LegislatieParlamentul Romaniei

 
Lege nr. 346/2002

din 05/06/2002
Versiune actualizata la data de 01/01/2006

privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale@


 

    ___________
    @Text actualizat pana la data de 01.01.2006 avandu-se in vedere urmatoarele acte:
   - Legea nr. 232/2003
   - O.G. nr. 86/2003
   - O.U.G. nr. 107/2003
   - Legea nr. 598/2003
   - Codul fiscal
   - O.U.G. nr. 129/2004
   - O.U.G. nr. 158/2005.

   - A se vedea O.U.G. nr. 107/2003 care prin art. IV prevede ca in cuprinsul Legii nr. 346/2002, cu modificarile ulterioare, sintagmele "Fondul National de Asigurare pentru Accidente de Munca si Boli Profesionale", respectiv "Fondul National", precum si "fondurile teritoriale de asigurare pentru accidentele de munca si boli profesionale" si "fondurile teritoriale" se inlocuiesc corespunzator cu sintagmele "Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale", respectiv "CNPAS" si "casele teritoriale de pensii si alte drepturi de asigurari sociale", respectiv "casele teritoriale de pensii".

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

   Art. 1. - Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 2. - Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale garanteaza un ansamblu de servicii si prestatii in beneficiul persoanelor asigurate, in vederea:
   a) promovarii sanatatii si a securitatii in munca si prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
   b) diminuarii si compensarii consecintelor accidentelor de munca si ale bolilor profesionale.
   Art. 3. - Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale se fundamenteaza pe urmatoarele principii:
   a) asigurarea este obligatorie pentru toti cei ce utilizeaza forta de munca angajata cu contract individual de munca;
   b) riscul profesional este asumat de cei ce beneficiaza de rezultatul muncii prestate;
   c) constituirea resurselor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale din contributii diferentiate in functie de risc, suportate de angajatori sau de persoanele fizice care incheie asigurare, potrivit prevederilor prezentei legi;@
   d) cresterea rolului activitatii de prevenire in vederea reducerii numarului accidentelor de munca si al bolilor profesionale;
   e) solidaritatea sociala, prin care participantii la sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, diminuarea sau eliminarea riscurilor prevazute de lege;
   f) asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru beneficiarii drepturilor prevazute de lege;
   g) asigurarea transparentei in utilizarea fondurilor;
   h) repartitia fondurilor in conformitate cu obligatiile ce revin sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale prin prezenta lege.
    __________
    @Litera c) a fost modificata prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 4. - (1) Prin asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale raspunderea civila a persoanei fizice sau juridice pentru prestatiile prevazute in prezenta lege si pentru care s-a platit contributia de asigurare este preluata de asigurator.
   (2) In situatia in care se face dovada unor prejudicii care nu sunt acoperite prin prevederile prezentei legi, in mod subsidiar si complementar, intra in functiune raspunderea civila, potrivit dreptului comun.

   CAPITOLUL II
  Raporturile de asigurare si riscurile asigurate

   Art. 5. - (1) Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi;
   a) persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia, precum si functionarii publici;
   b) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. a);
   c) somerii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii;
   d) ucenicii, elevii si studentii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale.
   (2) Prevederile prezentei legi nu se aplica personalului militar si civil angajat pe baza de contract si personalului asigurat in sistemul propriu al Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si in cel al Ministerului Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor si Directia Generala de Protectie si Anticoruptie.
   (3) Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 129/2004.
   - Alineatul (3) a fost abrogat prin art. 60 alin. (3) din O.U.G. nr. 158/2005.

   Art. 6. - (1) Se pot asigura in conditiile prezentei legi, pe baza de contract individual de asigurare, persoanele care se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
   a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;
   b) comanditati, administratori sau manageri;
   c) membri ai asociatiei familiale;
   d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
   e) persoane angajate in institutii internationale;
   f) proprietari de bunuri si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere;
   g) persoane care desfasoara activitati agricole in cadrul gospodariilor individuale sau activitati private in domeniul forestier;
   h) membri ai societatilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura;
   i) alte persoane interesate, care isi desfasoara activitatea pe baza altor raporturi juridice decat cele mentionate anterior.
   (2) Continutul contractului individual de asigurare se stabileste in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 7. - (1) Prevederile art. 5 sunt aplicabile si angajatilor romani care presteaza munca in strainatate din dispozitia angajatorilor romani, in conditiile legii.
   (2) Au calitatea de asigurat si cetatenii straini sau apatrizii care presteaza munca pentru angajatori romani, pe perioada in care au, potrivit legii, domiciliul sau resedinta in Romania.
   Art. 8. - (1) Are calitatea de asigurator, potrivit prezentei legi, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita in continuare CNPAS.
   (2) Atributiile specifice de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se exercita de casele teritoriale de pensii.
   (3) Atributiile specifice de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, in calitate de prestatori de servicii, pot fi realizate, in conditiile prezentei legi, si de asociatii profesionale de asigurare, constituite in acest scop pe sectoare de activitate ale economiei nationale.
   (4) Asociatiile profesionale de asigurare functioneaza pe baza de statut propriu, cu respectarea prevederilor prezentei legi si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 9. - (1) Raporturile de asigurare, rezultate in temeiul prezentei legi si din contractele de asigurare, se stabilesc intre:
   a) angajatori si asigurator, pentru persoanele asigurate prevazute la art. 5 si 7;
   b) asigurati si asigurator, pentru persoanele asigurate prevazute la art. 6.
   (2) Calitatea de asigurat se dobandeste, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data: incheierii contractului individual de munca, stabilirii raporturilor de serviciu in cazul functionarilor publici, validarii mandatului pentru persoanele care desfasoara activitati in functii elective, numirii in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, depunerii adeziunii in cazul membrilor cooperatori, inceperii practicii profesionale pentru someri, ucenici, elevi si studenti sau incheierii contractului individual de asigurare, dupa caz.@
    __________
    @Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 10. - (1) In vederea incheierii asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale si a stabilirii cotei contributiei datorate, angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului, printr-o declaratie pe propria raspundere, domeniul de activitate conform Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala - CAEN, numarul de angajati, fondul de salarii, precum si orice alte informatii solicitate in acest scop.
   (2) Modelul si continutul declaratiei prevazute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
   (3) Declaratia se depune la sediul asiguratorului, in termen de 30 de zile de la data dobandirii personalitatii juridice sau a inceperii raporturilor de munca ori de serviciu intre parti, dupa caz.
   (4) In cazul modificarii uneia sau mai multor informatii din declaratia prevazuta la alin. (1), angajatorul are obligatia sa anunte asiguratorul in termen de 15 zile.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 11. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 12. - Persoana asigurata potrivit art. 6, o data cu incheierea contractului individual de asigurare, are obligatia de a depune o declaratie de venituri si de a comunica, in termen de 15 zile, asiguratorului orice modificare intervenita cu privire la situatia si statutul ei.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 13. - Dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se naste de la data stabilirii raporturilor de asigurare si inceteaza o data cu aceste raporturi.
   Art. 14. - In cazul in care din culpa angajatorului sau a persoanei asigurate pe baza de contract individual de asigurare nu s-a platit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau nu s-a declarat accidentul de munca ori boala profesionala, costul prestatiilor si al serviciilor de asigurare prevazute de prezenta lege se suporta de angajator sau de persoana asigurata pe baza de contract individual de asigurare.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 129/2004.

   Art. 15. - (1) In cazul bolilor profesionale, declarate in conditiile legii, in timpul activitatii profesionale, dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se mentine si ulterior incetarii raporturilor de munca/serviciu si a contractelor individuale de asigurare.@
   (2) In cazul bolilor profesionale, declarate in conditiile legii, ulterior incetarii raporturilor de munca si a contractelor de asigurare, dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se acorda daca fostul asigurat face dovada, cu acte medicale eliberate conform legii, ca boala a fost cauzata de factori profesionali specifici locului de munca.
    __________
    @Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 16. - Riscurile asigurate in conditiile prezentei legi sunt accidentele de munca si bolile profesionale definite in conformitate cu prevederile Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicata.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 129/2004.

   CAPITOLUL III
  Obiectivele asigurarii

   Art. 17. - Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale are urmatoarele obiective:
   a) prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
   b) reabilitarea medicala si socioprofesionala a asiguratilor, victime ale accidentelor de munca si ale bolilor profesionale, precum si recuperarea capacitatii de munca a acestora;
   c) acordarea de prestatii in bani pe termen lung si scurt, sub forma de indemnizatii si alte ajutoare, in conditiile prevazute de prezenta lege.
   Art. 18. - Asiguratorul are obligatia de a-si organiza activitatea pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 17, precum si de a pastra confidentialitatea tuturor informatiilor la care are acces in scopul realizarii acestor obiective.

   CAPITOLUL IV
  Prestatii si servicii de asigurare pentru accidente
de munca si boli profesionale

   Art. 19. - Asiguratii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale au dreptul la urmatoarele prestatii si servicii:
   a) reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca;
   b) reabilitare si reconversie profesionala;
   c) indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca;
   d) indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;@
   e) compensatii pentru atingerea integritatii;
   f) despagubiri in caz de deces;
   g) rambursari de cheltuieli.
    __________
    @Litera d) a fost modificata prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 20. - (1) Baza de calcul a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, pentru reducerea timpului de munca sau pentru trecerea temporara in alt loc de munca se calculeaza ca medie a veniturilor salariale brute realizate de catre salariat in ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului, respectiv a veniturilor stipulate in contractele individuale de asigurare, pe baza carora s-a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
   (2) In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, pentru reducerea timpului de munca sau pentru trecerea temporara in alt loc de munca o constituie media veniturilor salariale lunare brute la care s-a achitat contributia, respectiv a veniturilor stipulate in contractul individual de asigurare, pe baza caruia s-a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
   (3) Pentru calculul indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, pentru reducerea timpului de munca sau pentru trecerea temporara in alt loc de munca se utilizeaza numarul de zile lucratoare din luna in care se acorda concediul medical sau, dupa caz, se solicita alte drepturi de asigurari sociale.
   (4) La stabilirea numarului de zile lucratoare din luna in care se acorda dreptul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale se vor avea in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 129/2004.

   SECŢIUNEA 1
  Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala
si recuperarea capacitatii de munca

   Art. 21. - Asiguratii au dreptul la prestatii medicale pentru reabilitarea starii de sanatate si recuperarea capacitatii de munca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 129/2004.

   Art. 22. - (1) Asiguratorul are obligatia de a achita contravaloarea serviciilor medicale acordate pana cand se realizeaza:
   a) restabilirea starii de sanatate sau ameliorarea deficientelor de sanatate survenite in urma unui risc asigurat;
   b) prevenirea diminuarii ori a pierderii capacitatii de munca si a necesitatii de ingrijire permanenta.
   (2) Contravaloarea biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul asiguratorului celor care se afla in incapacitate temporara de munca, ca urmare in exclusivitate a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, se suporta integral din contributiile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.@
    __________
    @Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 23. - Asiguratii au dreptul la tratament medical corespunzator leziunilor si afectiunilor cauzate prin accidente de munca sau boli profesionale, dupa cum urmeaza:
   a) asistenta medicala de urgenta la locul accidentului, in mijloacele de transport specializate si in unitatile spitalicesti;
   b) tratament medical ambulatoriu, analize medicale si medicamente, prescrise de medic;
   c) servicii medicale in spitale sau in clinici specializate pentru boli profesionale;
   d) tratament de recuperare a capacitatii de munca in unitati de specialitate;
   e) servicii de chirurgie reparatorie;
   f) cure balneoclimaterice.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 129/2004.

   Art. 24. - In vederea corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice cauzate de accidente de munca si boli profesionale, asiguratii au dreptul la dispozitive medicale, care se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 129/2004.

   Art. 25. - (1) Pentru reabilitarea medicala si recuperarea capacitatii de munca asiguratii beneficiaza de programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist al asiguratorului, in functie de natura si de diagnosticul bolii.@
   (2) Programul individual de recuperare poate include tratament balnear, in functie de tipul bolii.
   (3) Durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile si se stabileste de medicul asiguratorului, in functie de tipul afectiunii si de natura tratamentului.
   (4) Criteriile pe baza carora se acorda biletele pentru tratament balnear se aproba anual de CNPAS.
    __________
    @Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 15 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 26. - (1) Asiguratii au obligatia sa urmeze si sa respecte programele individuale de recuperare stabilite de medicul specialist al asiguratorului.
   (2) Dreptul la prestatii si servicii pentru reabilitarea medicala si recuperarea capacitatii de munca se suspenda in cazul in care asiguratii nu urmeaza sau nu respecta programul individual de recuperare.@
    __________
    @Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 16 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 27. - Tratamentul medical in perioada programului individual de recuperare, precum si cazarea si masa in unitatile medicale se suporta de catre asigurator cu respectarea tarifelor si criteriilor stabilite prin contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobat anual prin hotarare a Guvernului, si prin normele metodologice de aplicare a acestui contract.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 129/2004.

   Art. 28. - (1) Unitatile care efectueaza prestatii si servicii medicale se stabilesc de asigurator in vederea reabilitarii medicale si recuperarii capacitatii de munca a asiguratilor care au suferit accidente de munca si boli profesionale.
   (2) Tarifele pentru prestatiile si serviciile medicale aferente reabilitarii medicale si recuperarii capacitatii de munca se stabilesc pe baza prevederilor existente in contractul-cadru al sistemului asigurarilor sociale de sanatate.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 129/2004.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Prestatii si servicii pentru reabilitare si reconversie profesionala

   Art. 29. - Prestatiile si serviciile pentru reabilitare si reconversie profesionala se acorda de catre asigurator la solicitarea asiguratilor care, desi nu si-au pierdut complet capacitatea de munca, nu mai pot desfasura activitatea pentru care s-au calificat, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale.
   Art. 30. - Asiguratorul preia in sarcina sa cheltuielile pentru urmatoarele prestatii si servicii de reabilitare si reconversie profesionala:
   a) cheltuielile privind serviciile medicale si psihologice pentru aprecierea starii fizice, mentale si aptitudinale in vederea reconversiei profesionale;
   b) costul cursurilor de calificare sau de reconversie;
   c) plata unei indemnizatii pe durata cursurilor de calificare si de reconversie.
   Art. 31. - (1) Indemnizatia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie se acorda lunar si reprezinta 70% din salariul de baza brut al persoanei asigurate, avut la data survenirii accidentului de munca sau a bolii profesionale.
   (2) Indemnizatia se acorda numai daca persoana asigurata nu beneficiaza, pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie, de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca sau de pensie de invaliditate gradul III, acordata potrivit legii.
   Art. 32. - Indemnizatia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie se acorda numai daca persoana asigurata respecta dispozitiile asiguratorului cu privire la:
   a) institutia la care urmeaza sa se desfasoare cursul;
   b) programul de instruire;
   c) modalitatea de absolvire.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

   Art. 33. - (1) Asiguratii beneficiaza de o indemnizatie pe perioada in care se afla in incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale.
   (2) In cazul bolilor profesionale sau al accidentelor de munca, certificatul medical se vizeaza in mod obligatoriu, prin grija angajatorului, de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv de casa teritoriala de pensii in a carei raza se afla sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 129/2004.

   Art. 34. - (1) Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca reprezinta 80% din media veniturilor salariale brute realizate in ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului.
   (2) In cazul asiguratilor prevazuti la art. 6, cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca reprezinta 80% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 18 din O.U.G. nr. 107/2003, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 598/2003.

   Art. 35. - Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale se suporta in primele 3 zile de incapacitate de catre angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 19 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 36. - Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de 180 de zile in intervalul de un an, socotita din prima zi de concediu medical.
   Art. 37. - (1) In situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii medicale si profesionale a asiguratului medicul curant poate propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile.
   (2) Medicul asiguratorului poate decide, dupa caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reluarea activitatii in acelasi loc de munca sau in alt loc de munca ori poate propune pensionarea de invaliditate.
   (3) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, in functie de evolutia cazului si de rezultatele actiunilor de recuperare, conform procedurilor stabilite de CNPAS.@
    __________
    @Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 20 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 38. - Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca datorata accidentelor de munca si bolilor profesionale se acorda pe baza certificatului medical eliberat conform dispozitiilor legale.
   Art. 39. - In situatia in care medicul expert al asigurarilor sociale din sistemul public de pensii decide incadrarea intr-un grad de invaliditate, indemnizatia se va acorda pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care s-a dat avizul de pensionare, fara a se depasi durata maxima de acordare a concediului medical, prevazuta la art. 37.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 21 din O.U.G. nr. 107/2003.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Indemnizatia pentru trecerea temporara in alt loc de munca
si indemnizatia pentru reducerea timpului de munca@
    __________
    @Titlul sectiunii a 4-a a fost modificat prin art. I pct. 22 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 40. - (1) Asiguratii care, datorita unei boli profesionale sau unui accident de munca, nu isi mai pot desfasura activitatea la locul de munca anterior manifestarii riscului asigurat pot trece temporar in alt loc de munca.
   (2) Indemnizatia pentru trecerea temporara in alt loc de munca se acorda in conditiile in care venitul salarial brut lunar realizat de asigurat la noul loc de munca este inferior mediei veniturilor sale lunare din ultimele 6 luni, calculate de la momentul depistarii afectiunii.
   Art. 41. - Indemnizatia pentru reducerea timpului de lucru cu o patrime din durata normala, ca urmare a unor afectiuni cauzate de accidente de munca sau boli profesionale, se acorda asiguratilor care, in aceste conditii, nu mai pot realiza durata normala de munca.
   Art. 42. - (1) Indemnizatiile prevazute la art. 40 alin. (2) si la art. 41 se acorda la propunerea medicului curant, cu avizul medicului asiguratorului, pentru cel mult 90 de zile intr-un an calendaristic, in una sau mai multe etape.
   (2) Cuantumul lunar al indemnizatiilor prevazute la alin. (1) este egal cu diferenta dintre media veniturilor salariale din ultimele 6 luni si venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau prin reducerea timpului normal de munca, fara a se depasi 25% din baza de calcul.

   SECŢIUNEA a 5-a
  Compensatii pentru atingerea integritatii

   Art. 43. - Au dreptul la o compensatie pentru atingerea integritatii asiguratii care, in urma accidentelor de munca sau a bolilor profesionale, raman cu leziuni permanente care produc deficiente si reduc capacitatea de munca intre 20-50%.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 129/2004.

   Art. 44. - Compensatia se acorda la solicitarea persoanei indreptatite, pe baza deciziei medicului asiguratorului, cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 43.
   Art. 45. - (1) Compensatia pentru atingerea integritatii reprezinta o suma fixa in bani si se acorda integral, o singura data, fara a afecta celelalte drepturi sau indemnizatii la care este indreptatit asiguratul, si nu este luata in baza de calcul pentru determinarea acestor drepturi.
   (2) Cuantumul compensatiei pentru atingerea integritatii se stabileste in functie de gravitatea leziunii, in limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute, comunicate de Institutul National de Statistica.
   (3) Criteriile si grilele pe baza carora se acorda compensatia pentru atingerea integritatii se stabilesc prin decizie a presedintelui CNPAS.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 129/2004.

   SECŢIUNEA a 6-a
  Despagubiri in caz de deces

   Art. 46. - (1) In cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, beneficiaza de despagubire in caz de deces o singura persoana, care poate fi, dupa caz: sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul, in conditiile dreptului comun, sau, in lipsa acesteia, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
   (2) Cuantumul despagubirii in caz de deces este de 4 salarii medii brute, comunicate de Institutul National de Statistica.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 24 din O.U.G. nr. 107/2003, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 598/2003.

   Art. 47. - Cererea pentru obtinerea despagubirii in caz de deces se depune la sediul asiguratorului, insotita de actele din care rezulta dreptul solicitantului, potrivit prezentei legi.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 25 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 48. - (1) Admiterea sau respingerea cererii se face prin decizie emisa de asigurator in termen de 20 de zile de la data depunerii cererii.
   (2) Decizia se comunica in scris solicitantului in termen de 5 zile de la data emiterii ei.
   Art. 49. - Plata despagubirii in caz de deces se face in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei prevazute la art. 48.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 26 din O.U.G. nr. 107/2003.

   SECŢIUNEA a 7-a
  Rambursari de cheltuieli

   Art. 50. - (1) Asiguratorul acorda rambursari de cheltuieli in urmatoarele situatii:
   a) transportul de urgenta, in cazuri temeinic justificate, cand salvarea victimei impune utilizarea altor mijloace decat cele uzuale;
   b) confectionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, in situatia in care acestea au fost deteriorate in urma unui accident de munca soldat cu vatamari corporale.
   (2) Costurile suportate de asigurator sunt destinate sa asigure recuperarea functionalitatii organismului celui asigurat, iar cuantumul acestora se va stabili anual prin decizie a presedintelui CNPAS.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 129/2004.

   CAPITOLUL V
  Comunicarea si constatarea accidentelor de munca
si a bolilor profesionale

   Art. 51. - (1) Angajatorii au obligatia de a comunica asiguratorului accidentele soldate cu incapacitate de munca sau cu decesul asiguratilor.
   (2) Comunicarea trebuie realizata de indata ce angajatorul a luat cunostinta despre accident.
   (3) Obligatia privind comunicarea revine si persoanelor asigurate conform art. 6 sau urmasilor acestora, in cazul in care accidentul de munca s-a soldat cu decesul asiguratului.
   Art. 52. - (1) Daca in urma controalelor medicale periodice personalul din structurile de medicina muncii, care asigura servicii medicale angajatorului, constata ca exista riscul unei imbolnaviri profesionale, acesta are obligatia de a semnala de indata cazul asiguratorului.
   (2) Declararea bolilor profesionale se realizeaza conform prevederilor Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar un exemplar din formularul de declarare a bolii respective va fi inaintat CNPAS de catre autoritatea competenta.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 27 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 53. - (1) Pentru constatarea cazului asigurat si stabilirea drepturilor de asigurare, asiguratorul are acces si recurge la procesul-verbal de cercetare, intocmit, potrivit legii, de autoritatea competenta care efectueaza cercetarea accidentelor soldate cu incapacitate temporara de munca, invaliditate si deces.
   (2) Asiguratorul verifica modalitatea in care a fost efectuata cercetarea si decide asupra caracterului de munca al accidentului urmat de incapacitate temporara de munca.
   (3) In scopul stabilirii caracterului profesional al accidentului urmat de incapacitate temporara de munca, asiguratorul poate coordona direct cercetarea accidentului, poate efectua o ancheta proprie sau poate evalua dosarul de cercetare intocmit de comisia angajatorului, dupa caz.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 129/2004.

   Art. 54. - Drepturile de asigurare prevazute de prezenta lege se acorda astfel:
   a) pentru accidente de munca, in baza procesului-verbal de cercetare a accidentului de munca, intocmit, potrivit legii, de autoritatea competenta;
   b) pentru boli profesionale, in baza formularului de declarare finala a bolii profesionale, intocmit, potrivit legii, de autoritatea competenta.
   Art. 541. - Pana la stabilirea caracterului de munca al accidentului sau caracterului profesional al bolii, conform documentelor prevazute la art. 54, contravaloarea serviciilor medicale acordate va fi suportata din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, urmand ca decontarea sa se realizeze ulterior din contributiile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, dupa caz.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 29 din O.U.G. nr. 107/2003.

   CAPITOLUL VI
  Prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale

   Art. 55. - Raspunderea pentru asigurarea conditiilor de securitate si sanatate la locurile de munca revine angajatorilor sau, dupa caz, persoanelor asigurate conform art. 6.
   Art. 56. - (1) Angajatorii au obligatia de a asigura informarea, participarea si colaborarea angajatilor pentru adoptarea si aplicarea masurilor de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
   (2) Angajatii au obligatia de a participa la actiuni privind adoptarea unor masuri de securitate si sanatate in munca, atunci cand sunt solicitati in acest scop de catre angajatori.
   Art. 57. - Angajatii nu suporta in nici o situatie costul masurilor de prevenire aplicate in conditiile art. 56.
   Art. 58. - Angajatorii au obligatia de a furniza toate informatiile solicitate de asigurator in legatura cu riscurile de la locurile de munca.
   Art. 59. - Angajatii sunt obligati sa cunoasca si sa respecte masurile tehnice si organizatorice luate de angajatori pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, aduse la cunostinta in cadrul instructajului de protectie a muncii.
   Art. 60. - Angajatii au dreptul, fara ca acest lucru sa atraga consecinte asupra lor, de a sesiza Inspectia Muncii, asiguratorul sau comitetele de sanatate si securitate in munca asupra neluarii de catre angajator a unor masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 30 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 61. - Asiguratorul are obligatia de a promova si de a stimula activitatea de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, in scopul:
   a) mentinerii integritatii fizice si psihice a persoanelor asigurate;
   b) imbunatatirii conditiilor de munca;
   c) eliminarii sau reducerii riscurilor de accidente de munca si boli profesionale.
   Art. 62. - (1) Asiguratorul coordoneaza activitatea de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale la nivel national.
   (2) Activitatile de prevenire se realizeaza de catre CNPAS prin servicii proprii, in conformitate cu atributiile stabilite prin lege.
   (3) Pentru activitatile de prevenire care nu se suporta din sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, CNPAS abiliteaza persoane juridice in calitate de servicii externe de prevenire.
   (4) Criteriile privind abilitarea persoanelor juridice care au calitatea de servicii externe de prevenire se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 15 din O.U.G. nr. 129/2004.

   Art. 63. - Personalul tehnic al asiguratorului, care desfasoara activitati de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, precum si personalul medical specializat in medicina muncii au urmatoarele atributii:
   a) participa la stabilirea de programe de prevenire prioritare la nivel national, prin identificarea situatiilor cu riscuri mari de accidente de munca si boli profesionale;
   b) acorda consultanta cu privire la masurile si mijloacele de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale;
   c) propun efectuarea si finantarea de studii si analize institutelor de cercetare de specialitate, in vederea fundamentarii masurilor de prevenire prioritare la nivel national;
   d) acorda asistenta tehnica angajatorilor pentru elaborarea instructiunilor de prevenire;
   e) cerceteaza accidentele cu incapacitate temporara de munca si stabilesc caracterul de munca al acestora in conformitate cu prevederile prezentei legi;
   f) tin evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
   g) recomanda masuri de prevenire si controleaza aplicarea lor;
   h) propun asiguratorului majorari sau reduceri ale contributiei pentru stimularea activitatii de prevenire;
   i) stabilesc programe de prevenire in baza situatiilor concrete identificate la locurile de munca;
   j) consiliaza angajatorii cu privire la securitatea si sanatatea in munca.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 16 din O.U.G. nr. 129/2004.

   Art. 64. - In exercitarea atributiilor sale personalul tehnic si medical specializat este autorizat:
   a) sa dispuna de acces liber in sediile angajatorilor sau la locurile de munca organizate de acestia si sa fie insotit de persoanele desemnate de angajator;
   b) sa beneficieze de concluziile cercetarii accidentelor de munca sau a bolilor profesionale, efectuata de autoritatile de stat competente;
   c) sa sesizeze autoritatile de stat cand constata incalcari ale legislatiei in vigoare privind protectia muncii;
   d) sa propuna angajatorilor dimensionarea compartimentelor de protectie a muncii in functie de riscurile de la locurile de munca;
   e) sa consulte rezultatele examenelor medicale la angajare si ale examenelor medicale periodice ale persoanelor asigurate;
   f) sa solicite orice informatii si documente necesare realizarii sarcinilor de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
   g) sa recomande angajatorului masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
   Art. 65. - In activitatea exercitata personalul de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor primite de la angajator cu privire la aspectele organizatorice, tehnologice si de fabricatie din unitatea controlata, precum si a celorlalte date furnizate de autoritatile de stat competente sau de orice alt organism ori persoana interesata in activitatea de prevenire, precum si confidentialitatea datelor medicale ale angajatilor.
   Art. 66. - (1) Cheltuielile asiguratorului pentru activitatea de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale se evidentiaza intr-un cont analitic separat.
   (2) Cuantumul maxim alocat in acest scop nu poate depasi 10% din sumele incasate cu titlu de contributie pe parcursul unui an calendaristic.
   Art. 67. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. 298 alin. 1 pct. 9 din Codul fiscal.

   CAPITOLUL VII
  Organizarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca
si boli profesionale

   Art. 68. - CNPAS administreaza, gestioneaza, coordoneaza si controleaza intreaga activitate de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 33 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 69. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 34 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 70. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 35 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 71. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 36 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 72. - In vederea realizarii activitatii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, CNPAS are, in principal, urmatoarele atributii:
   a) coordoneaza si controleaza activitatea in acest domeniu, desfasurata de casele teritoriale de pensii;
   b) poate cofinanta programe in proiecte de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
   c) aplica masuri pentru imbunatatirea serviciilor si prestatiilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
   d) elaboreaza criteriile si metodologia care stau la baza calculului contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
   e) indruma si controleaza activitatea de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
   f) controleaza modul de acordare a prestatiilor si serviciilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, prevazute de prezenta lege;
   g) controleaza modul de acordare a majorarilor sau reducerilor contributiei pentru stimularea activitatii de prevenire;
   h) poate organiza la nivel national, la propunerea caselor teritoriale de pensii, activitatea de recuperare functionala, protezare, reorientare si reconversie, in vederea reintegrarii profesionale pentru persoanele care au suferit accidente de munca si boli profesionale;
   i) organizeaza evidenta cazurilor asigurate, precum si a costurilor de asigurare la nivel national;
   j) emite si retrage autorizatia de functionare a asociatiilor profesionale de asigurare;
   k) poate finanta la nivel national studii de cercetare aplicativa in vederea elaborarii de solutii, dispozitive si metode de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
   l) poate organiza instruirea, formarea si perfectionarea personalului din domeniul asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale;
   m) face propuneri privind cheltuielile ce se finanteaza din veniturile provenite din contributiile de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale;
   n) urmareste executia veniturilor si cheltuielilor activitatii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si prezinta ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei rapoarte trimestriale si anuale privind executia bugetara;
   o) coordoneaza activitatea de management al securitatii si sanatatii in munca;
   p) verifica modalitatea de efectuare a cercetarii accidentelor de munca urmate de incapacitate temporara de munca, prin participarea directa la investigatie sau prin analiza documentelor justificative, dupa caz;
   r) stabileste caracterul profesional al accidentului cu incapacitate temporara de munca.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 17 din O.U.G. nr. 129/2004.

   Art. 73. - Conducerea activitatii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale este asigurata de presedintele CNPAS si de un consiliu tripartit.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 38 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 74. - (1) Activitatea de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale este organizata la nivel de directie generala in cadrul CNPAS.
   (2) Conducerea executiva a activitatii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale este asigurata de un director general cu rang de inalt functionar public, numit in conditiile legii de catre presedintele CNPAS.
   (3) Ocuparea functiei de director general se face in conditiile legii.
   (4) Salarizarea directorului general se face la nivelul salariului stabilit de lege pentru functia de secretar general din ministere.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 39 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 75. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 40 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 76. - (1) Consiliul tripartit este format din 9 membri:
   a) 3 reprezentanti ai Guvernului, dintre care presedintele CNPAS si directorul general prevazut la art. 74 alin. (2) - membri de drept, iar al treilea, un reprezentant al Agentiei Nationale de Administratie Fiscala, desemnat de Ministerul Finantelor Publice;
   b) 3 reprezentanti ai salariatilor, desemnati prin consens de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national, conform Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata, cu modificarile ulterioare;
   c) 3 reprezentanti ai patronilor, desemnati prin consens de confederatiile patronale reprezentative la nivel national, conform Legii nr. 130/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.
   (2) Membrii consiliului tripartit isi desfasoara activitatea in baza unui mandat pe o durata de 4 ani.
   (3) Presedintele CNPAS este si presedintele consiliului tripartit.
   (4) Indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului tripartit, cu exceptia presedintelui CNPAS si a directorului general, este egala cu 10% din indemnizatia lunara a unui secretar de stat.
   (5) Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului tripartit ca urmare a participarii la sedinte nu poate depasi, intr-o luna, 20% din indemnizatia lunara a unui secretar de stat.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 41 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 77. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 42 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 78. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 43 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 79. - (1) In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 72, in structura organizatorica a CNPAS se infiinteaza structuri specializate pentru urmarirea si asigurarea:
   a) activitatii de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
   b) activitatii de reabilitare medicala, reabilitare socio-profesionala si tratament medical;
   c) evidentei contributiilor, prestatiilor si serviciilor acordate si a costurilor de asigurare.
   (2) Organizarea structurilor prevazute la alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului de modificare a Statutului CNPAS.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 44 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 80. - Prin Statutul CNPAS se stabilesc atributiile, organizarea si functionarea la nivel central si teritorial a structurilor care asigura desfasurarea activitatii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si atributiile consiliului tripartit.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 45 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 801. - (1) La nivelul caselor teritoriale de pensii, pentru activitatea de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se constituie consilii tripartite consultative.
   (2) Componenta, atributiile, organizarea si functionarea consiliilor tripartite consultative se stabilesc prin Statutul CNPAS.
   (3) Membrii desemnati in consiliile tripartite consultative nu beneficiaza de indemnizatie de sedinta.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 46 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 81. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 47 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 82. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 48 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 83. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 49 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 84. - (1) Persoanele care datoreaza contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pot constitui asociatii la nivelul sectoarelor de activitate ale economiei nationale.
   (2) Asociatiile profesionale de asigurare sunt organisme paritare, care se constituie si functioneaza ca persoane juridice in conditiile prezentei legi si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000.
   (3) Asociatiile profesionale de asigurare isi pot elabora regulamente si instructiuni proprii.
   (4) In vederea functionarii asociatiile profesionale de asigurare sunt obligate sa solicite autorizarea de catre CNPAS.
   Art. 85. - Solicitarea in vederea obtinerii autorizatiei de functionare se depune la sediul CNPAS, insotita de urmatoarele documente:
   a) actul constitutiv, un memoriu de fundamentare cuprinzand obiectul, scopul activitatii, precum si orice alte elemente necesare, potrivit cerintelor prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
   b) statutul asociatiei profesionale de asigurare.
   Art. 86. - CNPAS analizeaza solicitarea, luand in considerare criteriile de oportunitate, urmand ca in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii sa emita autorizatia sau sa respinga, prin decizie motivata, solicitarea de autorizare.
   Art. 87. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 50 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 88. - Asociatiile profesionale de asigurare exercita urmatoarele atributii:
   a) presteaza servicii in scopul prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
   b) acorda prestatiile de asigurare prevazute in prezenta lege si intocmesc documentatia necesara in vederea acordarii acestora;
   c) elaboreaza studii si evaluari privind riscul de accidentare si imbolnavire profesionala;
   d) tin evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale, a prestatiilor acordate si a costurilor aferente;
   e) asigura acordarea de prestatii medicale prin servicii proprii sau pe baza de contract incheiat cu furnizorii de servicii medicale, potrivit legii;
   f) verifica modul in care sunt utilizate prestatiile banesti acordate pentru serviciile de reabilitare medicala si socioprofesionala.
   Art. 89. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 51 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 90. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 52 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 91. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 53 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 92. - Asociatiile profesionale de asigurare au obligatia de a supune anual aprobarii CNPAS situatia financiara si bugetul de venituri si cheltuieli.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 54 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 93. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 55 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 94. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 56 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 95. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 57 din O.U.G. nr. 107/2003.

   CAPITOLUL VIII
  Contributiile de asigurare pentru accidente de munca
si boli profesionale

   Art. 96. - (1) Datoreaza contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale urmatorii:
   a) angajatorii, pentru asiguratii prevazuti la art. 5 si 7;
   b) asiguratii prevazuti la art. 6.
   (2) Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, in cazul somerilor, se suporta integral din bugetul asigurarilor pentru somaj, se datoreaza pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii si se stabileste in cota de 1% aplicata asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectiva.
   (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), angajatorii nu datoreaza contributii pentru persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d).@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 18 din O.U.G. nr. 129/2004.

   Art. 97. - Contributia se stabileste astfel incat sa acopere costul prestatiilor si serviciilor pentru cazurile asigurate, cheltuielile pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, precum si cheltuielile administrative.
   Art. 98. - (1) Contributiile se stabilesc in functie de tarife si clase de risc.
   (2) Tariful de risc se determina pentru fiecare sector de activitate in functie de riscul de accidentare si de imbolnavire profesionala din cadrul sectorului respectiv.
   (3) In cadrul tarifelor de risc diferentierea pe categorii de activitati se realizeaza prin clase de risc.
   Art. 99. - (1) Tarifele si clasele de risc se stabilesc potrivit normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, elaborate de CNPAS si aprobate prin hotarare a Guvernului.
   (2) Tarifele si clasele de risc se revizuiesc o data la 4 ani.
   (3) Pentru prima perioada de functionare a sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, tarifele si clasele de risc se pot modifica si la un interval de timp mai scurt de 4 ani, dar numai o singura data.@
    __________
    @Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 59 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 100. - (1) Incadrarea in clasele de risc se face de catre asigurator, corespunzator activitatii principale desfasurate in fiecare unitate.
   (2) In sensul prezentei legi se va considera activitate principala activitatea cu numarul cel mai mare de angajati.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 19 din O.U.G. nr. 129/2004.

