Sinteze Legislative 2019

Sinteza legislativa 21 ianuarie – 01 februarie 2019

 Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 97/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale“ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 67 din 28 ianuarie 2019.

 • Modelul și conținutul formularului menționat mai sus poate fi găsit în anexa ordinului; instrucțiunile privind depunerea formularului pot fi găsite în anexa a doua a aceluiași ordin.
 • Intrare în vigoare: 28 ianuarie 2019.

→ Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 68/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 70 din 29 ianuarie 2019.

 • Ordinul prevede tarifele percepute pentru operațiunile menționate mai sus. Aceste tarife sunt stabilite în baza clasei terenului agricol și pe m2.
 • Intrare în vigoare: 29 ianuarie 2019. 

 Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 167/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 80 din 31 ianuarie 2019.

 • În anexa ordinului menționat, poate fi găsit modelul formularului pentru persoanele care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform articolului 316, alineatul 1. litera c), din Codul fiscal. În esență, firmele și PFA-urile pot cere cod de TVA pe loc, în cazul în care optează pentru regimul normal de TVA deși nu sunt obligate s-o facă.
 • Detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 1 februarie 2019.

 Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3201/2018 privind Procedura de regularizare a obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 61 din 23 ianuarie 2019.

 • Ordinul prevede, printre altele, care este modelul formularului privind cererea de regularizare a obligațiilor fiscale ca urmare a reconsiderării unei tranzacții.

Intrare în vigoare: 23 ianuarie 2019.

Sinteza legislativa 14 – 18 ianuarie 2019

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 35 din 14 ianuarie 2019.

 • Ordinul se referă la obligația entităților care trebuie să întocmească și să depună situații financiare anuale. Termenul de depunere este la finele lunii mai 2019.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 14 ianuarie 2019.

Legea nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcționarilor publici pentru anul 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 36 din 14 ianuarie 2019.

 • Prin legea menționată, se introduc mai multe articole referitoare la evaluarea funcționarului public. Acest lucru s-a făcut deoarece CCR a zis că aceste reguli trebuie stabilite prin lege, nu printr-un act normativ de rang inferior.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 17 ianuarie 2019.

→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 48/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit“ și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți“ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 38 din 15 ianuarie 2019.

 • Ordinul conține, în anexă, modelele actualizate pentru formularele menționate mai sus.
 • Intrare în vigoare: 15 ianuarie 2019. 

→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 51/2019 pentru stabilirea valorii de stingere a creanțelor fiscale prin operațiunea de dare în plată a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 38 din 15 ianuarie 2019.

 • Ordinul se referă la cum se pot stinge creanțele fiscale prin operațiunea dării în plată (fără legătură cu Legea dării în plată).
 • Intrare în vigoare: 15 ianuarie 2019.

Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 40 din 15 ianuarie 2019.

 • Ordinul stabilește, printre altele, procedura prin care 2% din impozitul anul datorat poate fi folosit în vederea acordării de burse private.
 • Intrare în vigoare: 15 ianuarie 2019.

→ Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“ a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 43 din 16 ianuarie 2019.

 • Modelul declarației unice pentru persoanele fizice și instrucțiunile sale de completare au suferit ușoare modificări în vederea depunerii formularului în anul 2019.
 • Mai multe detalii, AICI.
 • Intrare în vigoare: 16 ianuarie 2019

→ Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 din 17 ianuarie 2019.

 • Printre altele, legea se referă la categorizarea companiilor în funcție de riscul fiscal și introducerea medierii fiscale pentru datorii.
 • Mai multe detalii, AICI.

Intrare în vigoare: 20 ianuarie 2019.

Sinteza legislativa 07 – 11 ianuarie 2019

Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3200/2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit“ și 120 „Decont privind accizele“ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 18 din 8 ianuarie 2019.

 • Ordinul prevede că, de acum, declarația referitoare la impozitul pe profit se depune doar online, plus că apar și alte modificări.
 • Mai multe detalii, AICI și AICI.
 • Intrare în vigoare: 8 ianuarie 2019.

→ Hotărârea Colegiului Psihologilor din România nr. 6/2018 pentru aprobarea Normelor privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 19 din 8 ianuarie 2019.

 • Normele se referă la accesul în profesia de psiholog, dar și la chestiuni precum atestarea și recunoașterea profesională în vederea exercitării profesiei de psiholog.
 • Intrare în vigoare: 8 ianuarie 2019.

→ Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5728/2018 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educației naționale nr. 5.460/2018 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2019.

 • Ordinul stabilește care sunt condițiile în care femeile care au funcția de cadru didactic titular, din învățâmântul preuniversitar, pot fi menținute în activitate peste vârsta de 65 de ani. 
 • Intrare în vigoare: 9 ianuarie 2019. 

→ Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 98/2018 privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2019.

 • Hotărârea stabilește cum se va asigura pregătirea continuă a auditorilor financiari.
 • Intrare în vigoare: 9 ianuarie 2019.

Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 24 din 9 ianuarie 2019.

 • Hotărârea prevede că tichetele valorice sunt taxate ca anul trecut, dar aceasta a fost dată în pricipal pentru ca noua lege a tichetelor să aibă norme de aplicare.
 • Mai multe detalii, AICI
 • Intrare în vigoare: 9 ianuarie 2019.

→ Legea nr. 13/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 13 din 10 ianuarie 2019.

 • Legea se referă, printre altele, la extinderea cotei reduse de TVA de 5% la alte servicii turistice. 
 • Aceeași lege prevede, de asemenea, că termenul privind validitatea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite se extinde până la 1 septembrie 2021. 
 • Mai multe detalii, AICI și AICI

Intrare în vigoare: 13 ianuarie 2019

         

Partener

Certificare ISO: