentatia tehnica la dispozitia autoritatilor nationale o perioada de zece ani.
    Productie
   3. Producatorul ia toate masurile necesare pentru a asigura conformitatea mijloacelor de masurare fabricate cu cerintele corespunzatoare din prezenta hotarare.
    Verificarea
   4. Organismul notificat ales de catre producator efectueaza sau dispune efectuarea examinarilor si incercarilor corespunzatoare stabilite in documentele relevante mentionate la art. 13 din prezenta hotarare sau a incercarilor echivalente, pentru verificarea conformitatii mijloacelor de masurare cu cerintele relevante din prezenta hotarare. In lipsa unui document relevant, organismul notificat implicat decide care sunt incercarile ce trebuie efectuate.
    Organismul notificat elibereaza un certificat de conformitate cu privire la examinarile si incercarile efectuate si aplica numarul sau de identificare pe mijlocul de masurare aprobat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa.
    Producatorul pastreaza certificatele de conformitate la dispozitia autoritatilor nationale, pentru inspectie, o perioada de zece ani de la certificarea mijlocului de masurare.
    Declaratia scrisa de conformitate
   5.1. Producatorul aplica marcajul "CE", marcajul metrologic suplimentar si, sub responsabilitatea organismului notificat mentionat la punctul 4, numarul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de masurare care indeplineste cerintele relevante din prezenta hotarare.
   5.2. O declaratie de conformitate este intocmita si pastrata la dispozitia autoritatilor nationale o perioada de zece ani de la data fabricarii mijlocului de masurare. Aceasta identifica mijlocul de masurare pentru care a fost intocmita.
    O copie a declaratiei de conformitate trebuie sa insoteasca mijlocul de masurare.
    Reprezentantul autorizat
   6. Obligatiile producatorului prevazute la punctele 2 si 4.2 pot fi indeplinite in numele si sub responsabilitatea producatorului de catre reprezentantul sau autorizat.

   ANEXA H

    DECLARATIA DE CONFORMITATE PE BAZA ASIGURARII TOTALE A CALITATII

   1. Declaratia de conformitate pe baza asigurarii totale a calitatii este procedura de evaluare a conformitatii prin care producatorul indeplineste obligatiile stabilite in prezenta anexa, si garanteaza si declara ca mijloacele de masurare respective indeplinesc cerintele relevante din prezenta hotarare.
    Productie
   2. Pentru conceptia, productia, inspectia finala a produsului si incercarile mijlocului de masurare respectiv, producatorul foloseste un sistem al calitatii aprobat, asa cum este specificat la punctul 3 si se supune supravegherii prevazute la punctul 4.
    Sistemul calitatii
   3.1. Producatorul inainteaza o cerere pentru evaluarea sistemului calitatii unui organism notificat, ales de producator.
    Aceasta cerere cuprinde:
   - toate informatiile relevante privind categoria de mijloace de masurare respectiva;
   - documentatia privind sistemul calitatii.
   3.2. Sistemul calitatii asigura conformitatea mijloacelor de masurare cu cerintele relevante din prezenta hotarare.
    Toate elementele, cerintele si prevederile adoptate de catre producator sunt documentate intr-o maniera sistematica si ordonata sub forma unor politici, proceduri si instructiuni scrise. Aceasta documentatie a sistemului calitatii trebuie sa permita o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor si inregistrarilor privind calitatea.
    Documentatia trebuie sa contina in special o descriere adecvata a:
   - obiectivelor calitatii si a structurii organizatorice, responsabilitatilor si atributiilor managementului cu privire la calitatea conceptiei si a produsului;
   - specificatiilor privind conceptia tehnica, inclusiv a standardelor, care vor fi aplicate si, in cazul in care documentele relevante mentionate la art. 13 din prezenta hotarare nu vor fi aplicate integral, mijloacele care vor fi utilizate pentru a se asigura indeplinirea cerintelor esentiale din prezenta hotarare, relevante pentru mijloacele de masurare;
   - tehnicilor, proceselor si actiunilor sistematice de control si verificare a conceptiei, care vor fi utilizate in timpul proiectarii mijloacelor de masurare din categoria respectiva;
   - tehnicilor si procedurilor de productie, de control si asigurare a calitatii, precum si actiunile sistematice care vor fi utilizate;
   - examinarilor si incercarilor care vor fi efectuate inainte, in timpul si dupa fabricare, precum si frecventa acestora;
   - inregistrarilor privind calitatea, de exemplu rapoarte de inspectie si date de incercare si etalonare, rapoarte privind calificarea personalului implicat etc.;
   - mijloacelor de monitorizare a realizarii calitatii cerute pentru conceptie si pentru produs si a functionarii efective a sistemului calitatii.
   3.3. Organismul notificat evalueaza sistemul calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele prevazute la punctul 3.2. El prezuma conformitatea cu aceste cerinte daca un sistem al calitatii este conform cu specificatiile corespunzatoare din standardul national care transpune standardul armonizat aplicabil, incepand cu data publicarii referintelor acestuia.
    Pe langa experienta in sistemele de management al calitatii, echipa de audit trebuie sa aiba experienta necesara in domeniul respectiv al metrologiei si tehnologiei mijloacelor de masurare si sa cunoasca cerintele relevante din prezenta hotarare. Procedura de evaluare include o vizita de inspectie la sediul producatorului.
    Decizia este comunicata producatorului. Comunicarea contine concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata.
   3.4. Producatorul se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce decurg din sistemul calitatii asa cum este aprobat si sa il pastreze astfel incat sa ramana adecvat si eficient.
   3.5. Producatorul informeaza organismul notificat care a aprobat sistemul calitatii cu privire la orice modificare pe care intentioneaza sa o aduca sistemului calitatii.
    Organismul notificat evalueaza modificarile propuse si decide daca sistemul calitatii modificat indeplineste in continuare cerintele prevazute la punctul 3.2 sau daca este necesara o reevaluare.
    Organismul notificat comunica producatorului decizia sa. Comunicarea contine concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata.
    Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat
   4.1. Scopul supravegherii este obtinerea garantiei ca producatorul indeplineste obligatiile ce decurg din sistemul calitatii aprobat.
   4.2. Producatorul permite accesul organismului notificat in scopul inspectiei la locurile de productie, control, incercare si depozitare si trebuie sa puna la dispozitia acestuia toate informatiile necesare, in special:
   - documentatia privind sistemul calitatii;
   - inregistrarile privind calitatea, prevazute de partea referitoare la proiectare a sistemului calitatii, de exemplu rezultate ale analizelor, calculelor, incercarilor etc.;
   - inregistrarile privind calitatea, prevazute de partea referitoare la productie a sistemului calitatii, de exemplu rapoarte de inspectie si date de incercare si etalonare, rapoarte privind calificarea personalului implicat etc.
   4.3. Organismul notificat efectueaza audituri periodice, pentru a se asigura ca producatorul mentine si aplica sistemul calitatii si pune la dispozitia producatorului un raport de audit.
   4.4. In plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producator. In timpul acestor vizite, organismul notificat poate, daca este necesar, sa efectueze sau sa dispuna incercarea produsului, pe raspunderea sa, pentru a verifica daca sistemul calitatii functioneaza corect. Organismul notificat pune la dispozitia producatorului un raport de inspectie si, daca s-au efectuat incercari, un raport de incercare.
    Declaratia scrisa de conformitate
   5.1. Producatorul aplica marcajul "CE", marcajul metrologic suplimentar si, sub responsabilitatea organismului notificat mentionat la punctul 3.1, numarul de identificare al acestuia, pe fiecare mijloc de masurare care indeplineste cerintele relevante din prezenta hotarare.
   5.2. O declaratie de conformitate este intocmita pentru un model de mijloc de masurare si este pastrata la dispozitia autoritatilor nationale o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare. Aceasta identifica modelul de mijloc de masurare pentru care a fost intocmita.
    O copie a declaratiei de conformitate insoteste fiecare mijloc de masurare care este introdus pe piata. Totusi, in cazul in care un numar mare de mijloace de masurare sunt livrate unui singur utilizator, aceasta cerinta poate fi interpretata ca fiind aplicabila unui lot sau unei expeditii de mijloace de masurare mai curand decat mijloacelor de masurare individuale.
   6. Pe o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare, producatorul pastreaza la dispozitia autoritatilor nationale:
   - documentatia privind sistemul calitatii mentionata la punctul 3.1, a doua liniuta;
   - modificarile aprobate mentionate la punctul 3.5;
   - deciziile si rapoartele organismului notificat mentionate la punctele 3.5, 4.3 si 4.4.
   7. Fiecare organism notificat pune periodic, dupa caz, la dispozitia Ministerului Economiei si Comertului sau statului membru care l-a desemnat lista aprobarilor pentru sistemele calitatii emise sau refuzate si informeaza imediat, dupa caz, Ministerul Economiei si Comertului sau statul membru care l-a desemnat cu privire la retragerea aprobarii unui sistem al calitatii.
    Reprezentantul autorizat
   8. Obligatiile producatorului prevazute la punctele 3.1, 3.5., 5.2 si 6 pot fi indeplinite, in numele si sub responsabilitatea producatorului, de catre reprezentantul sau autorizat.

   ANEXA H1

    DECLARATIA DE CONFORMITATE PE BAZA ASIGURARII TOTALE A CALITATII
SI A EXAMINARII PROIECTULUI

   1. Declaratia de conformitate pe baza asigurarii totale a calitatii si a examinarii proiectului este procedura de evaluare a conformitatii prin care producatorul indeplineste obligatiile stabilite in prezenta anexa si garanteaza si declara ca mijloacele de masurare respective indeplinesc cerintele relevante din prezenta hotarare.
    Productie
   2. Pentru conceptia, productia, inspectia finala a produsului si incercarile mijlocului de masurare respectiv, producatorul foloseste un sistem al calitatii aprobat, asa cum este specificat la punctul 3 si se supune supravegherii prevazute la punctul 5. Adecvarea conceptiei tehnice a mijlocului de masurare trebuie sa fie examinata conform prevederilor de la punctul 4.
    Sistemul calitatii
   3.1. Producatorul inainteaza o cerere pentru evaluarea sistemului calitatii unui organism notificat ales de producator.
    Aceasta cerere cuprinde:
   - toate informatiile relevante privind categoria de mijloace de masurare respectiva;
   - documentatia privind sistemul calitatii.
   3.2. Sistemul calitatii asigura conformitatea mijloacelor de masurare cu cerintele relevante din prezenta hotarare.
    Toate elementele, cerintele si prevederile adoptate de catre producator sunt documentate intr-o maniera sistematica si ordonata sub forma unor politici, proceduri si instructiuni scrise. Aceasta documentatie a sistemului calitatii trebuie sa permita o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor si inregistrarilor privind calitatea.
    Documentatia trebuie sa contina in special o descriere adecvata a:
   - obiectivelor calitatii si a structurii organizatorice, responsabilitatilor si atributiilor managementului cu privire la calitatea conceptiei si a produsului;
   - specificatiilor tehnice privind conceptia, inclusiv a standardelor care vor fi aplicate si, in cazul in care documentele relevante mentionate la art. 13 din prezenta hotarare nu vor fi aplicate integral, mijloacele care vor fi utilizate pentru a se asigura indeplinirea cerintelor esentiale din prezenta hotarare, relevante pentru mijloacele de masurare respective;
   - tehnicilor, proceselor si actiunilor sistematice de control si verificare a conceptiei care vor fi utilizate in timpul proiectarii mijloacelor de masurare din categoria respectiva;
   - tehnicilor si procedurilor de fabricare, de control si asigurare a calitatii, precum si actiunilor sistematice care vor fi intreprinse;
   - examinarilor si incercarilor care vor fi efectuate inainte, in timpul si dupa fabricare, precum si frecventa efectuarii acestora;
   - inregistrarilor calitatii, de exemplu rapoarte de inspectie si date de incercare si etalonare, rapoarte privind calificarea personalului implicat etc.;
   - mijloacelor de monitorizare a realizarii calitatii cerute pentru conceptie si pentru produs, precum si a functionarii efective a sistemului calitatii.
   3.3. Organismul notificat evalueaza sistemul calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la punctul 3.2. El prezuma conformitatea cu aceste cerinte daca un sistem al calitatii este conform cu specificatiile corespunzatoare din standardul national care transpune standardul armonizat aplicabil, incepand cu data publicarii referintelor in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    Pe langa experienta in sistemele de management al calitatii, echipa de audit trebuie sa aiba experienta necesara in domeniul respectiv al metrologiei si tehnologiei mijloacelor de masurare si sa cunoasca cerintele relevante din prezenta hotarare. Procedura de evaluare include o vizita de inspectie la sediul producatorului.
    Decizia este comunicata producatorului. Comunicarea contine concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata.
   3.4. Producatorul se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce decurg din sistemul calitatii asa cum este aprobat si sa il pastreze astfel incat sa ramana adecvat si eficient.
   3.5. Producatorul informeaza organismul notificat care a aprobat sistemul calitatii cu privire la orice modificare pe care intentioneaza sa o aduca sistemului calitatii.
    Organismul notificat evalueaza modificarile propuse si decide daca sistemul calitatii modificat va indeplineste in continuare cerintele prevazute la punctul 3.2 sau daca este necesara o reevaluare.
    Organismul notificat comunica producatorului decizia sa. Comunicarea contine concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata.
   3.6. Fiecare organism notificat pune periodic la dispozitia Ministerului Economiei si Comertului lista aprobarilor pentru sistemele calitatii emise sau refuzate si informeaza imediat Ministerul Economiei si Comertului cu privire la retragerea aprobarii unui sistem al calitatii.
    Examinarea proiectului
   4.1. Producatorul inainteaza o cerere pentru examinarea proiectului organismului notificat prevazut la punctul 3.1.
   4.2. Cererea trebuie sa permita intelegerea conceptiei, a productiei si functionarii mijlocului de masurare, precum si evaluarea conformitatii cu cerintele relevante din prezenta hotarare.
    Aceasta cerere cuprinde:
   - denumirea si adresa producatorului;
   - o declaratie scrisa prin care sa se precizeze ca aceeasi cerere nu a mai fost inaintata si altui organism notificat;
   - documentatia tehnica descrisa la art. 10 din prezenta hotarare. Documentatia trebuie sa permita evaluarea conformitatii mijlocului de masurare cu cerintele relevante din prezenta hotarare. In masura in care este relevant pentru o astfel de evaluare, documentatia trebuie sa acopere conceptia si functionarea mijlocului de masurare;
   - dovezile care sa ateste adecvarea conceptiei tehnice. Aceste dovezi mentioneaza toate documentele relevante care au fost aplicate, in special in cazul in care documentele relevante mentionate la art. 13 din prezenta hotarare nu au fost aplicate integral, si includ, daca este necesar, rezultatele incercarilor efectuate de laboratorul corespunzator al producatorului, sau de un alt laborator de incercari in numele si sub responsabilitatea producatorului.
   4.3. Organismul notificat analizeaza cererea si, in cazul in care conceptia indeplineste prevederile din prezenta hotarare aplicabile mijlocului de masurare, acorda producatorului un certificat de examinare EC a proiectului. Certificatul trebuie sa contina denumirea si adresa producatorului, concluziile examinarii, conditiile privind valabilitatea si datele necesare pentru identificarea mijlocului de masurare aprobat.
   4.3.1. Toate partile relevante ale documentatiei tehnice vor fi anexate la certificat.
   4.3.2. Certificatul sau anexele acestuia cuprind toate informatiile relevante pentru evaluarea conformitatii si controlul in utilizare. In special, pentru a evalua conformitatea mijloacelor de masurare fabricate cu conceptia tehnica examinata, in ceea ce priveste reproductibilitatea performantelor metrologice, in conditiile in care mijloacele de masurare sunt corect reglate cu ajutorul unor mijloace adecvate, ele trebuie sa cuprinda:
   - caracteristicile metrologice ale conceptiei mijlocului de masurare;
   - masurile necesare pentru asigurarea integritatii mijloacelor de masurare (sigilare, identificarea programului informatic etc.);
   - informatii referitoare la alte elemente necesare pentru identificarea mijloacelor de masurare si verificarea vizuala a conformitatii exterioare cu conceptia;
   - daca este cazul, toate informatiile specifice necesare pentru verificarea caracteristicilor mijloacelor de masurare fabricate;
   - in cazul unui subansamblu, toate informatiile necesare pentru a garanta compatibilitatea cu alte subansambluri sau mijloace de masurare.
   4.3.3. Organismul notificat intocmeste un raport de evaluare in aceasta privinta, pe care il pastreaza la dispozitia Ministerului Economiei si Comertului. Fara a aduce atingere prevederilor art. 12 lit. h) din prezenta hotarare, organismul notificat divulga continutul acestui raport, partial sau integral, numai cu acordul producatorului.
    Certificatul are o valabilitate de zece ani de la data emiterii si poate fi reinnoit pentru perioade ulterioare de zece ani fiecare.
    Daca producatorului nu i se acorda certificatul de examinare a proiectului, organismul notificat va motiva detaliat acest refuz.
   4.4. Producatorul informeaza organismul notificat care a eliberat certificatul de examinare EC a proiectului, cu privire la orice modificare fundamentala a conceptiei aprobate. Aceste modificari trebuie sa primeasca o aprobare suplimentara din partea organismului notificat care a eliberat certificatul de examinare EC a proiectului, in cazul in care asemenea modificari pot afecta conformitatea mijlocului de masurare cu cerintele esentiale din prezenta hotarare, conditiile de valabilitate a certificatului sau conditiile prescrise pentru utilizarea mijlocului de masurare. Aceasta aprobare suplimentara se elibereaza sub forma unei completari la certificatul de examinare EC a proiectului acordat initial.
   4.5. Fiecare organism notificat pune periodic la dispozitia Ministerului Economiei si Comertului:
   - certificatele de examinare EC a proiectului emise si anexele acestora;
   - completarile si amendamentele la certificatele emise.
    Fiecare organism notificat informeaza imediat Ministerul Economiei si Comertului cu privire la retragerea unui certificat de examinare EC a proiectului.
   4.6. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat pastreaza o copie a certificatului de examinare EC a proiectului, precum si anexele si completarile acestuia, impreuna cu documentatia tehnica, o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare.
    In cazul in care nici producatorul, nici reprezentantul sau autorizat nu isi au sediul in Romania sau in cadrul Comunitatii, obligatia de a pune la dispozitie documentatia tehnica, la cerere, revine persoanei desemnate de producator.
    Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat
   5.1. Scopul supravegherii este obtinerea garantiei ca producatorul indeplineste obligatiile ce decurg din sistemul calitatii aprobat.
   5.2. Producatorul permite accesul organismului notificat in scopul inspectiei la locurile de proiectare, productie, control, incercare si depozitare, si trebuie sa puna la dispozitia acestuia toate informatiile necesare, in special:
   - documentatia privind sistemul calitatii;
   - inregistrarile privind calitatea, prevazute de partea referitoare la conceptie a sistemului calitatii, de exemplu rezultate ale analizelor, calculelor, incercarilor etc.;
   - inregistrarile privind calitatea, prevazute de partea referitoare la productie a sistemului calitatii de exemplu rapoarte de inspectie si date de incercare si etalonare, rapoarte privind calificarea personalului implicat etc.
   5.3. Organismul notificat efectueaza audituri periodice pentru a se asigura ca producatorul mentine si aplica sistemul calitatii si pune la dispozitia producatorului un raport de audit.
   5.4. In plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producator. In timpul acestor vizite, organismul notificat poate, daca este necesar, sa efectueze sau sa dispuna incercarea produsului pentru a verifica daca sistemul calitatii functioneaza corect. Organismul notificat pune la dispozitia producatorului un raport de inspectie si, daca s-au efectuat incercari, un raport de incercare.
    Declaratia scrisa de conformitate
   6.1. Producatorul aplica marcajul "CE", marcajul metrologic suplimentar si, sub responsabilitatea organismului notificat mentionat la punctul 3.1, numarul de identificare al acestuia, pe fiecare mijloc de masurare care indeplineste cerintele relevante din prezenta hotarare.
   6.2. O declaratie de conformitate este intocmita pentru fiecare model de mijloc de masurare si este pastrata la dispozitia autoritatilor nationale o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare. Aceasta identifica modelul de mijloc de masurare pentru care a fost intocmita si mentioneaza numarul certificatului de examinare a proiectului.
    O copie a declaratiei de conformitate insoteste fiecare mijloc de masurare care este introdus pe piata. Totusi, in cazul in care un numar mare de mijloace de masurare sunt livrate unui singur utilizator, aceasta cerinta poate fi interpretata ca fiind aplicabila unui lot sau unei expeditii de mijloace de masurare mai curand decat mijloacelor de masurare individuale.
   7. Pe o perioada de zece ani de la data fabricarii ultimului mijloc de masurare, producatorul pastreaza la dispozitia autoritatilor nationale:
   - documentatia mentionata la punctul 3.1, a doua liniuta;
   - modificarile aprobate mentionate la punctul 3.5;
   - deciziile si rapoartele organismului notificat mentionate la punctele 3.5, 5.3 si 5.4.
    Reprezentantul autorizat
   8. Obligatiile producatorului prevazute la punctele 3.1, 3.5, 6.2 si 7 pot fi indeplinite, in numele si sub responsabilitatea producatorului, de catre reprezentantul sau autorizat.

   ANEXA MI-001

    CONTOARE DE APA

    Cerintele relevante din anexa I, cerintele specifice si procedurile de evaluare a conformitatii prevazute in prezenta anexa, se aplica in cazul contoarelor de apa destinate masurarii volumului apei curate, reci sau calde, utilizate in aplicatii rezidentiale, comerciale si de industrie usoara.
    Definitii
    Contor de apa: mijloc de masurare destinat sa masoare, sa memoreze si sa afiseze, in conditiile de masurare, volumul apei care trece prin interiorul traductorului de masurare.
    Debit minim (Q1): cea mai mica valoare a debitului la care contorul de apa furnizeaza indicatii care indeplinesc cerintele privind erorile maxime tolerate.
    Debit de tranzitie (Q2): valoarea debitului situata intre debitul permanent si debitul minim, la care domeniul de debit este impartit in doua zone, "zona superioara" si "zona inferioara". Fiecare zona are o eroare maxima tolerata caracteristica.
    Debit permanent (Q3): cea mai mare valoare a debitului la care contorul de apa functioneaza intr-o maniera satisfacatoare, in conditii normale de utilizare, adica in conditii de curgere constanta sau intermitenta.
    Debit de suprasarcina (Q4): cea mai mare valoare a debitului la care contorul de apa functioneaza intr-o maniera satisfacatoare pentru o perioada scurta de timp, fara sa se deterioreze.
    CERINTE SPECIFICE
    Conditii nominale de functionare
    Producatorul trebuie sa specifice conditiile nominale de functionare ale contorului de apa, in special:
   1. Domeniul de debit al apei
    Valorile domeniului de debit trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    Q3/Q1 >= 10
    Q2/Q1 = 1,6
    Q4/Q3 = 1,25
    Pana la data de 30.04.2009, raportul Q2/Q1 poate avea una din urmatoarele valori: 1,5; 2,5; 4 sau 6,3.
   2. Domeniul de temperatura a apei
    Domeniul de temperatura a apei trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    de la 0,1C pana la cel putin 30C, sau
    de la 30C pana la cel putin 90C.
    Contorul de apa poate fi conceput sa functioneze in ambele domenii de temperatura.
   3. Domeniul de presiune relativa a apei, care trebuie sa fie de la 0,3 bar pana la cel putin 10 bar la Q3.
   4. Pentru alimentarea electrica: valoarea nominala a tensiunii in curent alternativ si/sau limitele alimentarii in curent continuu.
    Erori maxime tolerate
   5. Eroarea maxima tolerata, pozitiva sau negativa, pentru volumele livrate la debite situate intre debitul de tranzitie (Q2) (inclusiv) si debitul de suprasarcina (Q4) este:
    2% pentru apa avand temperatura <= 30C,
    3% pentru apa avand temperatura > 30C.
   6. Eroarea maxima tolerata, pozitiva sau negativa, pentru volumele livrate la debite situate intre debitul minim (Q1) si debitul de tranzitie (Q2) (exclusiv) este 5% oricare ar fi temperatura apei.
    Efecte admise ale perturbatiilor
   7.1. Imunitatea electromagnetica
   7.1.1. Efectul unei perturbatii electromagnetice asupra unui contor de apa trebuie sa fie astfel incat:
   - variatia rezultatului masurarii sa nu fie mai mare decat valoarea variatiei critice definita la punctul 8.1.4, sau
   - indicarea rezultatului masurarii sa se faca intr-o asemenea maniera incat acesta sa nu poata fi interpretat ca un rezultat valabil, de exemplu o variatie temporara care nu poate fi interpretata, memorata sau transmisa ca rezultat al masurarii.
   7.1.2. Dupa ce este supus unei perturbatii electromagnetice, contorul de apa trebuie:
   - sa se repuna in functiune in limitele erorilor maxime tolerate;
   - sa-si pastreze toate functiile de masurare;
   - sa permita recuperarea tuturor informatiilor de masurare prezente anterior perturbatiei.
   7.1.3. Valoarea variatiei critice este cea mai mica dintre urmatoarele doua valori:
   - volumul corespunzator unei jumatati din valoarea absoluta a erorii maxime tolerate in zona superioara aplicate volumului masurat;
   - volumul corespunzator erorii maxime tolerate aplicate volumului care corespunde curgerii timp de un minut la debitul Q3.
   7.2. Durabilitate
    Dupa efectuarea unei incercari corespunzatoare, tinand cont de perioada de timp estimata de producator, trebuie sa fie satisfacute urmatoarele criterii:
   7.2.1. Variatia rezultatului masurarii dupa incercarea de durabilitate, comparativ cu rezultatul initial al masurarii, nu trebuie sa depaseasca:
   - 3% din volumul masurat intre Q1, inclusiv, si Q2, exclusiv;
   - 1,5% din volumul masurat intre Q2, inclusiv, si Q4, inclusiv.
   7.2.2. Eroarea de indicatie pentru volumul masurat dupa incercarea de durabilitate nu trebuie sa depaseasca:
   - 6% din volumul masurat intre Q1, inclusiv, si Q2, exclusiv;
   - 2,5% din volumul masurat intre Q2, inclusiv, si Q4, inclusiv, pentru contoarele de apa destinate masurarii apei cu o temperatura cuprinsa intre 0,1C si 30C;
   - 3,5% din volumul masurat intre Q2 inclusiv si Q4 inclusiv pentru contoarele de apa destinate masurarii apei cu o temperatura cuprinsa intre 30C si 90C.
    Adecvare
   8.1. Contorul trebuie sa poata fi instalat astfel incat sa poata functiona in orice pozitie, cu exceptia cazurilor cand exista o indicatie contrara, marcata clar pe contor.
   8.2. Producatorul trebuie sa precizeze daca mijlocul de masurare este destinat masurarii curgerii inverse. In acest caz, volumul de curgere inversa trebuie fie sa se scada din volumul cumulat, fie sa se inregistreze separat. La curgerea normala si la cea inversa se aplica aceeasi eroare maxima tolerata.
    Contoarele de apa care nu sunt concepute pentru masurarea curgerii inverse trebuie sa fie capabile fie sa previna curgerea inversa, fie sa reziste la o curgere inversa accidentala fara a suporta o deteriorare sau modificare a proprietatilor metrologice.
    Unitati de masura
   9. Volumul masurat trebuie sa fie afisat in metri cubi, simbol m3.
    Punerea in functiune
   10. Distribuitorul sau persoana legal desemnata pentru instalarea contorului trebuie sa determine conditiile de utilizare prevazute la punctele 1, 2 si 3, astfel incat contorul sa fie corespunzator pentru masurarea cu exactitate a consumului prevazut sau previzibil.
    Evaluarea conformitatii
    Procedurile de evaluare a conformitatii prevazute la art. 9 din prezenta hotarare, pe care producatorul le poate alege sunt urmatoarele:
    B + F sau B + D sau H1.

   ANEXA MI-002

    CONTOARE DE GAZ SI DISPOZITIVE DE CONVERSIE A VOLUMULUI

    Cerintele relevante din anexa I, cerintele specifice si procedurile de evaluare a conformitatii prevazute in prezenta anexa, se aplica in cazul contoarelor de gaz si dispozitivelor de conversie a volumului definite mai jos, destinate utilizarii in aplicatii rezidentiale, comerciale si de industrie usoara.
    Definitii
    Contor de gaz: mijloc de masurare destinat sa masoare, sa memoreze si sa afiseze cantitatea de gaz combustibil (volum sau masa) care trece prin interiorul sau.
    Dispozitiv de conversie: dispozitiv montat pe contorul de gaz care converteste automat marimea masurata in conditiile in care se face masurarea intr-o marime corespunzatoare conditiilor de baza.
    Debit minim [Q(min)]: cea mai mica valoare a debitului la care contorul de gaz furnizeaza indicatii care indeplinesc cerintele privind erorile maxime tolerate.
    Debit maxim [Q(max)]: cea mai mare valoare a debitului la care contorul de gaz furnizeaza indicatii ce indeplinesc cerintele privind erorile maxime tolerate.
    Debit de tranzitie [Q(t)]: debitul situat intre debitul maxim si debitul minim, la care domeniul de debit este impartit in doua zone, "zona superioara" si "zona inferioara". Fiecare zona are o eroare maxima tolerata caracteristica.
    Debit de suprasarcina [Q(r)]: cea mai mare valoare a debitului la care contorul functioneaza intr-o maniera satisfacatoare pentru o perioada scurta de timp, fara sa se deterioreze.
    Conditii de baza: conditiile specificate la care este convertita cantitatea de gaz masurata.

   PARTEA I
  Cerinte specifice contoarelor de gaz

   1. Conditii nominale de functionare
    Producatorul trebuie sa specifice conditiile nominale de functionare ale contorului, tinand cont de urmatoarele elemente:
   1.1. Domeniul de debit al gazului trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii:
   
+------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Clasa | Q(max)/Q(min) | Q(max)/Q(t) | Q(r)/Q(max) |
+------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| 1,5 | >= 150 | >= 10 | 1,2 |
+------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| 1,0 | >= 20 | >= 5 | 1,2 |
+------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
   1.2. Domeniul de temperatura a gazului, cu o valoare minima a intervalului de 40C.
   1.3. Conditii cu privire la gaz/combustibili
    Contorul trebuie sa fie conceput pentru domeniul de gaze si pentru presiunile de furnizare specifice tarii de destinatie. Producatorul trebuie sa indice mai ales:
   - familia sau grupul de gaze;
   - presiunea maxima de functionare.
   1.4. Intervalul minim de temperatura de 50C pentru mediul climatic.
   1.5. Valoarea nominala a tensiunii de alimentare in curent alternativ si/sau limitele alimentarii in curent continuu.
   2. Erori maxime tolerate
   2.1. Contor de gaz care indica volumul in conditii de masurare sau masa

    Tabelul 1
   
+-------------------------------------------+---------------+------------------+
| Clasa | 1,5 | 1,0 |
+-------------------------------------------+---------------+------------------+
|Q(min) <= Q < Q(t) | 3% | 2% |
+-------------------------------------------+---------------+------------------+
|Q(t) <= Q <= Q(max) | 1,5% | 1% |
+-------------------------------------------+---------------+------------------+
    In cazul in care erorile intre Q(t) si Q(max) au toate acelasi semn, ele nu trebuie sa depaseasca 1% pentru clasa 1,5 si 0,5% pentru clasa 1,0.
   2.2. In cazul unui contor de gaz cu conversie a temperaturii care indica numai volumul convertit, eroarea maxima tolerata a contorului se majoreaza cu 0,5% intr-un interval de 30C dispus simetric in jurul temperaturii specificate de producator care se situeaza intre 15C si 25C. In afara acestui domeniu, se admite o majorare suplimentara cu 0,5% pentru fiecare interval de 10C.
   3. Efecte admise ale perturbatiilor
   3.1. Imunitatea electromagnetica
   3.1.1. Efectul unei perturbatii electromagnetice asupra unui contor de gaz sau dispozitiv de conversie a volumului trebuie sa fie astfel incat:
   - variatia rezultatului masurarii sa nu fie mai mare decat valoarea variatiei critice definite la punctul 3.1.3, sau
   - indicarea rezultatului masurarii sa se faca intr-o asemenea maniera incat acesta sa nu poata fi interpretat ca un rezultat valabil, de exemplu o variatie temporara ce nu poate fi interpretata, memorata sau transmisa ca rezultat al masurarii.
   3.1.2. Dupa ce este supus unei perturbatii electromagnetice, contorul de gaz trebuie:
   - sa se repuna in functiune in limitele erorilor maxime tolerate;
   - sa-si pastreze toate functiile de masurare;
   - sa permita recuperarea tuturor informatiilor de masurare prezente anterior perturbatiei.
   3.1.3. Valoarea variatiei critice este cea mai mica dintre urmatoarele doua valori:
   - cantitatea corespunzatoare unei jumatati din valoarea absoluta a erorii maxime tolerate in zona superioara aplicate volumului masurat;
   - cantitatea corespunzatoare erorii maxime tolerate aplicate cantitatii care corespunde curgerii timp de un minut la debit maxim.
   3.2. Efectul perturbatiilor de debit in amonte si in aval
    In conditiile de instalare specificate de producator, efectul perturbatiilor de debit nu trebuie sa depaseasca o treime din eroarea maxima tolerata.
   4. Durabilitate
    Dupa efectuarea unei incercari adecvate, tinand cont de perioada de timp estimata de catre producator, trebuie sa fie satisfacute urmatoarele criterii:
   4.1. Contoare de clasa 1,5
   4.1.1. Dupa incercarea de durabilitate, variatia rezultatului masurarii in raport cu rezultatul initial al masurarii pentru debitele in domeniul de la Q(t) la Q(max) nu trebuie sa depaseasca rezultatul masurarii cu mai mult de 2%.
   4.1.2. Eroarea indicatiei dupa incercarea de durabilitate nu trebuie sa depaseasca dublul erorii maxime tolerate prevazute la punctul 2.
   4.2. Contoare de clasa 1,0
   4.2.1. Variatia rezultatului masurarii dupa incercarea de durabilitate in raport cu rezultatul initial al masurarii nu trebuie sa depaseasca o treime din eroarea maxima tolerata prevazuta la punctul 2.
   4.2.2. Eroarea indicatiei dupa incercarea de durabilitate nu trebuie sa depaseasca eroarea maxima tolerata prevazuta la punctul 2.
   5. Adecvare
   5.1. Un contor de gaz alimentat de la reteaua electrica (curent alternativ sau continuu) trebuie sa fie prevazut cu o sursa de alimentare de avarie sau cu alte mijloace care sa asigure pastrarea tuturor functiilor de masurare de-a lungul perioadei de defectare a sursei principale de alimentare.
   5.2. O sursa de alimentare proprie a contorului trebuie sa aiba o durata de viata de cel putin 5 ani. Dupa scurgerea a 90% din durata de viata a acestei surse de alimentare, contorul trebuie sa afiseze un semnal de avertizare corespunzator.
   5.3. Dispozitivul indicator trebuie sa aiba un numar de cifre suficient astfel incat cantitatea masurata timp de 8.000 ore la Q(max) sa nu aduca cifrele la valoarea initiala.
   5.4. Contorul de gaz trebuie sa poata fi instalat astfel incat sa poata functiona in orice pozitie declarata de producator in instructiunile de instalare.
   5.5. Contorul de gaz trebuie sa aiba un element de incercare care sa permita efectuarea incercarilor intr-un interval de timp rezonabil.
   5.6. Contorul de gaz trebuie sa respecte eroarea maxima tolerata oricare ar fi sensul de curgere, sau numai in sensul de curgere care este indicat clar.
   6. Unitati de masura
    Cantitatea masurata trebuie sa fie afisata in metri cubi, simbol m3, sau in kilograme, simbol kg.

   PARTEA II
  Cerinte specifice dispozitivelor de conversie a volumului

    Dispozitivul de conversie a volumului constituie un subansamblu conform art. 4, definitia b), a doua liniuta din prezenta hotarare.
    Cerintele esentiale relevante contoarelor de gaz se aplica, de asemenea, dispozitivelor de conversie a volumului, care trebuie sa indeplineasca suplimentar urmatoarele cerinte:
   7. Conditii de baza pentru cantitatile convertite
    Producatorul trebuie sa specifice conditiile de baza pentru cantitatile convertite.
   8. Erori maxime tolerate
   - 0,5% la o temperatura ambianta de 20C 3C, umiditate ambianta 60% 15%, la valori nominale ale alimentarii cu energie electrica;
   - 0,7% pentru dispozitivele de conversie in functie de temperatura in conditii nominale de functionare;
   - 1% pentru alte dispozitive de conversie in conditii nominale de functionare.

    Nota: Eroarea contorului de gaz nu se ia in considerare.

   9. Adecvare
   9.1. Un dispozitiv electronic de conversie trebuie sa fie capabil sa detecteze functionarea in afara domeniului/domeniilor de functionare stabilit(e) de producator pentru parametrii care sunt importanti pentru exactitatea masurarii. In acest caz, dispozitivul de conversie trebuie sa inceteze integrarea marimii convertite si poate sa totalizeze separat cantitatea convertita pe durata functionarii sale in afara domeniilor de functionare.
   9.2. Un dispozitiv electronic de conversie trebuie sa fie capabil sa afiseze toate informatiile legate de masurare fara un echipament suplimentar.

   PARTEA III
  Punerea in functiune si evaluarea conformitatii

    Punerea in functiune
   10. a) In cazul aplicatiilor rezidentiale se permite ca masurarile sa fie efectuate cu ajutorul oricarui contor de clasa 1,5 si cu ajutorul contoarelor clasa 1,0 care au un raport Q(max)/Q(min) egal sau mai mare decat 150.
   b) In cazul aplicatiilor comerciale si/sau de industrie usoara se admite ca masurarile sa fie efectuate cu ajutorul oricarui contor de clasa 1,5.
   c) In ceea ce priveste cerintele de la punctele 1.2 si 1.3, distribuitorul sau persoana legal desemnata pentru instalarea contorului trebuie sa asigure determinarea caracteristicilor, astfel incat contorul sa fie adecvat pentru masurarea cu exactitate a consumului prevazut sau previzibil.
    Evaluarea conformitatii
    Procedurile de evaluare a conformitatii prevazute la art. 9 al prezentei hotarari, pe care producatorul le poate alege sunt urmatoarele:
    B + F sau B + D sau H1.

   ANEXA MI-003

    CONTOARE DE ENERGIE ELECTRICA ACTIVA

    Cerintele relevante din anexa I, cerintele specifice si procedurile de evaluare a conformitatii prevazute in prezenta anexa, se aplica in cazul contoarelor de energie electrica activa destinate utilizarii in aplicatii rezidentiale, comerciale si de industrie usoara.

    Nota: Contoarele de energie electrica activa pot fi utilizate in combinatie cu transformatoare externe de masurare, in functie de tehnica de masurare aplicata. Totusi, anexa de fata se refera numai la contoarele de energie electrica si nu si la transformatoarele de masurare.

    Definitii
    Un contor de energie electrica activa este un dispozitiv care masoara energia electrica activa consumata intr-un circuit.
    I = curentul electric care parcurge contorul;
   I(n) = curentul de referinta specificat pentru care a fost proiectat contorul alimentat printr-un transformator;
    I(st) = cea mai mica valoare declarata a curentului I la care contorul inregistreaza energie electrica activa la un factor de putere unitar (contoare polifazate cu sarcina echilibrata);
    I(min) = valoarea curentului I, de la care eroarea trebuie sa se situeze intre limitele erorilor maxime tolerate (contoare polifazate cu sarcina echilibrata);
    I(tr) = valoarea curentului I, de la care eroarea trebuie sa se situeze intre limitele erorilor maxime tolerate cele mai mici corespunzatoare indicelui de clasa al contorului;
    I(max) = valoarea maxima a curentului I, pentru care eroarea se situeaza intre limitele erorilor maxime tolerate;
    U = tensiunea electrica furnizata contorului:
   U(n) - tensiunea de referinta specificata;
    f = frecventa tensiunii furnizate contorului;
   f(n) = frecventa de referinta specificata;
    FP = factor de putere = cos(fi) = cosinusul diferentei de faza fi dintre I si U.
    Cerinte specifice
   1. Exactitate
    Producatorul trebuie sa specifice indicele de clasa al contorului. Indicii de clasa sunt: clasa A, clasa B si clasa C.
   2. Conditii nominale de functionare
    Producatorul trebuie sa precizeze conditiile nominale de functionare ale contorului, in special: valorile f(n), U(n), I(n), I(st), I(min), I(tr) si I(max) aplicabile contorului.
    Pentru valorile curentului specificate, contorul trebuie sa indeplineasca conditiile din tabelul 1.

    Tabelul 1
   
+------------------------------------+------------------+------------------+------------------+
| | Clasa A | Clasa B | Clasa C |
+------------------------------------+------------------+------------------+------------------+
|Pentru contoare conectate direct |
+------------------------------------+------------------+------------------+------------------+
|I(st) |<= 0,05 I(tr) |<= 0,04 I(tr) |<= 0,04 I(tr) |
+------------------------------------+------------------+------------------+------------------+
|I(min) |<= 0,5 I(tr) |<= 0,5 I(tr) |<= 0,3 I(tr) |
+------------------------------------+------------------+------------------+------------------+
|I(max) |>= 50 I(tr) |>= 50 I(tr) |>= 50 I(tr) |
+------------------------------------+------------------+------------------+------------------+
|Pentru contoare alimentate printr-un transformator |
+------------------------------------+------------------+------------------+------------------+
|I(st) |<= 0,06 I(tr) |<= 0,04 I(tr) |<= 0,02 I(tr) |
+------------------------------------+------------------+------------------+------------------+
|I(min) |<= 0,4 I(tr) |<= 0,2 I(tr)1) |<= 0,2 I(tr) |
+------------------------------------+------------------+------------------+------------------+
|I(n) |= 20 I(tr) |= 20 I(tr) |= 20 I(tr) |
+------------------------------------+------------------+------------------+------------------+
|I(max) |>= 1,2 I(n) |>= 1,2 I(n) |>= 1,2 I(n) |
+------------------------------------+------------------+------------------+------------------+
|1) Pentru contoarele electromecanice de clasa B, se aplica valoarea I(min) <= 0,4 I(tr). |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
    Domeniile de tensiune, frecventa si factor de putere in interiorul carora contorul trebuie sa indeplineasca cerintele privind erorile maxime tolerate sunt prevazute in tabelul 2 din prezenta anexa. Aceste domenii trebuie sa tina cont de caracteristicile tipice ale energiei electrice furnizate de sistemele publice de distributie.
    Valorile tensiunii si frecventei sunt cuprinse intre urmatoarele limite:
    0,9 U(n) <= U <= 1,1 U(n)
    0,98 f(n) <= f <= 1,02 f(n)
    Factorul de putere este cuprins intre urmatoarele limite: de la cos(fi) = 0,5 inductiv la cos(fi) = 0,8 capacitiv.
   3. Erori maxime tolerate
    Efectele diferitilor masuranzi si marimi de influenta (a, b, c, ...) sunt evaluate separat, toti ceilalti masuranzi si celelalte marimi de influenta fiind pastrate relativ constante la valorile lor de referinta. Eroarea de masurare, care nu trebuie sa depaseasca eroarea maxima tolerata prevazuta in tabelul 2, se calculeaza dupa cum urmeaza:
   
             +------------------
Eroare de masurare = \| a2 + b2 + c2 ....
    In cazurile in care contorul functioneaza la curenti de sarcina variabili, erorile exprimate in procente nu trebuie sa depaseasca limitele prevazute in tabelul 2.

    Tabelul 2

    Erorile maxime tolerate, exprimate in procente,
in conditii nominale de functionare, la niveluri de curent de sarcina si
la temperaturi de functionare definite
   
+---------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| | Temperaturi de | Temperaturi de | Temperaturi de | Temperaturi de |
| | functionare | functionare | functionare | functionare |
| +-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+
| | | -10C ... +5C | -25C ... -10C | -40C ... -25C |
| | +5C ... +30C | sau | sau | sau |
| | | +30C ... +40C | +40C ... +55C | +55C ... +70C |
+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Clasa contorului | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Contor monofazat; contor polifazat daca functioneaza cu incarcare echilibrata |
+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|I(min) <= I <= I(tr) | 3,5 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 1,3 | 7 | 3,5 | 1,7 | 9 | 4 | 2 |
+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|I(tr) <= I <= I(max) | 3,5 | 2 | 0,7 | 4,5 | 2,5 | 1 | 7 | 3,5 | 1,3 | 9 | 4 | 1,5 |
+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Contor polifazat daca functioneaza cu incarcare pe o singura faza |
+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|I(tr) <= I <= I(max),| 4 | 2,5 | 1 | 5 | 3 | 1,3 | 7 | 4 | 1,7 | 9 | 4,5 | 2 |
|vezi randul urmator | | | | | | | | | | | | |
+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Pentru contoarele polifazate electromecanice, domeniul curentului pentru sarcina monofazata |
|este limitata la 5I(tr) <= I <= I(max) |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
    Daca un contor functioneaza in mai multe domenii de temperatura, se aplica valorile relevante ale erorilor maxime tolerate.
   4. Efectul admis al perturbatiilor
   4.1. Generalitati
    Atunci cand contoarele de energie electrica sunt conectate direct la sursa de alimentare iar curentul de alimentare este, totodata, unul dintre masuranzi, pentru contoarele de energie electrica se utilizeaza un mediu electromagnetic special.
    Contorul trebuie sa indeplineasca cerintele de mediu electromagnetic E2 si cerintele suplimentare prevazute la punctele 4.2. si 4.3.
    Mediul electromagnetic si efectele admise ale perturbatiilor tin cont de faptul ca se produc perturbatii de lunga durata care nu trebuie sa afecteze exactitatea peste valorile variatiei critice si perturbatii tranzitorii, care pot cauza o degradare temporara sau o pierdere a functiei sau a rezultatului, dar pe care contorul trebuie sa le recupereze si care nu trebuie sa afecteze exactitatea peste valorile variatiei critice.
    In cazul in care exista riscuri ridicate previzibile cauzate de fulgere si in cazul in care predomina retelele aeriene de alimentare, caracteristicile metrologice ale contorului trebuie sa fie protejate.
   4.2. Efectul perturbatiilor de lunga durata

    Tabelul 3

    Valorile variatiei critice pentru perturbatii de lunga durata
   
+---------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| | Valorile variatiei critice |
| |in procente pentru contoarele|
| Perturbatie | de clasa |
| +---------+---------+---------+
| | A | B | C |
+---------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|Secventa de faza inversata | 1,5 | 1,5 | 0,3 |
+---------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|Dezechilibru de tensiune (aplicabila numai contoarelor | 4 | 2 | 1 |
|polifazate) | | | |
+---------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|Armonice in circuitele de curent1) | 1 | 0,8 | 0,5 |
+---------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|Curent continuu si armonice in circuitul de curent1) | 6 | 3 | 1,5 |
+---------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|Salve de impulsuri rapide | 6 | 4 | 2 |
+---------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|Campuri magnetice; campuri electromagnetice HF (RF radiate); | | | |
|Perturbatii prin conductie introduse prin campuri de frecventa | | | |
|radio; si imunitate la unde oscilatorii | 3 | 2 | 1 |
+---------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+
|1) In cazul contoarelor de energie electrica electromecanice, nu se defineste nici o valoare |
|a variatiei critice pentru armonicele din circuitele de curent si pentru curent continuu si |
|armonicele din circuitul de curent. |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
   4.3. Efectul admis al fenomenelor electromagnetice tranzitorii
   4.3.1. Efectul unei perturbatii electromagnetice asupra unui contor de energie electrica trebuie sa fie astfel incat, in timpul perturbatiei sau imediat dupa perturbatie:
   - nici o iesire destinata incercarii exactitatii contorului nu produce impulsuri sau semnale corespunzatoare unei energii superioare valorii variatiei critice
    iar intr-un interval de timp rezonabil dupa perturbatie, contorul trebuie:
   - sa reinceapa sa functioneze in limitele erorilor maxime tolerate si
   - sa protejeze toate functiile de masurare si
   - sa permita recuperarea tuturor informatiilor de masurare existente anterior perturbatiei si
   - sa nu indice o variatie a energiei inregistrate superioare valorii variatiei critice.
    Valoarea variatiei critice in kWh este m U(n) I(max) 10-6
    (m fiind numarul elementelor de masurare ale contorului, U(n) in volti si I(max) in amperi).
   4.3.2. Pentru supracurent, valoarea variatiei critice este 1,5%.
   5. Adecvare
   5.1. Sub tensiunea nominala de functionare, eroarea pozitiva a contorului nu trebuie sa depaseasca 10%.
   5.2. Dispozitivul de afisare a energiei totale trebuie sa aiba un numar suficient de cifre, astfel incat indicatia sa nu revina la valoarea sa initiala la o functionare a contorului timp de 4.000 ore la sarcina maxima (I = I(max), U = U(n) si PF = 1) si nu trebuie sa poata fi adus la zero in timpul utilizarii.
   5.3. In cazul caderii alimentarii electrice in circuit, cantitatile de energie electrica masurate trebuie sa ramana disponibile pentru a fi citite pe o perioada de cel putin 4 luni.
   5.4. Functionarea fara sarcina
    Daca tensiunea se aplica atunci cand circuitul nu este parcurs de curent (circuitul de curent trebuie sa fie deschis), contorul nu trebuie sa inregistreze nici o valoare a energiei, oricare ar fi valoarea tensiunii intre 0,8 U(n) si 1,1 U(n).
   5.5. Curentul de pornire
    Contorul trebuie sa inceapa si sa continue sa inregistreze la U(n), PF = 1 (contoare polifazate cu sarcini echilibrate) si un curent egal cu I(st).
   6. Unitati de masura
    Energia electrica masurata trebuie sa fie indicata in kilowatt-ore sau in megawatt-ore.
   7. Punerea in functiune
   a) In cazul aplicatiilor rezidentiale se permite efectuarea masurarilor cu ajutorul oricarui contor de clasa A. Pentru scopuri specifice, se poate solicita utilizarea oricarui contor de clasa B.
   b) In cazul aplicatiilor comerciale si/sau de industrie usoara se permite efectuarea masurarilor cu ajutorul oricarui contor de clasa B. Pentru scopuri specifice, se poate solicita utilizarea oricarui contor de clasa C.
   c) Distribuitorul sau persoana legal desemnata pentru instalarea contorului trebuie sa asigure determinarea domeniului curentului, astfel incat contorul sa fie adecvat pentru masurarea exacta a consumului prevazut sau previzibil.
    Evaluarea conformitatii
    Procedurile de evaluare a conformitatii prevazute la art. 9 al prezentei hotarari, pe care producatorul le poate alege sunt urmatoarele:
    B + F sau B + D sau H1.

   ANEXA MI-004

    CONTOARE DE ENERGIE TERMICA

    Cerintele relevante din anexa I, cerintele specifice si procedurile de evaluare a conformitatii prevazute in prezenta anexa, se aplica in cazul contoarelor de energie termica definite mai jos, destinate utilizarii in aplicatii rezidentiale, comerciale si de industrie usoara.
    Definitii
    Contorul de energie termica este un mijloc de masurare conceput pentru masurarea energiei termice care, intr-un circuit de schimb de energie termica, este degajata de un lichid numit agent termic.
    Contorul de energie termica este fie un aparat complet, fie un aparat combinat alcatuit din subansambluri (senzori de debit, pereche de senzori de temperatura si calculator) definite la articolul 4 lit. b) din prezenta hotarare, sau o combinatie a acestora.
    Theta = temperatura agentului termic;
    Theta(in) = valoarea lui Theta la intrarea circuitului de schimb termic;
    Theta(out) = valoarea lui Theta la iesirea circuitului de schimb termic;
    Delta(Theta) = diferenta de temperatura Theta(in) - Theta(out) cu Delta(Theta) >= 0;
    Theta(max) = limita superioara a lui Theta la care contorul functioneaza corect in limitele erorilor maxime tolerate;
    Theta(min) = limita inferioara a lui Theta la care contorul functioneaza corect in limitele erorilor maxime tolerate;
    Delta[Theta(max)] = limita superioara a lui Delta(Theta) la care contorul functioneaza corect in limitele erorilor maxime tolerate;
    Delta[Theta(min)] = limita inferioara a lui Delta(Theta) la care contorul functioneaza corect in limitele erorilor maxime tolerate;
    q = debitul agentului termic;
   q(s) = cea mai mare valoare a lui q admisa pe perioade scurte pentru functionarea corecta a contorului;
   q(p) = cea mai mare valoare a lui q admisa permanent pentru functionarea corecta a contorului;
   q(i) = cea mai mica valoare a lui q admisa pentru functionarea corecta a contorului;
    P = puterea termica a schimbului termic;
   P(s) = limita superioara a lui P admisa, la care contorul functioneaza corect.
    Cerinte specifice
   1. Conditii nominale de functionare
    Valorile conditiilor nominale de functionare sunt specificate de producator dupa cum urmeaza:
   1.1. Pentru temperatura agentului termic: Theta(max), Theta(min),
   - pentru diferentele de temperatura: Delta[Theta(max)], Delta[Theta(min)],
    cu restrictiile urmatoare: Delta[Theta(max)]/Delta[Theta(min)] >= 10; Delta[Theta(min)] = 3 K sau 5 K sau 10 K.
   1.2. Pentru presiunea agentului termic: presiunea interna pozitiva maxima pe care contorul o poate suporta permanent la limita superioara a temperaturii.
   1.3. Pentru debitul agentului termic: q(s), q(p), q(i), unde valorile lui q(p) si q(i) se supun urmatoarei restrictii: q(p)/q(i) >= 10.
   1.4. Pentru puterea termica: P(s).
   2. Clase de exactitate
    Pentru contoarele de energie termica, se definesc urmatoarele clase de exactitate: 1, 2, 3.
   3. Erorile maxime tolerate aplicabile contoarelor de energie termica complete
    Pentru un contor de energie termica complet, erorile maxime tolerate relative, exprimate in procente din valoarea adevarata pentru fiecare clasa de exactitate, sunt:
   - pentru clasa 1: E = E(f) + E(t) + E(c), unde E(f), E(t), E(c) sunt definite la punctele 7.1 - 7.3
   - pentru clasa 2: E = E(f) + E(t) + E(c), unde E(f), E(t), E(c) sunt definite la punctele 7.1 - 7.3
   - pentru clasa 3: E = E(f) + E(t) + E(c), unde E(f), E(t), E(c) sunt definite la punctele 7.1 - 7.3
   4. Efectele admise ale perturbatiilor electromagnetice
   4.1. Contorul nu trebuie sa fie influentat de campurile magnetice statice si nici de campurile electromagnetice la frecventa retelei.
   4.2. Influenta unei perturbatii electromagnetice trebuie sa fie astfel incat variatia rezultatului masurarii sa nu fie mai mare decat valoarea variatiei critice prevazute in cerinta 4.3 sau rezultatul masurarii sa fie indicat intr-o asemenea maniera incat sa nu poata fi interpretat ca rezultat valabil.
   4.3. Valoarea variatiei critice pentru un contor de energie termica complet este egala cu valoarea absoluta a erorii maxime tolerate aplicabile acelui contor de energie termica (vezi punctul 3).
   5. Durabilitate
    Dupa efectuarea incercarilor de durabilitate corespunzatoare, tinand cont de perioada de timp estimata de producator, contorul trebuie sa satisfaca urmatoarele criterii:
   5.1. Senzori de debit: Variatia rezultatului masurarii dupa incercarea de durabilitate, comparativ cu rezultatul initial al masurarii, nu trebuie sa depaseasca valoarea variatiei critice.
   5.2. Senzori de temperatura: Variatia rezultatului masurarii dupa incercarea de durabilitate, comparativ cu rezultatul initial al masurarii, nu trebuie sa depaseasca 0,1C.
   6. Inscriptionari pe contorul de energie termica
   - Clasa de exactitate
   - Limitele debitului
   - Limitele de temperatura
   - Limitele diferentei de temperatura
   - Locul de instalare a senzorului de debit - tur sau retur
   - Indicatia sensului de curgere.
   7. Subansambluri
    Prevederile referitoare la subansambluri se pot aplica subansamblurilor fabricate de aceiasi producatori sau de producatori diferiti. Daca un contor de energie termica este constituit din subansambluri, cerintele esentiale relevante contorului de energie termica se aplica si subansambluri lor, daca este cazul. In plus, se aplica urmatoarele prevederi:
   7.1. Eroarea maxima tolerata relativa a senzorului de debit, exprimate in procente, pentru clasele de exactitate:
   - clasa 1: E(f) = (1 + 0,01 q(p)/q), dar nu mai mult de 5%
   - clasa 2: E(f) = (2 + 0,02 q(p)/q), dar nu mai mult de 5%
   - clasa 3: E(f) = (3 + 0,05 q(p)/q), dar nu mai mult de 5%
    unde eroarea E(f) stabileste raportul intre valoarea indicata si valoarea adevarata a relatiei dintre semnalul de iesire al senzorului de debit si masa sau volumul.
   7.2. Eroarea maxima tolerata relativa a perechii de senzori de temperatura, exprimata in procente:
   - E(t) = [0,5 + 3 Delta[Theta(min)]/Delta(Theta)],
    unde eroarea E(t) stabileste raportul dintre valoarea indicata si valoarea adevarata a relatiei dintre semnalul de iesire al perechii de senzori de temperatura si diferenta de temperatura.
   7.3. Eroarea maxima tolerata relativa a calculatorului, exprimata in procente:
   - E(c) = [0,5 + Delta[Theta(min)]/Delta(Theta)],
    unde eroarea E(c) stabileste raportul dintre valoarea energiei termice indicate si valoarea adevarata a energiei termice.
   7.4. Valoarea variatiei critice pentru un subansamblu al unui contor de energie termica este egala cu respectiva valoare absoluta a erorii maxime tolerate aplicabile subansamblului (vezi punctele 7.1, 7.2 sau 7.3).
   7.5. Inscriptionari pe subansambluri
   
Senzor de debit: Clasa de exactitate
Limitele debitului
Limitele de temperatura
Factorul nominal cerut al contorului (de ex. litri/impuls) sau semnalul de
iesire corespunzator
Indicatia sensului de curgere.
Perechea de senzori de temperatura: Identificarea tipului (de ex. Pt 100)
Limitele de temperatura
Limitele diferentei de temperatura
Calculator: Tipul senzorilor de temperatura
- Limitele de temperatura
- Limitele diferentei de temperatura
- Factorul nominal al contorului (de ex. litri/impuls) sau semnalul de intrare
corespunzator care provine de la senzorul de debit
- Locul de instalare a senzorului de debit - tur sau retur
    Punerea in functiune
   8. a) In cazul aplicatiilor rezidentiale se permite efectuarea masurarilor cu ajutorul oricarui contor de clasa 3.
   b) In cazul aplicatiilor comerciale si/sau de industrie usoara masurarile se efectueaza cu orice contor de clasa 2.
   c) In ceea ce priveste cerintele de la punctul 1.1. la punctul 1.4., distribuitorul sau persoana legal desemnata pentru instalarea contorului trebuie sa asigure determinarea caracteristicilor, astfel incat contorul sa fie adecvat pentru masurarea exacta a consumului prevazut sau previzibil.
    Evaluarea conformitatii
   9. Procedurile de evaluare a conformitatii prevazute la art. 9 al prezentei hotarari, pe care producatorul le poate alege sunt urmatoarele:
    B + F sau B + D sau H1.

   ANEXA MI-005

    SISTEME DE MASURARE CONTINUA SI DINAMICA A CANTITATILOR DE
LICHIDE ALTELE DECAT APA

    Cerintele esentiale relevante din anexa I, cerintele specifice si procedurile de evaluare a conformitatii prevazute in prezenta anexa, se aplica sistemelor destinate masurarii continue si dinamice a cantitatilor (volume sau mase) de lichide altele decat apa. Dupa caz, termenul "volum" si simbolul "L" din prezenta anexa se pot citi "masa" si, respectiv, "kg".
    Definitii
    Contor: mijloc de masurare conceput sa masoare in mod continuu, sa memoreze si sa indice in conditii de masurare cantitatea de lichid care trece prin interiorul traductorului de masurare intr-o conducta inchisa si plina.
    Calculator: parte a contorului care primeste semnalele de iesire de la unul sau mai multe traductoare de masurare si, eventual, de la mijloacele de masurare asociate si afiseaza rezultatele masurarii.
    Mijloc de masurare asociat: mijloc de masurare conectat la un calculator pentru a masura anumite marimi caracteristice lichidelor, in vederea aplicarii unei corectii si/sau conversii.
    Dispozitiv de conversie: parte a calculatorului care, tinand cont de caracteristicile lichidului (temperatura, densitate etc.) masurate cu ajutorul mijloacelor de masurare asociate sau stocate in memorie, converteste automat:
   - volumul lichidului masurat in conditii de masurare intr-un volum in conditii de baza si/sau in masa, sau
   - masa lichidului masurat in conditii de masurare intr-un volum in conditii de masurare si/sau intr-un volum in conditii de baza.
    Nota: dispozitivul de conversie include mijloacele de masurare asociate relevante.
    Conditii de baza: conditiile specificate la care este convertita cantitatea de lichid masurata in conditii de masurare.
    Sistem de masurare: sistem care cuprinde contorul insusi si toate dispozitivele necesare pentru a se asigura o masurare corecta sau care sunt destinate sa faciliteze operatiunile de masurare.
    Distribuitor de combustibil: sistem de masurare destinat realimentarii autovehiculelor, vapoarelor mici si avioanelor mici.
    Instalatie de autoservire: instalatie care permite clientului sa foloseasca un sistem de masurare in scopul obtinerii lichidului pentru uz personal.
    Dispozitiv de autoservire: dispozitiv specific care face parte dintr-o instalatie de autoservire si care permite unuia din mai multe sisteme de masurare sa functioneze in aceasta instalatie.
    Cantitatea minima masurata (MMQ): cantitatea minima de lichid pentru care masurarea este acceptabila din punct de vedere metrologic pentru sistemul de masurare.
    Indicatie directa: indicatie, in volum sau masa, corespunzatoare masurandului pe care contorul este capabil, din punct de vedere fizic, sa-l masoare.
    Nota: Indicatia directa poate fi convertita intr-o indicatie a unei alte marimi folosind un dispozitiv de conversie.
    Intreruptibil/neintreruptibil: un sistem de masurare este considerat ca fiind intreruptibil sau neintreruptibil dupa cum debitul de lichid poate sau nu poate fi oprit usor si rapid.
    Domeniul de debit: domeniul cuprins intre debitul minim [Q(min)] si debitul maxim [Q(max)].
    Cerinte specifice
   1. Conditii nominale de functionare
    Producatorul trebuie sa precizeze conditiile nominale de functionare ale mijlocului de masurare, in special;
   1.1. Domeniul de debit
    Domeniul de debit se supune urmatoarelor conditii:
   i) domeniul de debit al sistemului de masurare trebuie sa se incadreze in domeniul de debit al fiecaruia dintre elementele acestuia, mai ales in cel al contorului.
   ii) contorul si sistemul de masurare (v. tabelul 1):

    Tabelul 1
   
+-----------------------------------+-------------------------+-----------------------+
| Sistem de masurare specific |Caracteristica lichidului| Raportul minim |
| | | Q(max): Q(min) |
+-----------------------------------+-------------------------+-----------------------+
|Distribuitor de combustibil | Gaze nelichefiate | 10:1 |
| +-------------------------+-----------------------+
| | Gaze lichefiate | 5:1 |
+-----------------------------------+-------------------------+-----------------------+
|Sistem de masurare | Lichide criogenice | 5:1 |
+-----------------------------------+-------------------------+-----------------------+
|Sisteme de masurare pe conducta si | Toate lichidele |In functie de utilizare|
|sisteme pentru incarcarea navelor | | |
+-----------------------------------+-------------------------+-----------------------+
|Toate celelalte sisteme de masurare| Toate lichidele | 4:1 |
+-----------------------------------+-------------------------+-----------------------+
   1.2. Proprietatile lichidului ce va fi masurat de mijlocul de masurare, prin specificarea denumirii sau tipului de lichid, sau caracteristicilor sale relevante, de exemplu:
   - domeniul de temperatura;
   - domeniul de presiune;
   - domeniul de densitate;
   - domeniul de viscozitate.
   1.3. Valoarea nominala a tensiunii de alimentare in curent alternativ si/sau limitele tensiunii de alimentare in curent continuu.
   1.4. Conditiile de baza pentru valorile convertite.
    Nota: Punctul 1.4 nu intra in conflict cu obligatia de a se utiliza o temperatura de 15C pentru masurarea volumului in cazul produselor energetice pentru care nivelul accizelor este stabilit la 1000 litri, conform legislatiei nationale.
   2. Clase de exactitate si erori maxime tolerate
   2.1. Pentru cantitatile egale cu sau mai mari decat doi litri, erorile maxime tolerate ale indicatiilor sunt urmatoarele:

    Tabelul 2
   
+---------------------------------+--------------------------------------------+
| | Clasa de exactitate |
| +--------+--------+--------+--------+--------+
| | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Sisteme de masurare (A) | 0,3% | 0,5% | 1,0% | 1,5% | 2,5% |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Contoare (B) | 0,2% | 0,3% | 0,6% | 1,0% | 1,5% |
+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
   2.2. Pentru cantitatile mai mici de doi litri, erorile maxime tolerate ale indicatiilor sunt urmatoarele:

    Tabelul 3
   
+---------------------------+--------------------------------------------------+
| Volum masurat V | Eroare maxima tolerata |
+---------------------------+--------------------------------------------------+
| V < 0,1 L |4 x valoarea din tabelul 2, aplicata la 0,1 L |
+---------------------------+--------------------------------------------------+
| 0,1 L <= V < 0,2 L |4 x valoarea din tabelul 2 |
+---------------------------+--------------------------------------------------+
| 0,2 L <= V < 0,4 L |2 x valoarea din tabelul 2, aplicata la 0,4 L |
+---------------------------+--------------------------------------------------+
| 0,4 L <= V < 1 L |2 x valoarea din tabelul 2 |
+---------------------------+--------------------------------------------------+
| 1 L <= V < 2 L |Valoarea din tabelul 2, aplicata la 2 L |
+---------------------------+--------------------------------------------------+
   2.3. Totusi, indiferent de cantitatea masurata, eroarea maxima tolerata este cea mai mare dintre urmatoarele doua valori:
   - valoarea absoluta a erorii maxime tolerate date in tabelul 2 sau in tabelul 3,
   - valoarea absoluta a erorii maxime tolerate pentru cantitatea minima masurata [E(min)].
   2.4.1. Pentru cantitatile minime masurate mai mari decat sau egale cu 2 litri, se aplica urmatoarele conditii:
    Conditia 1
    E(min) trebuie sa indeplineasca conditia: E(min) >= 2R, unde R este cea mai mica diviziune a scarii dispozitivului de indicare.
    Conditia 2
    E(min) este dat de formula: E(min) = (2 MMQ) x (A/100), unde:
   - MMQ este cantitatea minima masurata,
   - A este valoarea numerica prevazuta in linia A din tabelul 2.
   2.4.2. Pentru cantitatile minime masurate mai mici de doi litri, se aplica conditia 1 mentionata mai sus, iar E(min) este dublul valorii specificate in tabelul 3, si in functie de valoarea prevazuta in linia A din tabelul 2.
   2.5. Indicatia convertita
    In cazul unei indicatii convertite, erorile maxime tolerate sunt cele din linia A a tabelului 2.
   2.6. Dispozitive de conversie
    Erorile maxime tolerate pentru indicatiile convertite de catre un dispozitiv de conversie sunt egale cu (A - B), A si B fiind valorile prevazute in tabelul 2.
    Parti din dispozitivele de conversie care pot fi incercate separat:
   a) Calculator
    Erorile maxime tolerate pozitive sau negative pentru indicatiile cantitatilor de lichid, aplicabile calculelor, sunt egale cu o zecime din eroarea maxima tolerata definita in linia A a tabelului 2.
   b) Mijloace de masurare asociate
    Mijloacele de masurare asociate trebuie sa aiba o exactitate cel putin la fel de buna ca valorile prevazute in tabelul 4.

    Tabelul 4
   
+------------------+-----------------------------------------------------------+
| Erori maxime | Clasele de exactitate ale sistemului de masurare |
| tolerate pentru +-----------+------------+----------+----------+------------+
| masurari | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
+------------------+-----------+------------+----------+----------+------------+
|Temperatura | 0,3C | 0,5C | 1,0C |
+------------------+-----------+----------------------------------+------------+
|Presiune | Sub 1 MPa: 50 kPa |
| | Intre 1 si 4 MPa: 5% |
| | Peste 4 Mpa: 200 kPa |
+------------------+------------------------+---------------------+------------+
|Densitate | 1 kg/mJ | 2 kg/m3 | 5 kg/m3 |
+------------------+------------------------+---------------------+------------+
    Aceste valori se aplica indicatiei marimii caracteristice lichidului afisate de catre dispozitivul de conversie.
   c) Exactitatea pentru functia de calcul
    Eroarea maxima tolerata, pozitiva sau negativa, pentru calculul fiecarei marimi caracteristice lichidului, este egala cu doua cincimi din valoarea determinata la lit. b), de mai sus.
   2.7. Cerinta prevazuta la punctul 2.6 lit. a) se aplica la toate calculele, nu numai pentru conversie.
   3. Efectul maxim admis al perturbatiilor
   3.1. O perturbatie electromagnetica poate avea asupra sistemului de masurare unul din urmatoarele efecte:
   - variatia rezultatului masurarii nu depaseste valoarea variatiei critice definite la punctul 3.2, sau
   - indicatia rezultatului masurarii prezinta o variatie momentana ce nu poate fi interpretata, memorata sau transmisa ca rezultat al masurarii. In plus, in cazul unui sistem intreruptibil, aceasta poate insemna si imposibilitatea de a realiza masurarea sau
   - variatia rezultatului masurarii este mai mare decat valoarea variatiei critice, caz in care sistemul de masurare trebuie sa permita recuperarea rezultatului masurarii chiar inainte de aparitia valorii variatiei critice si sa intrerupa curgerea.
   3.2. Valoarea variatiei critice este cea mai mare dintre urmatoarele doua valori:
   - a cincea parte din eroarea maxima tolerata pentru o cantitate particulara masurata
   - E(min).
   4. Durabilitate
    Dupa efectuarea incercarii de durabilitate corespunzatoare, tinand cont de perioada de timp estimata de producator, trebuie satisfacute urmatoarele criterii:
    Variatia rezultatului masurarii dupa incercarea de durabilitate, comparativ cu rezultatul initial al masurarii, nu trebuie sa depaseasca valoarea prevazuta pentru contoare in linia B a tabelului 2.
   5. Adecvare
   5.1. Pentru oricare dintre marimile masurate in cadrul aceleiasi masurari, indicatiile furnizate de diferite dispozitive nu trebuie sa difere intre ele cu mai mult decat valoarea unei diviziuni in cazul in care dispozitivele au aceeasi valoare a diviziunii. In cazul in care dispozitivele au valori ale diviziunii diferite, abaterea nu trebuie sa depaseasca cea mai mare valoare a diviziunii.
    Totusi, in cazul unei instalatii de autoservire, valoarea diviziunii dispozitivului principal de indicare al sistemului de masurare si valoarea diviziunii dispozitivului de autoservire trebuie sa fie aceleasi, iar rezultatele masurarii nu trebuie sa difere intre ele.
   5.2. In conditii normale de utilizare nu trebuie sa fie posibila deturnarea cantitatii masurate cu exceptia situatiilor in care aceasta curgere in derivatie este evidenta.
   5.3. Orice proportie de aer sau gaz care nu este usor detectabila in lichid nu trebuie sa conduca la o variatie a erorii mai mare decat:
   - 0,5% pentru alte lichide decat cele potabile si pentru lichide cu o viscozitate care nu depaseste 1 mPas, sau
   - 1% pentru lichide potabile si lichide cu o viscozitate mai mare de 1 mPas. Totusi, variatia admisa nu trebuie sa fie niciodata mai mica de 1% din MMQ. Aceasta valoare se aplica in cazul pungilor de aer sau gaz.
   5.4. Mijloace de masurare destinate vanzarii directe.
   5.4.1. Un sistem de masurare destinat vanzarilor directe trebuie prevazut cu un mijloc de aducere la zero a dispozitivului de afisare.
    Nu trebuie sa fie posibila deturnarea cantitatii masurate.
   5.4.2. Afisarea cantitatii pe care se bazeaza tranzactia trebuie sa fie mentinuta, pana in momentul in care partile implicate in tranzactie accepta rezultatul masurarii.
   5.4.3. Sistemele de masurare pentru vanzari directe trebuie sa fie intreruptibile.
   5.4.4. Prezenta oricarei proportii de aer sau gaz in lichid nu trebuie sa duca la o variatie a erorilor mai mare decat valorile prevazute la punctul 5.3.
   5.5. Distribuitoare de combustibil
   5.5.1. Dispozitivele de afisare ale distribuitoarelor de combustibil pentru autovehicule nu trebuie sa poata fi aduse la zero in timpul masurarii.
   5.5.2. Inceperea unei noi masurari trebuie sa fie oprita pana in momentul aducerii la zero a dispozitivului de afisare.
   5.5.3. Daca un sistem de masurare este prevazut cu un afisaj al pretului, diferenta dintre pretul indicat si pretul calculat in functie de pretul unitar si cantitatea indicata nu trebuie sa fie mai mare decat pretul corespunzator lui E(min). Totusi, aceasta diferenta nu trebuie sa fie mai mica decat cea mai mica unitate monetara.
   6. Defectarea sursei de alimentare cu energie electrica
    Un sistem de masurare trebuie sa fie echipat cu o sursa de alimentare cu energie electrica de urgenta care recupereaza toate functiile de masurare in timpul defectarii dispozitivului principal de furnizare a energiei electrice, sau sa fie echipat cu mijloace de salvare si afisare a datelor existente pentru a permite incheierea tranzactiei in curs de desfasurare si cu un mijloace de oprire a curgerii in momentul defectarii dispozitivului principal de furnizare a energiei electrice.
   7. Punerea in functiune

    Tabelul 5
   
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Clasa de | Tipuri de sisteme de masurare |
|exactitate minima| |
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------+
| 0,3 |Sisteme de masurare pe conducta |
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------+
| 0,5 |Toate sistemele de masurare, daca nu sunt diferentiate altfel in acest |
| |tabel, in special: |
| |- distribuitoare de combustibil (altele decat cele pentru gaze lichefiate)|
| |- sisteme de masurare pe camioane cisterna pentru lichide cu viscozitate |
| |scazuta (< 20 mPas) |
| |- sisteme de masurare pentru incarcarea/descarcarea navelor, vagoanelor |
| |cisterna si camioanelor cisterna1) |
| |- sisteme de masurare pentru lapte |
| |- sisteme de masurare pentru realimentarea avioanelor |
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------+
| 1,0 |Sisteme de masurare pentru gaze lichefiate sub presiune masurate la o |
| |temperatura mai mare sau egala cu -10C |
| |Sisteme de masurare care se incadreaza in mod normal in clasele 0,3 sau |
| |0,5, dar sunt utilizate pentru lichide: |
| |- a caror temperatura este mai mica decat -10C sau mai mare decat 50C |
| |- a caror viscozitate dinamica este mai mare de 1.000 mPas |
| |- al caror debit volumetric maxim nu depaseste 20 L/h |
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------+
| 1,5 |Sisteme de masurare pentru dioxid de carbon lichefiat. |
| |Sisteme de masurare pentru gaze lichefiate sub presiune masurate la o |
| |temperatura sub -10C (altele decat lichidele criogenice). |
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------+
| 2,5 |Sisteme de masurare pentru lichide criogenice (temperatura sub -153C) |
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1) Totusi, se poate cere utilizarea unor sisteme de masurare de clasa 0,3 sau 0,5 pentru |
|colectarea taxelor pe uleiuri minerale la incarcarea/descarcarea navelor, a vagoanelor |
|cisterna si a camioanelor cisterna. |
| Nota: Totusi, producatorul poate specifica o exactitate mai buna pentru un anumit tip de |
|sistem de masurare. |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
   8. Unitati de masura
    Cantitatea masurata trebuie sa fie afisata in mililitri, centimetri cubi, litri, metri cubi, grame, kilograme sau tone.
    Evaluarea conformitatii
    Procedurile de evaluare a conformitatii prevazute la art. 9 din prezenta hotarare, pe care producatorul le poate alege sunt urmatoarele:
    B + F sau B + D sau H1 sau G.

   ANEXA MI-006

    APARATE DE CANTARIT CU FUNCTIONARE AUTOMATA

    Cerintele esentiale relevante din anexa I, cerintele specifice si procedurile de evaluare a conformitatii prevazute in capitolul I din prezenta anexa, se aplica aparatelor de cantarit cu functionare automata definite mai jos, destinate determinarii masei unui corp utilizand actiunea fortei gravitationale asupra acelui corp.
    Definitii
    Aparat de cantarit cu functionare automata: aparat care determina masa unui produs fara interventia unui operator si care urmareste un program prestabilit de procese automate caracteristice aparatului. In cadrul prezentei anexe, aparatele de cantarit cu functionare automata sunt denumite aparate.
    Aparat de cantarit pentru sortare-etichetare cu functionare automata: aparat cu functionare automata care determina masa unor sarcini discrete asamblate in prealabil (de exemplu preambalate) sau a unor sarcini individuale de produse in vrac.
    Aparat pentru control cu functionare automata: aparat pentru sortare-etichetare cu functionare automata care repartizeaza produsele cu mase diferite in mai multe subgrupe, in functie de valoarea diferentei dintre masa acestora si un punct nominal de reglare.
    Aparat pentru etichetarea masei: aparat pentru sortare-etichetare cu functionare automata care imprima valoarea masei fiecarui produs.
    Aparat pentru etichetarea masei/pretului: aparat pentru sortare-etichetare cu functionare automata care imprima valoarea masei si a pretului fiecarui produs.
    Dozator gravimetric cu functionare automata: aparat de cantarit cu functionare automata care umple recipiente cu o masa prestabilita si practic constanta, denumita in continuare doza, dintr-un produs in vrac.
    Aparat totalizator discontinuu: aparat de cantarit cu functionare automata care determina masa unui produs in vrac, prin subdivizare in sarcini discrete. Masa fiecarei sarcini discrete este determinata secvential si totalizata. Fiecare sarcina discreta este apoi descarcata sub forma de produs in vrac.
    Aparat totalizator continuu: aparat de cantarit cu functionare automata care determina in mod continuu masa unei cantitati de produs in vrac, pe o banda transportoare, fara subdivizarea sistematica a produsului si fara intreruperea miscarii benzii transportoare.
    Bascula-pod feroviara: aparat cu functionare automata prevazut cu un receptor de sarcina ce include sine pentru transportul vehiculelor de cale ferata.
    Cerinte specifice

   CAPITOLUL I
  Cerinte comune tuturor tipurilor de aparate de cantarit cu
functionare automata

   1. Conditii nominale de functionare
    Producatorul trebuie sa specifice conditiile nominale de functionare pentru aparat, dupa cum urmeaza:
   1.1. Pentru masurand:
    Domeniul de masurare, in functie de limitele minima si maxima de cantarire.
   1.2. Pentru marimile de influenta ale sursei de alimentare cu energie electrica:
    In cazul alimentarii in curent alternativ: valoarea nominala a tensiunii de alimentare in curent alternativ sau limitele tensiunii de alimentare in curent alternativ,
    In cazul alimentarii in curent continuu: valorea nominala si valoarea minima a tensiunii de alimentare in curent continuu sau limitele tensiunii de alimentare in curent continuu.
   1.3. Pentru marimile de influenta mecanice si climatice:
    Intervalul minim de temperatura este de 30C, cu exceptia cazurilor in care exista indicatii contrare in urmatoarele capitole din prezenta anexa.
    Clasele de mediu mecanic prevazute in anexa I, punctul 1.2.3 nu sunt aplicabile. Pentru aparatele care sunt utilizate in conditii de solicitare mecanica deosebite, de exemplu aparatele instalate pe vehicule, producatorul trebuie sa defineasca conditiile mecanice de utilizare.
   1.4. Pentru alte marimi de influenta (dupa caz):
   - viteza/vitezele de functionare;
   - caracteristicile produsului/produselor de cantarit.
   2. Efectul admis al perturbatiilor - Mediu electromagnetic
    Performanta ceruta si valoarea variatiei critice sunt indicate in capitolul din prezenta anexa, corespunzator fiecarui tip de aparat.
   3. Adecvare
   3.1. Aparatele trebuie sa fie echipate cu mijloace de limitare a efectelor datorate inclinarii, incarcarii si vitezei de functionare, intr-o asemenea maniera incat erorile maxime tolerate sa nu fie depasite in conditii normale de functionare.
   3.2. Pentru a permite aparatului sa respecte erorile maxime tolerate in timpul functionarii normale, trebuie furnizate facilitati adecvate pentru manipularea materialelor.
   3.3. Orice interfata de comanda aflata la dispozitia operatorului trebuie sa fie explicita si eficienta.
   3.4. Integritatea dispozitivului de afisare (acolo unde exista) trebuie sa poata fi verificata de catre operator.
   3.5. Pentru a permite aparatului sa respecte erorile maxime tolerate in timpul functionarii normale, trebuie prevazuta o functie adecvata pentru a asigura reglarea la zero.
   3.6. Orice rezultat situat in afara domeniului de masurare trebuie sa fie semnalat ca atare atunci cand tiparirea este posibila.
   4. Evaluarea conformitatii
    Procedurile de evaluare a conformitatii mentionate la art. 9, dintre care poate alege producatorul, sunt urmatoarele:
    pentru ansambluri mecanice:
    B+D sau B+E sau B+F sau D1 sau F1 sau G sau H1.
    pentru aparate electromecanice:
    B+D sau B+E sau B+F sau G sau H1.
    pentru sisteme electronice sau sisteme care contin programe informatice:
    B+D sau B+F sau G sau H1.

   CAPITOLUL II
  Aparate pentru sortare-etichetare cu functionare automata

   1. Clase de exactitate
    1.1 Aparatele sunt impartite in categorii principale simbolizate prin:
    X sau Y,
    conform specificatiilor producatorului.
   1.2. Aceste categorii sunt subimpartite in patru clase de exactitate, care sunt specificate de catre producator:
    XI, XII, XIII si XIV
    si
   Y(I), Y(II), Y(a) si Y(b).
   2. Aparate din categoria X
   2.1. Categoria X se aplica aparatelor utilizate pentru verificarea produselor preambalate realizate in conformitate cu cerintele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 530/2001 pentru aprobarea Instructiunilor de metrologie legala IML 8-01 "Preambalarea unor produse in functie de masa sau volum", republicata.
   2.2. Clasele de exactitate sunt completate de un factor (x) care cuantifica abaterea standard maxima tolerata, asa cum se specifica la punctul 4.2.
    Producatorul trebuie sa specifice factorul (x), unde (x) trebuie sa fie <= 2 si de forma:
    1 x 10^k, 2 x 10^k sau 5 x 10^k, unde k este un numar intreg negativ sau zero.
   3. Aparate din categoria Y
    Categoria Y se aplica tuturor celorlalte aparate pentru sortare-etichetare.
   4. Erori maxime tolerate
   4.1. Eroarea medie pentru aparatele din categoria X/Eroarea maxima tolerata pentru aparatele din categoria Y

    Tabelul 1
   
+--------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+
| |Eroarea |Eroarea |
| Sarcina neta (m), in diviziuni de verificare (e) | medie | maxima |
| | maxima |tolerata|
| |tolerata| |
+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+
| XI | Y(I) | XII | Y(II) | XIII | Y(a) | XIV | Y(b) | X | Y |
+----------+----------+----------+----------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+
| 0 < m <= 50.000 | 0 < m <= 5.000 | 0 < m <= 500 | 0 < m <= 50 | 0,5 e | 1 e |
+---------------------+---------------------+-------------------+----------------+--------+--------+
|50.000 < m <= 200.000| 5.000 < m <= 20.000 | 500 < m <= 2.000 | 50 < m <= 200 | 1,0 e | 1,5 e |
+---------------------+---------------------+-------------------+----------------+--------+--------+
| 200.000 < m |20.000 < m <= 100.000|2.000 < m <= 10.000|200 < m <= 1.000| 1,5 e | 2 e |
+---------------------+---------------------+-------------------+----------------+--------+--------+
   4.2. Abaterea standard
    Valoarea maxima tolerata pentru abaterea standard a unui aparat clasa X(x) este rezultatul inmultirii factorului (x) cu valoarea prevazuta in tabelul 2.