   Art. 101. - (1) Baza lunara de calcul la care persoanele prevazute la art. 5 si 7 datoreaza contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale este reprezentata de fondul total de salarii brute lunare realizate.
   (2) Cotele de contributie datorate de angajatori in functie de clasa de risc sunt stabilite de la 0,5% la 4%, aplicate asupra fondului total de salarii brute lunare realizate.
   (3) Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale nu se aplica asupra sumelor reprezentand:
   a) prestatii de asigurari sociale care se suporta din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se platesc direct de catre acesta, potrivit legii;
   b) drepturile platite potrivit dispozitiilor legale in cazul desfacerii contractelor individuale de munca, al incetarii calitatii de functionar public sau de membru cooperator, altele decat cele acordate potrivit legii pentru perioada de preaviz;
   c) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, precum si drepturile de autor;
   d) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit;
   e) premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 20 din O.U.G. nr. 129/2004.

   Art. 102. - (1) Contributia datorata de persoanele fizice prevazute la art. 6 este unica, in valoare de 1%, aplicata asupra venitului lunar asigurat, indiferent de activitatea prestata.
   (2) Baza lunara de calcul pentru aceste contributii o reprezinta venitul lunar prevazut in contractul individual de asigurare, care nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 61 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 103. - Clasa de risc si cota de contributie datorata se comunica de catre asigurator angajatorului anual sau ori de cate ori este nevoie.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 21 din O.U.G. nr. 129/2004.

   Art. 104. - Asiguratorul are dreptul de a verifica, prin serviciile proprii de control, datele comunicate de angajator pentru incadrarea in clasele de risc.
   Art. 105. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 62 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 106. - Contributiile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, dupa calculare si retinere, se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 22 din O.U.G. nr. 129/2004.

   Art. 107. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 64 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 108. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 65 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 109. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 66 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 110. - In cazul reorganizarii judiciare sau al falimentului angajatorului, sumele datorate de acesta pentru asigurare vor fi recuperate potrivit legii.
   Art. 111. - (1) Neplata contributiei de asigurare de catre asiguratii prevazuti la art. 6 la termenul stabilit atrage neacordarea drepturilor la prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
   (2) Neplata contributiei de asigurare de catre asiguratii prevazuti la art. 6, pe o perioada de 3 luni consecutive, constituie pentru asigurator motiv de reziliere a contractului individual de asigurare.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 129/2004.

   Art. 112. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 68 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 113. - (1) Asiguratorul poate sa aprobe anual majorari sau reduceri ale cotelor contributiilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
   (2) Nivelul majorarii sau al reducerii cotelor se stabileste in principal dupa urmatoarele criterii:
   a) numarul accidentelor de munca si al bolilor profesionale pe o perioada de referinta;
   b) gravitatea consecintelor accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
   c) volumul cheltuielilor pentru prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
   d) existenta locurilor de munca incadrate in conditii deosebite sau speciale.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 69 din O.U.G. nr. 107/2003.

   CAPITOLUL IX
  Veniturile si cheltuielile asigurarilor pentru accidente
de munca si boli profesionale@
    __________
    @Titlul capitolului IX a fost modificat prin art. I pct. 70 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 114. - Veniturile pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale se constituie din:
   a) contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de persoanele juridice, precum si de persoanele fizice care incheie asigurare;
   b) dobanzi si penalitati de intarziere;
   c) alte venituri, potrivit legii.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 71 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 115. - (1) Veniturile din contributiile de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de persoanele fizice si juridice, in conditiile prezentei legi, se prevad distinct la partea de venituri a bugetului asigurarilor sociale de stat.
   (2) Veniturile prevazute la art. 114 sunt destinate in exclusivitate pentru finantarea prestatiilor si serviciilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale prevazute de prezenta lege, precum si pentru finantarea organizarii si functionarii sistemului de asigurare reglementat de prezenta lege.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 72 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 116. - (1) Cheltuielile pentru prestatiile si serviciile de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale si cheltuielile pentru organizarea si functionarea acestui sistem se prevad distinct la partea de cheltuieli a bugetului asigurarilor sociale de stat.
   (2) Cheltuielile pentru prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se efectueaza pentru:
   a) reabilitarea medicala si recuperarea capacitatii de munca;
   b) reabilitarea si reconversia profesionala;
   c) indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca;
   d) indemnizatia pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatia pentru reducerea timpului de munca;
   e) compensatiile pentru atingerea integritatii;
   f) despagubirile in caz de deces;
   g) rambursarile de cheltuieli;
   h) activitatea de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale.
   (3) Cheltuielile pentru organizarea si functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se efectueaza in limita a pana la 3% din veniturile ce reprezinta contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, care se prevad a se incasa in anul bugetar.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 73 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 117. - (1) Excedentele anuale rezultate in cazul in care veniturile depasesc cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se reporteaza in anul urmator, utilizandu-se pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art. 116 alin. (2).
   (2) Eventualele deficite inregistrate pe parcursul executiei si deficitul anual rezultat in cazul in care veniturile sunt depasite de cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se acopera din disponibilitatile inregistrate in anul precedent de sistem.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 74 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 118. - (1) Executia de casa a fondurilor aferente sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale se realizeaza prin Trezoreria Statului.
   (2) Disponibilitatile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se pastreaza in Trezoreria Statului si sunt purtatoare de dobanzi.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 75 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 119. - Disponibilitatile fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare inregistrate la data de 31 decembrie 2003, asa cum au fost constituite conform Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 632/2002, cu modificarile ulterioare, se preiau de catre CNPAS spre administrare.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 76 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 120. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 77 din O.U.G. nr. 107/2003.

