Guvernul Romaniei

 
Ordonanta nr. 1/2006

din 12/01/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 57 din 20/01/2006

pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul asigurarilor sociale


 

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

   Art. 1. - (1) Cotele de contributii sociale obligatorii datorate pentru veniturile salariale sau asimilate acestora, precum si pentru alte venituri prevazute de lege, aferente lunii decembrie 2005, sunt cele prevazute de legislatia in vigoare pana la data de 31 decembrie 2005.
   (2) Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii, de 0,75%, reglementata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, se utilizeaza incepand cu plata veniturilor salariale sau asimilate acestora, precum si a altor venituri prevazute de lege, aferente lunii ianuarie 2006, si se vireaza la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
   (3) Pentru persoanele asigurate in sistemul public de pensii pe baza de declaratie sau de contract de asigurare, care nu se regasesc in categoria persoanelor asigurate prevazute la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cotele de contributii de asigurari sociale stabilite prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005, datorate conform legii, se diminueaza cu 0,75 puncte procentuale incepand cu 1 ianuarie 2006.
   Art. 2. - (1) Prestatiile de asigurari sociale care, conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se suportau din bugetul asigurarilor sociale de stat, cuvenite pana la data de 31 decembrie 2005 si neachitate, se platesc din acelasi buget, cu respectarea termenului general de prescriptie, de catre platitorii prevazuti la art. 133 alin. (2) din aceasta lege.
   (2) Sumele care fac obiectul prevederilor art. 27 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, aferente perioadelor anterioare datei de 1 ianuarie 2006, se recupereaza, in termenul general de prescriptie, din bugetul asigurarilor sociale de stat, de la casele teritoriale de pensii.
   Art. 3. - (1) Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate si perioadele in care asiguratii prevazuti la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 au realizat, pana la data de 31 decembrie 2005, stagii de cotizare in sistemul public de pensii, precum si perioadele in care asiguratii au beneficiat de indemnizatie de risc maternal.
   (2) In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, se constituie baza de calcul a indemnizatiilor se utilizeaza perioade asimilate stagiului de cotizare dintre cele prevazute la alin. (1), veniturile ce se iau in considerare sunt cele in baza carora s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia de asigurari sociale in sistemul public de pensii, respectiv cuantumul indemnizatiei de risc maternal.
   Art. 4. - (1) Concediile si indemnizatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cuvenite pe baza de certificat medical, eliberat cu data de 1 ianuarie 2006, se acorda persoanelor care la data de 31 decembrie 2005 se aflau in plata indemnizatiilor de asigurari sociale la casele teritoriale de pensii, in temeiul art. 129 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celor asigurate in sistemul public de pensii pe baza de declaratie de asigurare sau in temeiul art. 5 alin. (2) din aceasta lege si se achita conform prevederilor art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
   (2) Plata indemnizatiilor, in conditiile prevazute la alin. (1), se efectueaza pana la incetarea situatiei care a determinat necesitatea eliberarii de certificate medicale.
   (3) Procedura in aplicarea prevederilor alin. (1) se stabileste prin protocol incheiat intre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
   Art. 5. - (1) Contributia de asigurari sociale de sanatate nu se datoreaza asupra indemnizatiilor reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu exceptia contributiei de asigurari sociale de sanatate, datorata de angajatori pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora.
   (2) Prevederile art. 44 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 se completeaza conform dispozitiilor alin. (1).
   Art. 6. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile art. 25 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, precum si prevederile art. 54 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005.
   Art. 7. - (1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante in volumul si in structura bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, respectiv ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pe anul 2006, cu mentinerea nivelului deficitului bugetului general consolidat.
   (2) Se autorizeaza ordonatorii de credite, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, sa-si introduca in bugetele proprii, la titlul "Cheltuieli de personal", articolul "Contributii", un nou alineat pentru plata contributiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, prin diminuarea sumelor prevazute la alineatul "Contributii de asigurari sociale de stat".
   Art. 8. - Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
   
Contrasemneaza:
---------------
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul sanatatii,
Gheorghe Eugen Nicolaescu
Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Cristian Vladescu
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
    Bucuresti, 12 ianuarie 2006.
    Nr. 1.