    Tabelul 2
   
+--------------------------+---------------------------------------------------+
| Sarcina neta (m) |Abaterea standard maxima tolerata pentru clasa X(I)|
+--------------------------+---------------------------------------------------+
| m <= 50 g | 0,48% |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
| 50 g < m <= 100 g | 0,24 g |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
| 100 g < m <= 200 g | 0,24% |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
| 200 g < m <= 300 g | 0,48 g |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
| 300 g < m <= 500 g | 0,16% |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
| 500 g < m <= 1.000 g | 0,8 g |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
| 1.000 g < m <= 10.000 g | 0,08% |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
| 10.000 g < m <= 15.000 g | 8 g |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
| 15.000 g < m | 0,053% |
+--------------------------+---------------------------------------------------+
|Pentru clasele XI si XII, (x) trebuie sa fie mai mic decat 1. |
|Pentru clasa XIII, (x) trebuie sa nu depaseasca 1. |
|Pentru clasa XIV, (x) trebuie sa fie mai mare decat 1. |
+------------------------------------------------------------------------------+
   4.3. Diviziunea de verificare - aparate cu o singura diviziune de verificare

    Tabelul 3
   
+-------------------+------------------------+-----------------------------------+
| | |Numarul diviziunilor de verificare,|
|Clase de exactitate|Diviziunea de verificare| n = Max/e |
| | +-----------------+-----------------+
| | | Minim | Maxim |
+--------+----------+------------------------+-----------------+-----------------+
| XI | Y(I) | 0,001 g <= e | 50.000 | - |
+--------+----------+------------------------+-----------------+-----------------+
| XII | Y(II) | 0,001 g <= e <= 0,05 g | 100 | 100.000 |
| | +------------------------+-----------------+-----------------+
| | | 0,1 g <= e | 5.000 | 100.000 |
+--------+----------+------------------------+-----------------+-----------------+
| XIII | Y(a) | 0,1 g <= e <= 2 g | 100 | 10.000 |
| | +------------------------+-----------------+-----------------+
| | | 5 g <= e | 500 | 10.000 |
+--------+----------+------------------------+-----------------+-----------------+
| XIV | Y(b) | 5 g <= e | 100 | 1.000 |
+--------+----------+------------------------+-----------------+-----------------+
   4.4. Diviziunea de verificare - aparate cu diviziuni multiple

    Tabelul 4
   
+-------------------+-------------------------+-----------------------------------+
| | |Numarul diviziunilor de verificare,|
|Clase de exactitate|Diviziunea de verificare | n = Max/e |
| | +-----------------+-----------------+
| | |Valoarea minima1)| Valoarea maxima |
| | |n = Max(i)/e(i+1)| n = Max(i)/e(i) |
| | | | |
+--------+----------+-------------------------+-----------------+-----------------+
| XI | Y(I) | 0,001 g <= e(i) | 50.000 | - |
+--------+----------+-------------------------+-----------------+-----------------+
| XII | Y(II) |0,001 g <= e(i) <= 0,05 g| 5.000 | 100.000 |
| | +-------------------------+-----------------+-----------------+
| | | 0,1 g <= e(i) | 5.000 | 100.000 |
+--------+----------+-------------------------+-----------------+-----------------+
| XIII | Y(a) | 0,1 g <= e(i) | 500 | 10.000 |
+--------+----------+-------------------------+-----------------+-----------------+
| XIV | Y(b) | 5 g <= e(i) | 50 | 1.000 |
+--------+----------+-------------------------+-----------------+-----------------+
| unde: |
| i = 1, 2, ... r |
| i = indicele domeniului partial de cantarire |
| r = numarul total de domenii partiale |
|1) Pentru i = r, in coloana corespunzatoare din tabelul 3, e este inlocuit |
| cu e(r). |
+---------------------------------------------------------------------------------+
   5. Domeniul de masurare
    La specificarea domeniului de masurare pentru aparatele din clasa Y, producatorul trebuie sa tina cont de faptul ca limita minima de cantarire nu trebuie sa fie mai mica decat:
   
clasa Y(I):                 100 e
clasa Y(II): 20 e pentru 0,001 g <= e <= 0,05 g si
50 e pentru 0,1 g <= e
clasa Y(a): 20 e
clasa Y(b): 10 e
Balante utilizate pentru sortare, de exemplu
balante postale si balante pentru deseuri: 5 e
   6. Reglarea dinamica
   6.1. Dispozitivul de reglare dinamica trebuie sa functioneze intr-un domeniu de sarcina specificat de producator.
   6.2. Daca aparatul este prevazut cu un dispozitiv de reglare pentru compensarea efectelor dinamice ale sarcinii aflate in miscare, acesta trebuie sa nu poata functiona in afara domeniului de sarcina si trebuie sa poata fi securizat.
   7. Performanta in conditiile functionarii sub efectul factorilor de influenta si al perturbatiilor electromagnetice
   7.1. Erorile maxime tolerate datorate factorilor de influenta sunt:
   7.1.1. Pentru aparate din categoria X:
   - in regim de functionare automata, valorile indicate in tabelele 1 si 2;
   - pentru cantarire statica in regim de functionare neautomata, valorile indicate in tabelul 1.
   7.1.2. Pentru aparatele din categoria Y:
   - pentru fiecare sarcina in regim de functionare automata, valorile indicate in tabelul 1,
   - pentru cantarire statica in regim de functionare neautomata, valorile indicate pentru categoria X in tabelul 1.
   7.2. Valoarea variatiei critice datorata unei perturbatii este o diviziune de verificare.
   7.3. Intervalul de temperatura:
   - pentru clasele XI si Y(I), intervalul minim de temperatura este 5C.
   - pentru clasele XII si Y(II), intervalul minim de temperatura este 15C.

   CAPITOLUL III
  Dozatoare gravimetrice cu functionare automata

   1. Clase de exactitate
   1.1. Producatorul trebuie sa precizeze clasa de exactitate de referinta Ref(x) si clasa (clasele) de exactitate de functionare X(x).
   1.2. Unui tip de aparat i se atribuie o clasa de exactitate de referinta, Ref(x), corespunzatoare celei mai bune exactitati posibile pentru aparatele de acest tip. Dupa instalare, aparatelor individuale le sunt atribuite una sau mai multe clase de exactitate de functionare, X(x), in functie de produsele specifice ce vor fi cantarite. Factorul de desemnare a clasei (x) trebuie sa fie <= 2, si de forma 1 x 10^k, 2 x 10^k sau 5 x 10^k, unde k este un numar intreg negativ sau zero.
   1.3. Clasa de exactitate de referinta, Ref(x) este aplicabila pentru sarcini statice.
   1.4. Pentru clasa de exactitate de functionare X(x), X reprezinta o relatie intre exactitate si masa sarcinii, iar (x) este un multiplicator pentru limitele erorii specificate la punctul 2.2, pentru clasa X(I).
   2. Erori maxime tolerate
   2.1. Eroarea de cantarire statica
   2.1.1. Pentru sarcini statice in conditii nominale de functionare, eroarea maxima tolerata pentru clasa de exactitate de referinta Ref(x), trebuie sa fie 0,312 din abaterea maxima tolerata a fiecarei doze fata de valoarea medie indicata in tabelul 5, multiplicata cu factorul de desemnare a clasei (x).
   2.1.2. Pentru aparatele la care doza poate sa fie constituita din mai mult de o sarcina (de exemplu aparatele cu combinare cumulativa sau selectiva), eroarea maxima tolerata pentru sarcini statice este exactitatea ceruta pentru doza, asa cum este specificat la punctul 2.2 (si nu suma abaterilor maxime tolerate pentru sarcinile individuale).
   2.2. Abaterea fata de valoarea medie a masei dozei

    Tabelul 5
   
+------------------------------------+-----------------------------------------+
| Valoarea masei dozei - m (g) |Abaterea maxima tolerata a fiecarei doze |
| |fata de valoarea medie, pentru clasa X(I)|
+------------------------------------+-----------------------------------------+
| m <= 50 | 7,2% |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
| 50 < m <= 100 | 3,6 g |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
| 100 < m <= 200 | 3,6% |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
| 200 < m <= 300 | 7,2 g |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
| 300 < m <= 500 | 2,4% |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
| 500 < m <= 1.000 | 12 g |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
| 1.000 < m <= 10.000 | 1,2% |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
| 10.000 < m <= 15.000 | 120 g |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
| 15.000 < m | 0,8% |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
| Nota: Abaterea calculata a fiecarei doze fata de valoarea medie poate fi |
|ajustata pentru a tine cont de efectul datorat dimensiunii particulelor |
|materialului. |
+------------------------------------------------------------------------------+
   2.3. Eroarea fata de valoarea prestabilita (eroarea de reglare)
    In cazul aparatelor pentru care este posibila prestabilirea masei dozei, diferenta maxima dintre valoarea prestabilita si valoarea medie a masei dozelor nu trebuie sa depaseasca 0,312 din abaterea maxima tolerata a fiecarei doze fata de valoarea medie, asa cum este specificat in tabelul 5.
   3. Performanta in conditiile functionarii sub efectul factorilor de influenta si al perturbatiilor electromagnetice
   3.1. Eroarea maxima tolerata datorata factorilor de influenta este cea mentionata la punctul 2.1.
   3.2. Valoarea variatiei critice datorata unei perturbatii este o variatie a indicatiei masei statice egale cu eroarea maxima tolerata mentionata la punctul 2.1, calculata pentru doza minima nominala, sau o variatie care ar putea avea un efect echivalent asupra dozei, in cazul aparatelor pentru care doza este alcatuita din sarcini multiple. Valoarea variatiei critice calculate se va rotunji la valoarea diviziunii (d) imediat superioare.
   3.3. Producatorul trebuie sa specifice valoarea dozei minime nominale.

   CAPITOLUL IV
  Totalizatoare discontinue

   1. Clase de exactitate
    Aparatele sunt impartite in patru clase de exactitate: 0,2; 0,5; 1 si 2.
   2. Erori maxime tolerate

    Tabelul 6
   
+----------------------------+-------------------------------------------------+
| Clasa de exactitate |Eroarea maxima tolerata pentru sarcina totalizata|
+----------------------------+-------------------------------------------------+
| 0,2 | 0,10% |
+----------------------------+-------------------------------------------------+
| 0,5 | 0,25% |
+----------------------------+-------------------------------------------------+
| 1 | 0,50% |
+----------------------------+-------------------------------------------------+
| 2 | 1,00% |
+----------------------------+-------------------------------------------------+
   3. Valoarea diviziunii de totalizare
    Valoarea diviziunii de totalizare [d(t)] trebuie sa fie cuprinsa in domeniul:
    0,01% Max <= d(t) <= 0,2% Max
   4. Sarcina totalizata minima [Suma(min)]
    Sarcina totalizata minima [Suma(min)] nu trebuie sa fie mai mica decat sarcina pentru care eroarea maxima tolerata este egala cu valoarea diviziunii de totalizare [d(t)] si nici mai mica decat sarcina minima specificata de producator.
   5. Reglarea la zero
    Aparatele care nu indica tara dupa fiecare descarcare trebuie sa fie prevazute cu un dispozitiv de reglare la zero. Functionarea aparatului in regim automat trebuie sa fie intrerupta daca indicatia la zero variaza cu:
   - 1 d(t) la aparatele cu dispozitiv automat de reglare la zero;
   - 0,5 d(t) la aparatele cu dispozitiv semiautomat sau neautomat de reglare la zero.
   6. Interfata cu operatorul
    Reglajele efectuate de catre operator si functia de reglare la zero nu trebuie sa fie posibile in timpul functionarii automate.
   7. Tiparirea
    In cazul aparatelor prevazute cu dispozitiv de tiparire, aducerea la zero a sarcinii totalizate trebuie intrerupta pana in momentul in care sarcina totalizata este tiparita. In cazul unei intreruperi a functionarii automate, sarcina totalizata trebuie sa fie tiparita.
   8. Performanta in conditiile functionarii sub efectul factorilor de influenta si al perturbatiilor electromagnetice
   8.1. Erorile maxime tolerate datorate factorilor de influenta sunt indicate in tabelul 7.

    Tabelul 7
   
+---------------------------------------------+--------------------------------+
|Sarcina (m) in diviziuni de totalizare [d(t)]| Eroarea maxima tolerata |
+---------------------------------------------+--------------------------------+
| 0 < m <= 500 | 0,5 d(t) |
+---------------------------------------------+--------------------------------+
| 500 < m <= 2.000 | 1,0 d(t) |
+---------------------------------------------+--------------------------------+
| 2.000 < m <= 10.000 | 1,5 d(t) |
+---------------------------------------------+--------------------------------+
   8.2. Valoarea variatiei critice datorata unei perturbatii este o diviziune de totalizare pentru orice indicatie de masa si orice sarcina totalizata memorata.

   CAPITOLUL V
  Totalizatoare continue

   1. Clase de exactitate
    Aparatele sunt impartite in trei clase de exactitate, dupa cum urmeaza:
    0,5; 1 si 2.
   2. Domeniul de masurare
   2.1. Producatorul trebuie sa specifice domeniul de masurare, raportul dintre sarcina neta minima pe unitatea de cantarire si limita maxima de cantarire si sarcina totalizata minima.
   2.2. Sarcina totalizata minima Suma(min) nu trebuie sa fie mai mica decat:
    800 d pentru clasa 0,5;
    400 d pentru clasa 1;
    200 d pentru clasa 2,
    unde d este valoarea diviziunii de totalizare a dispozitivului de totalizare generala.
   3. Erori maxime tolerate

    Tabelul 8
   
+------------------------------+-----------------------------------------------+
| Clasa de exactitate |Erori maxime tolerate pentru sarcina totalizata|
+------------------------------+-----------------------------------------------+
| 0,5 | 0,25% |
+------------------------------+-----------------------------------------------+
| 1 | 0,5% |
+------------------------------+-----------------------------------------------+
| 2 | 1,0% |
+------------------------------+-----------------------------------------------+
   4. Viteza benzii
    Viteza benzii trebuie sa fie specificata de producator. Pentru cantarele de banda cu viteza constanta si cantarele de banda cu viteza variabila prevazute cu o comanda manuala de reglare a vitezei, viteza nu trebuie sa varieze cu mai mult de 5% din valoarea nominala. Produsul de cantarit nu trebuie sa aiba o viteza diferita de viteza benzii.
   5. Dispozitivul de totalizare generala
    Reglarea la zero a dispozitivului de totalizare generala nu trebuie sa fie posibila.
   6. Performanta in conditiile functionarii sub efectul factorilor de influenta si al perturbatiilor electromagnetice
   6.1. Eroarea maxima tolerata datorata unui factor de influenta, pentru o sarcina care nu este mai mica decat Suma(min), trebuie sa fie 0,7 din valoarea corespunzatoare indicata in tabelul 8, rotunjita la cea mai apropiata valoare a diviziunii de totalizare (d).
   6.2. Valoarea variatiei critice datorata unei perturbatii trebuie sa fie 0,7 din valoarea corespunzatoare indicata in tabelul 8, pentru o sarcina egala cu Suma(min), pentru clasa atribuita cantarului de banda, rotunjita la valoarea diviziunii de totalizare imediat superioara (d).

   CAPITOLUL VI
  Bascule-pod feroviare cu functionare automata

   I. Clase de exactitate
    Aparatele sunt impartite in patru clase de exactitate, dupa cum urmeaza:
    0,2; 0,5; 1 si 2.
   2. Erori maxime tolerate
   2.1. Erorile maxime tolerate pentru cantarirea in mers a unui singur vagon sau a unui tren complet sunt indicate in tabelul 9.

    Tabelul 9
   
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| Clasa de exactitate | Eroarea maxima tolerata |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| 0,2 | 0,1% |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| 0,5 | 0,25% |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| 1 | 0,5% |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| 2 | 1,0% |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
   2.2. Eroarea maxima tolerata pentru cantarirea in mers a vagoanelor cuplate sau necuplate este cea mai mare dintre urmatoarele valori:
   - valoarea calculata conform tabelului 9, rotunjita la cea mai apropiata diviziune;
   - valoarea calculata conform tabelului 9, rotunjita la cea mai apropiata diviziune pentru masa unui vagon egala cu 35% din masa maxima a vagonului (asa cum este specificata pe marcajele descriptive);
   - o diviziune (d).
   2.3. Eroarea maxima tolerata pentru cantarirea in mers a unui tren este cea mai mare dintre urmatoarele valori:
   - valoarea calculata conform tabelului 9, rotunjita la cea mai apropiata diviziune;
   - valoarea calculata conform tabelului 9, pentru masa unui vagon egala cu 35% din masa maxima a vagonului (asa cum este specificata pe marcajele descriptive) inmultita cu numarul vagoanelor de referinta ale trenului (fara a depasi 10 vagoane) si rotunjita la cea mai apropiata diviziune;
   - o diviziune (d), pentru fiecare vagon din tren, dar fara a depasi 10 d.
   2.4. In cazul cantaririi vagoanelor cuplate, erorile pentru maximum 10% din rezultatele cantaririi obtinute din una sau mai multe treceri ale trenului pot depasi eroarea maxima tolerata corespunzatoare indicata la punctul 2.2, dar nu trebuie sa depaseasca dublul acestei erori maxime tolerate.
   3. Valoarea diviziunii (d)
    Relatia intre clasa de exactitate si valoarea diviziunii este cea prevazuta in tabelul 10.

    Tabelul 10
   
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| Clasa de exactitate | Valoarea diviziunii (d) |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| 0,2 | d <= 50 kg |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| 0,5 | d <= 100 kg |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| 1 | d <= 200 kg |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| 2 | d <= 500 kg |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
   4. Domeniul de masurare
   4.1. Limita minima de cantarire trebuie sa nu fie mai mica de 1 t si nici mai mare decat valoarea rezultata prin impartirea masei minime a vagonului la numarul de cantariri partiale.
   4.2. Masa minima a vagonului nu trebuie sa fie mai mica de 50 d.
   5. Performanta in conditiile functionarii sub efectul factorilor de influenta si al perturbatiilor electromagnetice
   5.1. Eroarea maxima tolerata datorata unui factor de influenta este cea indicata in tabelul 11.

    Tabelul 11
   
+------------------------------------------+-----------------------------------+
|Sarcina (m) in diviziuni de verificare (d)| Eroarea maxima tolerata |
+------------------------------------------+-----------------------------------+
| 0 < m <= 500 | 0,5 d |
+------------------------------------------+-----------------------------------+
| 500 < m <= 2.000 | 1,0 d |
+------------------------------------------+-----------------------------------+
| 2.000 < m <= 10.000 | 1,5 d |
+------------------------------------------+-----------------------------------+
   5.2. Valoarea variatiei critice datorate unei perturbatii este valoarea unei diviziuni.