   CAPITOLUL X
  Raspunderea juridica

   Art. 121. - Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, potrivit legii.
   Art. 122. - Fapta persoanei care utilizeaza sumele destinate asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale in alte scopuri decat cele prevazute de lege constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.
   Art. 123. - Furnizarea de informatii false la stabilirea contributiilor datorate sau a prestatiilor cuvenite potrivit prezentei legi constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal.
   Art. 124. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei:
   a) nedepunerea la termen a declaratiei prevazute la art. 10 si 12;
   b) nerespectarea obligatiei de comunicare prevazute la art. 10, 12 si 51;
   c) refuzul de a pune la dispozitie informatiile solicitate potrivit art. 58;
   d) nerespectarea metodologiei de incadrare in clasele de risc prevazute la art. 99 si 100;
   e) nerespectarea prevederilor art. 101 alin. (1) si ale art. 102 alin. (2) privind baza de calcul a contributiilor;
   f) nerespectarea prevederilor art. 98, art. 101 alin. (2) si ale art. 102 alin. (1) privind stabilirea contributiei de asigurare si a cotelor acestei contributii;
   g) furnizarea de informatii eronate la stabilirea contributiilor datorate sau a prestatiilor cuvenite, daca fapta nu este savarsita cu intentie;
   h) nerespectarea obligatiei de plata prevazute la art. 14.
   (2) Cuantumul amenzilor prevazute la alin. (1) se actualizeaza in raport cu rata inflatiei, prin hotarare a Guvernului.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 24 din O.U.G. nr. 129/2004.

   Art. 125. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal de catre personalul imputernicit din cadrul CNPAS sau de catre autoritatile publice abilitate potrivit legii.@
   (2) In caz de constatare a unei situatii care se incadreaza la art. 122 si 123, persoanele abilitate prevazute la alin. (1) vor sesiza de indata organele de urmarire penala competente, potrivit legii.
   (3) Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.@
    __________
    @Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 79 din O.U.G. nr. 107/2003.
   - Alineatul (3) a fost introdus prin art. I pct. 80 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 126. - (1) Procesul-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunii se comunica contravenientului in termen de 15 zile de la intocmire si constituie titlu executoriu de la data comunicarii.
   (2) Impotriva procesului-verbal se poate face plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.
   Art. 127. - Sumele incasate din amenzile contraventionale, aplicate conform prezentei legi, se fac venit la bugetul de stat.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 81 din O.U.G. nr. 107/2003.

   CAPITOLUL XI
  Jurisdictia asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale

   Art. 128. - Jurisdictia asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale se realizeaza prin sectiile de asigurari sociale sau, dupa caz, prin completele specializate pentru asigurari sociale, constituite la nivelul tribunalelor si curtilor de apel, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 129. - In prima instanta tribunalele solutioneaza litigii privind:
   a) modul de calcul al contributiei de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si majorarea sau micsorarea cotei de contributie;@
   b) inregistrarea si evidenta contributiei de accidente de munca si boli profesionale;
   c) incadrarea intr-o clasa de risc a angajatorului;
   d) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile la asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale;
   e) modul de stabilire si de plata a prestatiilor si serviciilor cuvenite beneficiarilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;@
   f) plangerile impotriva proceselor-verbale de constatare a contraventiilor, incheiate conform prezentei legi;
   g) orice alte decizii ale asiguratorului, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
    __________
    @Literele a) si e) au fost modificate prin art. I pct. 82 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 130. - (1) Sunt competente teritorial tribunalele in a caror raza se afla domiciliul paratului.
   (2) In cazul in care, prin exceptii, obiectul litigiului il formeaza o contestatie impotriva CNPAS sau casele teritoriale de pensii, competenta teritoriala revine tribunalului in a carui raza se afla domiciliul sau sediul reclamantului.
   Art. 131. - Impotriva hotararii tribunalului se poate face recurs la curtea de apel competenta.
   Art. 132. - Prevederile prezentei legi referitoare la jurisdictia asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila, ale Legii nr. 92/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu orice alte dispozitii in materie.
   Art. 133. - Actiunile in instanta si toate actele procedurale in legatura cu litigiile avand ca obiect drepturi sau obligatii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sunt scutite de taxa judiciara de timbru.
   Art. 1331. - (1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii si servicii pentru accidente de munca si boli profesionale se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie de 3 ani.
   (2) Sumele prevazute la alin. (1) se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei organului competent, care constituie titlu executoriu. Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmaresc.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 83 din O.U.G. nr. 107/2003.

   CAPITOLUL XII
  Dispozitii tranzitorii si finale

   Art. 134. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 84 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 135. - Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor referitoare la constituirea fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 85 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 136. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 86 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 137. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 87 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 138. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 88 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 139. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 89 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 140. - (1) In perioada 1 ianuarie 2003 - 31 decembrie 2004 contributiile de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale sunt destinate exclusiv constituirii fondului initial necesar pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
   (2) Cota de contributie datorata de angajatori si de persoanele fizice care incheie contracte individuale de asigurare este de 0,5%, indiferent de clasa de risc.
   (3) Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, CNPAS va administra fondurile sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale prin structurile infiintate pentru acest scop.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 90 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 1401. - Perioada de suspendare a contractului individual de munca in cazul concediului pentru incapacitate temporara de munca datorata producerii unui accident de munca sau boala profesionala se considera vechime in munca.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 91 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 141. - Pana la data de 31 decembrie 2004 Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Sanatatii vor elabora si vor aproba normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 92 din O.U.G. nr. 107/2003.

   Art. 142. - Prezenta lege se completeaza cu dispozitiile Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, ale Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, ale legislatiei privitoare la regimul contraventiilor, precum si cu dispozitiile legislatiei de asigurari sociale.
   Art. 143. - (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 100 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
   (2) Dispozitiile art. 98 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (3), art. 102, 104, art. 108 alin. (2), art. 109 alin. (1) lit. a), b), d), e) si f) si alin. (2), art. 111, 112, 114 si 115 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, isi vor mentine aplicabilitatea pentru toate situatiile prevazute in legea sus-mentionata, cu exceptia celor generate de accidente de munca si boli profesionale, asigurate in conformitate cu prevederile prezentei legi.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 25 din O.U.G. nr. 129/2004.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

    p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VIOREL HREBENCIUC

    Bucuresti, 5 iunie 2002.
    Nr. 346.