   ANEXA MI-007

    TAXIMETRE

    Cerintele relevante din anexa I, cerintele specifice si procedurile de evaluare a conformitatii prevazute in prezenta anexa, se aplica taximetrelor.
    Definitii
    Taximetru: dispozitiv cuplat la un generator de semnale impreuna cu care constituie un mijloc de masurare.
    Nota: Generatorul semnalelor de distanta nu intra in domeniul de aplicare a prezentei hotarari.
    Dispozitivul masoara durata, calculeaza distanta pe baza unui semnal produs de un generator de semnale de distanta si calculeaza si afiseaza pretul de plata pentru o calatorie pe baza distantei calculate si/sau a duratei masurate a calatoriei.
    Pret: suma totala de plata pentru o calatorie, bazata pe un tarif initial fix si/sau distanta si/sau durata calatoriei. Pretul nu include un eventual supliment pentru servicii suplimentare.
    Viteza de comutare: valoarea vitezei obtinuta prin impartirea valorii tarifului orar la valoarea tarifului de distanta.
    Modul de calcul normal S (aplicarea simpla a tarifului): calculul pretului bazat pe aplicarea tarifului orar sub viteza de comutare si aplicarea tarifului de distanta peste viteza de comutare.
    Modul de calcul normal D (aplicarea dubla a tarifului): calculul pretului bazat pe aplicarea simultana a tarifului orar si a tarifului de distanta pe tot parcursul calatoriei.
    Pozitia de functionare: diferitele moduri in care taximetrul executa diferite elemente ale functionarii sale. Pozitiile de functionare se disting prin urmatoarele indicatii:
    "Liber": pozitia de functionare in care calculul pretului este dezactivat;
    "Ocupat": pozitia de functionare in care calculul pretului se efectueaza pe baza unui eventual tarif initial si a tarifului pe distanta parcursa si/sau durata calatoriei;
    "Suma de plata": pozitia de functionare in care pretul calatoriei este indicat si in care cel putin calculul pretului in functie de durata este dezactivata.
    Cerinte privind conceptia
   1. Taximetrul trebuie sa fie conceput astfel incat sa calculeze distanta si sa masoare durata unei calatorii.
   2. Taximetrul trebuie sa fie conceput astfel incat sa calculeze si sa afiseze pretul de plata, care incrementeaza in pasi egali cu o rezolutie mai buna de 0,1 lei, in pozitia de functionare "Ocupat". De asemenea, taximetrul trebuie sa fie conceput astfel incat sa afiseze pretul final al calatoriei in pozitia de functionare "Suma de plata".
   3. Taximetrul trebuie sa permita aplicarea modurilor de calcul normal S si D. Alegerea intre aceste moduri de calcul trebuie sa fie posibila prin intermediul unui reglaj securizat.
   4. Taximetrul trebuie sa fie capabil sa furnizeze prin intermediul uneia sau mai multor interfete corespunzatoare, securizate, urmatoarele date:
   - pozitia de functionare: "Liber", "Ocupat" sau "Suma de plata";
   - valorile totalizatoarelor conform punctului 15.1;
   - informatii generale: constanta generatorului semnalelor de distanta, date privind protectia, identificarea autovehiculul tip taxi, timpul real, identificarea tarifului;
   - informatii privind pretul unei calatorii: suma totala de plata, tariful, calculul sumei de plata, majorari, data, ora plecarii, ora sosirii, distanta parcursa;
   - informatii privind tariful sau tarifele: parametrii tarifului sau tarifelor.
    Legislatia nationala privind transportul cu autovehiculele tip taxi poate impune anumite dispozitive care sa fie conectate la interfata sau interfetele taximetrului. In cazul in care un asemenea dispozitiv este impus dar nu este conectat sau nu functioneaza corespunzator, functionarea taximetrului trebuie sa poata fi inhibata automat printr-un dispozitiv de securitate.
   5. Dupa caz, trebuie sa fie posibile reglarea taximetrului in functie de constanta generatorului semnalelor de distanta la care este conectat si securizarea reglarii.
    Conditii nominale de functionare
   6.1. Clasa de mediu mecanic aplicabila este M3.
   6.2. Producatorul trebuie sa specifice conditiile nominale de functionare pentru taximetru, in special:
   - un interval de temperatura de minimum 80C pentru mediul climatic;
   - limitele alimentarii in curent continuu pentru care a fost conceput mijlocul de masurare.
    Erorile maxime tolerate
   7. Erorile maxime tolerate, excluzand erorile cauzate de instalarea taximetrului pe autovehicul, sunt:
   - pentru timpul scurs: 0,1%
    valoarea minima a erorii maxime tolerate: 0,2 s;
   - pentru distanta parcursa: 0,2%
    valoarea minima a eroii maxime tolerate: 4 m;
   - pentru calculul sumei de plata: 0,1%
    minimul, incluzand rotunjirea: corespunzator celei mai putin semnificative cifre a indicatiei sumei de plata.
    Efectele admise ale perturbatiilor
   8. Imunitatea electromagnetica
   8.1. Clasa de mediu electromagnetic aplicabila este clasa E3
   8.2. Erorile maxime tolerate prevazute la punctul 7 trebuie sa fie respectate si in prezenta unei perturbatii electromagnetice.
    Defectarea sursei de alimentare
   9. In cazul scaderii tensiunii de alimentare pana la o valoare sub limita minima de functionare specificata de producator, taximetrul trebuie:
   - sa continue sa functioneze corect sau sa-si reia functionarea corecta fara sa piarda datele existente inainte de scaderea tensiunii, daca aceasta scadere este temporara, de exemplu la repornirea motorului;
   - sa opreasca masurarea in curs si sa revina la pozitia "liber" daca scaderea tensiunii dureaza mai mult timp.
    Alte cerinte
   10. Conditiile de compatibilitate intre taximetru si generatorul semnalelor de distanta trebuie sa fie specificate de producatorul taximetrului.
   11. Daca pretul este majorat pentru un serviciu suplimentar, inregistrat de sofer printr-o comanda manuala, aceasta majorare trebuie sa fie exclusa din suma de plata afisata. Totusi, in acest caz, taximetrul poate afisa temporar valoarea sumei de plata care include majorarea.
   12. Daca suma de plata se calculeaza conform modului de calcul D, un taximetru poate avea un mod de afisare suplimentar in care numai distanta totala si durata calatoriei sunt afisate in timp real.
   13. Toate valorile afisate pentru client trebuie sa fie identificate corespunzator. Aceste valori, precum si identificarea lor trebuie sa fie clar lizibile pe timp de zi si de noapte.
   14.1. Daca suma de plata sau masurile luate impotriva utilizarii frauduloase pot fi afectate de alegerea functionalitatii pornind de la o serie de date presetate sau determinate intr-o maniera libera, trebuie sa fie posibila protejarea setarilor mijlocului de masurare si datelor introduse.
   14.2. Posibilitatile de protejare disponibile intr-un taximetru trebuie sa permita protejarea separata a reglajelor.
   14.3. Prevederile de la punctul 8.3 al anexei 1 se aplica si tarifelor.
   15.1. Un taximetru trebuie sa fie echipat cu totalizatoare care sa nu poata fi resetate pentru toate valorile urmatoare:
   - distanta totala parcursa de autovehiculul tip taxi;
   - distanta totala parcursa de autovehiculul tip taxi in pozitia de functionare "Ocupat";
   - numarul total de calatorii;
   - suma totala a majorarilor aplicate;
   - pretul total al calatoriilor.
    Valorile totalizate trebuie sa includa valorile salvate conform punctului 9 in conditiile defectarii sursei de alimentare.
   15.2. In conditiile deconectarii de la sursa de alimentare, un taximetru trebuie sa asigure memorarea valorilor totalizate pe o perioada de un an pentru ca valorile sa poata fi transferate pe un alt suport.
   15.3. Se vor lua masuri adecvate pentru a preveni utilizarea afisajului valorilor totalizate pentru inselarea clientului.
   16. Schimbarea automata a tarifelor este permisa in functie de:
   - distanta calatoriei;
   - durata calatoriei;
   - ora zilei;
   - data;
   - ziua saptamanii.
   17. In cazul in care caracteristicile autovehiculului tip taxi sunt importante pentru functionarea corecta a taximetrului, taximetrul trebuie sa aiba mijloace de securizare a conexiunii taximetrului cu autovehiculul in care este instalat.
   18. In scopul incercarii dupa instalare, taximetrul trebuie sa permita incercarea separata a exactitatii masurarii timpului si distantei si a exactitatii calculului.
   19. Un taximetru si instructiunile sale de instalare specificate de producator trebuie sa fie astfel concepute incat, in cazul instalarii conform instructiunilor producatorului, sa fie excluse intr-o maniera satisfacatoare modificarile frauduloase ale semnalului de masurare care reprezinta distanta parcursa.
   20. Cerintele esentiale generale referitoare la utilizarea frauduloasa trebuie sa fie indeplinite astfel incat interesele clientului, conducatorului auto, angajatorului conducatorului auto si autoritatilor fiscale sa fie protejate.
   21. Un taximetru trebuie sa fie conceput astfel incat, fara reglare, sa respecte erorile maxime tolerate pe o perioada de un an de utilizare normala.
   22. Taximetrul trebuie sa fie echipat cu un ceas in timp real cu ajutorul caruia sa se pastreze ora zilei si data, una dintre aceste date sau ambele putand fi utilizate pentru schimbarea automata a tarifelor. Cerintele aplicabile ceasului in timp real sunt urmatoarele:
   - memorarea timpului trebuie sa aiba o exactitate de 0,02%;
   - posibilitatea de corectie a ceasului nu trebuie sa depaseasca 2 minute pe saptamana. Trecerea la ora de vara si de iarna trebuie sa se faca automat.
   - corectia, fie ca este automata sau manuala, trebuie sa fie impiedicata in timpul unei calatorii.
   23. Valorile distantei parcurse si ale perioadei de timp inregistrate, daca sunt afisate sau tiparite in conformitate cu prezenta hotarare, trebuie sa fie exprimate in urmatoarele unitati de masura:
    Distanta parcursa: kilometri.
    Timpul scurs: secunde, minute sau ore, dupa cum este mai avantajos, tinand cont de rezolutia necesara si necesitatea de a evita neintelegerile.
    Evaluarea conformitatii
    Procedurile de evaluare a conformitatii prevazute la art. 9 al prezentei hotarari, pe care producatorul le poate alege sunt urmatoarele:
    B + F sau B + D sau H1.

   ANEXA MI-008

    MASURI MATERIALIZATE

   CAPITOLUL I
  Masuri materializate de lungime

    Cerintele esentiale relevante din anexa I, cerintele specifice si procedurile de evaluare a conformitatii prevazute in prezenta anexa, se aplica masurilor materializate de lungime definite mai jos. Totusi, cerinta privind furnizarea unei copii a declaratiei de conformitate poate fi interpretata ca fiind aplicabila in cazul unui lot sau unei expeditii de mijloace de masurare mai curand decat mijloacelor de masurare individuale.
    Definitii
    Masura materializata de lungime: mijloc de masurare care contine repere gradate plasate la distante date in unitati de lungime legale.
    Cerinte specifice
    Conditii de referinta
   1.1. Pentru rulete cu lungimi egale sau mai mari de 5 m, erorile maxime tolerate trebuie sa fie respectate daca se aplica o forta de tractiune de 50 N sau alte valori ale fortei specificate de catre producator si marcate in consecinta pe ruleta; in cazul masurilor rigide sau semirigide, forta de tractiune nu este necesara.
   1.2. Temperatura de referinta este de 20C, daca nu exista o alta specificatie a producatorului, si este marcata corespunzator pe masura.
    Erori maxime tolerate
   2. Eroarea maxima tolerata, pozitiva sau negativa, exprimata in mm, intre doua repere ale scarii neconsecutive este (a + bL), unde:
   - L este valoarea lungimii rotunjita prin adaugire intr-un numar intreg de metri,
   - a si b sunt date in tabelul 1.
    In cazul in care un interval extrem este limitat de o suprafata, eroarea maxima tolerata pentru orice distanta incepand din acest punct se majoreaza cu valoarea c data in tabelul 1.

    Tabelul 1
   
+-------------------------------------------------------------+------+------+------+
| Clasa de exactitate |a (mm)| b |c (mm)|
+-------------------------------------------------------------+------+------+------+
|I | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
+-------------------------------------------------------------+------+------+------+
|II | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
+-------------------------------------------------------------+------+------+------+
|III | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
+-------------------------------------------------------------+------+------+------+
|D - clasa speciala pentru rulete de imersie.1) | | | |
|Pana la 30 m inclusiv2) | 1,5 | zero | zero |
+-------------------------------------------------------------+------+------+------+
|S - clasa speciala pentru rulete de masurare a rezervoarelor.| | | |
|Pentru fiecare lungime de 30 m cand ruleta este sprijinita | 1,5 | zero | zero |
|pe o suprafata plana | | | |
+-------------------------------------------------------------+------+------+------+
|1) Se aplica combinatiilor ruleta/sonda. |
|2) Daca lungimea nominala a ruletei depaseste 30 m, este admisa o eroare maxima |
|tolerata de 0,75 mm pentru fiecare 30 m de lungime a ruletei. |
+----------------------------------------------------------------------------------+
    Ruletele de imersie pot fi si de clasa I sau II, caz in care, pentru orice lungime intre doua repere ale scarii, din care unul este pe sonda si celalalt pe ruleta, eroarea maxima tolerata este 0,6 mm atunci cand aplicarea formulei da o valoare mai mica de 0,6 mm.
    Eroarea maxima tolerata pentru lungimea dintre doua repere consecutive si diferenta maxima tolerata intre lungimile a doua intervale consecutive sunt prevazute in tabelul 2 de mai jos.

    Tabelul 2
   
+----------------+---------------------------------------------------------------------+
| |Eroarea maxima tolerata sau diferenta maxima tolerata in milimetri in|
| Lungimea i a | functie de clasa de exactitate |
| intervalului +--------------------+------------------------+-----------------------+
| | I | II | III |
+----------------+--------------------+------------------------+-----------------------+
| i <= 1 mm | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
+----------------+--------------------+------------------------+-----------------------+
|1 mm < i <= 1 cm| 0,2 | 0,4 | 0,6 |
+----------------+--------------------+------------------------+-----------------------+
    In cazul unui metru pliant, imbinarea intre doua elemente nu trebuie sa cauzeze erori, care sa le suplimenteze pe cele de mai sus cu mai mult de: 0,3 mm pentru clasa II, si 0,5 mm pentru clasa III.
    Materiale
   3.1. Materialele utilizate pentru masurile materializate de lungime trebuie sa fie astfel incat variatiile lungimii datorate variatiilor de temperatura de pana la 8C in raport cu temperatura de referinta sa nu depaseasca eroarea maxima tolerata. Aceasta regula nu se aplica masurilor din clasele S si D daca producatorul prevede ca trebuie aplicate corectii de dilatare termica citirilor facute, daca este cazul.
   3.2. Masurile realizate din materiale ale caror dimensiuni se pot modifica din punct de vedere material ca efect al unui domeniu larg de umiditate relativa, nu pot fi incluse decat in clasele II sau III.
    Marcaje
   4. Valoarea nominala trebuie sa fie marcata pe masura. Scarile in milimetri trebuie numerotate la fiecare centimetru, iar masurile cu o valoare a diviziunii mai mare de 2 cm trebuie sa aiba toate reperele numerotate.
    Evaluarea conformitatii
    Procedurile de evaluare a conformitatii prevazute la art. 9 al prezentei hotarari, pe care producatorul le poate alege sunt urmatoarele:
    F1 sau D1 sau B + D sau H sau G.

   CAPITOLUL II
  Masuri de volum pentru vanzari directe

    Cerintele esentiale relevante din anexa I, cerintele specifice si procedurile de evaluare a conformitatii prevazute in prezenta anexa, se aplica masurilor de volum pentru vanzari directe, definite mai jos.
    Totusi, cerinta privind furnizarea unei copii a declaratiei de conformitate poate fi interpretata ca fiind aplicabila in cazul unui lot sau unei expeditii de mijloace de masurare mai curand decat mijloacelor de masurare individuale.
    De asemenea, cerinta care prevede ca mijlocul de masurare sa aiba inscriptionate informatiile privind exactitatea nu se aplica.
    Definitii
    Masura de volum pentru vanzari directe: masura de volum (de exemplu pahare de baut, cani sau toiuri) pentru determinarea volumului dat al unui lichid (altul decat produsele farmaceutice) care este vandut pentru consumul imediat.
    Masura cu reper: masura de volum pentru vanzari directe marcata cu un reper care arata capacitatea nominala.
    Masura cu preaplin: masura de volum pentru vanzari directe al carei volum interior este egal cu capacitatea nominala.
    Masura de transfer: masura de volum pentru vanzari directe in care lichidul se decanteaza inainte de consum.
    Capacitate: volumul interior al masurilor cu preaplin sau volumul interior pana la un reper de umplere al masurii cu reper.
    Cerinte specifice
   1. Conditii de referinta
   1.1. Temperatura: temperatura de referinta pentru masurarea capacitatii este 20C.
   1.2. Pozitia pentru indicare corecta: asezarea libera pe o suprafata de nivel.
   2. Erorile maxime tolerate

    Tabelul 1
   
+--------------------------------------------+----------------+----------------+
| | Cu reper | Cu preaplin |
+--------------------------------------------+----------------+----------------+
|Masuri de transfer | | |
+--------------------------------------------+----------------+----------------+
|< 100 ml | 2 ml | -0 |
| | | +4 ml |
+--------------------------------------------+----------------+----------------+
|>= 100 ml | 3% | -0 |
| | | +6% |
+--------------------------------------------+----------------+----------------+
|Masuri pentru vanzari directe | | |
+--------------------------------------------+----------------+----------------+
|< 200 ml | 5% | -0 |
| | | + 10% |
+--------------------------------------------+----------------+----------------+
|>= 200 ml | 5 ml + 2,5% | -0 |
| | | +10 ml + 5% |
+--------------------------------------------+----------------+----------------+
   3. Materiale
    Masurile de volum pentru vanzari directe trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rigid si stabil din punct de vedere dimensional pentru a mentine volumul in limitele erorii maxime tolerate
   4. Forma
   4.1. Masurile de transfer trebuie sa fie concepute astfel incat la o schimbare de continut egala cu eroarea maxima tolerata sa se realizeze o schimbare de nivel de cel putin 2 mm fata de preaplin sau fata de reperul de umplere.
   4.2. Masurile de transfer trebuie sa fie concepute astfel incat sa nu se impiedice golirea completa a lichidului masurat.
   5. Marcaj
   5.1. Capacitatea nominala declarata trebuie sa fie marcata pe masura intr-o maniera clara si durabila.
   5.2. Masurile de volum pentru vanzari directe pot avea pana la trei marcaje de capacitate distincte clar si inconfundabile.
   5.3. Toate marcajele de umplere trebuie sa fie suficient de clare si durabile astfel incat erorile maxime tolerate sa nu fie depasite in timpul utilizarii.
    Evaluarea conformitatii
    Procedurile de evaluare a conformitatii prevazute la art. 9 al prezentei hotarari, pe care producatorul le poate alege sunt urmatoarele:
    A1 sau F1 sau D1 sau E1 sau B + E sau B + D sau H.

   ANEXA MI-009

    APARATE PENTRU MASURARI DIMENSIONALE

    Cerintele esentiale relevante din anexa I, cerintele specifice si procedurile de evaluare a conformitatii prevazute in prezenta anexa, se aplica aparatelor pentru masurari dimensionale definite mai jos.
    Definitii
    Aparat de masurat lungimi: mijloc de masurare a lungimii care serveste la determinarea lungimii materialelor de tipul cablurilor sau benzilor (de exemplu textile, benzi, cabluri) in timpul miscarii de avans a produsului care trebuie masurat.
    Aparat de masurat arii: mijloc de masurare a ariei suprafetei obiectelor cu forme neregulate, de ex. obiectele din piele.
    Aparat de masurat mai multe dimensiuni: mijloc de masurare destinat masurarii lungimii muchiilor (lungime, inaltime, grosime) celui mai mic paralelipiped dreptunghic in care poate fi inclus un produs.

   CAPITOLUL I
  Cerinte comune tuturor aparatelor pentru masurari dimensionale

    Imunitatea electromagnetica
   1. Efectul unei perturbatii electromagnetice asupra unui aparat pentru masurari dimensionale trebuie sa fie astfel incat:
   - variatia rezultatului masurarii nu depaseste valoarea variatiei critice definita la punctul 2.3, sau
   - efectuarea unei masurari este imposibila, sau
   - rezultatul masurarii prezinta variatii momentane care nu pot fi interpretate, memorate sau transmise ca rezultat al masurarii, sau
   - rezultatul masurarii are variatii destul de mari pentru a putea fi observate de toti cei interesati de rezultatul masurarii.
   2. Valoarea variatiei critice este egala cu valoarea unei diviziuni.
    Evaluarea conformitatii
    Procedurile de evaluare a conformitatii prevazute la art. 9 al prezentei hotarari, pe care producatorul le poate alege sunt urmatoarele:
    Pentru aparate mecanice sau electromecanice:
    F1 sau E1 sau D1 sau B + F sau B + E sau B + D sau H sau H1 sau G.
    Pentru aparate electronice sau aparate care contin programe informatice:
    B + F sau B + D sau H1 sau G.

   CAPITOLUL II
  Aparate de masurat lungimi

    Caracteristicile produsului de masurat
   1. Materialele textile se caracterizeaza prin factorul specific K. Acest factor tine seama de extensibilitatea si greutatea pe unitatea de suprafata a produsului masurat si este definit de formula:
    K = epsilon [G(A) + 2,2 N/m2], unde
    epsilon este alungirea relativa a unui esantion de tesatura de 1 m latime, la o forta de tractiune de 10 N;
   G(A) este greutatea pe unitatea de suprafata a unui esantion de tesatura, in N/m2.
    Conditii de functionare
   2.1. Domeniu
    Dimensiunile si factorul K, daca se aplica, trebuie sa se afle intre limitele specificate de producator pentru aparatul respectiv. Domeniile factorului K sunt prevazute in tabelul 1.

    Tabelul 1
   
+----------+---------------------------------+---------------------------------+
| Grupa | Domeniul lui K | Produs |
+----------+---------------------------------+---------------------------------+
| I | 0 < K < 2x10-2 N/m2 | Extensibilitate scazuta |
+----------+---------------------------------+---------------------------------+
| II | 2x10-2 N/m2 < K < 8x10-2 N/m2 | Extensibilitate medie |
+----------+---------------------------------+---------------------------------+
| III | 8x10-2 N/m2 < K < 24x10-2 N/m2 | Extensibilitate ridicata |
+----------+---------------------------------+---------------------------------+
| IV | 24x10-2 N/m2 < K | Extensibilitate foarte ridicata |
+----------+---------------------------------+---------------------------------+
   2.2. In cazul in care, obiectul masurat nu este transportat de catre mijlocul de masurare, viteza produsului trebuie sa se incadreze in domeniul specificat de producator pentru aparatul respectiv.
   2.3. Daca rezultatul masurarii depinde de grosimea, de starea suprafetei si de forma de livrare (de exemplu pe o rola mare sau intr-o stiva), producatorul trebuie sa specifice limitarile de utilizare corespunzatoare.
    Erori maxime tolerate
   3. Aparat

    Tabelul 2
   
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| Clasa de exactitate | Eroarea maxima tolerata |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| I | 0,125%, dar nu mai putin de 0,005 L(m) |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| II | 0,25%, dar nu mai putin de 0,01 L(m) |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| III | 0,5%, dar nu mai putin de 0,02 L(m) |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
    unde L(m) este lungimea minima masurabila, aceasta insemnand cea mai mica lungime specificata de producator pentru care aparatul este destinat sa fie utilizat.
    Valoarea adevarata a lungimii diferitelor tipuri de materiale trebuie sa fie masurata cu ajutorul unor aparate adecvate (de exemplu o ruleta). Pentru aceasta, materialul care este masurat trebuie sa fie asezat plan si neintins pe un suport adecvat (de exemplu o masa adecvata).
    Alte cerinte
   4. Aparatele trebuie sa permita masurarea produsului fara ca acesta sa fie intins, in functie de extensibilitatea pentru care a fost conceput aparatul.

   CAPITOLUL III
  Aparate de masurat arii

    Conditii de functionare
   1.1. Domeniu
    Dimensiunile produsului care se masoara trebuie sa fie cuprinse intre limitele specificate de producator pentru aparatul respectiv.
   1.2. Starea produsului
    Producatorul trebuie sa specifice eventualele limitari in functionarea aparatelor datorate vitezei, grosimii si, daca este cazul, starii suprafetei produsului.
    Erori maxime tolerate
   2. Aparat
    Eroarea maxima tolerata este 1,0%, dar nu mai mica de 1 dm2.
    Alte cerinte
   3. Forma de prezentare a produsului
    La tragerea inapoi sau oprirea produsului nu trebuie sa fie posibila inregistrarea unor erori de masurare sau dispozitivul de afisare al aparatului trebuie sa fie neutralizat.
   4. Valoarea diviziunii
    Aparatele trebuie sa aiba valoarea diviziunii de 1,0 dm2. De asemenea, in scopul incercarii, aparatul trebuie sa dispuna de o valoare a diviziunii de 0,1 dm2.

   CAPITOLUL IV
  Aparate de masurat mai multe dimensiuni

    Conditii de functionare
   1.1. Domeniu
    Dimensiunile produsului care se masoara trebuie sa fie in domeniul specificat de producator pentru aparatul respectiv.
   1.2. Dimensiunea minima
    Limita inferioara a dimensiunii minime pentru toate valorile diviziunii sunt prevazute in tabelul 1.

    Tabelul 1
   
+-------------------------+----------------------------------------------------+
| Valoarea diviziunii (d) | Dimensiunea minima (min) (limita inferioara) |
+-------------------------+----------------------------------------------------+
| d <= 2 cm | 10 d |
+-------------------------+----------------------------------------------------+
| 2 cm < d <= 10 cm | 20 d |
+-------------------------+----------------------------------------------------+
| 10 cm < d | 50 d |
+-------------------------+----------------------------------------------------+
   1.3. Viteza de deplasare a produsului
    Viteza trebuie sa se incadreze in intervalul specificat de producator pentru aparatul respectiv.
    Erori maxime tolerate
   2. Aparat
    Eroarea maxima tolerata este 1,0 d.

   ANEXA MI-010

    ANALIZOARE DE GAZ DE ESAPAMENT

    Cerintele esentiale relevante din anexa I, cerintele specifice si procedurile de evaluare a conformitatii prevazute in prezenta anexa, se aplica analizoarelor de gaz de esapament definite mai jos, destinate inspectiei si intretinerii tehnice a vehiculelor cu motor aflate in uz.
    Definitii
    Analizor de gaz de esapament: mijloc de masurare care serveste la determinarea fractiilor volumice ale anumitor componente ale gazului de esapament la un motor de autovehicul cu aprindere prin scanteie la nivelul de umiditate al esantionului analizat.
    Aceste componente ale gazului sunt: monoxidul de carbon (CO), dioxidul de carbon (CO2), oxigenul (O2) si hidrocarburile (HC).
    Continutul de hidrocarburi trebuie exprimat sub forma concentratiei de n-hexan (C6H15), masurate cu ajutorul tehnicilor de absorbtie in infrarosul apropiat.
    Fractiile volumice ale componentelor gazului sunt exprimate in procente (% vol) pentru CO, CO2 si O2 si in parti pe milion (ppm vol) pentru hidrocarburi.
    De asemenea, un analizor de gaze de esapament calculeaza valoarea lambda pe baza fractiilor volumice ale componentelor gazului de esapament.
    Lambda (lambda): o valoare fara dimensiuni reprezentativa pentru eficienta arderii unui motor in functie de raportul aer/combustibil din gazele de esapament. Aceasta este determinata cu ajutorul unei formule de referinta standardizate.
    Cerinte specifice
    Clase de aparate
   1. Sunt definite doua clase (0 si 1) pentru analizoarele de gaz de esapament. Domeniile minime de masurare pentru aceste clase sunt prevazute in tabelul 1.

    Tabelul 1

    Clasele si domeniile de masurare
   
+---------------------------------+--------------------------------------------+
| Parametru | Clasele 0 si 1 |
+---------------------------------+--------------------------------------------+
| Fractia de CO | De la 0 la 5% vol |
+---------------------------------+--------------------------------------------+
| Fractia de CO2 | De la 0 la 16% vol |
+---------------------------------+--------------------------------------------+
| Fractia de hidrocarburi | De la 0 la 2.000 ppm vol |
+---------------------------------+--------------------------------------------+
| Fractia de O2 | De la 0 la 21% vol |
+---------------------------------+--------------------------------------------+
| Lambda | De la 0,8 la 1,2 |
+---------------------------------+--------------------------------------------+
    Conditii nominale de functionare
   2. Valorile conditiilor nominale de functionare trebuie sa fie specificate de producator dupa cum urmeaza:
   2.1. Pentru marimile de influenta climatice si mecanice:
   - un interval minim de temperatura de 35C pentru mediul climatic;
   - clasa de mediu mecanic aplicabila este M1.
   2.2. Pentru marimile de influenta specifice alimentarii cu energie electrica:
   - domeniul de tensiune si frecventa pentru alimentarea in curent alternativ;
   - limitele alimentarii in curent continuu.
   2.3. Pentru presiunea ambianta:
   - valorile minima si maxima ale presiunii ambiante sunt pentru ambele clase:
    p(min) <= 860 hPa, p(max) >= 1.060 hPa.
    Erori maxime tolerate
   3. Erorile maxime tolerate sunt definite dupa cum urmeaza:
   3.1. Pentru fiecare din fractiile masurate, valoarea erorii maxime tolerate in conditii nominale de functionare, conform punctului 1.1 din anexa I, este cea mai mare dintre cele doua valori prevazute in tabelul 2. Valorile absolute sunt exprimate in % vol sau ppm vol; valorile exprimate in procente sunt procente din valoarea adevarata.

    Tabelul 2

    Erori maxime tolerate
   
+----------------------------+-----------------------+-------------------------+
| Parametru | Clasa 0 | Clasa 1 |
+----------------------------+-----------------------+-------------------------+
| Fractie de CO | 0,03% vol | 0,06% vol |
| | 5% | 5% |
+----------------------------+-----------------------+-------------------------+
| Fractie de CO2 | 0,5% vol | 0,5% vol |
| | 5% | 5% |
+----------------------------+-----------------------+-------------------------+
| Fractie de hidrocarburi | 10 ppm vol | 12 ppm vol |
| | 5% | 5% |
+----------------------------+-----------------------+-------------------------+
| Fractie de O2 | 0,1% vol | 0,1% vol |
| | 5% | 5% |
+----------------------------+-----------------------+-------------------------+
   3.2. Eroarea maxima tolerata pentru calculul lui lambda este 0,3%. Valoarea conventional adevarata se calculeaza dupa urmatoarea formula:
   
                +             +
[CO] | Hcv 3,5 Ocv | + +
[CO2] + ---- + [O2] + | --- x ----------- - --- | x | [CO2] + [CO] |
2 | 4 [CO] 2 | + +
| 3,5 + ----- |
+ [CO2] +
lambda = --------------------------------------------------------------------
+ +
| Hcv Ocv | + +
| 1 + --- - --- | x | [CO2] + [CO] + K1 + [HC] |
| 4 2 | + +
+ +
    unde:
    [] = concentratia in % volum.
    K1 = factor de conversie a masurarii NDIR (infrarosu non-dispersiv) in masurarea FID (detector cu ionizare in flacara) - furnizat de fabricantul aparaturii de masura.
    Hcv = raport atomic intre hidrogen si carbon [1,7261]
    Ocv = raport atomic intre oxigen si carbon [0,0175]
    In acest scop, valorile afisate de analizorul de gaz de esapament sunt folosite pentru calcule.
    Efectul admis al perturbatiilor
   4. Pentru fiecare fractie volumica masurata de aparat, valoarea variatiei critice este egala cu eroarea maxima tolerata pentru parametrul respectiv.
   5. Efectul unei perturbatii electromagnetice trebuie sa fie astfel incat:
   - fie variatia rezultatului masurarii nu este mai mare decat valoarea variatiei critice definita la punctul 4;
   - fie rezultatul masurarii este prezentat intr-o asemenea maniera incat sa nu poata fi considerat ca fiind un rezultat valabil.
    Alte cerinte
   6. Rezolutia trebuie sa fie egala cu valorile prevazute in tabelul 3 sau superioara cu un ordin de marime valorilor prevazute in tabelul 3.

    Tabelul 3

    Rezolutia
   
+------------------+-------------+------------+--------------+-----------------+
| | CO | CO2 | O2 | Hidrocarburi |
+------------------+-------------+------------+--------------+-----------------+
|Clasa 0 si clasa I| 0,01% vol | 0,1% vol | 1) | 1 ppm vol |
+------------------+-------------+------------+--------------+-----------------+
|1) 0,01% vol pentru valorile masurandului mai mici sau egale cu 4% vol, in |
|rest 0,1% vol. |
+------------------------------------------------------------------------------+
    Valoarea lambda trebuie sa fie afisata cu o rezolutie de 0,001.
   7. Abaterea standard pentru 20 de masurari nu trebuie sa fie mai mare de o treime din valoarea absoluta a erorii maxime tolerate pentru fiecare fractie volumica de gaz aplicabila.
   8. Pentru masurarea CO, CO2 si hidrocarburilor, analizorul, inclusiv sistemul specific de circulare a gazului, trebuie sa indice 95% din valoarea finala determinata cu ajutorul gazelor pentru etalonare in 15 secunde de la trecerea de la un gaz cu continut zero, de exemplu aerul curat. Pentru masurarea O2, analizorul utilizat in conditii similare trebuie sa indice o valoare care difera cu mai putin de 0,1% vol de valoarea zero intr-un interval de 60 de secunde de la trecerea de la aer curat la un gaz fara oxigen.
   9. Componentele gazelor de esapament, altele decat componentele ale caror valori sunt supuse masurarii, nu trebuie sa afecteze rezultatele masurarilor cu mai mult de jumatate din valoarea absoluta a erorii maxime tolerate atunci cand acele componente sunt prezente in urmatoarele fractii volumice maxime:
    6% vol CO,
    16% vol CO2,
    10% vol O2,
    5% vol H2,
    0,3% vol NO,
    2000 ppm vol hidrocarburi (ca n-hexan),
    vapori de apa pana la saturatie.
   10. Un analizor de gaz de esapament trebuie sa aiba un dispozitiv de reglare care permite aducerea la zero, etalonarea cu ajutorul unui gaz si reglarea interna. Reglarea la zero si reglarea interna trebuie sa fie automate.
   11. Un analizor de gaz de esapament echipat cu un dispozitiv de reglare automata sau semiautomata nu trebuie sa permita efectuarea masurarii atat timp cat reglarile nu au fost realizate.
   12. Un analizor de gaz de esapament trebuie sa detecteze reziduurile de hidrocarburi din sistemul de circulare a gazului. Aparatul nu trebuie sa efectueze nici o masurare daca reziduurile de hidrocarburi prezente inainte de masurare depasesc 20 ppm vol.
   13. Un analizor de gaz de esapament trebuie sa aiba un dispozitiv pentru recunoasterea automata a oricarei disfunctionalitati a senzorului din canalul de oxigen, datorate uzurii sau unei intreruperi a liniei de conexiune.
   14. Daca analizorul de gaz de esapament este capabil sa functioneze cu diferiti carburanti (de exemplu petrol sau gaz lichefiat), trebuie sa existe posibilitatea de a selecta coeficientii adecvati pentru calculul lambda fara nici o ambiguitate privind formula adecvata.
    Evaluarea conformitatii
    Procedurile de evaluare a conformitatii prevazute la art. 9 al prezentei hotarari, pe care producatorul le poate alege sunt urmatoarele:
    B + F sau B + D sau H1.